Videre - Borger.dk

Send til
Delpension - lønmodtager
Udbetaling Danmark
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
Ansøg om delpension
Dine oplysninger
Personnummer
Navn
Telefonnummer
Adresse
På sidste side kan du læse en vejledning til, hvordan du udfylder blanketten.
Ret til efterlønsbevis
Retten til delpension er betinget af, at du på tilkendelsestidspunktet ikke har opnået eller udnyttet retten til at få udstedt et efterlønsbevis.
Har du fået et efterlønsbevis?
Nej
Ja
Hvis nej: har du ret til at få udstedt et efterlønsbevis?
Nej
Ja
Hvis ja, fra hvilken dato?
Udfyld, hvis du er medlem af en A-kasse
A-kasse (navn, adresse og afdeling)
Din beskæftigelse før overgang til delpension
Stillingsbetegnelse
Virksomhed/branche
Skifter du arbejdsområde i forbindelse med overgang til delpension?
Nej
Ja
Nej
Ja
Arbejdsforhold
Har du arbejdet som lønmodtager her i landet eller på dansk skib,
og har du arbejdet gennemsnitligt 30 timer om ugen i 18 måneder inden for de sidste 24 måneder?
Har du arbejdet som selvstændig eller medarbejdende ægtefælle?
Nej
Ja
Hvilke perioder?
Har du modtaget honorarer for bestyrelsesposter eller lign.
(anden dagpengegivende indkomst)?
Nej
Ja
Har du indkomst i form af forfatterhonorarer, biblioteksafgifter
eller andre ophavsrettige ydelser?
Nej
Ja
Arbejdsforhold i de sidste 24 måneder før ansøgning om delpension
Arbejdsperioder (fra dato til dato)
Arbejdsgiver(e) (navn og adresse):
Førtidspension
Modtager du førtidspension?
Nej
Ja
Modtager du invaliditetsydelse?
Nej
Ja
Husk at underskrive ansøgningen på side 3
side 1 af 4
05/15
Dine oplysninger om arbejdstid før overgang til delpension
Antal timer og minutter pr. uge
Din gennemsnitlige arbejdstid i de sidste 24 måneder (inkl. evt. bierhverv)
Dine oplysninger om arbejdstid efter overgang til delpension
Dato
til antal timer og minutter pr. uge
Arbejdstiden nedsættes fra
Vil din arbejdstid blive fordelt på mindst 20 dage pr. kvartal?
Nej
Ja
Dato
Fra hvilket tidspunkt er din indkomst ved bestyrelsesarbejde eller lign. ophørt?
Vil der blive eller bliver der udbetalt løbende pensionsordninger, der er led i et ansættelsesforhold?
Pensionsselskabets/myndighedens navn og kontonr. eller forsikringsnr.
Bliver udbetalt fra
Dato
Kr. pr. år
Dine pensionsordninger opgjort ved det fyldte 60. år
Kr.
Årlig livsvarig ydelse, led i ansættelsesforhold
Kr.
Årlig livsvarig ydelse, ikke led i ansættelsesforhold
Kr.
Depotværdi, led i ansættelsesforhold
Kr.
Depotværdi, ikke led i ansættelsesforhold
Udfyld kun, hvis du har andre pensionsordninger
Andre pensionsordninger
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ordninger i udenlandske livsforsikrings- eller pensionsforsikringsselskaber
Pensionstilsagn fra udenlandske arbejdsgivere
EU-pensioner, FN-pensioner og lignende
Uafdækkede pensionstilsagn til direktører
Særskilte lovregulerede pensionsordninger, fx for lodser
Folketings-, minister- eller borgmesterpensioner
For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger skal ansøgeren
oplyse en beregnet årlig livsvarig ydelse ved udbetaling fra det 60. år. For alle
andre pensionsordninger indberettes depotet.
Kr.
Årlig livsvarig ydelse
Kr.
Depotværdi
Skattekort
Anvend hovedkort
Anvend bikort
Anvend frikort
Pensionen udbetales til din NemKonto
Tilmelding til ATP Livslang Pension
Vil du tilmelde dig frivillig indbetaling til ATP?
