Struktura sredstev na 31.1.2017

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID na
dan 31.01.2017
1. Sestava sredstev družbe na dan 31.01.2017
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Delež v %
od vseh sredstev
100,00%
0,00%
85,36%
1,70%
12,94%
Sredstva
Naložbe v tržne vrednostne papirje
Naložbe v netržne vrednostne papirje
Likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev
Druga sredstva
2. Deset največjih posamičnih naložb družbe na dan 31.01.2017:
Sredstva
1. Gostinsko podjetje Ljubljana d.d., Ljubljana
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ljubljana, 14.02.2017
Delež naložbe v %
od vseh sredstev
100,00%
85,36%
Sivent, d.d., Ljubljana