E/F Kajkanten Islands Brygge 36 A – C 2300 Kø

Ejerforeningen Kajkanten
v/ Bestyrelsesformand Klaus Juul
Islands Brygge 36 A, 3 sal.¨
DK – 2300 København S
Sendt pr. e-mail [email protected]
Thermografirapport for enkeltstående lejligheder i boligkomplekset
beliggende:
E/F Kajkanten
Islands Brygge 36 A – C
2300 København S
Udgivelsesdag 8. februar 2013
Side 2 af 17
Opgaven.
Termografering af enkeltstående lejligheder i boligkompleks med henblik på, at lokalisere
kuldebroer eller områder med lavere isoleringsevne end forventet i byggeri af denne karakter og
alder.
Fokus er primært rettet mod facadeelementer.
Rapporten omhandler derfor primært kun områder der er fundet relevante, hvor der skønnes
væsentlig fravigelse iht. ovenstående.
Endvidere at fremkomme med forslag til årsag til det pågældende forhold.
Sted.
Islands Brygge 36 C, st. mf. dør 2, 2300 København S
Islands Brygge 36 A, 3. tv., dør 1, 2300 København S
Islands Brygge 36 C, st. tv. dør 1, 2300 København S
Dato for udførelse.
29. januar 2013 fra kl. 08:15 – 9:30
1. februar 2013 fra kl. 7:30 – 10:00
Dato for udarbejdelse af rapport.
8. februar 2013
Vejrlig 29. januar 2013
- Overskyet
- Vindhastighed ca.7 m/s, svarende til kuldeindeks -9 (så koldt føles det på hud)
- Beaufort skala: 4, Jævn vind (6 – 7 m/s), Støv og papir løftes - kviste og mindre grene
bevæger sig.
- 90.0 % RH
- 2,7° C
Vejrlig 1. februar 2013
- Let skyet til overskyet, ingen sol.
- Vindhastighed ca. 5 m/s, svarende til kuldeindeks -8 (så koldt føles det på hud)
- Beaufort skala: 3, Let vind (4 – 5 m/s), Blade og små kviste bevæger sig. Vimpler løftes.
- 90,9 % RH
- 0,4° C
Udførende person
Jorn Jepsen
Bygningskonstruktør MAK
[email protected]
+45 2723 4588
Internt sags nummer.
11.5000.84
R:\Projects\GLO\11\11500084\06_Output\Termografirapport Kajkanten..docx
Side 3 af 17
Indholdsfortegnelse
Termografisk forklaring..................................................................................................... 3
Forklaring til termografisk billede .................................................................................. 3
Forudsætninger ................................................................................................................ 3
For et behageligt termisk indeklima bør følgende regel gælde ..................................... 3
Undersøgelse ................................................................................................................... 4
Termografisudstyr. ........................................................................................................... 4
Fremgangsmåde........................................................................................................... 4
Oversigt ........................................................................................................................ 4
Konklusion overordnet...................................................................................................... 5
Termografirapport: 05 – IB 36 C, st. mf., dør 2. ................................................................ 6
Termografirapport: 06 – IB 36 A, 3. tv., dør 1. ................................................................ 10
Termografirapport: 07 – IB 36 C, st. tv., dør 1. ............................................................... 13
Termografirapport: 08 – IB 36 A - C, facader udvendigt. ................................................ 17
Termografisk forklaring
Forklaring til termografisk billede
- Alle materialer har en temperatur og udsender derfor en infrarød stråling, som kan aflæses
med et termografisk kamera og omsættes til en farve.
- Materialer reagerer forskelligt i forhold til varmepåvirkning. 2 forskellige materialer kan
- derfor godt have samme temperatur, selvom farven er forskellig.
- Er overfladen på et materiale ikke ens, men temperaturen den samme, kan farverne
variere.
- Glas og stål fremstår meget varmt eller med forkert temperatur angivelse.
- I rapporten er valgt en farveskala, der viser det kolde område med en mørk farve, og det
varmere område vil blive lysere – mod hvidt.
