2017 02 kirkebladet Kjellerup MA

KIRKEBLAD
FOR KJELLERUP OG LEVRING
2017 marts - maj
Kirkelig vejviser
www.kjellerupkirke.dk
Levring
Kjellerup
Bygaden 55
Kirkebakken 10
Like os på Facebook: Kjellerupkirke
Graver:
Søren Holten-Møller
mail: [email protected]
Tlf. 24984309
Organist:
Niels Peter Hornstrup
mail: [email protected]
Tlf. 2488 5357
Kirkesanger:
Hanne Madsen
mail: [email protected]
Tlf. 8688 2527
Menighedsrådsformand:
Frits Madsen
mail: [email protected]
Tlf. 8688 2527
Hørup Kirkecenter Kirkebakken 8, 8620 Kjellerup
Udlån af kirkecentret: kontakt kirkekontoret.
Kirkegårdsleder:
Henning Graugaard Nielsen, mail: [email protected]
Kontor i Hallen, Digterparken 5. Tlf. 2488 5355.
Kirketjener:
Inga Tind Kristensen, mail: [email protected]
Tlf. 2488 5356
Organist:
Niels Peter Hornstrup, mail: [email protected]
Tlf. 2488 5357
Sognemedhjælper:
Lisa Bjærre Olsen, mail: [email protected]
Tlf. 2488 5358
Kirkeværge:
Erik Tind Kristensen
mail: [email protected]
Tlf. 2911 9098
Kirkesanger:
Elena Tolmachova, mail: [email protected]
Menighedsrådsformand:
Kai Rasmussen, mail: [email protected]
Tlf. 4056 0223
Kirkekontoret:
Præsterne:
Jonna Schmidt Jensen, kordegn
Kirkebakken 8, 8620 Kjellerup
tlf. 2488 5352
mail: [email protected]
Åbent for henvendelser:
man, ons, fredag kl. 9.00-12.00
torsdag
kl. 14.00-17.00
Konst. sognepræst Kbf.
Jens Bisgaard
mail: [email protected]
tlf. 2488 5353
Henvendelse om fødsel, då b,
vielse, dødsfald, navneændring og
reservation af kirkecentret m.m.
2
Anders Bo Engrob Jørgensen
Digterparken 1
8620 Kjellerup
mail: [email protected]
tlf. 2488 5354
Kirkebilen
er erstattet af FLEX-TUR
FLEX-TUR
kan
bruge s
til
gudstjenester og til kirkens
arrangementer.
Brochure og informationer om
F L E X -TUR
kan
f ås
ve d
henvendelse til kirkekontoret.
FLEX-TUR bestilles på 8740 8300
senest 1 time før afhentning.
Egenbetaling er 30 kr.
Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring
”Hvad er sandheden?”
Dette spørgsmål har altid optaget os
mennesker og vil forhåbentlig også altid
optage os! For “sandheden” er, at vi nok
aldrig vil formå at kunne rumme eller forstå
sandheden – og slet ikke den ultimative
sandhed om Gud. Eller som den tyske
forfatter og filosof Goethe skulle have sagt:
"Følg den, der søger sandheden. Flygt fra
den, der har fundet den." Det kan lyde en
anelse provokerende, for har vi som kristen
kirke ikke netop fundet sandheden?
Alligevel er Paulus inde på noget af det
samme, når han skriver disse gådefulde ord:
“Endnu ser vi i et spejl, i en gåde.” Hermed
siger Paulus, at vi altid kun vil kunne snakke
indirekte om Gud (ligesom man indirekte
ser noget i et spejl), for ingen af os er i
stand til at se ham, som han er.
Dog har vi alle vore egne personlige
oplevelser og erfaringer af Gud i vores liv.
Alle disse erfaringer er som brikker i et
enormt og aldrig fuldendt puslespil. Og hvis
vi begynder at bringe vores egne tros-brikker
i spil med hinanden sammen med de
brikker, som Bibelen og troende før os
tilbyder os, vil vi kunne begynde at danne os
et større billede af, hvem Gud er, og
hvordan han handler i vores verden.
At lægge et “trospuslespil” sammen er en
livslang opgave, for vi vil først nå i mål, når
2017 marts - maj
vi på den anden
side af dette liv får
lov til at stå ansigt til
ansigt
med
Vor
Herre selv.
Sammen vil vi søge
efter sandheden om
Gud og livet – dog
uden
på
noget
tidspunkt at kunne
slå os til ro i vished om, at nu har vi fundet
den endegyldige og afgrænsede sandhed.
For Gud vil altid være stø rre. Denne
erkendelse vil naturligt gøre os nysgerrige
og lyttende efter, hvad andre har at sige.
