Februarski sveženj kršitev: glavne odločitve Pregled po

Evropska komisija - Informativni pregled
Februarski sveženj kršitev: glavne odločitve
Bruselj, 15. februarja 2017
Februarski sveženj kršitev: glavne odločitve
Pregled po področjih
Evropska komisija v mesečnem svežnju odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke zoper
države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz prava EU. Namen teh odločitev, ki se nanašajo na različne
sektorje in področja politike EU, je zagotoviti ustrezno uporabo prava EU v dobro državljanov in
podjetij.
Ključne odločitve Komisije (ki vključujejo 5 uradnih opominov, 50 obrazloženih mnenj, 7 zadev,
predloženih Sodišču Evropske unije, in tri zaključke zadev) so v nadaljevanju predstavljene po
področjih politik. Komisija poleg tega zaključuje 103 zadeve, pri katerih je z zadevnimi državami
članicami razrešila težave, tako da postopka ni treba nadaljevati.
Več informacij o postopku EU za ugotavljanje kršitev je na voljo v celotnem sporočilu za medije
MEMO/12/12. Več informacij o vseh sprejetih odločitvah je v registru odločitev o kršitvah.
1. Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje
(Več informacij: Christian Wigand - telefon: +32 22962253, Sara Soumillion – telefon: +32 22967094)
Obrazložena mnenja
Zdravje in varnost: Komisija poziva PORTUGALSKO, naj jo obvesti o prenosu direktive o
elektromagnetnih poljih
Evropska komisija se je danes odločila, da Portugalski pošlje obrazloženo mnenje, ker je še ni
obvestila o prenosu direktive o zaščiti delavcev pred elektromagnetnimi polji (Direktiva 2013/35/EU) v
svojo nacionalno zakonodajo. Splošna načela o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev so
določena v okvirni direktivi (Direktiva Sveta 89/391/EGS). Z direktivo o elektromagnetnih poljih pa so
ta načela prilagojena posebnim tveganjem, ki jih povzročajo elektromagnetna polja. Direktiva bolj
natančno določa zahteve za delodajalce, da ocenijo tveganja, povezana z izpostavljenostjo
elektromagnetnim poljem na delovnem mestu, in po potrebi vzpostavijo preventivne in zaščitne ukrepe
za odpravo teh tveganj ali njihovo zmanjšanje na minimum. Določa tudi posebne mejne vrednosti
izpostavljenosti, ki ne smejo biti presežene. Zakoni in drugi predpisi držav članic, potrebni za
uskladitev z direktivo o elektromagnetnih poljih, bi morali začeti veljati 1. julija 2016 in Komisija bi
morala biti o tem nemudoma obveščena. Ker portugalski organi šele pripravljajo ukrepe, potrebne za
prenos direktive, Komisije pa še niso obvestili o končnem sprejetju in začetku veljavnosti potrebnih
ukrepov, se je Komisija odločila poslati obrazloženo mnenje. Če portugalski organi v dveh mesecih ne
bodo ukrepali, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.
Prosto gibanje delavcev: Komisija poziva 8 držav članic, naj jo obvestijo o popolnem
prenosu direktive, s katero bodo državljani EU lažje delali v tujini
Komisija se je odločila poslati obrazložena mnenja Avstriji, Cipru, Češki, Estoniji, Litvi, Luksemburgu,
Portugalski in Romuniji, ker je še niso obvestili o prenosu direktive o pravici delavcev EU do dela v
drugi državi članici (Direktiva 2014/54/EU) v svojo nacionalno zakonodajo. Cilj Direktive je pomagati
tistim, ki so zaposleni v drugi državi EU ali ki tam iščejo zaposlitev, da lažje uveljavljajo svojo pravico
do prostega gibanja, ki jo zagotavlja pravo EU. Predvideva ukrepe za podporo in zaščito mobilnih
državljanov Unije, boljši dostop do informacij o pravici do prostega gibanja, odpravo diskriminacije
glede na državljanstvo v zvezi z dostopom do zaposlitve, plačilom in drugimi delovnimi pogoji ter tudi
za odpravo obstoječih neupravičenih ovir za prost pretok. Države članice bi morale to direktivo prenesti
in Komisijo obvestiti o nacionalnih ukrepih za prenos do 21. maja 2016. Komisija se je po uradnih
opominih, ki jih je poslala septembra 2016, odločila, da navedenim državam članicam pošlje
obrazložena mnenja. Če organi teh držav članic v dveh mesecih ne bodo ukrepali, lahko Komisija
zadevo predloži Sodišču EU.
Napotitev delavcev: Komisija poziva 9 držav članic, naj jo obvestijo o popolnem prenosu
direktive o izvrševanju
Evropska komisija se je danes odločila, da Češki, Cipru, Španiji, Hrvaški, Luksemburgu, Portugalski,
Romuniji, Švedski in Sloveniji pošlje obrazložena mnenja, ker jo te države še niso obvestile o popolnem
prenosu Direktive 2014/67/EU v svojo nacionalno zakonodajo. Direktiva določa ukrepe in nadzorne
mehanizme, potrebne za boljše in enotnejše izvajanje, uporabo in izvrševanje pravil glede napotitve
delavcev v praksi, kakor to zahteva Direktiva 96/71/ES. Zakoni in drugi predpisi držav članic, potrebni
za uskladitev z direktivo o izvrševanju pravil o napotitvi delavcev, bi morali začeti veljati 18. junija
2016 in Komisija bi morala biti o tem nemudoma obveščena. Ker organi teh držav članic Komisije še
niso obvestili o sprejetju potrebnih ukrepov, se je Komisija odločila, da jim pošlje obrazložena mnenja.
