Generalforsamling i Løve

Generalforsamling i Løve-Ørslev 4H
Tirsdag d. 28. februar 2017 kl. 18.- på Løve skole
Dagsorden:
1 -Valg af dirigent
2 -Valg af stemmetæller
3 -Bestyrelsen aflægger beretning
4 -Kasseren forelægger regnskab
5 -Bestyrelsen redegør for næste års aktiviteter
6 -Indkomne forslag: -vedtægtsændringer ( Tilpasning til Duf’s regler).
7 -Valg af bestyrelse og suppleanter
8 - Følgende er på valg:
9 -Bestyrelse: Vinni Christensen
Karina Grothe
Bethina Linn Larsen
Ungdomsrepræsentanter: Cindy Grothe:
Carl Johan Sørensen
Suppleanter:
Valg af revisorer; på valg: Britta Laursen
Suppleant: Lisbeth Hedelund Andersen
10 -Eventuelt
__________________________________________________________________
4Hs bestyrelse der ikke er på valg Marie O. Jensen, Ida Andersen, revisor Bjarne Grothe
Under generalforsamlingen serveres kaffe/te/saftevand og kageMange 4H hilsner
Bestyrelsen for Løve-Ørslev 4H