Finančni koledar družbe Petrol dd, Ljubljana za leto 2017

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana
tel.: 01 47 14 234
www.petrol.si
FINANČNI KOLEDAR DRUŽBE PETROL D.D., LJUBLJANA - sprememba z dne 17. februarja
2017
Plan sej nadzornega sveta, skupščin in javnih objav v letu 2017
Predviden datum
17.2. (pet)
20.2. (pon)
27.2. (pon)
6.4. (čet)
6.4. (čet)
20.4. (čet)
18.5. (čet)
19.5. (pet)
10.8. (čet)
11.8. (pet)
24.8. (čet)
25.8. (pet)
16.11. (čet)
17.11. (pet)
14.12. (čet)
15.12. (pet)
Zadeva
Seja NS: obravnava Letnega poročila za leto 2016, predloga uporabe
bilančnega dobička
Javna objava letnega poročila z mnenjem revizorja
Sklic 27. skupščine
27. skupščina: obravnava Letnega poročila za leto 2016 in uporabe
bilančnega dobička
Javna objava sklepov 27. skupščine
Seja NS: konstitutivna seja
Seja NS: Obravnava trimesečnega poročila o poslovanju
Javna objava trimesečnega poročila
Dan upravičenosti do dividende
Izplačilo dividend
Seja NS: Obravnava polletnega poročila o poslovanju
Javna objava polletnega poročila
Seja NS: Obravnava devetmesečnega poročila o poslovanju
Javna objava devetmesečnega poročila o poslovanju
Seja NS: Obravnava poslovnega načrta in ključnih ciljev skupine Petrol za
leto 2018
Javna objava poslovnega načrta in ključnih ciljev skupine Petrol za leto
2018
Družba Petrol d.d., Ljubljana poleg predvidenih objav objavlja tudi vse cenovno občutljive informacije,
skladno z veljavno zakonodajo.
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vložno štev. 1/05773/00, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432