Netop derfor er dialogen også en vigtig del
af det at være kirke. For tro det eller ej: Ikke
engang præsten har alle svarene og kender
sandheden om Gud fuldt ud! Og derfor er vi
også så heldige, at vi i vores kirker har
mange forsk ellige kirk elige fo ren inger
tilknyttet, som netop inviterer os ind i en
sådan dialog (læs evt. interviewet med
Mona-Lise og Per på side 14). Af samme
grund har vi også søsat en ny type gudstjenester, som skaber mulighed for samtale
om tro og tvivl (se side 12).
Jesus siger: “Jeg er sandheden!” Lad os
sammen begive os ud på en spændende
rejse, hvor vi gradvist lærer mere om
sandheden om Gud ved gradvist at lære
Jesus bedre at kende. Lad os sammen
bidrage til, at vi hver især lægger vores egne
unikke trosbrikker til det store billede af
hvem Gud er.
Anders Bo Engrob Jørgensen
3
Konfirmation 2017
Hørup kirke 30. april kl. 9.00
Anne Mee Kruse Lavrsen, Camilla Skøtt Pedersen, Caroline Øs tergaard Lavgesen, Em ilie Huge
Pedersen, Kristine Ravnholt Bundgaard, Lau ra Studsgaard Dahl, Line Aaen Østerballe, Lærke
Marie Olesen, Mads Christian Hjørne, Maja Ravnholt Bundgaard, Mathias Huge Pedersen,
Mathias Sjørslev Jepsen, Mathias Vedel Nielsen, Mille Holmgaard Frederiksen, Oliver Hjorth
Larsen, Signe Døssing Rasmussen, Sofie Nygaard Svenstrup, Victoria Thougaard Jensen.
Levring kirke 30. april kl. 11.00
Mathias Skov og Sean Dowsey.
KONFIRMATION
4
2018
2019
Levring kirke:
Søndag d. 6. maj kl. 9.00
Levring kirke:
Søndag d. 28. april kl. 9.30
Hørup Kirke (Kjellerup):
Lørdag d. 5. maj kl. 9.00 A-klassen
Lørdag d. 5. maj kl. 11.00 B-klassen
Søndag d. 6. maj kl. 11.00 C-klassen
Hørup kirke (Kjellerup):
Søndag d. 28. april kl. 11.00 Hold 1
Søndag d. 5. maj kl. 9.00 Hold 2
Søndag d. 5. maj kl. 11.00 Hold 3
Konfirmeres efter de nuværende 6. klasser
Konfirmeres efter de nuværende 5. klasser
Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring
Konfirmation 2017
Hørup kirke 7. maj kl. 9.00
Alexander Sejr Fuglede Appel, Anniken Linding Smedsrud, Ch ristian Bøgelund Madsen, Elias
Holm Gaden, Filip Dariusz Stodolny, Fiona Klitgaard Østergaard Jensen, Julian Davidsen, Katrine
Jessen, Lene Lysdahl Vacherhausen, Lukas Rosenkvist Petersen, Mathilde Lund Rasmussen,
Mikkel Nøhr Kristensen, Nikolaj Bønding, Sarah Holst Kjellingbro, Sille Klitgaard Østergaard
Jensen, Simon Gjeru lff, Sofus Moth Andersen, Thea Førgaard Nielsen, Tobias Vinfelt Hansen.
Hørup kirke 7. maj kl. 11.00
Andreas Beck Svendsen, Ashling Hall, Eytor Ingi Magnússon, Frida Sunds Brønd, Jakob Kindt
Nielsen, Jasmin Flø Bjørn, Kristine Rabes Lyngsøe, Lasse Skorstengaard, Mads Kjeldmand
Søften, Magnus Hejdemann Lau, Martin Frost Bonde, Matilde Mikkelsen, Mette Vingborg
Mose, Mikkel Hejdemann Lau, Mona Al-Dirawi, Nicklas Leth Skov, Regitze Vetche Jensen,
Sebastian Møller Ladegaard, Tavy Steren Nasasagare, Trine Jensby Walmar.
2017 marts - maj
5
Levring præstegård og konfirmandstue
Levring præstegård
Menighedsrådet i Levring arbejder pt. på at få gennemført en totalrenovering af Levring
Præstegård, hvor en tidssvarende isolering af ydervægge, gulv og loft forventes at kunne
dæmme op for fugt og desuden holde varmeudgifterne nede. Det har været en lang proces. I
skrivende stund er p rojektbeskrivelse og ansøgning om lån til renoveringen til behandling i
Ikast-Brande Provsti. Godkendes projektet, vil næste fase være at få arbejdet sat i licitation, så
håndværkerne kan komme i gang snarest muligt. Menighedsrådet forventer, at embedsboligen
vil være indflytningsklar til sommer.
