[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3

Svet
Evropske unije
Bruselj, 14. februar 2017
(OR. en)
6183/17
Medinstitucionalni zadevi:
2015/0309 (CNS)
2016/0262 (NLE)
CORDROGUE 15
SAN 57
DOPIS O TOČKI POD „I/A“
Pošiljatelj:
generalni sekretariat Sveta
Prejemnik:
Odbor stalnih predstavnikov/Svet
Št. predh. dok.:
8007/16, 8840/16, 11521/16, 11869/16, 12198/16, 12356/16
Zadeva:
Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za metil
2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat
(MDMB-CHMICA)
1.
Na podlagi ocene tveganja za metil 2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA), ki jo je opravil razširjeni znanstveni odbor Evropskega
centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, je Komisija 31. avgusta 2016 v skladu s
členom 8(3) Sklepa Sveta 2005/387/PNZ predložila predlog izvedbenega sklepa Sveta o
uvedbi nadzornih ukrepov za metil 2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA).
6183/17
mm/JS/ka
DGD 2C
1
SL
2.
Horizontalna delovna skupina za droge je na seji 7. septembra 2016 razpravljala o besedilu iz
dokumenta 11869/16 CORDROGUE 45 SAN 318 in predlagala spremembe. Na sejah
21. in 22. septembra 2016 je potrdila dokument 12198/16 CORDROGUE 46 SAN 323, ki
vsebuje navedene spremembe.
3.
V skladu s sodbo Sodišča EU z dne 16. aprila 2015 v združenih zadevah C-317/13 in
C-679/13 1 je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim parlamentom o predlogu, ki so ga
pregledali pravniki lingvisti (dok. 12356/16 CORDROGUE 47 SAN 327).
4.
COREPER naj zato Svet pozove, da:
–
sprejme predlog izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za metil
2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMBCHMICA) skladno s členom 8(3) Sklepa Sveta 2005/387/PNZ ter
–
1
naroči objavo sklepa v Uradnem listu.
Sodba Sodišča z dne 16. aprila 2015, Evropski parlament proti Svetu, združeni zadevi
C-317/13 in C-679/13, ECLI:EU:C:2015:223.
6183/17
mm/JS/ka
DGD 2C
2
SL