Fordelingsregnskaber

fordelingsregnskaber
fordelingsregnskaber
Varme – Vand – Energi – El
Som kunde hos Minol får du altid
direkte kontakt med den medarbejder,
der udarbejder dit fordelingsregnskab
Fordelingsregnskaber
Bredden i produkter, serviceniveau
og rådgivning er vores styrke
Minol aflæser
Varmefordelingsmålere
Kontrolmanual
Vandmålere
Radiosystem
Energimålere
Varmefordelingsmålere
Varmt- og koldtvandsmålere
Energimålere
Elmålere
Gasmålere
Aflæsning af målere
Måleraflæsningen foretages en gang om året af Minols veluddannede
måleraflæsere.
Aflæsningen kan foregå manuelt i den enkelte lejlighed. Hvis målerne er
forsynet med radiobaseret teknologi aflæses disse via radio udefra, og
beboerne behøver derfor ikke at være hjemme ved aflæsningen.
Minols afregningscenter
Minols måleraflæsere sender dataene videre via GSM direkte fra håndterminal til Minols afregningscenter. Hvis ejendommen er forsynet med et
intelligent dataopsamlingsnetværk, aflæses målerne løbende elektronisk.
Dataopsamlingsnetværket kan administrere et stort antal målere. Forbrugsdata overføres elektronisk direkte til Minols afregningscenter. Det
giver optimal datakvalitet og betydelige tidsmæssige fordele.
Landsbygaden 30
c/o
Sengeløse Handelshus
v. Sigridur Jakobsdóttir
Landsbygaden 32, Sengeløse
2630 Taastrup
Afregning for alle brugere
2013/2014
Anlæg
Udarbejdet for
Anlægsnummer
Fordelingsregnskaber
Afregningsperiode
Udarbejdet den
Landsbygaden 30, Sengeløse
2630 Tåstrup
Landsbygaden 30
256.327-8
01-05-2013 - 30-04-2014
27-08-2014
fra
Telefon
NR.
På baggrund af måleraflæsningerne udarbejder Minols afregnings-
1/1
Landsbygaden Telefax
30
E-mail
c/o
Sengeløse Handelshus
NAVN - AFREGNINGSPERIODE
ANDELE/
UDGIFTSTYPER
ENHEDER
v. Sigridur Jakobsdóttir
Camilla Gelsgård | 01-05-2013 - 31-08-2013 Landsbygaden
30 A
Landsbygaden
32, Sengeløse
Forbrug varme
Enheder
2630 Taastrup 34,03 *G
Forbrug Gulvvarme
MWh
Forbrug varmt vand
m³
BELØB
i Kr..
44,79
295,92
295,92
185,68
185,68
m²
24,26 *T
49,13
m²
24,26 *T
315,95
Anlæg
Landsbygaden 30, Sengeløse
2630 Tåstrup
Landsbygaden 30
Udarbejdet for
Anlægsnummer
365,08
320,00
Afregningsperiode
1.211,47
Udarbejdet den
Flyttegebyr varme
Samlede udgifter
Dit forbrugsskøn alle brugere
2013/2014
SUM
i Kr..
44,79
0,31 *G
2,00 *Z
El til fyret
Regnskabshonorar
256.327-8
01-05-2013 - 30-04-2014
27-08-2014
fra
center fordelingsregnskaber til administrator af bygningen samt
1/2
Telefon
Elsa Ægirsdottir | 01-09-2013 - 30-04-2014 Landsbygaden 30 A
Forbrug varme
Forbrug Gulvvarme
Enheder
508,30
668,94
668,94
Forklaring til forbrugsskønnet
for enkelte målere for
2013/2014:
4,69 *S
4.477,03
4.477,03
Da der ikke blev registreret
en korrekt aflæsningsværdi,
29,00 *S
2.692,32
2.692,32
er der beregnet en
erstatningsværdi.
47,74 *T
96,67
MWh
Forbrug varmt vand
m³
El til fyret
m²
Regnskabshonorar
m²
NR.
