Evropska investicijska banka se predstavi

Evropska
investicijska banka
se predstavi
EIB kot banka Evropske unije (EU) zagotavlja dolgoročna
sredstva za dobre, trajnostne naložbene projekte, ki
podpirajo politične cilje EU v Evropi in drugod. Naše
lastnice so države članice EU (28). Smo največja večstranska
posojilodajalka in izdajateljica na svetu s 3 300 zaposlenimi,
ki se opirajo na skoraj 60-letne izkušnje v projektnem
financiranju. Naš sedež je v Luxembourgu, imamo pa še
mrežo več kot 40 lokalnih predstavništev.
Prednostna
posojilna področja
Pri podpori rasti in ustvarjanju delovnih mest se EIB osredotoča na štiri prednostna
področja: inovacije in znanja, majhna in srednja podjetja (MSP), podnebne
ukrepe ter strateško infrastrukturo po vsej EU. Da bi dosegli največji učinek,
posojamo sredstva za dobre projekte, pri čemer svoja posojila kombiniramo s
sredstvi EU ter svetujemo o tehničnih in finančnih vidikih.
Oživitev evropskega gospodarstva podpiramo prek Evropskega sklada za
strateške naložbe (EFSI). Skupina EIB je v okviru sklada EFSI do konca leta 2016
zagotovila 30,2 milijarde EUR, s čimer je omogočila naložbe v skupni vrednosti
163,9 milijarde EUR, kar je 52 odstotkov ciljne triletne vrednosti 315 milijard EUR.
EFSI
163,9 mrd
EUR
je mobiliziral EFSI
83,8
Vsi podatki se nanašajo na leto 2016.
Financiranje
skupine EIB
v letu 2016
mrd
EUR
Okrog 25 %
posojil
namenjamo projektom
podnebnih ukrepov.
Naše dejavnosti po svetu
odražajo prednostna področja
zunanje politike EU. Pri tem
sodelujemo z ustanovami
EU, delujemo pa zlasti
v predpristopnih državah ter
v vzhodnih in južnih sosedah.
Prisotni smo tudi v afriških,
karibskih in pacifiških državah
ter v Aziji in Latinski Ameriki.
Podpiramo razvoj lokalnega
zasebnega sektorja, socialno in
gospodarsko infrastrukturo ter
podnebne ukrepe.
Financiramo projekte, ki
spreminjajo življenja ljudi.
Pomagamo zagotavljati delovna
mesta v tisočih MSP po vsej
Evropi. Omogočamo projekte, ki
prispevajo k rasti, kot je projekt
največje zapornice na svetu
v pristanišču Antwerp. Podpiramo
pobude za vrhunske inovacije
in podnebne ukrepe, ki krepijo
globalno konkurenčnost Evrope;
sem spada na primer projekt
finskega zagonskega podjetja AW
Energy, ki v portugalskih obalnih
vodah izkorišča energijo valovanja
za pridobivanje električne energije.
Smo finančno neodvisni, kar pomeni, da večino sredstev
za posojila zberemo na mednarodnih kapitalskih trgih z
izdajami obveznic.
Naši viri
Smo ena največjih in najbolj zelenih večstranskih
izdajateljic na svetovnih trgih, kjer lahko zaradi svoje
odlične bonitetne ocene zbiramo sredstva pod ugodnimi
pogoji, te pa nato prenašamo na naše stranke.
EIB je na svetovnih
obvezniških trgih zbrala
d
r
m
4
,
66
EUR
Skupina EIB
je s svojimi posojili
podprla
Naše stranke
Skupina EIB je
v inovacije vložila
okrog
13,5 mrd EUR
4,4mio
delovnih mest
v manjših podjetjih
Posojamo organom javnega sektorja in zasebnim družbam. Z neposrednimi,
pogosto dolgoročnimi posojili, financiramo projekte vrednosti nad 25 milijonov
EUR, projektom majhne in srednje vrednosti pa pomagamo prek lokalnih
partnerskih bank. Srednje velika podjetja (midcaps) lahko prejmejo neposredno
podporo za naložbe v raziskave, razvoj in inovacije. S posojili krijemo največ
polovico projektnih stroškov. Pogosto imamo katalizatorsko vlogo, saj s svojimi
posojili pritegnemo sredstva še od drugih javnih mednarodnih finančnih
ustanov, Evropske komisije in zasebnih vlagateljev.
Pod ugodnimi pogoji ponujamo številne finančne produkte. V primeru
projektov, ki podpirajo inovacije in znanja v Evropi, lahko prevzamemo večje
kreditno tveganje kot poslovne banke. Ponujamo tudi tehnično pomoč pri
pripravi in izvedbi projektov.
© EIB GraphicTeam
Evropska investicijska banka
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org – U [email protected]
Zavezani smo:
• vključevanju visokih okoljskih in socialnih
standardov v naše dejavnosti;
• zagotavljanju dobrega upravljanja, preglednosti in
odgovornosti za nas in naše nasprotne stranke;
• zmanjševanju lastnega okoljskega odtisa.
Družbena odgovornost prežema vse naše
dejavnosti. S podporo trajnostni in vključujoči rasti
si prizadevamo za boljše življenje ljudi.
print: QH-04-17-071-SL-C
ISBN 978-92-861-3087-8
doi: 10.2867/76952
digital: QH-04-17-071-SL-N
ISBN 978-92-861-3050-2
doi: 10.2867/32358
© Heliatek, © Heidelberger Druckmaschinen © PEP-Therapy, © David Gonzáles García
Odgovorna
banka
Skupino EIB sestavljata EIB in Evropski investicijski
sklad (EIF), ki je specializiran za tvegano financiranje
MSP in srednje velikih podjetij (midcaps) po vsej
Evropi. Za več informacij glejte www.eif.org.
© EIB 01/2017
Projekt je upravičen do naše pomoči, če
prispeva k doseganju ciljev EU ter izkaže
ekonomsko, tehnično, finančno in okoljsko
trdnost. Več informacij o naši ponudbi je
objavljenih na spletni strani
www.eib.org/products.