Uradni list RS - 007/2017, Razglasni del

Digitally signed by Maruska Levec Smon
DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government,
serialNumber=1237057214019, cn=Maruska Levec Smon
Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2017.02.15 10:43:25 +01'00'
Uradni
list
Republike Slovenije
Razglasni del
Internet: www.uradni-list.si
Št.
7
e-pošta: [email protected]
Ljubljana, sreda
15. 2. 2017
ISSN 1318-9182Leto XXVII
Razpisi delovnih mest
Št. 032-0003/2017
Ob-1384/17
Popravek
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec objavlja popravek besedila Javnega razpisa za direktorja Koroškega pokrajinskega muzeja, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 5/17 z dne 3. 2. 2017 (št. objave:
Ob-1213/17). V skladu z navedenim se zadnji stavek
prvega odstavka 3. točke javnega razpisa (rok in način
prijave) spremeni tako, da se glasi:
»Prijava se bo štela za pravočasno, če bo na naslovni organ prispela najkasneje do torka, 28. 2. 2017
do 14. ure.«
Ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja pri Občinskem svetu
Mestne občine Slovenj Gradec
Stran
340 / Št. 7 / 15. 2. 2017
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Objave sodišč
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljub­ljani
dne 25. 1. 2017
Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
VL 95083/2016
Os-1196/17
Okrajno sodišče v Ljub­ljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga zastopa
zak. zast. Benjamin Pačnik, po odv. odvetnik Alen Naglič, Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, proti dolžniku:
Tanja Fricelj, Gregorčičeva ulica 18, Maribor; Alojz Fricelj, Prinzhoferweg 21/2, AT 8042 Graz, zaradi izterjave
95,64 EUR, sklenilo:
Dolžniku Alojzu Fricelj, Prinzhoferweg 21/2, AT 8042
Graz, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Vran Darko,
Ulica talcev 3, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
Oklici pogrešanih
N 37/2016
Os-1186/17
Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je v teku postopek za razglasitev naslednje pogrešane osebe za mrtvo:
Jože Tomšič, sin pok. Jožeta in Marije, rojen 25. 6. 1911
na Baču, nazadnje stanujočega: Villegal 1075, Buenos
Aires, Argentina.
Sodišče poziva vse, ki vedo kaj povedati o življenju
ali smrti pogrešanega Jožeta Tomšiča, da v roku 3 mesecev od objave tega oklica, to sporočijo sodišču ali
skrbnici za poseben primer Ljubici Uljan, Zabiče 30B,
6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče po izteku navedenega roka, pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 25. 1. 2017
VSEBINA
Razpisi delovnih mest339
Objave sodišč340
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
340
Oklici pogrešanih
340
Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list ­Republike Slo­venije d.o.o. • Internet:
www.urad­ni-list.si – e-pošta: [email protected]