NAVN - AFREGNINGSPERIODE
47,74 *T
1/2
Samlede udgifter
621,75
718,42
Elsa Ægirsdottir | 01-09-2013-308.556,71
04-2014 |
Telefax
E-mail
Samlet afreg
ning for bygn
2013/2014
ingen
Anlæg Landsby
gaden 30,
Sengeløse
2630 Tåstrup
Anlægsnummer
256.327-8
Afregningsperiode
01-05-2013
- 30-04-2014
Udarbejdet
den 27-08-20
14
Gulvvarme
2
opgørelser til den enkelte lejer eller ejer.
Forbrug varme
Enheder
Forbrug varmt vand
m³
El til fyret
m²
Regnskabshonorar
m²
henvisn. fastsat8.160,62
6.200,86
forbrug
Samlede udgifter
5797
*S
Jeanne Wulff Nielsen
WD446000819089
3.0.0
0021
*S
Aflæst af adm.
Brugsperiode Brugsperiode
måler BR
måler BS
x
m³
2299 GDT
:
2.118
2453 GDTBELØB
=
18.196,40 Kr.
Resultat
skønnet
forbrug
Andre
4,69
TEKST
udgifter
2.118
18.196,40 Kr.
Brugsperiode
2.118 Brugsperiode
18.196,40 Kr. Resultat
til varme (19.062
måler BR
Sum andre
måler BS
kWh)
skønnet
udgifter
forbrug
g
x
242 BD :
365 BD =
29,00
(opstilling nedenfor)
BELØB
FORDELING
2.738,86 Kr.
og fordeling
0,00 Kr.
18.196,40
Kr.
PÅ
Sum af alle
udgifter til
fordeling
Fastsat
Beregning
og fordeling
forbrug
Resultat Cami
af udgifterne
26,2302 %
lla Gelsg
af 18.196,40
til Gulvvarme
skønnet Land
Kr. Sum af
ård
energi- og
Udgifter til
sbyg
opvarmningsudgifter
forbrug
Gulvvarm
18,00
e
2630 Tåstraden 30 A st.
giver opvarmnin
Deraf 100
gsudgifter
=
% Forbrug
up
18,00 på
Beregn
Manuelt skøn:
- Fastsat
forbrug
- Brugsperiode
måler BR
- Brugsperiode
måler BS
4.772,95 Kr.
Forklaring til fastsættelse
ing ogaffordelin
:
skønnede
g værdier
af udgifterne
25,00 % af
18.196,40 Kr.
til varmt vand
Sum energiUdgifter til
og andre udgifter
varmt vand
til varme
: Se
Danske
Bank
beskrivelsen
i kolonnen „Forklaring
Deraf
til manuelt
100 % fastsat
Konto: 3543 0007 4239 42
forbrug" ved den måler,
Forbrug
der skal skønnes.
SWIFT-BIC: DABADKKK
Beregning
4.549,10 Kr.
IBAN: DK56 3000 0007 4239 42
og fordeling
:
: Det tidsrum, som den
af udgifterne
skønnede måler
skal
energiSideSum
1 fra
2 tillægges
(GDT = graddagetal /
brugeren/delbrugere
til varme
og andre
udgifter til
n
BD = brugsdage).
varme (BR), f.eks. på grund af flytning
− opvarmnin
gsudgifter varmt
vand
: Det tidsrum, som den
− Energiudg
skønnede måler
ifter Gulvvarme
skal tillægges
(GDT = graddagetal /
brugsstedet
(BS), f.eks. på grund af
BD = brugsdage).
Udgifter til
målerudskiftning
varme
=
fordeling Driftsud
gifter
Sum af alle
8.874,35 Kr.
:
368,56 Kr.
:
2.370,30 Kr.
:
udgifter
®
92,8387755
enheder
182,00 m²
182,00 m²
=
rug=
i enhed
er
2,0250549
13,0236264
rme i mwh
AFLÆSNKr.