- Alle angivne temperaturer over 0 ° er angivet uden fortegn.
- Alle angivne temperaturer under 0 ° er angivet med fortegn – (minus °C).
Derfor:
-
er man nødt til at have kendskab til infrarød stråling og materialers termiske egenskaber,
for at kunne tyde billederne korrekt. Man kan ikke sammenligne farverne på de forskellige
billeder.
Forudsætninger
For et behageligt termisk indeklima bør følgende regel gælde
- Lufttemperatur bør ligge mellem 20 °C og 24 °C i beboelsesrum.
- Gulvtemperatur ligge mellem 20 °C – 24 °C og bør ikke i noget tilfælde overskride
grænserne for intervallet 16 °C – 26 °C.
- At temperaturen i hvert rum kan justeres med mindst 2 graders interval og tilpasset
aktivitetsniveau samt personligt ønske.
- At den rette operative temperatur omkring nogen del af kroppen overstige 20 °C eller under
18 °C for at rummet ikke skal opleves forstyrrende varmt eller koldt.
- Lufthastigheden bør være mindre end 0,15 m/s
- Den relative luftfugtighed bør helst ligge mellem 30 – 40 % RH og ikke uden for intervallet
20 – 60 % RH.
R:\Projects\GLO\11\11500084\06_Output\Termografirapport Kajkanten..docx
Side 4 af 17
Undersøgelse
Termografisudstyr.
Der er anvendt et godkendt termografikamera som lever op til kravene i DS/EN 13187.
SDS Infrared hotfind L serie nummer 30321481
Kalibreret sidst d. 8. december 2010 iht. test standard IEC 17025
Fremgangsmåde
Døre og vinduer er blevet lukket for at give et retvisende billede af temperaturforskelle, og
friskluftsventiler er forblevet uændret i forhold til bruger indstilling.
Der er grundudsugning fra emhætte og badeværelse.
Oversigt
Int. nr. – Adresse
Værelse
05 – IB 36 C, st. mf., dør 2
Anmærknin
ger
Ja
Side
Stue (Vest)
Fotoserie
nummer
1 – Sat01541
05 – IB 36 C, st. mf., dør 2
Stue (Syd)
2 – Sat01544
Ja
07
05 – IB 36 C, st. mf., dør 2
Børn. vær.(Syd)
3 – Sat01547
Ja
08
05 – IB 36 C, st. mf., dør 2
Sov. vær (Syd)
4 – Sat01548
Ja
09
06 – IB 36 A, 3. tv., dør 1
Stue (Syd)
5 – Sat01555
Ja
10
06 – IB 36 A, 3. tv., dør 1
Stue (Syd)
6 – Sat01561
Ja
11
06 – IB 36 A, 3. tv., dør 1
Sov. vær.(Nord)
7 – Sat01567
Ja
12
07 – IB 36 C, st. tv., dør 1
Stue (Syd)
8 – Sat01570
Ja
13
07 – IB 36 C, st. tv., dør 1
Stue (Syd)
9 – Sat01571
Ja
14
07 – IB 36 C, st. tv., dør 1
Sov. vær.(Nord)
10 – Sat01574
Ja
15
07 – IB 36 C, st. tv., dør 1
Arb. vær. (nord)
11 – Sat01576
Ja
16
08 – facader udvendigt.
Facader
12 – Foto 1 - 4
Ja
17
R:\Projects\GLO\11\11500084\06_Output\Termografirapport Kajkanten..docx
06
Side 5 af 17
Konklusion overordnet.
 Ejendommen, herunder montage af facadepartier, er afsluttet i år 2012.
D. 4. og 5. juni 2012 blev der foretaget mangelgennemgang af bl.a. klimaskærm, hvor det blev
påtalt, at de udvendige fuger omkring facadepartier fremstod mangelfulde. Det blev aftalt, at
fuger generelt skulle gennemgås, hvis der fandtes belæg for en generel gennemgang.
