6235/17 mm/--/dk 1 GIP 1B Nezakonodajne dejavnosti 1. Upravni

Svet
Evropske unije
Bruselj, 16. februar 2017
(OR. en)
6235/17
PTS A 9
SEZNAM TOČK POD „A“
Zadeva:
3518. seja SVETA EVROPSKE UNIJE
(izobraževanje, mladina, kultura in šport)
Datum:
Kraj:
17. februar 2017
Bruselj
Nezakonodajne dejavnosti
1.
Upravni odbor Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu
Sklep Sveta o imenovanju dveh članov za Češko in Portugalsko
=
sprejetje
5400/1/17 REV 1 SOC 23 EMPL 18
5399/17 SOC 22 EMPL 17
odobril Coreper (1. del) 8. februarja 2017
2.
Upravni odbor Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
Sklep Sveta o imenovanju portugalskega nadomestnega člana
=
sprejetje
5491/17 SOC 33 EMPL 25
5490/17 SOC 32 EMPL 24
odobril Coreper (1. del) 8. februarja 2017
3.
Upravni odbor Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
imenovanje Minne ETU-SEPPÄLÄ kot članice za Finsko namesto Jenni RUOKONEN, ki je
odstopila
=
sprejetje
5476/17 SOC 29 EMPL 21
odobril Coreper (1. del) 8. februarja 2017
6235/17
mm/--/dk
GIP 1B
1
SL
4.
Upravni odbor Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
imenovanje Mike KÄRKKÄINENA kot nadomestnega člana za Finsko namesto Minne ETUSEPPÄLÄ, ki je odstopila
=
sprejetje
5477/17 SOC 30 EMPL 22
odobril Coreper (1. del) 8. februarja 2017
5.
Upravni odbor Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
imenovanje francoskega člana Régisa BACA, ki zamenja Yvesa STRUILLOUJA, člana v
odstopu
=
sprejetje
5514/17 SOC 34 EMPL 26
odobril Coreper (1. del) 8. februarja 2017
6.
Svetovalni odbor za prosto gibanje delavcev
imenovanje slovaške nadomestne članice Petre NÉTRYOVE, ki zamenja Jaroslava
KOVÁČA, nadomestnega člana v odstopu
=
sprejetje
5560/17 SOC 37 EMPL 27
odobril Coreper (1. del) 8. februarja 2017
7.
Upravni odbor Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP)
Imenovanje Marie TODOROVE (BG), članice v skupini vladnih predstavnikov
=
sprejetje
5688/17 EDUC 22 SOC 48
odobril Coreper (1. del) 8. februarja 2017
8.
Upravni odbor Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP)
imenovanje Mirje HANNULA (FI), članice v skupini predstavnikov delodajalcev
=
sprejetje
5829/17 EDUC 28 SOC 59
odobril Coreper (1. del) 8. februarja 2017
9.
Sklep Sveta z dne 1. decembra 2011 o praktičnih in postopkovnih ureditvah Sveta za
imenovanje štirih članov evropske žirije za ukrep Evropske unije o znaku evropske dediščine
(Sklep 2011/831/EU)
=
zamenjava avstrijskega člana evropske žirije
6022/17 CULT 11
odobril Coreper (1. del) 15. februarja 2017
6235/17
mm/--/dk
GIP 1B
2
SL
10.
Uredba Komisije (EU) …/… z dne XXX o spremembi in popravku Uredbe (EU) št. 10/2011
o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili
=
odločitev o nenasprotovanju sprejetju
5506/17 DENLEG 5 AGRI 28 SAN 35
5397/17 DENLEG 4 AGRI 24 SAN 31
+ ADD 1
odobril Coreper (1. del) 8. februarja 2017
11.
Spremenjeni predlog sklepa Sveta o sklenitvi Večstranskega sporazuma med Evropsko
skupnostjo in njenimi državami članicami, Republiko Albanijo, Republiko Bolgarijo, Bosno
in Hercegovino, Republiko Črno goro, Republiko Hrvaško, Republiko Islandijo, nekdanjo
jugoslovansko republiko Makedonijo, Kraljevino Norveško, Romunijo, Republiko Srbijo in
Začasno upravo misije Združenih narodov na Kosovu( ∗) o vzpostavitvi skupnega evropskega
zračnega prostora (ECAA), v imenu Unije
=
poziv k odobritvi Evropskega parlamenta
5141/17 AVIATION 5 RELEX 15
15654/16 AVIATION 254 RELEX 1083
+ COR 1 (de)
odobril Coreper (1. del) 8. februarja 2017
12.
