Landzonetilladelsen kan læses her

Teknik- og Bygningsudvalget
LE34 A/S
Energivej 34
2750 Ballerup
Att.: Rune Wøhlk
Sagsbehandler:
Selcuk Yilmaz
Telefon: 4357 7514
Email: [email protected]
Journalnummer:
01.02.05-P19-71-16
Landzonetilladelse til arealoverførsel Pilemøllevej 66 og 70 matr.nr. 62f, 62b (udgår) og 63a
Jeres ansøgning om arealoverførsel fra en landbrugsejendom til erhvervsejendom i landzone, har
været forelagt Teknik- og Bygningsudvalget den 15. februar 2017.
Afgørelse
Teknik - og Bygningsudvalget har besluttet, at meddele landzonetilladelse til arealoverførslen. Afgørelsen er truffet efter planlovens § 35, stk. 1.
Begrundelse for afgørelsen
Det ansøgte er ikke i strid mod hensynene bag planlovens landzonebestemmelser.
Retsgrundlag
Planlovens § 35.
Ansøgning
Ejer af Pilemøllevej 66, erhvervsejendom uden landbrugspligt og Pilemøllevej 70,
landbrugsejendom med landbrugspligt søger om at overføre et areal på 2002 m2 fra sin
landbrugsejendom til sin erhvervsejendom. Alle 3 matrikler er beliggende i landzone.
Af Planlovens § 35 stk. 1 fremgår, at arealoverførsel fra ejendomme med landbrugspligt til
ejendomme uden landbrugspligt betegnes som ændret anvendelse, og det forudsætter derfor
landzonetilladelse.
Ejeren ønsker at sammenlægge de to matrikler til én, således at skelforholdene er mere præcise.
Offentliggørelse
Landzonetilladelsen bliver offentliggjort fredag den 17. februar 2017 på kommunens
hjemmeside (www.ishoj.dk).
Tilladelser efter anden lovgivning
Det ansøgte forudsætter også en godkendelse iht. udstykningsloven. Udstykningssagen er
modtaget og sagen vil blive behandlet hurtigt som muligt.
Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20  2635 Ishøj  Telefon 43 57 75 75  Fax 43 57 72 13  [email protected]
www.ishoj.dk  Åbningstid: Mandag - torsdag kl. 10 – 14 og torsdag 15 – 16.30, fredag kl. 10 – 13.
Med venlig hilsen
Poul Rikardt Jørgensen
Udvalgsformand
Inge Sørensen
Konst. Teknik- og Miljødirektør
Klagevejledning
Ønsker du at klage over afgørelsen, skal du inden 4 uger fra afgørelsens modtagelse
klage til Planklagenævnet via Klageportalen, der findes på www.borger.dk og
www.virk.dk.
Når du har tastet din klage ind i klageportalen, bliver du bedt om betaling af gebyr med
et betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt
godkendt din klage.
Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal
betale et gebyr på 1.800 kr.
I henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 4 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil
sige, at der fx kan klages, hvis man mener, at byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over, at byrådet burde have truffet en anden afgørelse.
Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør §
62 stk. 1 i planloven. Hvis der indgives klage, er fristen for eventuelt søgsmål seks måneder fra klagemyndighedens afgørelse er meddelt.