 Da det fremgår tydeligt af termograferingsbilleder, at der er store trækgener i gulvniveau
gældende for samtlige lejligheder, samt at der er problemer omkring vinduer og karnapper, må
det antages med meget stor overbevisning, at problemet er gældende for samtlige lejligheder,
og at der derfor findes belæg for at samtlige fuger gennemgås omkring facadepartier.
 I lejlighed IB 36 A, 3. tv., dør 1, er der i tillæg til termografering, udført test med røgpind, som
endog meget tydeligt viser, at der er træk gennem klimaskærmen, hvorfor det kan konkluderes,
at der ikke er foretaget indvendig fugning mellem karm og væg.
 Det faktiske varmeforbrug må forventes, at være højere end det teoretiske, som er beregnet i
energimærket. Udgangspunktet i energimærket er en ikke destruktiv gennemgang af
ejendommen og tilhørende tegninger, og der er i disse beregninger antaget, at ejendommen
stort set er udført som beskrevet på tegningerne.
Det har efter energimærkets udførsel vist sig at der er flere afvigelser ifm. facadeelementerne i
forhold til tegningerne. Det er disse afvigelser, der kan give et højere forbrug.
 Der kan ikke konstateres nævneværdigt varmetab til forrum til opgang. Der meldes ikke om
fodkoldt eller lydgener fra forrum.
R:\Projects\GLO\11\11500084\06_Output\Termografirapport Kajkanten..docx
Side 6 af 17
Termografirapport: 05 – IB 36 C, st. mf., dør 2.
05 – IB 36 C, st. mf., dør 2, stue (vest).
Dato
29. januar 2013
Rum/værelse/facade:
Stue (Vestvendt)
Temp. i dette rum:
Luftfugtighed
Dugpunkt beregnet
Foto serie nr.
sat01541.SAT
19,9 °C
35,7 %RH
4,31 °C
Måling: Højeste - laveste - målepunkter
Min. Temp.
10,42 °C
Max. Temp.
39,08 °C
P1:Temp.
7,06 °C
P2:Temp.
8,62 °C
P3:Temp.
20,15 °C
VURDERING:
Det vurderes, at der ikke er ikke foretaget tilstrækkelig udfyldning med isoleringsmateriale
mellem udvendig sålbænk og fundament. Endvidere at der ikke er foretaget fugning mellem
sålbænk og fundament.
KONKLUSION:
Det kan på baggrund af termografering konkluderes, at der er manglende isoleringsmateriale
samt fugning. Endvidere kan det forventes, at når udvendig temperatur sænkes, at der opstår
kondens i nærområde på gulvet, med skjolder og misfarvninger som følge. På sigt vil der
være basis for skimmelsvamp, men dette fordre en højere luftfugtighed indvendigt.
Der må forventes et lidt højere varmeforbrug som følge af utilstrækkelig / dårlig tætning og
isolering.
R:\Projects\GLO\11\11500084\06_Output\Termografirapport Kajkanten..docx
Side 7 af 17
05 – IB 36 C, st. mf., dør 2, stue (syd).
Dato
29. januar 2013
Rum/værelse/facade:
Stue (Sydvendt)
Temp. i dette rum:
Luftfugtighed
Dugpunkt beregnet
Foto serie nr.
sat01544.SAT
19,9 °C
35,7 %RH
4,31 °C
Måling: Højeste - laveste - målepunkter
Min. Temp.
8.13 °C
Max. Temp.
19.83 °C
P1:Temp.
7,68 °C
P2:Temp.
10,33 °C
P3:Temp.
16,89 °C
VURDERING:
Det vurderes, at der ikke er ikke foretaget tilstrækkelig udfyldning med isoleringsmateriale
mellem udvendig bundstykke/sålbænk og fundament. Endvidere at der ikke er foretaget
fugning mellem bundstykke/sålbænk og fundament.