Ja
Nej
Husk at vedlægge eller eftersende arbejdsgivererklæring
Arbejdsgivererklæring er vedlagt
Arbejdsgivererklæring bliver eftersendt
Bemærkninger
Husk at underskrive ansøgningen på side 3
side 2 af 4
05/15
Du har oplysningspligt og giver samtykke
Når du søger delpension, har du oplysningspligt. Det betyder, at hvis der sker ændringer i de oplysninger, du har givet,
skal du straks give os besked. Det gælder også, hvis din situation ændrer sig, og det har betydning for, hvor meget du
kan få i delpension. Hvis du giver forkerte eller mangelfulde oplysninger, kan det betyde, at du skal betale penge tilbage.
Du skal give os de oplysninger, vi har brug for, så vi kan behandle din ansøgning. Får vi ikke de nødvendige oplysninger
fra dig, er vi nødt til at behandle din ansøgning ud fra de oplysninger, vi har. Det kan betyde, at du måske får mindre i
delpension end det, du har søgt om.
Når du søger delpension, accepterer du, at vi kan indhente oplysninger fra andre myndigheder, arbejdsgivere, banker
mv., når det er nødvendigt, for at vi kan behandle din ansøgning.
Udbetaling Danmark kan udveksle oplysninger
Som myndighed har Udbetaling Danmark pligt til at indhente og videregive oplysninger om dig. Derfor skal du være
opmærksom på følgende:
• Vi kan indhente økonomiske oplysninger fra andre myndigheder og a-kasser uden dit samtykke, hvis det er
nødvendigt for at afgøre din sag, og vi kan få kommunen til at kontrollere lønudbetalinger.
• Vi kan dele oplysninger med kommunen uden dit samtykke for at omregne, modregne eller lave anden opfølgning.
Oplysningerne kan også udveksles for at kontrollere evt. uberettigede udbetalinger af ydelser
• Vi har uden dit samtykke adgang til nødvendige oplysninger i kommunen om at der er oprettet en kontrolsag på
andre ydelser. Adgangen omfatter, at vi kan se, hvad der undersøges, hvilke skridt, der er taget i sagen og om der
er blevet lukket en kontrolsag om dig inden for de seneste 6 måneder. Tilsvarende videregiver vi samme oplysninger
til kommunen. Vi kan uden dit samtykke samkøre nødvendige ikke-følsomme personoplysninger fra andre offentlige
myndigheder, udenlandske myndigheder og arbejdsløshedskasser til brug for kontrol i forbindelse med ansøgning
om og udbetaling af ydelser. Samkøring kan ske med data fra vores egne registre. Resultatet af samkøringen kan
i visse tilfælde samkøres med oplysninger fra virksomheder, der er pålagt befordringspligt efter postloven – fx Post
Danmark.
• Vi kan få oplysninger fra andre myndigheder, arbejdsgivere, banker mv. uden dit samtykke i sager om
tilbagebetaling, hvis det er nødvendigt for at behandle sagen.
• Vi registrerer de oplysninger, vi modtager, og sender dem videre til myndigheder og andre, der ifølge loven har krav
på at få oplysningerne eller samarbejder med os.
• Vi modtager oplysninger og giver dem videre elektronisk. Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig,
og du kan kræve at få forkerte oplysninger rettet.
Du kan læse mere i retssikkerhedslovens § 10, 11, stk. 1, 11a, stk. 1-2 og 4-5, § 11b, § 11 c, stk. 1, nr. 4 og § 12,
persondatalovens kapitel 9 og 10 og Udbetaling Danmark-lovens §§ 4-12 samt delpensionslovens § 12-13. Find lovene
på www.retsinfo.dk.
Ansøgers erklæring, samtykke og underskrift
Jeg erklærer, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte,
og at jeg er bekendt med følgende:
• Jeg har pligt til at medvirke til sagens oplysning og
pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked
om ændringer i de oplyste forhold, der kan have
betydning for min ret til ydelsen.
• Alle forkerte eller manglende oplysninger kan betyde,
at jeg skal betale penge tilbage.
• Hvis jeg ved grov uagtsomhed eller bevidst afgiver
urigtige eller vildledende oplysninger, kan jeg
idømmes bøde eller fængselsstraf.