Brand i konfirmandstuen
Konfirmandstuen som mødested til rådsmøder, kirkekaffe,
basar m.m. er et afsluttet kapitel, idet der af ukendte årsager gik
ild i bygningen den 13. oktober. Bygningen stod ikke til at
redde, og den er nu erklæret totalskadet og skal fjernes i løbet
af foråret. Ved branden er meget af inventaret naturligvis også
gået tabt, selv om brandvæsenet ydede en formidabel indsats.
Nyt mødested i Den Gamle Skole
Den Gamle Skole tilhører menighedsrådet. Den består af to lejligheder, hvoraf den ene er
graverkontor, den anden har været lejet ud i en årrække. Ved årsskiftet blev lejemålet imidlertid
opsagt, og dermed kom der en løsning på det akutte lokaleproblem, som var opstået efter
branden. Fremover vil menighedsrådsmøderne b live afholdt der, og lokalerne vil desuden også
kunne tages i brug til kirkekaffe eller andre m indre arrangementer.
Inger Tind Christensen, Levring menighedsråd
Gevinster søges til sommerfesten i Levring
I løbet af maj måned vil der blive solgt lodsedler til årets sommerfest. I år vil en del af overskuddet gå til projektet: ”10 nye skoler i Central Afrika” og Levring spejderne. Gode gevinster til
lodsedlen modtages med tak senest d. 10. marts og til det øvrige lotteri senest d. 7. juni.
Henvendelse kan ske til: Else Feldbak, Æblehaven 13. Tlf. 86886130 og Hanne Madsen,
Lillemøllevej 3. Tlf. 86882527.
Hørup menighedsråd fuldtalligt
Ved suppleringsvalget er Tove Søften valgt ind i Menighedsrådet.
Tove fortæller: Jeg har altid godt kunne lide kirken, som jeg har brugt
meget. Hørup Kirke er en dejlig kirke, hvor man kan finde ro og fred, når vi
hører på Guds ord. I Menighedsrådet står vi over for nogle spændende
opgaver: fx ny præst og udvidelse af kirken. Det er vigtigt, at kirken fornyr
sig, så kirken fortsat tiltrækker både unge og ældre. Det vil jeg gerne
arbejde for.
6
Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring
Tak til Mikael, Andreas og Steen
Andreas Østerlund Nielsen har været ansat som konstitueret
sognepræst i 3 måneder og Mikael Holst Kongensholm som
konstitueret kirkebogsførende sognepræst i 5 måneder i
Hørup og Levring sogne. Andreas og Mikael gik aktivt ind i
arbejdet som præster i vore sogne. De har begge været
lyttende, nærværende og ansvarlige. At ”dumpe ind” i et
pastorat, hvor der er en del kirkelige handlinger og et aktivt kirkeliv, kan være
en stor opgave. Men Andreas og Mikael har klaret opgaven flot. Vi har som
menighed bl.a. nydt godt af velforberedte og indholdsrige prædikener.
Steen Pedersen har i en årrække været ansat som fast vikar for kirkens
organist, Niels Peter Hornstrup. Steen har pr. 1. februar fået et nyt job som
organist. Vi takker Steen for det gode samarbejde gennem årene og ønsker
ham tillykke med de nye udfordringer.
Nye ansigter i kirkerne
Fra den 1. februar er Jens Bisgaard tiltrådt som konstitueret sognepræst. Jens
vil være i embedet frem til ansættelse af ny sognepræst sidst på sommeren.
Jens vikarierede også i pastoratet i 3 måneder i 2015. Vi byder Jens velkommen til gensynet med sognene og glæder os til samarbejdet.
Vi byder Elena Tolmachova velkommen som ny organistvikar. Elena kender vi
i forvejen, da Elena også fungerer som kirkesanger i Hørup sogn.
Du kan gøre en verden til forskel den 12. marts
Sogneindsamlingen samler ind til Fo lkekirkens Nødhjælp, som støtter mennesker i nød. Når
du går en rute på 2-3 timer søndag den 12. marts, kan Folkekirkens Nødhjælp give:
- 30 flygtningebørn næringsrig mad i en måned.
- 25 mennesker midlertidigt husly efter en katastrofe.
- 5 familier en køkkenhave, der sikrer mad og indtægt.