ING
STARTV
9999
ING
0,31 *G
MÅLERN
UMMER
Dine udg
ifter
Udgifter
til varme
Forbrug
5797
let og overskuelig måde.
Den enkelte beboer kan nemt følge med i forbruget.
Minol er specialist i at udarbejde forbrugsregnskaber.
Det er nemt at komme I kontakt med Minols afregningscenter
på tlf. 47 17 93 66, og du får samme kontaktperson hver gang.
Minol har i mere end 60 år udviklet
og leveret udstyr til forbrugsmåling
samt udarbejdet forbrugsregnskaber
3.0.0
TEKNISK
FAKTOR
2,880
= FORBRU
G
7,412
0,00
3,440
0,44
5,160
AFLÆSN
AFLÆSN
ING
20,00
*Z
18,99
STARTV
ÆRDI
0,00
STARTV
ÆRDI
18,00
14,60
34,03
= FORBRU
G
0,31
= FORBRU
Udgifter
*G
G
til Gulvva
34,03
rme
Forbrug
Enhede
2,00
r
Udgifter
x
1,3160463
*G
til varmt
Kr. pr.
vand
0,31 MWh
Forbrug
enhed
Driftsu
=
x 954,59
dgifter
*Z
00000 Kr.
2,00 m³
pr. MWh
El til fyret
44,79 Kr.
Regnsk
=
x
92,8387755
abshonorar
*T
Kr. pr.
24,26
Sum Driftsud
m³
m²
295,92
*T
Kr.
gifter
24,26
Flyttegebyr
=
x
m²
2,0250549
varme
Kr. pr.
Dine samle
x
m²
185,68
13,0236264
Kr.
de udgift
Kr. pr.
er
Din efterb
=
m²
49,13 Kr.
etaling
=
*G
Opdelin
315,95
g af tilKr.
og fraflytte
*T
r efter gradda
Opdelin
g af tilge. (154
og fraflytte
365,08
*Z
af 2453
r efter dage.
Opdelin
Kr.
graddage)
g af til(123 af
og fraflytte
320,00
365 dage)
Kr.
Endelig
r ud fra
afregn
flytteaflæsning
1.211,47
ing fra
Kr.
.
varmelevera
Eventuel
-1.211
ndøren
indsigelse
,47 Kr.
modta
seks uger
mod
get: 02-06
efter modtag forbrugsregnsk
-2014
else af forbrug abet SKAL
skriftligt
Eventuel
sregnsk
være indgive
henven
abet.
delse vedrøre
Minol A/S
t til EJEREN
nde aflæsn
/ADMIN
Rådhus
ISTRAT
inger/regnska
Allé 23,
OREN med
3650 Ølstykk
Telefon
b rettes
meddelelse
: 47 17
til:
e
93
Interne
om, hvilke
t: www.m 66 mandag til
punkter
torsdag
inol.dk
indsigelsen
mellem
kl. 9 og
omfatte
14 og fredag
r, senest
mellem
kl. 9 og
13
igt
Den samlede fordeling af varme og vand vises på en
0,00
0,00
0,00
0,00
UMMER
m³
tors overs
beboers forbrug.
ÆRDI
0,00 *G
0,06 *G
5,52 *G
2,83 *G
MÅLERN
vand i
Administra
Varmt
2.738,86 Kr.
20.935,26
8305
5770
7920
0628
Gulvva
Rum
Kr. pr. m²
Kr. pr. m²
®
Bad
Administrator modtager en samlet oversigt over hver enkelt
Anlæg
Landsbygad
2630 Tåstru en 30, Senge
Udarbejdet
løse
p
for Lands
Repræsenter
bygaden
30
et af
Sengeløse
Handelshus
v. Sigridu
r Jakobs
dóttir
Landsbygad
2630 Taastr en 32, Sengeløse
Anlægsnumm
up
er 256.32
Brugernumm
7-8
er 1/1
Din afregn
ingsperiode
01-05-2013
Udarbejdet
- 31-08
den 27-08-2013
2014
®
8.874,35 Kr.