KONKLUSION:
Det kan på baggrund af termografering konkluderes, at der er manglende isoleringsmateriale
samt fugning. Endvidere kan det forventes, at når udvendig temperatur sænkes, at der opstår
kondens på bundstykke samt i nærområde på gulvet, med skjolder og misfarvninger som
følge. På sigt vil der være basis for skimmelsvamp, men dette fordre en højere luftfugtighed
indvendigt.
Der må forventes et lidt højere varmeforbrug som følge af utilstrækkelig / dårlig tætning og
isolering.
R:\Projects\GLO\11\11500084\06_Output\Termografirapport Kajkanten..docx
Side 8 af 17
05 – IB 36 C, st. mf., dør 2, børneværelse (syd).
Dato
29. januar 2013
Rum/værelse/facade:
Børneværelse (Sydvendt)
Temp. i dette rum:
Luftfugtighed
Dugpunkt beregnet
Foto serie nr.
sat01547.SAT
20,5 °C
36.5 % RH
5.15 °C
Måling: Højeste - laveste - målepunkter
Min. Temp.
7,64 °C
Max. Temp.
19,47 °C
P1:Temp.
6,73 °C
P2:Temp.
8,85 °C
P3:Temp.
15.15 °C
VURDERING:
Det vurderes, at der ikke er ikke foretaget tilstrækkelig udfyldning med isoleringsmateriale
mellem udvendig bundstykke/sålbænk og fundament. Endvidere at der ikke er foretaget
fugning mellem bundstykke/sålbænk og fundament.
KONKLUSION:
Det kan på baggrund af termografering konkluderes, at der er manglende isoleringsmateriale
samt fugning. Endvidere kan det forventes, at når udvendig temperatur sænkes, at der opstår
kondens på karmstykke samt i nærområde på gulvet, med skjolder og misfarvninger som
følge. På sigt vil der være basis for skimmelsvamp, idet der i et børneværelse er der stor
aktivitet med opfugtning. Luftfugtigheden skal blot stige til ca. 41 % RH, og der dannes
kondens.
Der må forventes et lidt højere varmeforbrug som følge af utilstrækkelig / dårlig tætning og
isolering.
R:\Projects\GLO\11\11500084\06_Output\Termografirapport Kajkanten..docx
Side 9 af 17
05 – IB 36 C, st. mf., dør 2, soveværelse (syd).
Dato
29. januar 2013
Rum/værelse/facade:
Soveværelse (Sydvendt)
Temp. i dette rum:
Luftfugtighed
Dugpunkt beregnet
Foto serie nr.
sat01548.SAT
18,0 °C
35.5 % RH
2,55 °C
Måling: Højeste - laveste - målepunkter
Min. Temp.
6,18 °C
Max. Temp.
17,68 °C
P1:Temp.
2,48 °C
P2:Temp.
5,59 °C
P3:Temp.
9,81 °C
VURDERING:
Det vurderes, at der ikke er ikke foretaget tilstrækkelig udfyldning med isoleringsmateriale
mellem udvendig bundstykke/sålbænk og fundament. Endvidere at der ikke er foretaget
fugning mellem bundstykke/sålbænk og fundament.
KONKLUSION:
Det kan på baggrund af termografering konkluderes, at der er manglende isoleringsmateriale
samt fugning. Endvidere kan det forventes, at der vil opstå kondens på karmstykke samt i
nærområde på gulvet, med skjolder og misfarvninger som følge. På sigt vil der være basis for
skimmelsvamp. Årsag til, at der endnu ikke er sket skader, må tillægges effektiv udluftning.
Indvendig temperatur ligger lavere end udvendig temperatur, og må tillægges usikkerhed ift.
anvendelse at 2 forskellige temperatur målere.
Der må forventes et lidt højere varmeforbrug som følge af utilstrækkelig / dårlig tætning og
isolering.
R:\Projects\GLO\11\11500084\06_Output\Termografirapport Kajkanten..docx
Side 10 af 17
Termografirapport: 06 – IB 36 A, 3. tv., dør 1.
06 – IB 36 A, 3. tv., dør 1, stue (syd).