Gør en verden til forskel for mennesker, der intet
har i dag. Behovet for akut hjælp er større end nogensinde! 13,5 mio. syrere har brug for humanitær
hjælp. Tørken har igen ramt Syd- og Østafrika. V ærst
står det til for børnene i Etiopien. Her har millioner af uskyldige børn brug for mad og vand for
at overleve. Du kan redde deres liv. Bliv indsamler for mennesker i nød ved årets sogneindsamling søndag den 12. marts kl. 10-13. Tilmeld dig allerede nu til: Anton Clausen, Lev-
ring sogn. Tlf. 8110 0380 eller Niels Peder Bjærre, Kjellerup. Tlf. 2424 1688
2017 marts - maj
7
GUDSTJENE
GUDSTJEN
Dato
Hørup
Levring
To. 2. mar.
Fælles med Levring
20.00 Stillegudstjeneste
Sø. 5. mar.
10.30 Temagudstjeneste
9.00
Sø. 12. mar. 14.00 Sogneindsamling
9.00
Ti. 14. mar. 17.00 Spaghetti
Fælles med Hørup
Sø. 19. mar. 10.30
9.00
Sø. 26. mar. 9.00
10.30
Sø. 2. apr.
10.30
To. 6. apr.
Sø. 9. apr.
14.00 Familiegudstjeneste
Fælles med Levring
13.30 Gudstjeneste med mere
20.00 Stillegudstjeneste
10.30 Familie m. spejdere
On. 12. apr. 10.30 Pensionist påskegudstjeneste
Fælles med Hørup
To. 13. apr. 10.30
9.00
Fr. 14. apr.
10.30
9.00
Sø. 16. apr.
9.00
10.30
Ma. 17. apr. 10.30 Højmesse og pilgrimsvandring
19.00 Rytmisk gudstjeneste
Sø. 23. apr.
10.30
9.00
Sø. 30. april 9.00 Konfirmation
Lø. 6.maj
Sø. 7. maj
Ti. 9. maj
To. 11. maj
Fr. 12. maj
10.30 Dåbsgudstjeneste
9.00 og 11.00 Konfirmation
17.00 Spaghetti
Fælles med Levring
10.30
9.00
Fælles med Hørup
Ingen
Fælles med Hørup
20.00 Stillegudstjeneste
Fælles med Hørup
Sø. 14. maj 10.30 Temagudstjeneste
Sø. 21. To.
11.00 Konfirmation
9.00
10.30
To. 25. maj 10.30
14.00 i Mosedalen
Sø. 28. maj
10.30
8
9.00
Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring
ESTELISTE!
NESTELISTE!
Præst
Dagens navn
Anders
Anders
1.s.i.fasten
Jens
2.s.i.fasten
Anders
Anders
3.s.i.fasten
Jens
Midfaste
Anders
Mariæ Bebudelse
Anders
Anders
Palmesøndag
Alle
Påskens særgudstjenester og arrangementer i gl.
Kjellerup kommune:
Palmesøndag: Grathe Kirke kl. 19.00 : Lutherkoncert
Skærtorsdag: Ans Sognehus kl. 17.00: Gudstjeneste hvor
nadveren fejres i forb indelse med et let måltid
Vium Kirke kl. 17.00: Gudstjeneste med efterfølgende
spisning
Langfredag: Grathe Kirke kl. 19.00 : Stillegudstjeneste
Påskedag: Hinge Kirke kl. 7.30: Påskemorgensang med
efterfølgende morgenmad. Gudstjeneste kl. 9.00
2. påskedag: v/ Hørup Kirke kl. 12.00. Efter højmessen:
Pilgrimsvandring (ca. 10 km).
Jens
Skærtorsdag
Levring Kirke kl. 19.00 : Rytmisk gudstjeneste.
Jens
Langfredag
Begge
Påskedag
Se mere om hvert enkelt arrangem ent på kirkernes hjemm esider
Anders
2. påskedag
Jens
1.s.e.påske
Begge
2.s.e.påske
Jens
Begge
Anders: Anders Bo Engrob Jørgensen
Jens: Jens Bisgaard
Spaghettigudstjeneste: Tilm elding til spisning
senest mandagen før til Lisa Olsen: 2488 5358
3.s.e.påske
Kirkekaffe efter gudstjenesten
Jens
Bededag
Anders
4.s.e.påske
Indsamlinger: 5/3 Y´men International (H), 12/3
Folkekirkens Nødhjælp, 19/3 KFUK´s sociale arbejde, 2/4 Indsamlingsprojekt: SAT7 (H), 16/4 KFUM
og K i Danmark, 23/4 Folkekirkens Ungdomskor,
12/5 Kirkefondet, 25/5 Indsamlingsprojekt: SAT7
(H)/Ti nye skoler (L), 28/5 KFUM´s Soldaterm ission
Anders
5.s.e.påske
Jens
Kristi Himmelfart
Jens
6.s.e.påske
Lisa
Anders
2017 marts - maj
Børnenes 5 minutter.