Če nacionalni organi v dveh mesecih ne bodo ukrepali, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.
2. Energija
(Več informacij: Anna-Kaisa Itkonen – telefon: +32 22956186, Nicole Bockstaller – telefon:
+32 22952589)
Obrazloženo mnenje
Komisija poziva LATVIJO, naj svojo zakonodajo v celoti uskladi z direktivo o energetski
učinkovitosti stavb
Evropska komisija je Latvijo pozvala, naj v nacionalno zakonodajo pravilno prenese vse zahteve iz
direktive o energetski učinkovitosti stavb (Direktiva 2010/31/EU). V EU stavbe porabijo 40 % energije
in ustvarijo 36 % emisij CO2. Pravilno izvajanje Direktive je ključnega pomena za doseganje
energetskih in podnebnih ciljev EU ter tudi za povečanje udobja potrošnikov in zagotavljanje pomoči
potrošnikom pri varčevanju z denarjem, ki ga plačujejo za porabo energije. Države članice morajo
določiti in izpolnjevati minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti novih in obstoječih stavb,
zagotoviti energetsko certificiranje stavb ter zahtevati redne preglede ogrevalnih in klimatskih
sistemov. Poleg tega Direktiva zahteva, da države članice zagotovijo, da so od leta 2021 dalje vse nove
stavbe „s skoraj nično porabo energije“. Komisija meni, da niso bile izpolnjene vse zahteve Direktive.
Problematično je zlasti, da energetske izkaznice, ki se morajo izdati, kadar se stavba gradi, prodaja ali
oddaja novim najemnikom, v Latviji niso obvezne, temveč se izdajo le na zahtevo kupca, najemnika ali
zakupnika. Direktiva tudi zahteva, da so v stavbah, v katerih se pogosto zadržuje javnost, energetske
izkaznice na vidnem mestu, medtem ko nacionalna zakonodaja omejuje to obveznost na stavbe, ki so
v javni lasti. Poleg tega obstaja več izjem, kot jih je predvidenih v Direktivi, prav tako pa ni
vzpostavljenega nobenega učinkovitega mehanizma izvrševanja, da bi se zagotovilo spoštovanje
zahtev Direktive. Latvija ima na voljo dva meseca, da Evropsko komisijo obvesti o ukrepih, sprejetih za
odpravo tega stanja. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da proti njej začne postopek pred
Sodiščem EU.
3. Okolje
(Več informacij: Enrico Brivio – telefon: +32 22956172, Iris Petsa – telefon: +32 22993321)
Predložitev zadev Sodišču Evropske unije
Odpadki: Komisija proti IRSKI sprožila postopek pred Sodiščem EU zaradi neizvedene
nadgradnje infrastrukture za čiščenje odpadne vode
Evropska komisija se je odločila, da proti Irski sproži postopek pred Sodiščem EU, ker ni zagotovila
ustreznega zbiranja in čiščenja komunalne odpadne vode v 38 aglomeracijah po vsej državi, da bi
preprečila resno tveganje za zdravje ljudi in okolje. Po zakonodaji EU (Direktiva Sveta 91/271/EGS)
morajo mesta komunalno odpadno vodo zbirati in čistiti, saj lahko neočiščena odpadna voda ogrozi
zdravje ljudi in onesnaži jezera, reke, tla, obalno vodo in podtalnico. 38 aglomeracij (majhna in velika
mesta, naselja) z neustrezno infrastrukturo za čiščenje odpadne vode so: Arklow, Athlone,
Ballybofer/Stranorlar, Ballincollig New, Castlecomer, Cavan, Clifden, Clonakily, Cobh, Cork City,
Dundalk, Enfield, Enniscorthy, Fermoy, Gaoth Dobhair, Killarney, Killybegs, Longford, Mallow, Midleton,
Monksland, Navan, Nenagh, Oberstown, Passage/Monktown, Portarlington, Rathcormac, Ringaskiddy,
Ringsend, Roscommon Town, Roscrea, Shannon Town, Thurles, Tralee, Tubbercurry, Youghal in
Waterford City. V predložitveni odločbi so izraženi tudi dodatni pomisleki glede neizdaje ustreznega
delovnega dovoljenja za čistilne naprave v aglomeracijah Arklow in Castlebridge. Komisija je
septembra 2013 proti Irski sprožila postopek za ugotavljanje kršitev, septembra 2015 in septembra
2016 pa je poslala opozorili. Glede na nedavno poročilo Komisije o izvajanju okoljske politike ter
zakonodaje EU v državah članicah, je glede na nujnost naložb v infrastrukturo za odpadne vode, eden
največjih izzivov, s katerim se sooča Irska, ohranitev pomembnih naložb, potrebnih za storitve
upravljanja z vodo. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za javnost.