Spremenjeni predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko
skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Združenimi državami Amerike na
drugi strani
=
poziv k odobritvi Evropskega parlamenta
13448/1/16 REV 1 AVIATION 214 USA 58 RELEX 861
13419/16 AVIATION 211 USA 57 RELEX 857
+ COR 1 (cs)
odobril Coreper (1. del) 8. februarja 2017
13.
Spremenjeni predlog sklepa Sveta o sklenitvi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med
Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na
drugi strani, v imenu Unije
=
poziv k odobritvi Evropskega parlamenta
5140/17 AVIATION 4 RELEX 14 MA 1
15653/16 AVIATION 253 RELEX 1082 MA 3
+ COR 1 (cs)
odobril Coreper (1. del) 8. februarja 2017
14.
Osnutek sklepa Sveta o imenovanju dveh članov in dveh nadomestnih članov Odbora regij na
predlog Slovaške republike
=
sprejetje
5631/17 CDR 12
5630/17 CDR 11
odobril Coreper (2. del) 9. februarja 2017
∗
To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in
mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.
6235/17
mm/--/dk
GIP 1B
3
SL
15.
Skupni pristop k izmenjavi tajnih podatkov EU z institucijami, agencijami, uradi in organi EU
6074/17 CSC 42
odobril Coreper (2. del) 2. decembra 2015
16.
Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za
prilagoditev globalizaciji (vloga Nizozemske – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail)
in
Predlog prerazporeditve odobritev št. DEC 01/2017 v okviru oddelka III – Komisija –
splošnega proračuna za leto 2017
5792/17 FIN 54 INST 45 PE-L 2
odobril Coreper (2. del) 9. februarja 2017
17.
Delegirana uredba Komisije (EU) …/… z dne 20. decembra 2016 o spremembi Uredbe (EU)
št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podaljšanjem prehodnih obdobij,
povezanih s pokojninskimi shemami
=
namera o nenasprotovanju delegiranemu aktu
5772/17 EF 15 ECOFIN 54 DELACT 19
15761/16 EF 395 ECOFIN 1202 DELACT 261
odobril Coreper (2. del) 9. februarja 2017
18.
Delegirana uredba Komisije (EU) …/... z dne 20. januarja 2017 o popravku Delegirane uredbe
(EU) 2016/2251 z dne 4. oktobra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega
parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah
in repozitorijih sklenjenih poslov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o tehnikah
zmanjševanja tveganj za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek
centralne nasprotne stranke
=
namera o nenasprotovanju delegiranemu aktu
5773/17 EF 16 ECOFIN 55 DELACT 17
5511/17 EF 9 ECOFIN 33 DELACT 15
odobril Coreper (2. del) 9. februarja 2017
19.
Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o spremembi Sklepa 2009/935/PNZ glede seznama tretjih
držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume
=
sprejetje
5819/17 ENFOPOL 45 JAIEX 7 JAI 80
15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113
odobril Coreper (2. del) 15. februarja 2017
20.
Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o priporočilu za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih
med ocenjevanjem Grčije, opravljenem leta 2016, pri uporabi schengenskega pravnega reda
na področju skupne vizumske politike
=
sprejetje
5759/17 SCH-EVAL 37 VISA 33 COMIX 72
5758/17 SCH-EVAL 36 VISA 32 COMIX 71
odobril Coreper (2. del) 9. februarja 2017
6235/17
mm/--/dk
GIP 1B
4
SL
21.
Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o priporočilu za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih
med ocenjevanjem Grčije, opravljenem leta 2016, glede uporabe schengenskega pravnega
reda pri upravljanju zunanje meje
=
sprejetje
5761/17 SCH-EVAL 39 FRONT 40 COMIX 74
5760/17 SCH-EVAL 38 FRONT 39 COMIX 73
odobril Coreper (2. del) 9. februarja 2017
22.
Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o priporočilu za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih
med ocenjevanjem Grčije, opravljenem leta 2016, glede uporabe schengenskega pravnega
reda na področju schengenskega informacijskega sistema
=
sprejetje
5777/17 SCH-EVAL 41 SIRIS 20 COMIX 77
5764/17 SCH-EVAL 40 SIRIS 19 COMIX 76 RESTREINT UE/EU
RESTRICTED
odobril Coreper (2. del) 9. februarja 2017
23.
Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o priporočilu za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih
med ocenjevanjem Hrvaške, opravljenem leta 2016, zaradi izpolnjevanja pogojev, potrebnih
za uporabo schengenskega pravnega reda na področju skupne vizumske politike
=
sprejetje
5786/17 SCH-EVAL 47 VISA 36 COMIX 83
5785/17 SCH-EVAL 46 VISA 35 COMIX 82
odobril Coreper (2. del) 9. februarja 2017
24.
Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o priporočilu za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih
med ocenjevanjem Italije, opravljenem leta 2016, glede uporabe schengenskega pravnega
reda pri varstvu podatkov
=
sprejetje
5779/17 SCH-EVAL 43 COMIX 79
5778/17 SCH-EVAL 42 COMIX 78
odobril Coreper (2. del) 9. februarja 2017
25.
Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o priporočilu za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih
med ocenjevanjem Italije, opravljenem leta 2016, pri uporabi schengenskega pravnega reda na
področju upravljanja zunanje meje
5783/17 SCH-EVAL 45 FRONT 43 COMIX 81
5781/17 SCH-EVAL 44 FRONT 42 COMIX 80
odobril Coreper (2. del) 9. februarja 2017
26.
Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o priporočilu za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih
med ocenjevanjem Italije, opravljenem leta 2016, glede uporabe schengenskega pravnega
reda pri vračanju
=
sprejetje
5854/17 SCH-EVAL 50 MIGR 16 COMIX 87
5721/17 SCH-EVAL 30 MIGR 12 COMIX 65
odobril Coreper (2. del) 9. februarja 2017
6235/17
mm/--/dk
GIP 1B
5
SL
27.
Osnutek sklepa Sveta o spremembi Sklepa (SZVP) 2015/2005 o podaljšanju mandata
posebnega predstavnika Evropske unije v Afganistanu
=
sprejetje
5245/17 CORLX 5 CFSP/PESC 14 COASI 4 CSC 8
15587/16 CORLX 493 CFSP/PESC 1022 COASI 239 CSC 376
odobril Coreper (2. del) 25. januarja 2017
28.
Upravni dogovor med Evropsko vesoljsko agencijo in Satelitskim centrom Evropske unije
(SATCEN) o vzpostavitvi njunega sodelovanja
=
odobritev Sveta
15582/16 CORLX 492 COEST 335 CSDP/PSDC 713 POLARM 10
IND 270 RECH 350 ECO 82
odobril Coreper (2. del) 20. decembra 2016
29.
Osnutek sklepa Sveta o spremembi Sklepa 2011/101/SZVP o omejevalnih ukrepih proti
Zimbabveju
ter
Osnutek uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 314/2004 o nekaterih omejevalnih
ukrepih proti Zimbabveju
=
sprejetje
5702/17 CORLX 38 CFSP/PESC 64 RELEX 58 COAFR 32 COARM 19 FIN 48
5542/17 CORLX 33 CFSP/PESC 51 COAFR 24 COARM 11 FIN 35
5544/17 CORLX 35 CFSP/PESC 53 RELEX 46 COAFR 26 COARM 13 FIN 37
odobril Coreper (2. del) 1. februarja 2017
30.
Osnutek sklepa Sveta o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Sahel
=
sprejetje
5846/17 CORLX 48 CFSP/PESC 79 COAFR 37 CSC 34
5458/17 CORLX 26 CFSP/PESC 43 COAFR 16 CSC 22
odobril Coreper (2. del) 9. februarja 2017
31.
Osnutek sklepa Sveta o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Južni
Kavkaz in za krizo v Gruziji
=
sprejetje
5835/17 CORLX 42 CFSP/PESC 73 COEST 27 CSC 32
5453/17 CORLX 22 CFSP/PESC 39 COEST 18 CSC 18
+ COR 1 (sk)
+ REV 1 (de)
odobril Coreper (2. del) 9. februarja 2017
32.
Osnutek sklepa Sveta o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za
Afriški rog
=
sprejetje
5836/17 CORLX 43 CFSP/PESC 74 COAFR 36 CSC 33
5456/17 CORLX 24 CFSP/PESC 41 COAFR 15 CSC 20
odobril Coreper (2. del) 15. februarja 2017
6235/17
mm/--/dk
GIP 1B
6
SL
33.
Osnutek sklepa Sveta o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za
srednjo Azijo
=
sprejetje
5858/17 CORLX 49 CFSP/PESC 80 COEST 28 CSC 36
5322/17 CORLX 11 CFSP/PESC 46 COEST 20 CSC 25
odobril Coreper (2. del) 15. februarja 2017
6235/17
mm/--/dk
GIP 1B
7
SL