Datum: 16. 2. 2017 Št.: 3-44-2017/02-dso Spoštovani! K

Datum: 16. 2. 2017
Št.: 3-44-2017/02-dso
Spoštovani!
K poročilu o porabi sredstev za nakup tuje znanstvene literature in baz podatkov za ARRS
morate priložiti izpis Z-SEZ-26: Sofinancirane tuje serijske publikacije in baze podatkov, kjer se
lahko pripravita dva obrazca: Tuje serijske publikacije in Tuje baze podatkov. Navodila za
ažuriranje podatkov v COBISS-u in navodila za pripravo izpisov so podana v prilogi.
Pri ažuriranju podatkov bi želeli posebej izpostaviti, da naj bo financer ARRS naveden le v
podatkih o zalogi tistih serijskih publikacij in baz podatkov, za katere ste dobili odobrena
sredstva. Le tako bomo na ARRS lahko posredovali pravilne podatke.
Želeli bi vas opozoriti, da je treba podatke o sofinanciranju urediti v oknu Sofinanciranje
ARRS. Postopek je opisan v prilogi tega dopisa.
Po pripravi in oddaji poročila na ARRS do vključno 31. marca 2017 ni dovoljeno ažurirati
podatkov, navedenih v prilogi. V tem času bomo namreč v IZUM-u za potrebe ARRS izvedli
postopek primerjave podatkov, poslanih ob prijavi na razpis (dopis št. 3-21-2016/02-dso z dne
25. 4. 2016), s podatki iz poročil, ki jih boste dostavili na ARRS do 15. marca 2017.
Hkrati vas v imenu ARRS opozarjamo, da morate poročilo do 15. marca 2017 oddati v pisni
obliki na naslov Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana in v elektronski obliki na e-naslov [email protected] ali
[email protected]
Za dodatna pojasnila pišite na e-naslov [email protected] ali pokličite klicni center IZUM-a na
telefonsko številko 02/25 20 333.
Lep pozdrav!
Romana Muhvič Šumandl, l.r.
Vodja sektorja
Upravljanje servisov
Davor Šoštarič, l.r.
v. d. direktorja
Priloga:
- Navodila za ažuriranje podatkov v lokalni bazi podatkov in pripravo izpisa Z-SEZ-26
©IZUM, 16. 2. 2017
1/1