Odlagališča: Komisija proti ROMUNIJI sprožila postopek pred Sodiščem EU zaradi
nezakonitih odlagališč
Evropska komisija je proti Romuniji sprožila postopek pred Sodiščem EU, ker ni zaprla in sanirala 68
nezakonitih odlagališč, ki pomenijo resno tveganje za zdravje ljudi in okolje. Kljub preteklim
opozorilom Komisije Romunija ni sprejela ukrepov proti 68 odlagališčem, ki ne izpolnjujejo določb
direktive EU o odlagališčih (Direktiva Sveta 1999/31/ES). V skladu z Direktivo morajo države članice
predelati in odstraniti odpadke na način, ki ne ogroža zdravja ljudi in okolja, ter prepovedati puščanje,
odmetavanje ali nenadzorovano odstranjevanje odpadkov. Romunija je bila dolžna do 16. julija 2009
zapreti in sanirati navedena občinska in industrijska odlagališča, ki ne izpolnjujejo standardov. Zaradi
nezadostnega napredka pri reševanju tega vprašanja je Komisija septembra 2015 poslala dodatno
obrazloženo mnenje, s katerim je pozvala romunske oblasti, naj ustrezno uredijo 109 nenadzorovanih
odlagališč, ki kljub neobratovanju še vedno predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in okolje. Določen
napredek je sicer bil dosežen, vendar potrebni ukrepi za 68 odlagališč, tj. njihovo očiščenje in zaprtje,
do decembra 2016 še zmeraj niso bili dokončno izvedeni. V prizadevanju, da Romunija pospeši
postopek, je Komisija proti Romuniji sprožila postopek pred Sodiščem EU. Več informacij je na voljo v
celotnem sporočilu za javnost.
Obrazložena mnenja
Odpadki: Komisija poziva AVSTRIJO k prenosu pravil EU o odpadkih
Evropska komisija poziva Avstrijo, naj svojo nacionalno zakonodajo v celoti uskladi s pravili EU o
odpadkih (Direktiva Komisije (EU) 2015/1127 o spremembi okvirne direktive o odpadkih, Direktive
2008/98/ES). Namen okvirne direktive o odpadkih je zmanjšanje škodljivih vplivov nastajanja
odpadkov in ravnanja z njimi na zdravje ljudi in okolje. Usmerjena je tudi v zmanjšanje uporabe virov
ter preprečevanje nastajanja odpadkov, njihovo ponovno uporabo in recikliranje, kar prispeva k bolj
krožnemu gospodarstvu. Države članice so bile dolžne do 31. julija 2016 sprejeti ukrepe, potrebne za
uskladitev z direktivo. Potem ko je Avstrija zamudila prvotni rok, ji je Evropska komisija
septembra 2016 poslala uradni opomin. Avstrija je sprejela določene ukrepe, vendar je v regulativnem
okviru še vedno več neskladnosti, kot so določbe glede enačbe za izračun energetske učinkovitosti in
pridobivanja energije iz odpadkov v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki. Komisija zdaj pošilja
obrazloženo mnenje. Avstrija ima na voljo dva meseca, da Komisijo obvesti o ukrepih, sprejetih za
odpravo teh pomanjkljivosti. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da proti njej sproži
postopek pred Sodiščem EU.
Odpadki: Komisija poziva BELGIJO, naj spremeni ukrepe za ravnanje z odpadki in
preprečevanje nastajanja odpadkov
Komisija poziva Belgijo, naj sprejme in posodobi načrte za preprečevanje nastajanja odpadkov in
ravnanje z odpadki v skladu s cilji zakonodaje EU o odpadkih (Direktiva 2008/98/ES) in krožnega
gospodarstva. Namen takih načrtov in programov je zmanjšati vpliv odpadkov na zdravje ljudi in okolje
ter izboljšati učinkovito rabo virov po vsej EU. Države članice morajo najmanj vsakih 6 let ponovno
oceniti svoje načrte ravnanja z odpadki in jih po potrebi spremeniti. Belgija ni spremenila, razširila ali
nadomestila obstoječega načrta ravnanja z odpadki za regijo Valonijo (Obzorje 2010), prav tako pa ni
izboljšala njegove vsebine glede preprečevanja nastajanja odpadkov. Ker Belgija zaostaja z
dopolnitvijo in ker naj bi se novi dokumenti o odpadkih sprejeli šele pozneje v tem letu, Komisija
pošilja obrazloženo mnenje. Če Belgija v dveh mesecih ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija zadevo
predloži Sodišču EU.
Hrup: Komisija poziva MADŽARSKO, naj sprejme ukrepe o okoljskem hrupu
Evropska komisija poziva Madžarsko, naj v skladu s pravili EU za zmanjšanje onesnaževanja s
hrupom v EU (direktiva o hrupu, Direktiva 2002/49/ES) pripravi potrebne strateške karte hrupa in
akcijske načrte. Okoljski hrup, ki ga povzročajo cestni in železniški promet, letališča, industrija,
gradbeništvo in nekatere druge dejavnosti na prostem, je za onesnaženim zrakom drugi najpogostejši
vzrok za prezgodnjo smrt. Direktiva o hrupu od držav članic zahteva, da vsakih pet let pripravijo in
objavijo karte hrupa in akcijske načrte obvladovanja hrupa za večja mestna območja ter pomembnejše
ceste, železnice in letališča. Komisija je aprila 2016 Madžarski poslala uradni opomin. Čeprav je bil
dosežen določen napredek, madžarski organi še vedno niso pripravili in Komisiji predložili zahtevanih
strateških kart hrupa za aglomeracijo mesta Budimpešta ter zahtevanih akcijskih načrtov za
pomembnejše ceste in železnice v državi. Komisija se je zato odločila, da Madžarski pošlje obrazloženo
mnenje. Če Madžarska v dveh mesecih ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija zadevo predloži
Sodišču EU.
