Generalforsamling - Danske Venners Klub, Torrevieja

Generalforsamling
Danske Venners Klub
Fredag den 17.marts 2017 kl 13:00
Orihuela costa resort
Av. Las Palmeras 2
03189 Orihuela Costa
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning ved formanden
4. Godkendelse af det reviderede og af revisorer påtegnede regnskab.
5. Indkomne forslag
a) Forslag fra Erik Nielsen og Annelise Heide om oprettelse af festudvalg
bilag 1
b) forslag til ændring af vedtægter , se bilag 2
6. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
se
7. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
Bestyrelse
Henning Simonsen, Finn Bruun og Kaj Hansen er på valg og modtager gerne genvalg
Hanne Ullitz, modtager ikke genvalg
Knud-Erik Søndergård er ikke på valg, men ønsker at trække sig.
Bestyrelsen foreslår følgende nye til bestyrelsen
Flemming Dalgas, Jørn Jørgensen og Bent Camdal
Suppleanter
Mogens Andersen ønsker ikke genvalg
H.G. Jørgensen modtager gerne genvalg
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Revisorer
Finn Holbæk kan ikke genvælges, da han er meldt ud
Bestyrelsen foreslår: Lone Gammelgaard Pedersen bliver
revisor Alex Rasmussen modtager gerne genvalg.
Revisorsuppleant
Ny supleant skal vælges da Lone Gammelgaard Pedersen rykker op som revisor
9. Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal indleveres skriftligt til
bestyrelsen senest på ugedagen før generalforsamlingen.
Hvis ikke mindst en tredjedel af medlemmerne med stemmeret er til stede til den ordinære
generalforsamling og hvis der skal vedtages ændringer af vedtægterne, skal der afholdes en
ekstraordinær generalforsamling.
Derfor indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling Fredag
den 17.3.2017 kl. 14:00 med følgende dagsorden:
Godkendelse af de på den ordinære generalforsamling trufne beslutninger.
Klubbens vedtægter kan hentes, og evt. printes ud, på www.dvktorrevieja.dk
Det reviderede regnskab vil blive lagt på hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingen.
Ligeledes vil indkaldelsen og alle andre dokumenter til generalforsamlingen blive lagt på
hjemmesiden.
Der vil være 2 gratis drink under generalforsamlingen.
Medlemmer, der ikke senest ugedagen før generalforsamlingen har indbetalt kontingent for
det pågældende år, har ikke adgang til generalforsamlingen.
Husk derfor at medbringe medlemskort for 2017.
Med venlig hilsen
Danske Venners Klub
Bestyrelsen
Bilag 1
Forslag
Vi er nogle stykker som syntes at et vil være en god ide at nedsætte et
festudvalg som tager sig af
Efterårsfesten/forårsfesten/månedsmiddage/ og udflugter
Så det ikke påhviler brestyrelsen at klare det , de har jo nok
med alt det andet som de skal stå for.
Erik Nielsen medlem nr 1196
Annelise Heide medlem nr 1152
Dette vil vi gerne have sat på som et punkt på dagsordenen til
generalforsamlingen.
Bilag 2
Hermed fremsendes forslag til ændring af dvk`s vedtægter : Her fremsendes ønsket om fremtidig formulering.
§ 2 At være klub for forskellige aktiviter.
§ 3a Bestyrelsen består af 7 medlemmer
§ 3b Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode og er således efter tur på
valg hver andet år. Generalforsamlingen vælger formand og kasserer. Formanden vælges i ulige år og kasseren i
lige år. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med næstformand, sekretær
m.v.
Endvidere vælges 2 suppleanter for et år af gangen. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges.
Der tilføjes en § 3e : Bestyrelsen ligger referat fra bestyrelsesmøderne senest 14 dage efter mødets afslutning på
klubbens hjemmeside.
§ 10 Tillæg til paragraffen : Et ekskluderet medlem kan altid forlange sin eksklusion, fremført på den
efterfølgende generalforsamling.
Med venlig hilsen: Kurt E. Pedersen,medlem nr. 1396 og Torben Syrik, medlem nr. 1207.