C(2017)

Svet
Evropske unije
Bruselj, 10. februar 2017
(OR. en)
6186/17
CH 24
AELE 24
AGRI 69
MI 118
UD 27
FL 4
WTO 31
IND 33
GAF 8
SPREMNI DOPIS
Pošiljatelj:
za generalnega sekretarja Evropske komisije:
direktor Jordi AYET PUIGARNAU
Datum prejema:
Prejemnik:
16. januar 2017
generalni sekretar Sveta Evropske unije Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN
Št. dok. Kom.:
C(2017) 74 final
Zadeva:
SKLEP KOMISIJE z dne 16.1.2017 o odobritvi, v imenu Evropske unije,
spremembe tabel II, III in IV(b) Protokola št. 2 k Sporazumu med Evropsko
gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972
glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode
Delegacije prejmejo priloženi dokument C(2017) 74 final.
Priloga: C(2017) 74 final
6186/17
ka
DG C 2 A
SL
EVROPSKA
KOMISIJA
Bruselj, 16.1.2017
C(2017) 74 final
SKLEP KOMISIJE
z dne 16.1.2017
o odobritvi, v imenu Evropske unije, spremembe tabel II, III in IV(b) Protokola št. 2 k
Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne
22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode
SL
SL
SKLEP KOMISIJE
z dne 16.1.2017
o odobritvi, v imenu Evropske unije, spremembe tabel II, III in IV(b) Protokola št. 2 k
Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne
22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode
EVROPSKA KOMISIJA JE –
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Sklepa Sveta 2005/45/ES z dne 22. decembra 2004 o sklenitvi in začasni
uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o spremembi
Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne
22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode 1, in zlasti
člena 2 Sklepa,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)
Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo,
podpisan 22. julija 1972 2 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), je bil leta 2004
spremenjen s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o
spremembi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko
konfederacijo z dne 22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane
kmetijske proizvode 3. Slednji sporazum je začel veljati 1. februarja 2005.
(2)
Skupni odbor, ustanovljen s členom 29(1) Sporazuma, je odgovoren za uresničevanje
Sporazuma in zagotavljanje njegovega pravilnega izvajanja.
(3)
V skladu s členom 7 Protokola št. 2 k Sporazumu se lahko Skupni odbor odloči za
spremembo tabel, dodatkov k tabelam in Dodatka k Protokolu k Sporazumu.
(4)
V tabelah I in II Protokola št. 2 k Sporazumu je seznam proizvodov, za katere
navedeni protokol velja. Vsi proizvodi iz tarifne številke HS 2202.90 spadajo na
področje uporabe Protokola št. 2, razen sadnega ali zelenjavnega soka, razredčenega z
vodo ali s sodavico, ki sta oba izključena v skladu z določbami iz tabele II. Zaradi
različnih razlag opredelitev sadnega ali zelenjavnega soka, razredčenega z vodo ali s
sodavico, je prišlo do nedoslednih razvrstitev. Skupni odbor zato predlaga, da se opis
teh proizvodov razjasni v tabeli II.
(5)
Na domačih trgih pogodbenic Sporazuma so se spremenile dejanske cene surovin, za
katere se uporabljajo ukrepi za cenovno nadomestilo. Skupni odbor zato predlaga
nadomestitev tabele III in dela (b) tabele IV Protokola št. 2 k Sporazumu.
1
UL L 23, 26.1.2005, str. 17.
UL L 300, 31.12.1972, str. 189.
UL L 23, 26.1.2005, str. 19.
2
3
SL
2
SL
(6)
Stališče Evropske unije v Skupnem odboru v zvezi z navedenim predlogom bi morala
v skladu s členom 2 Sklepa Sveta 2005/45/ES določiti Komisija –
SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:
Člen 1
Sprememba tabel II, III in IV(b) Protokola št. 2 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko
skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 se odobri v imenu Evropske unije.
Besedilo spremembe Protokola št. 2 k Sporazumu temelji na Prilogi k temu sklepu.
Člen 2
Sklep Skupnega odbora se po sprejetju objavi v Uradnem listu Evropske unije.
V Bruslju, 16.1.2017
Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER
SL
3
SL