Dobrobit živali: Komisija poziva ITALIJO, naj izvede ukrepe o zaščiti laboratorijskih živali
Evropska komisija poziva Italijo, naj svojo nacionalno zakonodajo v celoti uskladi s pravili EU o zaščiti
živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene (Direktiva 2010/63/EU). Ta direktiva, ki naj bi bila
prenesena v nacionalno zakonodajo do 10. novembra 2012, zagotavlja visoko raven dobrobiti živali in
hkrati ščiti nemoteno delovanje notranjega trga. Njen cilj je tudi čim bolj zmanjšati število živali,
uporabljenih v poskusih, in zahteva uporabo alternativnih možnosti, kadar je to mogoče. Italija je
Direktivo sprejela marca 2014, vendar mora odpraviti številne neskladnosti. Glede nekaterih vidikov
italijanski zakon še vedno ne dosega standardov dobrobiti živali, določenih v Direktivi, obenem pa se
Italija sklicuje na domnevno višje standarde glede drugih vprašanj, ki lahko ovirajo pravilno delovanje
notranjega trga. Aprila 2016 je Komisija poslala uradni opomin. Ker še vedno obstajajo velike težave s
skladnostjo, Komisija zdaj pošilja obrazloženo mnenje. Če italijanski organi v dveh mesecih ne bodo
ukrepali, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.
Odpadki: Komisija poziva ITALIJO, naj sprejme in spremeni regionalne ukrepe za ravnanje z
odpadki
Komisija poziva Italijo, naj sprejme in posodobi načrte za ravnanje z odpadki v skladu s cilji
zakonodaje EU o odpadkih (Direktiva 2008/98/ES) in krožnega gospodarstva. Namen takih načrtov je
zmanjšati vpliv odpadkov na zdravje ljudi in okolje ter izboljšati učinkovito rabo virov po vsej EU.
Države članice morajo najmanj vsakih 6 let ponovno oceniti svoje načrte ravnanja z odpadki in jih po
potrebi spremeniti. Več italijanskih regij (Abruzzo, Basilicata, avtonomna pokrajina Bolzano, Emilija –
Romanja, Furlanija-Julijska krajina, Ligurija, Piemont, Sardinija in Sicilija) ni spremenilo svojih načrtov
za ravnanje z odpadki, ki so bili sprejeti v letu 2008 ali prej. Zato Komisija pošilja obrazloženo mnenje.
Če italijanski organi v dveh mesecih ne bodo ukrepali, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.
Onesnaženost zraka: Komisija opozarja NEMČIJO, FRANCIJO, ŠPANIJO, ITALIJO in
ZDRUŽENO KRALJESTVO zaradi stalnih kršitev mejnih vrednosti onesnaženosti zraka
Evropska komisija pošilja končna opozorila Nemčiji, Franciji, Španiji, Italiji in Združenemu
kraljestvu zaradi neobravnave ponavljajočih se kršitev mejnih vrednosti onesnaženosti zraka z
dušikovim dioksidom (NO2). Onesnaženje z NO2 predstavlja resno tveganje za zdravje. Večino emisij
povzroča cestni promet. Evropska komisija navedenih pet držav članic poziva, naj ukrepajo, da bi
zagotovile dobro kakovost zraka in varovanje javnega zdravja. V EU vsako leto zaradi slabe kakovosti
zraka prezgodaj umre več kot 400 000 državljanov. Več milijonov jih trpi zaradi bolezni dihal in srčnožilnih bolezni, ki jih povzroča onesnaženost zraka. Zaradi vztrajno visokih ravni dušikovega dioksida
(NO2) je bilo v letu 2013 v Evropi skoraj 70 000 prezgodnjih smrti, kar je skoraj trikrat več od števila
smrti zaradi prometnih nesreč v istem letu. Zakonodaja EU o kakovosti zunanjega zraka (Direktiva
2008/50/ES) določa mejne vrednosti za onesnaževala zraka, vključno z dušikovim dioksidom. V
primeru preseganj teh mejnih vrednosti se od držav članic zahteva, da sprejmejo in izvajajo načrte za
kakovost zraka, ki določajo ustrezne ukrepe za čim hitrejšo odpravo tega stanja. Današnje obrazloženo
mnenje zadeva vztrajno preseganje mejnih vrednoti NO2 v: Nemčiji (28 območij kakovosti zraka,
vključno z Berlinom, Hamburgom, Münchnom in Kölnom); Franciji (19 območij kakovosti zraka, med
njimi Pariz, Marseille in Lyon); Združenem kraljestvu (16 območij kakovosti zraka, med njimi
London, Birmingham, Leeds in Glasgow); Italiji (12 območij kakovosti zraka, vključno z Rimom,
Milanom in Torinom); Španiji (3 območja kakovosti zraka, eno od teh je Madrid, dve pa pokrivata
mesto Barcelona). Čeprav lahko organi držav članic sami določijo ustrezne ukrepe za obravnavo
preseganj mejnih vrednosti NO2, je na lokalni, regionalni in nacionalni ravni potrebno vložiti veliko več
truda, da bi se izpolnile obveznosti iz pravil EU in zagotovilo varovanje javnega zdravja. Če države
članice v dveh mesecih ne bodo ukrepale, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU. Več informacij je
na voljo v celotnem sporočilu za javnost.
