Ind- og udvandringer 4. kvt. 2016

Ind- og udvandringer
4. kvt. 2016
Befolkning og valg
13. februar 2017
Nr. 57
Færre indvandrede syriske statsborgere
Syriske statsborgere havde med 9.029 flest indvandringer i 2016, hvilket er 22 pct.
færre end året før. På trods af faldet er det dog stadigvæk 42 pct. højere end den
næststørste gruppe, nemlig rumænere med 5.273 indvandringer. Alle andre grupper i top-ti end syriske statsborgere har i de seneste fem år haft en nogenlunde
stigende stabil udvikling.
Indvandring for de ti største indvandringslande
12.000
Antal
2012
2013
2014
2015
2016
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Syrien Rumænien Polen
USA
Tyskland
Indien
Litauen
Kina
Italien
StorNorge
britannien
Indvandring af syriske statsborgere topper i fjerde kvartal 2015
Blandt udenlandske statsborgere tegner syrerne sig for flest indvandringer med
1.405 i fjerde kvartal 2016. Antal indvandringer af syriske statsborgere toppede dog
i fjerde kvartal 2015, hvor der var 3.644 indvandringer. I de efterfølgende fire kvartaler er indvandringstallet for denne gruppe faldet og er nu på niveau med tredje
kvartal 2014.
Indvandringer af syriske statsborgere
4.000
Antal
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
Nyt fra Danmarks Statistik
udkommer dagligt kl. 9.00
Link til denne udgivelse:
www.dst.dk/nyt/22549
© Danmarks Statistik 2017
ISSN 1601 1015
Følg os på Twitter
1.000
500
0
2012 2013K12013K32014K1
2013
2014
2016
2010K12010
2010K3 2011K12011
2011K3 2012K12012K3
2014K32015K12015
2015K32016K12016K3
Hvor bosætter de nye indvandrere sig?
I alt indvandrede 72.179 udenlandske statsborgere i 2016. Hvis man fordeler dem i
forhold til antal indbyggere i de forskellige kommuner, ses det, at Frederiksberg
Kommune har fået flest indvandringer. På de efterfølgende pladser kommer København, Lyngby-Taarbæk og Gentofte. I bunden ligger Læsø Kommune med færrest indvandringer pr. 1.000 indbyggere.
Indvandringer af udenlandske statsborgere pr. 1.000 indbyggere. 2016
Pr. 1.000 indbyggere
2,8 - 6,9
7 - 9,9
10 - 12,6
12,6 - 19,9 (over landsgns.)
20 - 27,4 (over landsgns.)
© Geodatastyrelsen
Anm.: Tallene er inklusive samtlige indvandrede udenlandske statsborgere, uanset land og opholdsgrundlag, og derved også
asylansøgere, der har fået opholdstilladelse samt personer med opholdstilladelser til fx arbejde og uddannelse
Hver fjerde indvandrede var dansk statsborger
I alt indvandrede 94.365 personer til Danmark i 2016. Af dem var 22.186 danske
statsborgere og 72.179 udenlandske statsborgere. Antallet af indvandrede danske
statsborgere har de seneste mange år ligget stabilt med omkring 21.000-22.000
personer årligt.
Mere information: Se flere tal i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/278.
Kilder og metoder: I statistikdokumentationen findes der en detaljeret gennemgang af kilder og metoder. Definition af begreberne i denne artikel kan ses på www.dst.dk/hvadbetyder. Vi har ændret i opgørelsesmetoden for
ind- og udvandringer. Se mere på www.dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet.
Næste offentliggørelse: Ind- og udvandringer 1. kvt. 2017 udkommer medio maj 2017.
Henvendelse: Dorthe Larsen, tlf. 39 17 33 07, [email protected]