Temagudstjeneste (tidligere stafetgudstjeneste) temaet offentliggøres på facebook og hjemmesiden.
9
Det sker marts - april 2017
Onsdag den 1. marts kl. 10.00-11.30 i Kirkecentret
Kirkecaféen: Med Danmission i Indien
v/ Niels Peder Bjærre
Den lokale Niels Peder Bjærre fortæller denne formiddag om
sin rejse til Indien i januar, hvor han så og oplevede, hvad
Danmission har hjulpet med i landet gennem mange år. Pris
20 kr. inkl. rundstykke og kaffe.
Onsdag den 15. marts kl. 19.00 i Rotunden
Sogneaften med Lutherfilmen
Filmaften i Rotunden (ved biblioteket). I 2017 fejrer vi 500 året
for Reformationen. I 1517 slog Martin Luther sine berømte
teser op på kirkedøren i Wittenberg, og det blev indledning til
en meget stor omvæltning inden for den kristne kirke - ja, i
hele samfundet. Vi skal se den næsten to timer lange film om
Luther og Reformationen. Bagefter serveres der kage og en kop kaffe, og der bliver
mulighed for en snak om filmen. Bemærk tidspunktet! Pris 25 kr.
Onsdag den 29. marts kl. 14.30 i Kirkecentret
Højskoletime: ”Feltpræst i Afghanistan”
v/ John Melchiorsen
Fem gange har John Melchiorsen, sognepræst ved Sorte
Brødre Kirke i Viborg, været udsendt som feltpræst. Én gang til
Libanon, to gange til Kosovo og to gange til Afghanistan. John
Melchiorsen vil fortælle om sine udsendelser og om, hvordan
man bagefter kommer videre med sin hverdag. I dag bruger John Melchiorsen sine
erfaringer som arresthuspræst i Viborg Arrest. Kaffe 25 kr.
Onsdag den 5. april kl. 10.00 - 11.30 i Kirkecentret
Kirkecaféen: Kreativ formiddag
Formiddagen begynder med rundstykker, kaffe, sang og
andagt. Bagefter laves der påskeæg til ophæng. De kan laves
avanceret eller på begynderniveau. At være kreativ sammen
giver altid en sidegevinst med snak og hygge. Pris 20 kr. for
rundstykker og materialer.
10
Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring
Det sker april - maj 2017
Onsdag den 5. april kl. 19.30 i Hørup Kirke
Påskekoncert med Martin Hornstrups orkester
Ved denne koncert skal vi opleve en musikalsk rejse
gennem påskens drama med nye og gamle salmer i
et moderne udtryk. I spidsen for orkesteret står
sanger og pianist Martin Hornstrup, som til daglig er organist ved Gellerup Kirke i
Århus. Koncertens indhold vil antyde livets udspændthed mellem håb og modløshed,
angst og glæde, død og liv. Musikstilen er pop med den dybde, som salmeteksterne
naturligt tilfører.
Onsdag den 26. april kl. 19.30 i Kirkecentret
Sangaften v/ Niels Peter Hornstrup
Vi synger salmer og sange fra salmebogen og højskolesangbogen. Der findes en del forårssange i højskolesangbogen, så
dem vil vi synge nogle af, både dem vi kender godt, og nogle
vi kender knap så godt. Desuden vil vi stifte bekendtskab med
nogle nye salmer fra salmebogstillægget ”100 salmer”. Det er
organist Niels Peter Hornstrup, som spiller til, og han giver nok
også et nummer på klaveret. Kaffe 25 kr.
Onsdag den 3. maj kl 10.00 -13.30
Kirkecaféen: Løvspringstur med spisning
Danmarks natur er dejlig og denne formiddag kører vi i private
biler ud og nyder foråret. Der er plads i bilerne til dem, som
ikke har bil. Turen byder på et kirkebesøg og slutter med
frokost. Pris 150 kr. inkl. kørsel, mad og drikke. Tilmelding
seneste den 26. april til 2488 5358.
Onsdag den 31. maj kl. 19.30 i Hørup Kirke
Sommerkoncert med kirkekoret
Kirkekorets sommerkoncert markerer afslutningen
på korsæsonen. Derfor vil koret præsentere nogle
af de sange, som de har arbejdet med i årets løb.
Programmet bliver derfor en blanding af sange fra
flere perioder af kirkeåret, fortrinsvis faste, påske
og pinse. Vi håber, at mange vil møde op og høre,
hvor dygtig koret er blevet.
2017 marts - maj
11
Gudstjeneste med mere
- en ny og involverende gudstjenesteform i Kjellerup
“Kan vi lave en gudstjeneste, der er så
attraktiv, at vi har lyst til at invitere andre
med?” Sådan lød udfordringen til en gruppe
mennesker – og Gudstjeneste med mere er
et forsøg på at lave et kirkeligt mødested,
der har elementer af højtidelighed og dybde
fra gudstjenesten samtidig med, at der er
mulighed for dialog om et bestemt tema.