Dato
•
•
•
•
Udbetaling Danmark undersøger, om der i
kommunen er oprettet en kontrolsag vedr. andre
kontante ydelser eller økonomiske tilskud, som jeg
modtager og hvad kontrolsagen drejer sig om
Udbetaling Danmark kan, for at kontrollere om jeg
har ret til delpension, bruge de kontrolmuligheder, der
er beskrevet ovenfor.
Jeg er orienteret om mine rettigheder og pligter efter
persondataloven, retssikkerhedsloven og Udbetaling
Danmark-loven.
Jeg giver samtykke til, at Udbetaling Danmark kan
indhente oplysninger fra arbejdsgivere, arbejdsløshedskasser, kommunen og andre offentlige myndigheder, der er nødvendige for at behandle min sag.
Underskrift
side 3 af 4
05/15
Vejledning
For at søge delpension skal du udfylde alle felter på
blanketten. Herunder kan du læse, hvordan du udfylder
blanketten. Når den er udfyldt, skal du sende den til
Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark kontakter dig,
hvis der er behov for at få uddybet oplysninger.
Betingelser
Du kan få delpension, hvis du født før 1. januar 1959 og
du bor og arbejder i Danmark.
Hvornår kan du få delpension?
Delpensionsalderen stiger gradvist til 63 år. Her er en
oversigt over, hvornår du kan få delpension:
Alder
Født mellem
60½
1. januar 1954 – 30. juni 1954
61
1. juli 1954 – 31. december 1954
61½
1. januar 1955 – 30. juni 1955
62
1. juli 1955 – 31. december 1955
62½
1. januar 1956 – 30. juni 1956
63
1. juli 1956 – 31. december 1958
Beskæftigelse
Du skal angive hvor og hvor meget du har arbejdet før
overgangen til delpension. I gennemsnit skal du have
arbejdet 30 timer om ugen i 18 måneder inden for de
seneste 24 måneder. Du skal angive, hvad du nedsætter
din arbejdstid til efter overgangen til delpension. Din
gennemsnitlige ugentlige arbejdstid skal være nedsat
med mindst 7 timer eller mindst ¼ af den gennemsnitlige
ugentlige arbejdstid. Du skal i gennemsnit arbejde mellem
12 og 30 timer om ugen og mindst 20 dage inden for hvert
kvartal, når du får delpension.
Pensionsordninger
Størrelsen af din delpension afhænger af dine
pensionsordninger. Du skal angive om du har
pensionsordninger med løbende udbetalinger, som din
arbejdsgiver har bidraget til, og som bliver udbetalt i
delpensionsperioden.
Indbetaling til ATP
Du kan vælge at indbetale ATP-bidrag, når du får
udbetalt delpension. Du skal oplyse om, du ønsker at
indbetale ATP-bidrag. Hvis du giver besked senere, starter
indbetalingen af ATP-bidrag fra den 1. i måneden, efter du
har givet Udbetaling Danmark besked.
Udbetaling af delpension
Delpensionen bliver tidligst udbetalt fra den 1. i måneden,
efter du har søgt. Du skal betale skat af din delpension.
Delpensionen er bagudbetalt og bliver udbetalt til
din Nemkonto. Du kan få delpension, indtil du når
folkepensionsalderen.
Arbejdsgivererklæring
Både du og din arbejdsgiver skal udfylde
arbejdsgivererklæringen med oplysninger om din
arbejdstid før og efter overgangen til delpension. Du
skal sende arbejdsgivererklæringen sammen med din
ansøgning.
Hvad sker der, når du har søgt?
Udbetaling Danmark beregner, hvor meget du kan få
i delpension. Hvis du har ret til delpension, får du en
udbetalingsmeddelelse, hvor du kan se, hvordan din
delpension er beregnet, og hvor meget du kan få. Har
du ikke ret til delpension, får du et brev fra Udbetaling
Danmark med en begrundelse.
Kontrol af din arbejdstid
Når du har modtaget delpension i 6 måneder sender
Udbetaling Danmark en ny arbejdsgivererklæring til
dig, som du og din arbejdsgiver skal udfylde. Hvis der
er ændringer i det gennemsnitlige ugentlige timeantal i
forhold til det, du modtager delpension ud fra, kan det
have betydning for din delpension.
Vil du vide mere
På www.borger.dk/delpension kan du læse mere om
delpension. Du er også velkommen til at kontakte
Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 82, hvis du har
spørgsmål.
side 4 af 4
05/15