Dato
1. februar 2013
Rum/værelse/facade:
Stue (Sydvendt)
Temp. i dette rum:
Luftfugtighed
Dugpunkt beregnet
VURDERING:
Foto serie nr.
sat01555.SAT
21,1 °C
40,8 % RH
7,33 °C
Måling: Højeste - laveste - målepunkter
Min. Temp.
12,76 °C
Max. Temp.
23,55 °C
P1:Temp.
15,82 °C
P2:Temp.
16,54 °C
P3:Temp.
21,82 °C
Det vurderes, at der ikke er ikke foretaget tilstrækkelig sikring mod indtrængende luft mellem
udvendig bundstykke/sålbænk og facade. Endvidere at der ikke er foretaget fugning mellem
bundstykke/sålbænk og facade.
KONKLUSION:
Der skønnes udfyldt med isoleringsmateriale i tilstrækkelig grad omkring facadeparti, men der
er ikke foretaget tilstrækkelig sikring mod træk. Dette forstærkes af lovpligtigt sug fra
emhætte og badeværelse trods åbne friskluftsventiler i karme. Temperaturer er lavere end
forventelige for et nyt byggeri.
Der kan forventes trækgener, samt et lidt højere varmeforbrug som følge af utilstrækkelig /
dårlig tætning.
R:\Projects\GLO\11\11500084\06_Output\Termografirapport Kajkanten..docx
Side 11 af 17
06 – IB 36 A, 3. tv., dør 1, stue (syd) ”karnap”.
Dato
1. februar 2013
Rum/værelse/facade:
Stue (Sydvendt) ”karnap”
Temp. i dette rum:
Luftfugtighed
Dugpunkt beregnet
VURDERING:
Foto serie nr.
sat01561.SAT
21,1 °C
40,8 % RH
7,33 °C
Måling: Højeste - laveste - målepunkter
Min. Temp.
11.51 °C
Max. Temp.
22,05 °C
P1:Temp.
13,66 °C
P2:Temp.
13,66 °C
P3:Temp.
14.74 °C
Det vurderes, at der ikke er ikke foretaget tilstrækkelig sikring mod indtrængende luft mellem
udvendig inddækning over karm og facade. Endvidere at der ikke er foretaget fugning mellem
inddækning og facade.
KONKLUSION:
Der skønnes udfyldt med isoleringsmateriale i utilstrækkelig grad omkring facadeparti, og at
der ikke er foretaget tilstrækkelig sikring mod træk. Dette forstærkes af lovpligtigt sug fra
emhætte og badeværelse trods åbne friskluftsventiler i karme. Temperaturer er lavere end
forventelige for et nyt byggeri.
Der kunne ved røgprøve, konstateres en endog meget stor luftgennemstrømning.
Der kan forventes trækgener, samt et lidt højere varmeforbrug som følge af utilstrækkelig /
dårlig tætning.
R:\Projects\GLO\11\11500084\06_Output\Termografirapport Kajkanten..docx
Side 12 af 17
06 – IB 36 A, 3. tv., dør 1, soveværelse (nord).
Dato
1. februar 2013
Rum/værelse/facade:
Soveværelse (Nord)
Temp. i dette rum:
Luftfugtighed
Dugpunkt beregnet
VURDERING:
Foto serie nr.
sat01567.SAT
20,8 °C
37,6 % RH
5,85 °C
Måling: Højeste - laveste - målepunkter
Min. Temp.
12,74 °C
Max. Temp.
21,57 °C
P1:Temp.
13,52 °C
P2:Temp.
15,83 °C
P3:Temp.
19,42 °C
Det vurderes, at der ikke er ikke foretaget tilstrækkelig sikring mod indtrængende luft mellem
udvendig inddækning over karm og facade. Endvidere at der ikke er foretaget fugning mellem
sålbænk og facade.