4. Finančna stabilnost, finančne storitve in unija kapitalskih trgov
(Več informacij: Vanessa Mock – telefon: +32 22956194, Letizia Lupini – telefon: +32 22951958)
Revizije: Komisija poziva CIPER, ESTONIJO, HRVAŠKO, POLJSKO, ROMUNIJO in SLOVENIJO,
naj uporabljajo predpise EU o reviziji
Evropska komisija je pozvala Ciper, Estonijo, Hrvaško, Poljsko, Romunijo in Slovenijo, da v celoti
izvedejo nova pravila EU o reviziji. Direktiva o revizijah (Direktiva 2014/56/EU o obveznih revizijah za
letne in konsolidirane računovodske izkaze) določa pogoje za odobritev in registracijo oseb, ki izvajajo
obvezne revizije. Določa tudi pravila o neodvisnosti, nepristranskosti in poklicni etiki, ki veljajo za te
osebe, ter okvir za javni nadzor nad njimi. Z njo se spreminja predhodna direktiva o revizijah
(Direktiva 2006/43/ES), novi predpisi pa omogočajo večjo preglednost in predvidljivost zahtev, ki
veljajo za osebe, ki opravljajo revizije. S spremembami se povečata neodvisnost in nepristranskost
tistih, ki opravljajo revizije. Države članice bi morale ta pravila prenesti v nacionalno zakonodajo do
17. junija 2016. Ker so zamudile prvotni rok, je Komisija tem državam članicam konec julija 2016
poslala uradni opomin. Države članice so se na te opomine odzvale in se zavezale, da bodo hitro
sprejele novo zakonodajo. Ker tega še niso storile, Komisija danes pošilja obrazloženo mnenje. Če
Ciper, Estonija, Hrvaška, Poljska, Romunija in Slovenija v dveh mesecih ne bodo ustrezno ukrepali,
lahko Komisija proti njim začne postopek pred Sodiščem EU.
Poročanje o kršitvah: Komisija poziva POLJSKO, NIZOZEMSKO, ŠPANIJO in PORTUGALSKO,
naj uporabljajo predpise EU o žvižgačih
Komisija je leta 2015 sprejela izvedbeno direktivo glede poročanja pristojnim organom o dejanskih ali
morebitnih kršitvah uredbe o zlorabi trga (direktiva o „žvižgačih“; Izvedbena direktiva Komisije (EU)
2015/2392). Ta direktiva je del pravil o zlorabi trga in od držav članic zahteva, da vzpostavijo
učinkovite mehanizme, s katerimi bodo omogočile poročanje o kršitvah uredbe o zlorabi trga. Vsebuje
določbe za zaščito oseb, ki poročajo o takšnih kršitvah, in podrobneje opredeljuje postopke za zaščito
žvižgačev in prijavljenih oseb, vključno z nadaljnjimi ureditvami glede poročil žvižgačev in varstvom
osebnih podatkov. Države članice bi morale ta pravila prenesti v nacionalno zakonodajo do
3. julija 2016. Ker so zamudile prvotni rok, so Poljska, Nizozemska, Španija in Portugalska
septembra 2016 prejele uradni opomin. Ker Komisija ni seznanjena s prenosom pravil v nacionalno
zakonodajo, je Poljski, Nizozemski, Španiji in Portugalski poslala obrazložena mnenja, v katerih jih
poziva, naj uskladijo svojo zakonodajo o žvižgačih s pravom EU. Če v dveh mesecih ne bodo ustrezno
ukrepale, lahko Komisija proti tem državam članicam začne postopek pred Sodiščem EU.
5. Notranji trg, industrija, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (MSP)
(Več informacij: Lucia Caudet – telefon: +32 22956182, Mirna Talko – telefon: +32 22987278)
Uradni opomini
Prosti pretok blaga: Komisija začenja postopka za ugotavljanje kršitev proti MADŽARSKI in
ROMUNIJI glede maloprodaje kmetijskih in prehrambenih proizvodov
Komisija se je danes odločila, da Madžarski in Romuniji pošlje uradna opomina, ker so njuni
nacionalni predpisi o maloprodaji kmetijskih in prehrambenih proizvodov v nasprotju s pravom EU. Na
Madžarskem nov zakon trgovce na drobno obvezuje, da uporabljajo enake profitne marže za domače
in uvožene kmetijske in prehrambene proizvode, kljub temu da je cena uvoženih izdelkov odvisna od
sprememb menjalnega tečaja valute. To bi trgovce lahko odvrnilo od prodaje uvoženih kmetijskih in
prehrambenih proizvodov v primerjavi z domačimi. Komisija je izrazila pomisleke na podlagi načela
prostega pretoka blaga (člen 34 Pogodbe o delovanju EU (PDEU)). V Romuniji se od velikih trgovcev
na drobno zahteva, da vsaj 51 % kmetijskih in prehrambenih proizvodov kupijo pri lokalnih
proizvajalcih. To vzbuja pomisleke glede prostega pretoka blaga. Isti zakon tudi določa, da trgovci na
drobno spodbujajo prodajo izdelkov romunskega porekla, kar omejuje njihovo poslovno odločitev,
katere izdelke naj ponujajo, kar je v nasprotju s svobodo ustanavljanja (člen 49 PDEU).V skladu s
pravom EU so omejitve teh svoboščin dovoljene le, če obstaja utemeljena potreba, da se zaščiti
prevladujoči javni interes, kot je javno zdravje, in da ni mogoče sprejeti ukrepov, ki bi bili manj
omejevalni. Niti Madžarska niti Romunija nista predložili dokazov, da so njuni nacionalni ukrepi
upravičeni in sorazmerni. Madžarski in romunski organi imajo zdaj na voljo dva meseca, da se
odzovejo na argumente Komisije.
