Valutaudsigt Eurozonen

Valutaudsigt Eurozonen
16. februar 2017
Euroen bliver svækket
yderligere
Euroen er blevet svækket overfor dollaren efter Trumps valgsejr i USA. Trump har dog
i klare vendinger sagt, at han ønsker en svagere dollar. Det har styrket euroen lidt
igen på det seneste. Vi vurderer, at Trump vil tabe kampen om dollarkursen, så euroen
bliver svækket yderligere i det kommende år. Det skyldes primært, at den amerikanske forbundsbank (Fed) vil hæve renten i USA, mens Den Europæiske Centralbank
(ECB) vil holde renten negativ i eurozonen og købe obligationer for nye penge.
Behersket økonomisk
opsving
Eurozonens økonomi ser ud til at holde kursen mod et behersket opsving. Væksten er ikke
prangende, men er tilstrækkelig til, at der bliver skabt nye arbejdspladser, og ledighedskøen langsomt bliver kortere. Vi forventer i udgangspunktet, at økonomien i de kommende
år holder et stort set uændret tempo med årlige vækstrater omkring 1,75 procent.
Inflationen er steget,
men er fortsat for lav
Inflationen i eurozonen har i flere år været langt under målsætningen på knap to procent. I
de seneste måneder er inflationen dog steget kraftigt op mod målsætningen. Det afspejler
dog udelukkende stigende energipriser. Den underliggende inflation er fortsat langt under
målsætningen. Den lave inflation er hovedårsagen til, at ECB har sat renten ned til rekordlave minus 0,4 procent og køber obligationer for nye penge. Vi forventer, at ECB holder
renten uændret i det kommende år og fortsætter opkøbet af obligationer for nye penge
mindst året ud.
ECB vil fortsat holde
renten negativ og
købe obligationer for
nye penge
Vi forventer, at ECB’s ekstremt lempelige pengepolitik vil svække euroen i det kommende
år. Især i lyset af at Fed sandsynligvis vil hæve renten yderligere i USA. Vi vurderer, at en
euro i løbet af året kan komme til at koste omtrent det samme som en dollar.
Stor politisk usikkerhed kan påvirke eurokursen
Den politiske usikkerhed i både USA og Europa er i øjeblikket ekstraordinært stor. Det kan
få stor betydning for eurokursen. I USA knytter usikkerheden sig primært til, hvilken politik
Trump reelt vil og kan føre som præsident. Lemper han finanspolitikken meget kraftigt, kan
det svække euroen mere overfor dollaren, end vi i udgangspunktet forventer. Hvis Trump
følger op på sine valgløfter om høje toldmure omkring USA, kan euroen derimod blive styrket overfor dollaren. I Europa knytter den politiske usikkerhed sig især til politiske valg i
Holland og Frankrig i de kommende måneder. Hvis EU- og eurokritiske partier kommer til
magten, kan det puste til frygten for, at EU og eurosamarbejdet er ved at falde fra hinanden.
I så fald vil eurozonens økonomi bremse kraftigt op, og euroen vil blive svækket.
2016
1.
2017f
BNP
1,7 %
Sydbank
1,75 %
Inflation
0,2 %
1,4 %
2018f
Seneste
ECB
1,7 %
Sydbank
1,75 %
ECB
1,6 %
0,4 %( Q4)1
1,3 %
1,5 %
1,5 %
1,8 % (jan.)
Kvartal-over-kvartal
Tidshorisont
Spot
Valutaprognose
EUR/USD
Terminskurs
Styringsrenteprognose
(indlånsrente)
Markedsforventninger
106,4 (103,9)
-
-0,40 % (-0,40 %)
-
3 måneder
102-107 (100-105)
106,8
-0,40 % (-0,40 %)
-0,40 %
6 måneder
100-105 (97-102)
107,4
-0,40 % (-0,40 %)
-0,40 %
12 måneder
97-102 (95-100)
108,6
-0,40 % (-0,40 %)
-0,40 %
Tallene i parentes angiver skønnene i seneste udgave af Valutaudsigten. Kurser er opdateret kl. 14.30.
Denne analyse er udarbejdet af:
Jacob Graven
cheføkonom
tlf. +45 74 37 37 37
[email protected]
sydbank.dk
Makroøkonomisk analyse
1/3
EUR/USD
Euroen er blevet svækket
efter valget af Trump som
amerikansk præsident. Vi
forventer, at euroen bliver
svækket yderligere i det
kommende år. Primært
fordi ECB vil holde renten
negativ og købe obligationer for nye penge, mens
Fed vil hæve renten i USA.
BNP-vækst (procent årover-år) og sammenvejet
forbruger- og erhvervstillidsindeks
Det beherskede og stabile
opsving ser ud til at fortsætte.
BNP
Tillid (højre akse)
Arbejdsløshed, procent
Opsvinget har været
stærkt nok til at gøre ledighedskøen kortere, men
den er stadig lang.
Inflation, procent årover-år
Inflationen er steget kraftigt i de seneste måneder.
Det skyldes dog udelukkende højere energipriser.
Den underliggende inflation er fortsat langt under
målsætningen.
sydbank.dk
Makroøkonomisk analyse
2/3
Faktisk
Målsætning
Ekskl. energi og fødevarer
Dette materiale henvender sig til Sydbanks kunder og må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre. Materialet er udarbejdet
på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller
beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger.
Eventuelle anbefalinger i materialet er udtryk for bankens forventninger på grundlag af markedsmæssige forhold, men er ikke baseret på fundamentale analytiske
forhold. Materialet kan ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger, men kan medtages i forbindelse med rådgivning i Sydbank, hvor tillige kunders individuelle forhold skal indgå.
Investering er forbundet med risikoen for økonomisk tab. Hverken historiske afkast og kursudvikling eller prognoser for fremtiden i materialet kan anvendes som
pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Et afkast og/eller en kursudvikling som beskrevet i dette materiale kan blive negativ. Hvor oplysningerne er
baseret på bruttoafkast, vil gebyrer, provisioner og andre omkostninger kunne medføre, at afkastet bliver lavere end anført i materialet. Hvor materialet oplyser om
den skattemæssige behandling af en disposition, er det med forbehold for, at den skattemæssige behandling altid afhænger af den enkelte kundes individuelle situation og at reglerne i øvrigt kan ændre sig fremover. Hvis det finansielle instrument handles i en anden valuta end danske kroner, er der endvidere en risiko for, at
valutakursudsving kan medføre højere eller lavere afkast.
Denne publikation er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter.
Banken kan forinden udbredelsen af materialet have handlet på baggrund af dette.
Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet.
Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, cvr. 12626509 er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, DK-2100 København Ø.
Seneste valutaudsigter kan findes her:
http://www.sydbank.dk/investering/nyheder/publikationer/pub?type=Makro%C3%B8konomi+og+valutaudsigter&category=Valutaudsigten+-+Eurozonen
sydbank.dk
Makroøkonomisk analyse
3/3