KONKLUSION:
Der skønnes udfyldt med isoleringsmateriale i utilstrækkelig grad omkring facadeparti, og at
der ikke er foretaget tilstrækkelig sikring mod træk i konstruktionen. Dette forstærkes af
lovpligtigt sug fra emhætte og badeværelse trods åbne friskluftsventiler i karme ind gennem
små sprækker i samlinger. Temperaturer er lavere end forventelige for et nyt byggeri.
Der forventes ikke egentlige trækgener, men overflader er ubehagelige kolde..
Der kan forventes et lidt højere varmeforbrug som følge af utilstrækkelig / dårlig tætning.
R:\Projects\GLO\11\11500084\06_Output\Termografirapport Kajkanten..docx
Side 13 af 17
Termografirapport: 07 – IB 36 C, st. tv., dør 1.
07 – IB 36 C, st. tv., dør 1, stue (syd).
Dato
1. februar 2013
Rum/værelse/facade:
Stue (Sydvendt)
Temp. i dette rum:
Luftfugtighed
Dugpunkt beregnet
VURDERING:
Foto serie nr.
sat01570.SAT
21,4 °C
34,8 % RH
5.26 °C
Måling: Højeste - laveste – målepunkter
Min. Temp.
10,23 °C
Max. Temp.
23,52 °C
P1:Temp.
10,34 °C
P2:Temp.
14,02 °C
P3:Temp.
19,33 °C
Det vurderes, at der ikke er ikke foretaget tilstrækkelig sikring mod indtrængende luft mellem
udvendig bundstykke/sålbænk og fundament. Endvidere at der ikke er foretaget fugning
mellem bundstykke/sålbænk og fundament.
KONKLUSION:
Der skønnes udfyldt med isoleringsmateriale i utilstrækkelig grad omkring facadeparti, og at
der ikke er foretaget tilstrækkelig sikring mod træk. Dette forstærkes af lovpligtigt sug fra
emhætte og badeværelse trods åbne friskluftsventiler i karme. Temperaturer er lavere end
forventelige for et nyt byggeri. Havde der været foretaget fugning, ville kuldebro have
fremstået mere som en kold linje frem for diffus afbildning.
Der kan forventes store trækgener, samt et lidt højere varmeforbrug som følge af
utilstrækkelig / dårlig tætning.
R:\Projects\GLO\11\11500084\06_Output\Termografirapport Kajkanten..docx
Side 14 af 17
07 – IB 36 C, st. tv., dør 1, stue (syd).
Dato
1. februar 2013
Rum/værelse/facade:
Stue (Sydvendt)
Temp. i dette rum:
Luftfugtighed
Dugpunkt beregnet
VURDERING:
Foto serie nr.
sat01571.SAT
21,4 °C
34,8 % RH
5.26 °C
Måling: Højeste - laveste – målepunkter
Min. Temp.
19,94 °C
Max. Temp.
49,10 °C
P1:Temp.
19,07 °C
P2:Temp.
22,91 °C
P3:Temp.
25,93 °C
Det vurderes, at der ikke er ikke foretaget tilstrækkelig sikring mod indtrængende luft mellem
udvendig bundstykke/sålbænk og facade. Endvidere at der ikke er foretaget fugning mellem
bundstykke/sålbænk og facade.
KONKLUSION:
Der skønnes udfyldt med isoleringsmateriale i utilstrækkelig grad omkring facadeparti, og at
der ikke er foretaget tilstrækkelig sikring mod træk.
Af temperaturene, fremgår det, at der er opvarmning på omkringværende bygningsdele fra
radiator. Endvidere fremgår det af termograferingsbillede, at der uens temperatur langs
fodpanel, hvilket indikerer manglende sikring mod luftindtrængning. Havde der været
foretaget fugning, ville overgang mellem gulv og fodpanel have fremstået mere som en
ensartet linje.
Der forventes ikke trækgener grundet radiator opvarmning, men et lidt højere varmeforbrug
som følge af utilstrækkelig / dårlig tætning.
R:\Projects\GLO\11\11500084\06_Output\Termografirapport Kajkanten..docx
Side 15 af 17
07 – IB 36 C, st. tv., dør 1, soveværelse (nord).
