6026/17 ks/--/ka 1 DG B 1. Sprejetje dnevnega reda I 2. Povzetek

Svet
Evropske unije
Bruselj, 10. februar 2017
(OR. en)
6026/17
OJ CSA 2
ZAČASNI DNEVNI RED
Zadeva:
1542. seja Posebnega odbora za kmetijstvo
Datum:
Ura:
Kraj:
13. februar 2017
1.
11.00
Bruselj
Sprejetje dnevnega reda
I
2.
Povzetek zapisnika 1541. seje POK
5505/17 CRS CSA 1
II
Skupna kmetijska politika po letu 2020
3.
Posvet o posodobitvi in poenostavitvi skupne kmetijske politike
–
predstavitev s strani Komisije
4.
Posebni poročili Evropskega računskega sodišča (ECA) o identifikacijskem sistemu za
zemljišča (št. 25/2016) in navzkrižni skladnosti (št. 26/2016)
–
izmenjava mnenj
6026/17
ks/--/ka
DG B
1
SL
5.
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za
splošni proračun Unije, in spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1299/2013, (EU) št.
1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013,
(EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št.
223/2014, (EU) št. 283/2014 in (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa
št. 541/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta (predlog omnibus) (prva obravnava)
Medinstitucionalna zadeva: 2016/0282 (COD)
–
izmenjava mnenj
6049/17 AGRI 64 AGRILEG 37 AGRIFIN 10 AGRISTR 10 AGRIORG 12
Razno
6.
Razdeljevanje presežka živil najbolj ogroženim in omejevanje odmetavanja hrane
–
poročanje italijanske delegacije
6008/17 AGRI 62 ENV 107 CLIMA 26
7.
Organizacija prihodnjega dela
6026/17
ks/--/ka
DG B
2
SL