Uradni opomini, obrazloženo mnenje in zaključek zadeve
Zamude pri plačilih: Komisija poziva 4 države članice, naj spoštujejo direktivo o zamudah pri
plačilih ter zaščitijo poslovanje malih in srednjih podjetij
Evropska komisija sprejema nadaljnje korake v svojih postopkih za ugotavljanje kršitev proti Grčiji,
Italiji, Slovaški in Španiji, da bi zagotovila pravilno uporabo direktive o zamudah pri plačilih
(Direktiva 2011/7/EU) in preprečila izgube za podjetja – zlasti mala in srednja podjetja (MSP) – v teh
državah. Zamujena plačila negativno vplivajo na podjetja, saj vplivajo na njihovo likvidnost in denarni
tok, otežujejo njihovo finančno poslovanje in jim preprečujejo razvoj. Direktiva o zamudah pri plačilih
upnikom daje več pravic, saj določa roke za plačila za podjetja in javne organe, ko naročajo blago ali
storitve. Če se plačilni roki ne upoštevajo, so podjetja upravičena do pravičnega nadomestila. Javna
uprava ima pri odvračanju od vsesplošne plačilne nediscipline posebno pomembno vlogo, saj lahko
daje zgled s takojšnjim in preglednim plačilom svojim dobaviteljem. Komisija prosi za ukrepanje držav
članic zaradi naslednjih razlogov: Grčija: nova zakonodaja, ki odpravlja pravice upnikov do obresti in
nadomestil (dodatni uradni opomin); Italija: prekomerne zamude javnih organov pri plačilih
(obrazloženo mnenje); Slovaška: prekomerne zamude pri plačilih v javnem zdravstvu (uradni
opomin); Španija: zakonodaja sistematično podaljšuje zakonski plačilni rok za 30 dni (uradni opomin).
Te 4 države članice imajo zdaj na voljo dva meseca, da Komisijo obvestijo o ukrepih, sprejetih za
odpravo tega stanja. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da zadevo, zaradi katere je Italiji
izdala obrazloženo mnenje, predloži Sodišču EU. Komisija se je prav tako odločila, da bo zaključila
postopek proti Portugalski, saj je država svojo nacionalno zakonodajo uskladila z Direktivo. Več
informacij je na voljo v celotnem sporočilu za javnost.
Obrazložena mnenja
Enotni trg: Komisija pozvala 4 države članice, naj prenesejo nova pravila glede plovil in
njihovih sestavnih delov
Komisija se je danes odločila, da Cipru, Finski, Irski in Romuniji pošlje obrazložena mnenja, v
katerih jih je pozvala, naj v svojo nacionalno zakonodajo prenesejo direktivo o plovilih za rekreacijo in
osebnih plovilih (Direktiva 2013/53/EU). Direktiva o plovilih za rekreacijo obravnava vprašanja
izdelave, varnosti in drugih zahtev za plovila za šport ali prosti čas. V nacionalno zakonodajo bi jo
države članice morale v celoti prenesti do 18. januarja 2016. Zadevne štiri države članice Komisiji še
niso sporočile, da so to direktivo v celoti prenesle v nacionalno zakonodajo. Zdaj imajo na voljo dva
meseca, da Komisijo obvestijo o popolnem prenosu Direktive, v nasprotnem primeru se Komisija lahko
odloči, da proti njim začne postopek pred Sodiščem EU.
Zaključek zadeve
AVSTRIJA spremenila področno zakonodajo o prepovedi vožnje na avtocesti A 12 v dolini
reke Inn – Komisija zaključila postopek za ugotavljanje kršitve
Komisija se je danes odločila zaključiti postopek za ugotavljanje kršitve proti Avstriji v zvezi z
nacionalno zakonodajo, ki določenim težkim tovornim vozilom prepoveduje vožnjo na odseku avtoceste
A 12 v dolini reke Inn. Komisija je v uradnem dopisu, ki ga je Avstriji poslala julija 2016, menila, da bi
ta ukrep lahko v praksi omejeval prost tranzit in s tem prost pretok blaga (člen 34 PDEU). Čeprav mora
Avstrija v skladu z direktivo o kakovosti zunanjega zraka (Direktiva 2008/50/ES) uvesti ukrepe za
zmanjšanje onesnaženosti zraka v dolini reke Inn, je Komisija menila, da so za dosego tega cilja na
voljo manj omejujoči ukrepi. Avstrija je posledično spremenila svojo zakonodajo oktobra 2016.
Komisija pozdravlja spremembo in lahko zato zdaj zaključi postopek za ugotavljanje kršitve.
