1. roditeljski sestanek

VPIS V SREDNJE ŠOLE
2017/2018
POGOVOR Z OTROKOM
Kakšni so tvoji …
 INTERESI
(dejavnosti, šolski predmeti,
krožki) Kaj te veseli? Kaj rad počneš?
 SPOSOBNOSTI
(MOČNA PODROČJAlogika, besedišče, ustvarjalnost, telesne
spretnosti, ..)
 ZNANJA
IN VEŠČINE
 OSEBNOSTNE LASTNOSTI (vztrajnost,
odločnost, iskanje pozitivnih lastnosti, …)
 UČNE
IN DELOVNE NAVADE!!! (sprotno
delo na zahtevnejših šolah)
 ŠOLSKE OCENE (pomembne, če je vpis
omejen)
 OVIRE
POKLICNO USMERJANJE UČENCEV
– JESEN 2016
Obisk Kariernega centra:
vprašalnik Kam in Kako:
(kakšen poklic je zame glede na moje značilnosti in
veščine?)
 Elektronski vprašalnik o poklicni poti
 Individualno poklicno svetovanje, usmerjanje na
Dneve odprtih vrat, sejem Informativa

VODNIK PO SREDNJEŠOLSKIH
PROGRAMIH
NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (2 leti)
 SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (3
leta)
 POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE PTI
 SREDNJE STROKOVNO IN TEHNIŠKO
IZOBRAŽEVANJE (4 leta)

VODNIK PO GIMNAZIJAH
SPLOŠNA (večina: Aškerčeva, Bežigrad, Ledina,
Ljubljana, Moste, Plečnik, Poljane, Šentvid,
Šiška, Vič)
 KLASIČNA (obvezna latinščina: Poljane,
Škofijska, Želimlje)
 EKONOMSKA (ekonomski predmeti: Prešernova)
 UMETNIŠKA (likovna, glasbena, plesna,
dramsko-gledališka)
 ŠPORTNA (za perspektivne športnike:
Bežigrajska, Šiška, Šentvid)
 TEHNIŠKA (s poudarkom na naravoslovju:
BIC; elektro ali računalniško področje: Vegova)

UPORABNE SPLETNE STRANI
Moja izbira (kalkulator točk, poklici, šole, programi):
http://www.mojaizbira.si/
 Dijaski.net (seznam šol):
http://www.dijaski.net/srednje-sole/seznamsrednjih-sol.html
 Center za poklicno izobraževanje:
http://www.cpi.si
 Zavod za zaposlovanje (opisi poklicev):
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport:
http://www.mizs.gov.si/

(Delovna področja Direktorat za srednje in
višje…Srednješolsko izobraževanje Vpis v srednje šole)
MERILA ZA IZBIRO
KANDIDATOV V PRIMERU
OMEJITVE VPISA
1.Kriterij - zaključne ocene
največ 175 točk

OŠ - predmeti
slovenščina
matematika
tuji jezik
likovna vzgoja
glasbena vzgoja
geografija
zgodovina
držav. vzg. in etika
fizika
7. razred 8. razred 9. razred
točke
točke
točke
5
5
5
5
5
5
5
5
2. kriterij - rezultati
nacionalnega preverjanja
kemija
biologija
znanja
naravoslovje
5
(slovenščina in matematika) tehnika in tehnologija 5
športna vzgoja
5
NPZ - v primeru,
SKUPAJ
55
SKUPAJ
175
če je na spodnji meji več
kandidatov z istim številom točk iz ocen in uspeha.
Največ 200 točk.