Det er et mødested, hvor børnene får lov til
at bruge hænder og krop, hvor voksne kan
fordybe sig i samtale og stilhed, og hvor vi
alle bidrager til en god dag – dels ved vores
tilstedeværelse og dels ved at alle bedes
medbringe et eller andet til det efterfølgen de fælles kagebord. For pointen er, at vi alle
har noget at bidrage med – også i vores tro
og liv med Gud.
Gudstjeneste med mere
foregår i Kirkecentret og er en udbygning
af temagudstjenesterne (tidligere stafetgudstjenester).
Palmesøndag d. 9. april kl. 13.30
2. pinsedag d. 5. juni kl. 10.30.
På vores facebookside kommer der mere
information om disse gudstjenester.
Påsken for børn
Påsken er den kristne kirkes vigtigste højtid. Derfor fejrer vi
den over mange dage i kirken. Vi har tre gudstjen ester i
kirkerne, som er målrettet børnene og deres familier. Vi
håber, I vil tage jeres børn med i kirken, så de kan høre,
hvorfor påsken er værd at fejre.
Tirsdag den 14. marts kl. 17.00: Spaghettigudstjeneste i
Kjellerup. Kom og hør, hvordan Hr. Skægs nye bibelven har
oplevet påsken på nærmeste hold.
Søndag den 2. april kl. 14.00: Familiegudstjeneste i
Kjellerup med indslag fra minikonfirmanderne og Hørup
Kirkes kor.
Søndag den 9. april kl. 10.30: Familiegudstjeneste i
Levring med indslag fra Levring-spejderne.
12
Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring
Salmestafetten ved Tina Bjerre Tørring
Jeg hedder Tina Bjerre Tørring og er gift
med Martin. Sammen har vi Sebastian på 14
år og Isabella på snart 12 år.
Jeg er tilflytter, men efter snart 14 år i
Kjellerup, føles Kjellerup nu som MIN by.
Her er rart at være!
Da jeg i s in tid kom til Kjellerup som ung
mor, var det i Kirkecentret, at
jeg fik
muligheden for at møde andre mødre, og
på den måde falde godt til i byen. Her
mødtes vi til babysalmesang, leg og kaffe.
Derfor var Hø rup Kirke noget af det første,
jeg “mødte” i Kjellerup. Så at modtage dette
kirkeblads salmestafet er en stor ære.
Min tro er normalt helt m in egen. Jeg
kommer i kirken, når jeg føler behov for det.
Og så selvfølgelig ved de mere traditionelle
kirkelige handlinger som bryllup, barnedåb,
konfirmation, jul, nytår m.m. Efter at Isabella
er startet i kirkekoret, er det nok blevet lidt
oftere. Her nyder jeg is ær salmerne og
musikken.
Salmen, som jeg har valgt, er Thomas
Kingos “Sorrig og Glæde”. En salme som de
fleste nok forbinder med begravelse og sorg,
men for mig har den en speciel betydning.
Salmen har også en smuk melodi, som jeg
synes adskiller sig fra de fleste andre salm er.
Salmen er fyldt med modsætninger:
•
Lykke-ulykke
•
Medgang-modgang
•
Solskin-skyer
Modsætninger som livet er fuld af. Livet er
ikke statisk. Livet er ikke kun godt eller ondt,
det kan være begge dele, og det udfolder
sig, imens vi lever det.
2017 marts - maj
Vi
er
b åd e
lykkelige, men kan
også blive ramt af
ulykke og sorg.
Imens
jeg
er
lykkelig, kan en
anden
væ re
ulykkelig.
Imens
jeg nyder solen,
kan en anden i sorg slet ikke se, at solen
overhovedet skinner.
For mig indeholder salmen løftet om, at
uanset hvordan mit liv kommer til at forme
sig, så skal jeg ikke være bange. Uanset de
store tab og sorger jeg har været igennem,
så venter der noget godt til sidst: Paradiset.
Salmen har også hjulpet mig. Både da vi
havde den store sorg at miste tvillinger, og
da jeg mistede min stedmor. Her har
salmens budskab hjulpet mig til at tænke
på, at der er et paradis. At der bliver passet
godt på dem, vi mister, og at vi en dag
bliver genforenet.
Tina Bjerre Tørring
Nr. 369 i Den Danske Salmebog
Tekst: Thomas Laub 1916
Mel.: Visemelodi omkring 1670
1. Sorrig og glæde de vandre til hobe,
lykke, ulykke de gange på rad,
medgang og modgang hinanden tilråbe,
solskin og skyer de følges og ad.