6. Pomorske zadeve in ribištvo
(Več informacij: Enrico Brivio – telefon: +32 22956172, Iris Petsa – telefon: +32 22993321)
Obrazloženo mnenje
Komisija poziva ROMUNIJO, naj svojo zakonodajo uskladi z načelom enakega dostopa do
voda in virov EU v Črnem morju
Komisija poziva Romunijo, naj svojo zakonodajo uskladi z načelom enakega dostopa do voda in virov
Unije v Črnem morju. V obrazloženem mnenju, ki je bilo danes poslano Romuniji, Komisija meni, da
Romunija ni zagotovila enakega dostopa do voda in virov EU, razlog za takšno mnenje pa so številni
incidenti, ki zadevajo plovila, ki plujejo pod zastavo Bolgarije. Načelo enakega dostopa je ključno
načelo skupne ribiške politike EU (SRP). Ribiška plovila EU imajo enak dostop do voda in virov v vseh
vodah EU, kot je določeno v členu 5(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013. Države članice morajo zagotoviti,
da lahko plovila, ki plujejo pod zastavo drugih držav EU, prosto dostopajo do voda pod njihovo
jurisdikcijo, v katerih nameravajo opravljati ribolovne dejavnosti. Države članice morajo tudi zagotoviti,
da nacionalni organi, odgovorni za nadzor ribištva, ta plovila obravnavajo nediskriminatorno. Romunija
ima dva meseca časa, da Evropsko komisijo obvesti o ukrepih, sprejetih za odpravo neskladnosti. Po
tem obdobju se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču EU.
7. Migracije, notranje zadeve in državljanstvo
(Več informacij: Tove Ernst – telefon: +32 22986764, Katarzyna Kolanko - telefon: +32 22963444)
Obrazložena mnenja
Migracije: Komisija poziva BELGIJO, naj v celoti izvaja pravila o enotnem dovoljenju
Komisija se je odločila, da pošlje dodatno obrazloženo mnenje, v katerem poziva Belgijo, naj v celoti
prenese direktivo o enotnem dovoljenju (Direktiva 2011/98/EU), ki so jo morale vse države članice
prenesti v svojo zakonodajo do 25. decembra 2013. Direktiva uvaja enotni postopek obravnavanja
vloge za izdajo enotnega dovoljenja za državljane tretjih držav, da lahko prebivajo in delajo na ozemlju
države članice EU, ter skupen niz pravic (vključno z enakim obravnavanjem v primerjavi z državljani
navedene države) za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici. Belgija je do roka
za prenos Direktivo prenesla le delno. Komisija je zato Belgiji zaradi nesporočanja marca 2014 poslala
uradni opomin, aprila 2015 pa obrazloženo mnenje, nazadnje pa je novembra 2015 proti Belgiji
sprožila postopek pred Sodiščem EU. Belgija je nato Komisijo obvestila o tekočih zakonodajnih
postopkih, vključno s tistimi na regionalni ravni, in predložitev zadeve Sodišču je bila začasno
odložena. Vendar je bila Direktiva v nacionalno zakonodajo prenesena le delno, zanesljiv časovni
razpored za dokončen prenos pa ni pripravljen. Zato se je Komisija odločila, da belgijskim oblastem
pošlje dodatno obrazloženo mnenje. Te imajo zdaj dva meseca časa, da Komisijo obvestijo o ukrepih
za uskladitev svoje nacionalne zakonodaje s pravom EU. V nasprotnem primeru se Komisija lahko
odloči, da proti Belgiji začne postopek pred Sodiščem EU.
Varnostna unija: Komisija poziva CIPER, FRANCIJO in ROMUNIJO, naj v celoti izvedejo
evropska pravila o predhodnih sestavinah za eksplozive
Evropska komisija poziva Ciper, Francijo in Romunijo, da zagotovijo popolno izvajanje Uredbe (EU)
št. 98/2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive. Uredba je začela veljati 2.
septembra 2014 in je pomemben zakonodajni akt, ki omejuje in nadzira dostop do različnih nevarnih
kemikalij, ki bi jih teroristi lahko uporabili za izdelavo doma narejenih eksplozivov. Ciper, Francija in
Romunija še niso določili potrebnih pravil o kaznih, ki se uporabijo v primeru kršitve Uredbe. Komisija
zato tem trem državam članicam pošilja obrazložena mnenja in jih poziva, naj sprejmejo vse potrebne
ukrepe, da zagotovijo izvajanje kazni v skladu z Uredbo. Poleg tega sta Francija in Romunija prejeli
opozorilo, da morata zagotoviti redno razširjanje smernic o predhodnih sestavinah za eksplozive med
gospodarskimi subjekti (tj. trgovci na drobno). Če Ciper, Francija in Romunija v naslednjih dveh
mesecih ne bodo ustrezno ukrepale, lahko Komisija te zadeve predloži Sodišču EU. Pravilno izvajanje
uredbe o predhodnih sestavinah za eksplozive je pomemben element evropske agende za varnost in
sporočila Komisije o utiranju poti k varnostni uniji.
Zaključek zadeve
Komisija je zaključila postopek za ugotavljanje kršitev proti NEMČIJI glede izvajanja
Zakonika o schengenskih mejah
Komisija se je danes odločila, da zaključi postopek za ugotavljanje kršitev proti Nemčiji v zvezi s
pravnim okvirom za policijski nadzor na območjih notranjih mej. Nemški organi so sprejeli posvetovalni
odlok, s katerim so zagotovili potrebno pravno varnost v zvezi s to zadevo. Komisija lahko zato zdaj
zaključi postopek za ugotavljanje kršitev. Komisija na splošno spodbuja države članice, da izkoristijo
možnost izvajanja policijskega nadzora na obmejnih območjih, ki jo zagotavlja Zakonik o schengenskih
mejah.