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
65
55
POSEBNI POGOJI POTREBNI ZA
VPIS:




PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI – Rudarstvo
(Geotehnik), Umetniška gimnazija (Glasbena smer,
Plesna smer), Gimnazija (športni oddelek)
POSEBNA NADARJENOST - Za programe
Zobotehnik Umetniška gimnazija (likovna, plesna,
glasbena), Tehnik oblikovanja, Fotografski tehnik
STAROST – glasbena smer
ŠPORTNI DOSEŽKI - V programu Športna
gimnazija se točkam iz ocen in uspeha prištejejo še
točke pridobljene iz statusa športnika - status A
šteje 10 točk, status B šteje 5 točk. Na podlagi
dokazil (zdravniško, pridobljeni status s strani
nacionalne panožne športne zveze).
IZBIRNI POSTOPEK IN ROKI
Na šolah, ki bodo omejile vpis:
 V prvem krogu bodo po navedenih merilih
izbrale učence za 90 % razpisanih mest. O
rezultatih izbire bodo učenci obveščeni na
šoli. V sredini junija bo Ministrstvo objavilo
spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka.

V 2. krogu sodelujejo le tisti kandidati, ki se po 1.
krogu izbirnega postopka niso uvrstili na izbrano
šolo. Kandidirajo na 10 % prostih mest na vseh
srednjih šolah, ki bodo vpis omejile, in na
vsa še prosta mesta na drugih srednjih
šolah.
…IZBIRNI POSTOPKI


2.KROG: Po (prioritetnem) vrstnem redu bodo
lahko našteli do 10 šol oz. programov, v katere bi
se želeli vpisati, ter svoje namere oddali na srednji
šoli, na katero so prijavljeni.
O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo
obveščeni konec julija 2017 na šoli, na katero so
oddali svoje namere za 2. krog.
ROKOVNIK ZA VPIS V SŠ 2017/18
NATANČNEJŠI ROKI BODO ZNANI V ZAČETKU OKTOBRA …
JANUAR 2016
FEBRUAR
10. in 11.2.2017
Izide Razpis za vpis v SŠ 2016/17
Do konca FEBRUARJA
Prijave k opravljanju preizkusov posebne
nadarjenosti
INFORMATIVNA DNEVA
Ugotavljanje posebnega vpisnega pogoja
kandidatov za športne oddelke gimnazij
MAREC
Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti
na SŠ
SŠ izdajo potrdila
Sredina MARCA,
začetek APRILA
Izpolnjevanje Prijav za vpis v SŠ, podpis
staršev-vračanje prijav, OŠ pošlje prijavnice na
SŠ
Začetek APRILA
OŠ pošlje prijave za vpis (+ dokazila, če jih ni
izdala ta SŠ) na SŠ
Sredina APRILA
Javna objava stanja prijav za vpis na spletnih
straneh MIZŠ
Konec APRILA
Objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav,
Morebitni prenosi prijav
Konec MAJA,
začetek JUNIJA
Objava omejitev vpisa
Učenci obveščeni po pošti
Sredina JUNIJA
VPIS – IZVEDBA 1. KROGA - prinašanje
dokumentov (izvirniki spričeval in dosežene
točke na NPZ) na SŠ
sredina JUNIJA
Objava SPODNJIH MEJ 1. kroga; uspešni v 1.
krogu so že tudi vpisani
Konec JUNIJA
Objava REZULTATOV 2. KROGA
Vpis – 2. krog
Začetek JULIJA
Objava prostih mest (3. krog).
ŠTIPENDIJE
RAZVOJ KADROV
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
IN ŠTIPENDIJE: HTTP://WWW.SKLAD-KADRI.SI/
ZOISOVE ŠTIPENDIJE
POSEBNI POGOJI za pridobitev:
 Ustrezen uspeh:
Dijaki 1. letnika: povprečna ocena najmanj 4,70
(upoštevajo se vse ocene 9. razreda OŠ)
 Izjemni dosežki (iz zadnjih dveh šolskih let)
(zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na
državnih tekmovanjih, priznanja za najboljše raziskovalne
naloge, …)
Dodatne informacije
na e-poštnem naslovu zoisi[@]sklad-kadri.si,
v času uradnih ur vsak delovnik med 9. in 12. uro, ob sredah
tudi med 14. in 16. uro, osebno na naslovu javnega sklada
ali telefonsko na številkah 01 434 10 83 in 01 434 10 81.