Jorderigs guld
er prægtig muld,
Himlen er ene af salighed fuld.
Resten af salmen kan du læse i Den Danske
Salmebog
13
Kirkelig Studiegruppe – et socialt samvær om troen
Og netop mangfoldigheden i fællesskabet er
noget, som Mona-Lise påskønner: “I Kirkelig
Studiegruppe er der folk fra vidt forskellige
baggrunde, men som alle har det tilfælles, at
vi gerne vil sætte vores egen tro og meninger i spil i respekt for andres ståsteder og i
nysgerrighed efter selv at blive klogere. Det
kommer der ofte nogle enormt spændende
snakke ud af!”
Jeg har mødt Mona-Lise og Per Nørgaard i
deres hyggelige hjem på Ansvej for at
spørge dem om, hvad Kirkelig Studiegruppe er, og hvorfor de kommer der.
Mona-Lise forklarer med sit smittende
humør: “Vi er 26 voksne mennesker fra
godt 50 år og opefter, som mødes ca. hver
anden onsdag i Kirkecentret for at snakke
om tro, blive klogere på os selv og andre
og for være sammen med h inanden – for
at have et socialt samvær om troen.
Da vi for efterhånden mange år siden
flyttede til byen, blev vi inviteret ind i det
netværk, der dengang hed “Unge Hjem”.
Det bestod af unge familier, som mødtes i
hjemmene, og det kendte jeg til fra min
højskoletid i Århus.”
Hendes sindige mand, Per, uddyber: “Vi
har af gode grunde ændret navnet, da folk
morede sig over navnet “Unge Hjem”, for
som tiden gik, blev vi jo ikke ved med at
være unge. Navnet “Kirkelig Studiegruppe”
signalerer også, at vi har tilknytning til
kirken og dermed er åbne overfor, at
enhver kan være med – uanset kirkeligt
eller teologisk ståsted.”
14
En typisk aften i Kirkelig Studiegruppe
begynder kl. 19.30 og vil ofte bestå af et
oplæg – det kan være en taler udefra, en
avisartikel, en bibeltekst eller et spørgsmål –
som efterfølgende får lov til at blive kommenteret og sat til debat. Derudover synges
der en masse sange og salmer – også gerne
de nyere af slagsen. Efter en kort andagt
slutter aftenen af med kaffe og kage og
hyggesnak indtil ca. 21.30 eller senere. “Men
programmet går på tur fra gang til gang, så
der er sjældent to aftner, der ligner hinanden”, forklarer Per.
Derudover deltager de så vidt muligt også i
kirkens øvrige arrangementer, som ligger
onsdag aften, f.eks. sogneaftner.
Da jeg spørger d em om, hvorfor de bliver
ved med at være engageret i Kirkelig
Studiegruppe, svarer de begge: “Det er
blevet en naturlig del af at være os! Det er et
fællesskab, som vi føler os hjemme i.” Og
Mona-Lise tilføjer eftertænksomt: “Og så
giver det os et dagligdags sprog for vores tro,
netop fordi man selv får mulighed for at
sætte ord på sin tro og sin tvivl og høre om
andres erfaringer også. Det gør det nemmere at tale om store emner på en naturlig og
nede-på-jorden-agtig måde.”
Anders Bo Engrob Jørgensen
Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring
Kirkelige foreninger:
Indre Mission og Kirkeligt Familiearbejde i
Levring Sogn
Kontakt: Frits Madsen, tlf. 8688 2527
Indre Mission i Kjellerup
Kontakt: Niels Jacob Nielsen, tlf. 6061 7147
Kaffebryggere søges!
til “ståkaffe" efter højmesser
i Hørup Kirke.
Henvendelse til :
Per Rosendal. Tlf.: 2532 2987
KFUM og KFUK i Kjellerup
Kontakt: Jørgen Toft Hansen, tlf. 2948 0437
Kirkelig Studiegruppe
Kontakt: Kai Rasmussen, tlf. 8688 2352
Ten Sing 7 (en del af KFUM og KFUK)
Kontakt: John Nielsen, tlf. 3023 3068
Studiegrupper i hjemmene:
Kirkelig Seniorkreds i Levring
Kontakt: Anna Benner Svendsen, tlf. 8688 1277
Ydre mission i Levring
Kontakt: Else Feldbak, tlf. 8688 6130
Kirkeligt Familiearbejde i Levring sogn
Kontakt: Anton Clausen, tlf. 8110 0380
Indre Mission i Kjellerup (2 grupper)
Kontakt: Niels Jacob Nielsen, tlf. 6061 7147
KFUM og KFUK i Kjellerup (3 grupper)
Kontakt: Jørgen Toft Hansen, tlf. 2948 0437
Fra redaktionen
Næste blad dækker månederne juni - august.