Kr. pr. enhed
1,3160463
MÅLERN
®UMMER
Bad
Rum
i huslejesystemet.
Din afre
gni
varmt van ng for Opvar
mning
d 2013/2
og
014
4.549,10 Kr.
4.772,95 Kr.
=
Dit forb
Varme
Rum
Entré
3.0.0
Kr. pr. m³
18.196,40 Kr.
4.549,10 Kr.
6.743,19
Køkken
Side 1 fraVærels
1
e
Sum varme
regnskabet elektronisk, så dataene nemt kan indlægges
Kr.
®
4.772,95 Kr.
Kr. pr. mwh
4.549,10 Kr.
=
Stue
faktor for udsat beliggenhed etc.
954,5900000
49,00 m³
Administrators oversigt
Beregning og
El til fyret
Regnskabshonorar
Driftsudgifter
20.935,26
4.772,95 Kr.
5,00 mwh
Deraf 100
% Forbrug
om måleraflæsninger, rumbetegnelser, tekniske faktorer,
For at lette administrators arbejde leveres fordelings-
BELØB
speciel fordelin
31,00
|
Beregning
Administrators oversigt
Bad
Udgifter til
TEKST
Driftsudgifter
| 01-05-2013-30-04-2014
Måler- Måler- Forklaring
til manuelt
nr. henvisn. fastsat
forbrug
Målerhenvisn.
*S
Aflæst af adm.
NAVN - AFREGNINGSPERIODE
2
Telefon 47 17 93 66
Telefax 47 17 93 86
E-mail: [email protected]
Internet: www.minol.dk
g
I i m³
11.487,08
Sum af forbrug
Måler- Måler- Forklaring
til manuelt
nr. henvisn. fastsat
Fastsat
Sum energiforbrug
og andre udgifter
forbrug
Rum
Bad
NR.
Varmt vand
Minol A/S
Rådhus Allé 23
DK-3650 Ølstykke
Reg. nr. A/S 198616
CVR nr. 14974598
Fastsat
8.160,62Udgifte
r til Naturga
forbrug
s
1.671,10
1.671,10TEKST
Gulvvarme
222,76
beregnet 10,9 m2 i alt Indkøb
5,00
1.432,60
1.655,36
Sum af forbrug
18,00 *S
9999
110,00 *S
Bad
Varmt vand 110,00
Rum
I fordelingsregnskabet indgår alle relevante oplysninger
Udgiftsfordelin
Rum
Jeanne Wulff Nielsen | 01-05-2013 - 30-04-2014 Landsbygaden
30 BMåler- MålerForklaring til manuelt
nr.
Minol
Minol A/S er det danske datterselskab af det tyske Minol Messtechnik,
der blev etableret i 1952. Minol Messtechnik er en familievirksomhed, der
i dag har aktiviteter på verdensplan primært inden for området forbrugsmåling og udarbejdelse af forbrugsregnskaber. Virksomheden har mere
end 2000 ansatte og leverer mere end 1,5 mill. afregninger pr. år fra husstande i 158.000 ejendomme med 10 mill. målere i drift.
Dette gør Minol Messtechnik til verdens tredjestørste leverandør af
forbrugsregnskaber!
Minols forsknings- og udviklingslaboratorier arbejder løbende med kontrol og produktudvikling. Det betyder for kunderne, at Minol kan tilbyde
innovative produkter og serviceydelser, og det sikrer en konstant høj
produktkvalitet.
Minols medarbejdere sætter kunden i centrum. Det er Minols målsætning
Minol A/S
Rådhus Allé 23
DK-3650 Ølstykke
CVR-nr DK 14974598
Telefon 47 17 93 66
E-mail: [email protected]
Internet: www.minol.dk
at levere produkter og serviceydelser, der opfylder kundernes behov. Det
er endvidere Minols målsætning løbende at forbedre produktkvalitet og
kundeservice.