P R I J A V N I C A

| Ulica Ivanke Uranjek 6
| SI - 3310 Žalec
| T + 386 (0) 3 713 35 50
| E: [email protected]
PRIJAVNICA
Aktivnost:
Projekt:
ORGANIZIRANO OBČASNO VARSTVO OTROK,
AKTIVNOSTI, NEFORMALNO DRUŽENJE
VEČGENERACIJSKI CENTER PLANET GENERACIJ
POČITNIŠKE
PODATKI O OTROKU:
Ime in priimek otroka:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Osnovna šola:
Razred:
Prihod in odhod otroka na aktivnosti (vpišite predvideno uro):
Zdravstvene in druge posebnosti otroka:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
PODATKI O STARŠU OZ. SKRBNIKU
Ime in priimek starša/skrbnika:
Telefon (GSM):
E-pošta:
IZJAVA starša oz. skrbnika
_____________________________________ (ime in priimek starša oz. skrbnika) s podpisom
soglašam, da se moj otrok vključi v (podčrtajte) ORGANIZIRANO OBČASNO VARSTVO,
POČITNIŠKE AKTIVNOSTI oziroma NEFORMALNO DRUŽENJE v okviru Večgeneracijskega centra
Planet generacij. Obenem prevzemam vso odgovornost za prihod in odhod otroka v center.
Datum: ____________________
Podpis starša oz. skrbnika:
__________________________
PLANET
GENERACIJ
| Ulica Ivanke Uranjek 6
| SI - 3310 Žalec
| T + 386 (0) 3 713 35 50
| E: [email protected]
Soglasje o javni objavi fotografij
1. Podpisani/podpisana_______________________________________________________
soglašam, da lahko UPI Ljudska univerza Žalec javno in brezplačno objavi fotografije mojega otroka
oz. otroka, ki ga zastopam (ime in priimek), _______________________________________________,
z naslednjim, konkretno opredeljenim namenom:
- oglaševanje in javne predstavitve aktivnosti Večgeneracijskega centra Planet generacij.
2. Podpisani/ podpisana sem seznanjen/ seznanjena:
-
da se bodo tako objavljene fotografije uporabljale le za zgoraj navedeni namen objave,
-
da UPI Ljudska univerza Žalec fotografije lahko posreduje medijem za namen predstavitve
programa širši javnosti,
-
da UPI Ljudska univerza Žalec lahko objavi fotografije v internih publikacijah,
-
s pravico do preklica soglasja v primeru, da fotografije niso objavljene v skladu z namenom,
opisanem zgoraj.
Podpisani/ podpisana za objavo fotografij ne zahtevam denarnega plačila ali drugih protidajatev.
Podpis staršev oz. zakonitega zastopnika:
__________________________________
V ________________, dne ________________.
PLANET
GENERACIJ