1. Forslag der præciserer, at forældre og værger til børn under kan

1. Forslag der præciserer, at forældre og værger til børn under kan 18 år kan optages i
bestyrelsen uden selv at være medlem af RSR4.
Både i den nuværende og tidligere bestyrelser har det været kutyme, at forældre eller værger til børn
kunne være medlem af RSR’4 bestyrelse uden at være personlig medlem af RSR4.
Bestyrelsen foreslår i forlængelse heraf, at det præcises i vedtægterne ved at udskyde tidspunktet for
børns stemmeret fra 16 til 18 år i § 4, og tilføje i § 10, at forældre eller værger til børn under 18 år er
valgbare til bestyrelsen.
Eksisterende § 4
Klubben kan optage aktive, passive og juniormedlemmer. Medlemmer under 18 år kan kun optages som
juniormedlemmer. Passive medlemmer har ikke ret til at deltage i rideaktiviteter. Børn under 16 år har ikke
stemmeret, men forældre eller værge for disse børn kan få fuldmagt til at stemme på deres vegne. 1 stemme
pr. barn.
Når medlemskontingentet er fuldt indbetalt, har medlemmerne de rettigheder og pligter, som er angivet i
lovene.
Forslag til ny § 4
Klubben kan optage aktive, passive og juniormedlemmer. Medlemmer under 18 år kan kun optages som
juniormedlemmer. Passive medlemmer har ikke ret til at deltage i rideaktiviteter. Børn under 18 år har ikke
stemmeret, men forældre eller værge for disse børn kan få fuldmagt til at stemme på deres vegne. 1 stemme
pr. barn.
Når medlemskontingentet er fuldt indbetalt, har medlemmerne de rettigheder og pligter, som er angivet i
lovene.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eksisterende § 10
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.
Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. december.
Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og
indkomne forslag, skriftligt meddeles klubbens medlemmer, via klubbens hjemmeside(www.rsr4.dk) med
mindst 14 dages varsel.
Tiden og stedet for generalforsamlingen skal meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel på
klubbens hjemmeside (www.rsr4.dk) og i Lokalbladet.
Derudover vil indkommende forslag og dagsorden være at finde på klubbens hjemmeside. (www.rsr4.dk).
Medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen, og medlemmer over 16 år har stemmeret, hvis de har
betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder (se dog § 4).
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede klubregnskab forelægges til godkendelse
4. Diverse udvalg aflægger beretning
5. Fastsættelse af medlemskontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af intern revisor
10. Valg af juniorobservatører til bestyrelsen
11. Valg til diverse udvalg
12. Eventuelt
På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger er ved simpelt flertal, se
dog §§ 11 og 14. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2
medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.
Forslag til ny § 10
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.
Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. december.
Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og
indkomne forslag, skriftligt meddeles klubbens medlemmer, via klubbens hjemmeside(www.rsr4.dk) med
mindst 14 dages varsel.
Tiden og stedet for generalforsamlingen skal meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel på
klubbens hjemmeside (www.rsr4.dk) og i Lokalbladet.
Derudover vil indkommende forslag og dagsorden være at finde på klubbens hjemmeside. (www.rsr4.dk).
Medlemmer over 18 år, forældre eller værger til børn under 18 år er valgbare til bestyrelsen, og medlemmer
over 16 år har stemmeret, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder (se
dog § 4).
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede klubregnskab forelægges til godkendelse
4. Diverse udvalg aflægger beretning
5. Fastsættelse af medlemskontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af intern revisor
10. Valg af juniorobservatører til bestyrelsen
11. Valg til diverse udvalg
12. Eventuelt
På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger er ved simpelt flertal, se
dog §§ 11 og 14. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2
medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.