IMPLEMENTACIJA OECD STANDARDA AVTOMATIČNE

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Generalni finančni urad
Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana
T: 01 478 38 00
F: 01 478 39 00
E: [email protected]
www.fu.gov.si
IMPLEMENTACIJA OECD STANDARDA AVTOMATIČNE
IZMENJAVE INFORMACIJ O FINANČNIH RAČUNIH IN
DIREKTIVE SVETA 2014/107/EU
Uporaba ISO kod držav
v povezavi z Direktivo Sveta 2011/16/EU
Priloga k Tehničnemu protokolu
1. izdaja, FEBRUAR 2017
1/4
KAZALO
1
Uvod...................................................................................................................................... 3
2
ISO kode držav za avtomatično izmenjavo podatkov po Direktivi Sveta 2014/107/EU ....... 3
2/4
1 Uvod
Izmenjava informacij v skladu z Direktivo Sveta 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem
sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitivi Direktive 77/799/EGS, v katero je
implementirana tudi Direktiva Sveta 2014/107/EU z dne 9. decembra 2014 o spremembi Direktive
2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja, zahteva
široko uporabo ustreznih ISO kod držav.
V prvem in četrtem odstavku 2. člena Direktive Sveta 2011/16/EU je opredeljno področje uporabe
direktive, kot sledi:
» 1. Ta direktiva se uporablja za vse vrste davkov, ki jih pobira država članica ali teriitorialni
oziroma upravni deli države članice, vključno z lokalnimi organi, ali ki se pobirajno v njenem
imenu.«
»4. Ta direktiva se uporablja za davke iz odstavka 1, ki se pobirajo na ozemlju, na katerm veljata
Pogodbi, na podlagi člena 52 Pogodbe o Evropski uniji.«
Navedeno pomeni, da se izmenjava informacij za vse vrste davkov iz direktive izvaja med
državami članicami EU kot tudi teritorialnimi oziroma upravnimi deli držav članic. V skladu z
navednim je delovna skupina Evropske Komisije Generalnega direktorata za obdavčenje in
carinsko unijo pripravila popis ISO kod posameznih teritorialnih oz. upravnih delov držav članic.
2 ISO kode držav za avtomatično izmenjavo podatkov po
Direktivi Sveta 2014/107/EU
Poročevalska finančna institicija Republike Slovenije informacije o finančnih računih sporoča v
skladu z veljavno shemo XML, ki je del standarda OECD za avtomatično izmenjavo informacij o
finančnih računih za namene obdavčevanja ter v skladu z Navodilom o obliki, vsebini in načinu
dostave informacij o finančnih računih poročevalskih finančnih institucij Republike Slovenije
Finančni upravi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 85/2016). V skladu z omenjenim
navodilom mora poročevalska finančna institucija Republike Slovenije poročati tudi ustrezno ISO
kodo države rezidentstva finančne institucije ter imetnika računa, ki se vpiše v skladu z ISO 31661 Alpha 2 standardom.
V primeru teritorialnih oz. upravnih delov držav članic EU se ISO koda teritorialnega oz.
upravnega dela določene države članice EU poroča v skladu s spodnjo tabelo:
Država
Teritorialno ozemlje
ISO koda države
Francija
Gvadelup
FR
Francoska Gvajana
FR
Martinik
FR
Reunion
FR
Saint-Martin
FR
Mayotte
FR
Saint-Berthelemey
BL
3/4
Nizozemska
Bonaire
BQ
Sint Eustatius
BQ
Saba
BQ
Aruba
AW
Curacao
CW
Sint-Maarten
SX
Španija
Kanarski otoki
ES
UK
Gibraltar
GI
Portugalska
Azori
PT
Madeira
PT
Alandski otoki
FI
Finska
Tabela 1: ISO kode teritorialnega oziroma upravnega dela določene države članice EU
4/4