Stof til dette blad skal være redaktionen i
hænde senest den 18. april
Sendes til: [email protected]
Ansvarshavende redaktør:
Anders Bo Engrob Jørgensen
Opsætning: Jonna Schmidt Jensen
Tryk: Videbæk Bogtrykkeri
Menighedsrådsmøder:
Levring: d. 22/3 og 1/6 i Den Gl. Skole
Hørup: d. 28/3, 25/04 og 16/5 i Kirkecentret
Navnenyt: november - januar
Døbte
Kjellerup:
Lucia Teken Lysdahl, Kjellerup
Freya Østergaard Kramer Kristensen, Kjellerup
Mathilde Udengaard Jørgensen, Kjellerup
Lukas Kristian Dahl Gasberg, Viborg
Rasmus Skovborg Hasselriis, Kjellerup
Carl Sikjær Jonasen, Demstrup
Vigga Cecilie Dåsbjerg Jensen, Kjellerup
Nicklas Joakim Reuther, Kjellerup
Ida Sofie Lea Reuther, Kjellerup
Thilde Zimmermann, Kjellerup
Emilie Thorup Ovesen, Demstrup
2017 marts - maj
Begravede og bisatte
Levring :
Agnes Hansen, Kjellerup
Kjellerup:
Erik Davidsen, Kjellerup
Henry Egon Christensen, Kjellerup
Ragnhild Sivebæk Jensen, Kjellerup
Tove Viola Sørensen, Kjellerup
Rune Meyer Sørensen, Kjellerup
Marie Feldt, Kjellerup
Kjærulf Pedersen, Kjellerup
Fie Celin Jakobsen, Kjellerup
Karen Elisabeth Jensen, Kjellerup
15
Vi har valgt at… gå til spaghettigudstjeneste
Lone og Ole Thomasen har valgt at tage
familien med til spaghettigudstjenester
siden foråret 2016. Jeg har spurgt dem,
hvilke tanker, de har gjort sig om det.
Hvorfor har I valgt at tage familien med til
spaghettigudstjenesterne?
Nogle af Hannahs venner gik til det og
anbefalede det til os. Vi blev nysgerrige og
kom, og nu anbefaler vi det videre til andre.
Vi har valgt det fordi, at det er sunde
værdier, som man ikke lige møder andre
steder. Et værdibaseret fællesskab, hvor alle
er på et stort hold, ja på førsteholdet.
Hvad oplev er I, at børnene får ud af det?
De glæder sig! Det er dem, som er i fokus,
og de ser deres venner. De er pjattede med
musik. Børnene bevæger sig rundt i
kirkerummet, og man hopper og danser til
sangene - det er en livsglad form for larm.
Det er støj på alle kanaler, og det er super
fedt. Gudstjenesten rummer rigtig mange
ting og det er godt med genkendeligheden
fra gang til gang og med legetøj i Kirkecen tret bagefter.
Hvad betyder det for jer som forældre?
Det er dejligt at være af sted sammen som
familie, og også skønt, at der er tid til at
snakke med andre forældre, mens der er
nogle unge, som leger med børnene. Vi har
selv fået nye venskaber ud af disse snakke
under den lækre aftensmad. F.eks. kunne
Mormor
Rose
Lone godt lide den granatæblesalat, som
var der sidste gang. Og så er det rart at
slippe for opvasken!
Sommetider har I Lones forældre m ed.
Hvad er tankerne bag det?
De vil rigtig gerne af sted til noget sammen
med børnebørnene. De er med i kirken
midt i det hele. Nogle gange kan min far
blive helt rørt over det og må tørre øjnene
undervejs.
I har prøvet koncept et med Bibelmysteriet og Hr. Skæg. Hvad tænker I om
bibelfortællinger på den måde?
Det er et super fedt koncept, som taler lige i
øjenhøjde med målgruppen. Fortællingen
kan have lidt svære kår, men alt det andet
er super godt. Dejligt at synge med på Hr.
Skægs sang, hvor melodien er kendt.
Spaghettigudstjenester er otte gange om
året. Børnene kommer med deres familie til
en kort gudstjeneste med sang, fortælling
og bevægelse. Temaet i år er: Skæg med
Bibelen. Efter gudstjenesten er der aftensmad i Kirkecentret.
Lisa Bjærre Olsen
Facts om familien Thomasen:
Familien består af Lone og Ole, Walther og
Rose på 3½ år og Hannah på 6 år. De har
boet i Kjellerup i 1½ år. Ole har også boet i
byen hele sin barndom.