Dato
1. februar 2013
Rum/værelse/facade:
Soveværelse (Nordvendt)
Temp. i dette rum:
Luftfugtighed
Dugpunkt beregnet
VURDERING:
Foto serie nr.
sat01574.SAT
20.6 °C
32,3 % RH
3.5 °C
Måling: Højeste - laveste – målepunkter
Min. Temp.
6.07 °C
Max. Temp.
21,36° °C
P1:Temp.
11.16 °C
P2:Temp.
8,26 °C
P3:Temp.
11,22 °C
Det vurderes, at der ikke er ikke foretaget tilstrækkelig udfyldning med isoleringsmateriale
mellem udvendig bundstykke/sålbænk og fundament. Endvidere at der ikke er foretaget
fugning mellem bundstykke/sålbænk og fundament.
KONKLUSION:
Det kan på baggrund af termografering konkluderes, at der er manglende isoleringsmateriale
samt fugning. Endvidere kan det forventes, at når udvendig temperatur sænkes, at der opstår
kondens i området overgang vinduesramme / vindueskarm. På sigt vil der være basis for
skimmelsvamp, men dette fordre en højere luftfugtighed indvendigt, hvilket normalt i løbet af
natten kan forventes. Den lave luftfugtighed som kunne måles, tilskyndes effektiv udluftning.
Der må forventes et lidt højere varmeforbrug som følge af utilstrækkelig / dårlig tætning og
isolering.
R:\Projects\GLO\11\11500084\06_Output\Termografirapport Kajkanten..docx
Side 16 af 17
07 – IB 36 C, st. tv., dør 1, arbejdsværelse (nord).
Dato
1. februar 2013
Foto serie nr.
sat01576.SAT
Rum/værelse/facade:
Arbejdsværelse (Nordvendt)
Temp. i dette rum:
Luftfugtighed
Dugpunkt beregnet
VURDERING:
20,2 °C
32,8 % RH
3,37 °C
Måling: Højeste - laveste – målepunkter
Min. Temp.
10,83 °C
Max. Temp.
24,65 °C
P1:Temp.
9,98 °C
P2:Temp.
15,65 °C
P3:Temp.
16,04 °C
Det vurderes, at der ikke er ikke foretaget tilstrækkelig udfyldning med isoleringsmateriale
mellem udvendig bundstykke/sålbænk og fundament. Endvidere at der ikke er foretaget
fugning mellem bundstykke/sålbænk og fundament.
KONKLUSION:
Det kan på baggrund af termografering konkluderes, at der er manglende isoleringsmateriale
samt fugning. Den lave luftfugtighed som kunne måles, tilskyndes effektiv udluftning, og at
rummet ikke bærer præg af stationær arbejdsplads / ophold..
Der må forventes et lidt højere varmeforbrug som følge af utilstrækkelig / dårlig tætning og
isolering.
R:\Projects\GLO\11\11500084\06_Output\Termografirapport Kajkanten..docx
Side 17 af 17
Termografirapport: 08 – IB 36 A - C, facader udvendigt.
08 – IB 36 A - C, Facader udvendigt.
Foto 1 – Sålbænk mod sokkel.
Foto 2 – Sålbænk mod sokkel.
Der er ikke foretaget sikring mod luftindtrængning. Var der foretaget sikring længere
inde, ville der ikke være trækgener hen over gulvet, hvilket fremgår af
termograferingsbilleder.
Foto 3 – Palet ind mellem sokkel og sålbænk.
Foto 4 – Størrelse på palet og med hvilken dybde.
Indføring af palet, for at undersøge om der er foretaget sikring mod luftindtrængning.
Med en indstikningslængde på ca. 220 mm og en vinkel på ca. 20° giver det en
indstikningsdybde på ca. 80 – 85 mm, hvor det kunne konstateres, at der er
manglefuld isolering samt sikring mod luftindtrængning.
R:\Projects\GLO\11\11500084\06_Output\Termografirapport Kajkanten..docx