8. Mobilnost in promet
(Več informacij: Anna-Kaisa Itkonen – telefon: +32 22956186, Alexis Perier – telefon: +32 22969143)
Predložitev zadev Sodišču Evropske unije
Promet: Komisija proti HRVAŠKI, NIZOZEMSKI, PORTUGALSKI in ŠVEDSKI sprožila postopek
pred Sodiščem EU zaradi nepravilnega izvajanja pravil EU o vozniških dovoljenjih
Evropska komisija se je odločila, da proti Hrvaški, Nizozemski, Portugalski in Švedski sproži
postopek pred Sodiščem EU zaradi nepravilnega prenosa pravil EU o vozniških dovoljenjih (Direktiva
2006/126/ES). Komisija je ugotovila več pomanjkljivosti pri prenosu Direktive, vključno z naslednjimi:
Nizozemska ne izvaja pravilno usklajenih obdobij veljavnosti dovoljenj; Portugalska ni zagotovila,
da ima ena oseba lahko le eno dovoljenje; Švedska ni pravilno prenesla zahtev glede zdravstvene
sposobnosti, zlasti voznikov, ki so odvisni od alkohola. Evropska komisija se je odločila pred Sodiščem
EU sprožiti postopek tudi proti Hrvaški, ker se ta ni vključila v omrežje EU za vozniška dovoljenja
(RESPER), kot to zahteva Direktiva 2006/126/ES. RESPER lahko državam članicam pomaga pri
medsebojnem sodelovanju in zagotavljanju, da so dovoljenja izdana v skladu s pravili EU. Izmenjava
informacij prek omrežja RESPER bi se morala začeti 19. januarja 2013. Komisija je postopke za
ugotavljanje kršitev začela oktobra 2015, junija 2016 pa je zadevnim državam članicam poslala
obrazloženo mnenje. Ker še vedno niso izpolnile svojih obveznosti iz Direktive 2006/126/ES, se je
Komisija odločila, da zadeve predloži Sodišču. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za
javnost.
9. Obdavčenje in carinska unija
(Več informacij: Vanessa Mock – telefon: +32 22956194, Patrick Mc Cullough – telefon:
+32 22987183)
Predložitev zadeve Sodišču Evropske unije
Obdavčenje: Komisija proti GRČIJI sprožila postopek pred Sodiščem EU zaradi znižane
stopnje trošarin za pijači „Tsipouro“ in „Tsikoudià“
Evropska komisija je proti Grčiji sprožila postopek pred Sodiščem EU, ker v nacionalni zakonodaji ni
določila splošne trošarinske stopnje za alkoholni pijači „Tsipouro“ in „ Tsikoudià“. V skladu s pravom EU
bi se morala enaka trošarinska stopnja uporabljati za vse alkoholne pijače, proizvedene z etilnim
alkoholom, razen če veljajo izjeme ali odstopanja. Vendar Grčija nima odobrenega odstopanja za žgani
pijači Tsipouro in Tsikoudià ter trenutno uporablja obdavčitev po nižji trošarinski stopnji (50 %) za
pijači Tsipouro in Tsikoudià ter dodatno znižano stopnjo (približno 6 %) za proizvodnjo obeh žganih
pijač, kadar sta proizvedeni v tako imenovanih „dvodnevnih“ destilarnah. Z uporabo teh znižanih
stopenj Grčija krši predpise EU, saj daje prednost žganim pijačam, proizvedenim v državi. To je v
nasprotju z načelom, ki prepoveduje notranje obdavčevanje, s katerim so neposredno zaščiteni domači
proizvodi ali omogočeno dodatno obdavčevanje podobnih proizvodov iz drugih držav članic. Poleg tega,
čeprav so lahko male destilarne pod določenimi pogoji upravičene do znižane trošarinske stopnje, ta ne
sme biti nižja od 50 % standardne nacionalne trošarinske stopnje. Grška shema z uporabo dodatno
znižane stopnje za dvodnevne destilarne teh pogojev ne izpolnjuje. Več informacij je na voljo v
celotnem sporočilu za javnost.
Obrazloženo mnenje
Obdavčenje: Komisija poziva ŠPANIJO, naj zagotovi, da bodo njeni predpisi o premoženju v
tujini sorazmerni
Evropska komisija je danes Španiji poslala obrazloženo mnenje, v katerem je državo članico pozvala,
naj spremeni predpise o premoženju v drugih državah članicah EU ali v državah članicah Evropskega
gospodarskega prostora („Modelo 720“) . Čeprav Komisija meni, da ima Španija pravico, da od davčnih
zavezancev zahteva, da španskim organom posredujejo informacije o nekaterih vrstah premoženja v
tujini, so kazni za neizpolnjevanje obveznosti nesorazmerne. Ker so kazni precej višje od kazni v
primeru, ko ni prijavljeno nacionalno premoženje, lahko podjetja in posameznike odvrnejo, da bi
premoženja vlagali ali premikali prek meja v okviru enotnega trga. Take določbe so zato
diskriminatorne in v nasprotju s temeljnimi svoboščinami v EU. Če se španski organi v dveh mesecih
ne bodo zadovoljivo odzvali, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.
MEMO/17/234
Kontakti za stike z mediji:
Alexander WINTERSTEIN (+32 2 299 32 65)
Uldis ŠALAJEVS (+32 2 296 75 60)
Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti