To "Thursday"

íéðîæ
#13-107
718-384-4190 :ñìé÷ñèò÷ -âøåáñîàéìéåå
îþ³− èꬾþ¼òêð
Feb. 15
’½ô
Fax: 718-384-4631
¬ë¾ ¬"−
ìàåé úéø÷
845-662-3137
ï"¼¾³
'17
5:36
6:48
8:53
9:29
9:58
10:22
12:10
12:43
4:01
5:32
6:45
Email: [email protected]
øåáéöä ìå÷ - éñðàî 
øåáéöä çåì - ô"á


845-425-1313
718-303-4300
þì¾í ³îñ¼
íôìí ±ò
¾"þš öôï ¹î½
ê"þè
íñõ³ öôï ¹î½
ê"þè
³î®ì
íñîðè íìòô
íò¬š íìòô
í¼−š¾
³"þ
øòèòåå
íìô¾ þ¼−−ê î® ¬ò−−þõ ¼¬òêò öîê íìõ¾ô þ¼−−ê ö¼ò¼ðêñò−−ê ö¼×êò
íìô¾ −ð öîõ èê¬ ö−ê "îôî−ë óî− þëð" öõ−îê èòîòêôþ¼ð ê ¬ôîš
 íéëåãéù 
53∞-39∞ è−òîï š"ë¾

42∞-30∞ è−òîï èê¬−−þõ
íñ×í −ëê

41∞-24∞ è−òîï èꬾþ¼òêð
ö³ìí
ïééèùðòøà øéàî äùî ‫מו"ה‬
(‫ נ"י וומס"ב )ב"ר בנימין‬èëòøáòì ìàôø ‫מו"ה‬
(‫ נ"י ב"פ )ב"ר יקותיאל דוב‬øòáòåå íäøáà ‫מו"ה‬
(‫נ"י ב"פ )ב"ר ישראל בער‬
‫נ"י‬
ïéîéðá íäøáà
‫ נ"י‬á÷òé
‫ נ"י‬øùà òùåé
ö³ìí −ëê
øòáòåå äîìù ‫מו"ה‬
ïàîãòéøô àãåé òùåé ‫מו"ה‬
(‫ נ"י ב"פ )ב"ר יושע אשר‬ùèéååàðéáàø íééç ‫מו"ה‬
(‫נ"י וומס"ב )ב"ר יוסף‬
(‫נ"י וומס"ב )ב"ר ברוך‬
 èëàð êàåå 
201 Hooper St. (bsmnt) é"ð øòéåä ìàéøáâ ïøäà ä"åî ç"åî úéáá
é"ð ïééì÷ 'éòùé øùà áøäá óñåé ä"åî
8:30 úéøçù ì"ðä úéáá åúøçîì î"éøáäå
íéééç òùåäé ä"åî
51 Lorimer #6-A (Lee/Marcy) à"èéìù ïééèùøòáìéæ éáö øùà óñåé â"äøä ç"åî úéáá
8:15 úéøçù øòôåä ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
é"ð ïééì÷ (ìàéøèðàî) ìàéçé ø"á
236 Lee Ave. é"ð ìòâéåô àôéì ä"åî ç"åî úéáá
é"ð ïàîèéá íäøáà ìàøùé ø"á ÷çöé á÷òé ä"åî
8:30 úéøçù ã"áàøä ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
28 Lynch St #6-R éúéáá ,é"ð øòùéô éáö óñåé ä"åî ïúç
é"ð ñééåå ìãðòî íçðî ø"á äùî ìàåîù ä"åî
8:00 úéøçù áåùàøá ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
210 Wallabout #2-C à"èéìù õ"ë ïøäà ìàøùé áøä ïúç ç"åî úéáá
é"ð êéìîééä 'éìà äùî áøäá ìøòá ä"åî
8:30 úéøçù ïàùæéååéã 210 ùàðàð ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå

úåðåúç 
íñ×í −ëê
ùèéååà÷øàî ïøäà ‫מו"ה‬
ö³ìí
‫ נ"י‬àáà ìàåîù
ö³ìí −ëê
ìòâðò ìà÷æçé ‫מו"ה‬
ìàéøòôîéà íìåàá
(‫÷ שליט"א )ב"ר אהרן‬àììàô äùî ìàéçé ‫הרב‬
‫ נ"י‬ãåã øæòéìà (‫ שליט"א )ב"ר מנחם אהרן‬õòîðééèù ÷éæééà ÷çöé ‫הרב‬
äùî ìàåéå íìåàá
(‫ נ"י )ב"ר משה‬àðàã ïáåàø ìàéðã ‫מו"ה‬
‫ נ"י‬ìàåé
(‫ נ"י )ב"ר משה‬äøéàë ìàéðã íçðî ‫מו"ה‬
éáö øúë íìåàá
(‫ נ"י )ב"ר משה הערש‬ïééì÷ àôéì ‫מו"ה‬
‫ נ"י‬óñåäé
(‫ נ"י )ב"ר שלמה בצלאל‬øòâøòáðééåå äùî ‫מו"ה‬
àâéô ñãøô íìåàá
(‫ שליט"א )ב"ר ישראל אברהם אלטר‬àãðàì ùéøòá òùåé ‫הרב‬
‫' נ"י‬éøà íçðî
(‫ שליט"א )ב"ר יודא אליעזר‬øòâðåé ïðçìà ‫הרב‬
éáö ñãøô íìåàá
(‫ נ"י )ב"ר הערשל‬ïäà÷ íééç ‫מו"ה‬
‫ נ"י‬ìàåé
(‫ נ"י )ב"ר דוד‬ùàá éëãøî íäøáà ‫מו"ה‬
ìàèðòðéèðà÷ íìåàá
(‫נ"י )ב"ר יוסף מאיר‬
(‫נ"י )ב"ר דוד‬
12:00
‫ ואשרי הזוכה‬12:00 ‫ כל עש"ק שובבי"ם יערכו מנחה גדולה עם ענינו דהרש"ש זיע"א בשעה‬- ‫ בעדפארד‬555 ‫חבורת מהרח"ו‬
‫ בלילה‬12:00 ‫ בכל ליל שישי במשך שובבים יאמרו תהלים בציבור בשעה‬- ‫ביהמ"ד סעליש‬
‫ לפנצ"ה בדיוק‬10:30 ‫ בעדפארד בשעה‬500 ‫מנין לאמירת כל ספר תהלים בכל ערש"ק בבית רבינו זי"ע‬
'‫הננו בזה להודיע שבמשך ימי השובבי"ם יתקיים בעז"ה בכל יום ה‬
‫קהל‬
‫מנין מנחה וקריאת ויחל‬
‫תולדות צבי‬
‫דספינקא‬
12:00 ‫ואמירת כל ספר תהלים בכל ליל שישי בשעה‬
44 Penn St.
‫ ותיכף אח"כ מעריב ואויספאסטן‬- 6:15
‫ביום ה' בא יתפללו בשעה‬
"‫ שמעו ותחי נפשכם !!! שיעור נפלא "בגודל מעלת שבת קבלת התורה‬- ‫מערכת דרך אמונה‬
‫ מינוט‬53 ‫ אורך השיעור‬1 ‫ דריקט‬718-298-3717
718-644-6919 ‫צו באקומען אן אפדעיט טעקסט יעדעס מאהל וואס דער נייער שיעור קומט ארויף אויפן ליין ביטע שיקט א טעקסט צו‬
,‫באס צום ציון פרייטאג שובבי"ם‬
,4:30 ‫ הייוועי‬,4:23 ‫ ראטלידש‬,4:21 ‫ וואלאבאט‬,4:20 ‫ מורטל‬/‫בעדפארד‬
718-782-5566 .‫ט‬.‫ ר‬$25 ,8:00 ,7:05 ‫ צוריק‬,4:35 ‫הופער‬/‫ ווייט‬,4:33 ‫קליימער‬
: • : • : • : • : ‫ יארצייטן‬: • : • : • : • :
¬"ô³ - í¾ô μþë/íè−èì öëþš ½"ìô - ó−ñ¾îþ− ð"ëê ñ"®ï −¬òêñêè ö³òîí− þ”ë (−ò¾í) í¾ô −ëþ
ð"®³ - êšêþšô ñ"®ï ðîð þ”ë šì®− −ëþ
ê"ך³ - ëþ μñô ³−þš ½"ìô - ó−ñ¾îþ− ,êò−ðòê¬¾îš ð"ëê ñ"®ï öîëò ó−þõê þ”ë íðîí− ’−þê −ëþ
î"òš³ - êòñ−îîë ô"ô ñ"®ï ó−š−ñê −ëþ
í"®š³ - þ¼ñðê ò"þ ð−ôñ³ - ðñõ¼þš ð"ëê ñ"®ï èþîëñþêš −×ðþô þ”ë ë−−ñ íðîí− −ëþ
ì"×þ³ - šì®− ³îðñî³ ½”ìô - ï−×¾¼òô ñ"®ï êþ−õ¾ −×ðþô þ”ë šì®− −ëþ
è"ñþ³ - ’ší −ðîí−í ð×ò - êì½−¾õô ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ ñê−ôìþ− þ”ë öòìñê šì®− ëš¼− −ëþ
î"ñþ³ - ñ"êþíîô ³"î¾ ½"ìô - ±−îîêðïêþëô ñ"®ï ñ−ë¼òš ¾îë−−ñ íðîí− þ”ë öêôõ−ñ þï¼−ñê −ëþ
ê"ôþ³ - êîîêšêô ð"ëê ñ"®ï ñ¾−õ ó−þõê −ëþ
ì"ôþ³ - óêíêþëê ð"ëê ñ"®ï ïò−è (þè−ê) óòîë þ”ë ñêîô¾ −ëþ
- ö−¬êìô ñ"®ï ë−î¬ (ëîñêšô ê"−þë) ó−−ì í¾ô þ”ë ¾îë−−ñ šì®− −ëþ
ì"ôþ³ - ó−í −ô ½"ìô - ö−ò−¬½êèô ñ"®ï ±−¾õ−ñ −ë® ëš¼− þ”ë þ−êô ñê−ì− −ëþ
ð"òþ³ - ëš¼−ô ë×î× ³"î¾ ½"ìô - ëîñô−þêí ð"ëê ñ"®ï ðñ¼õò¼ð−−îî þï¼−ñê þ”ë ëš¼− −ëþ
ë"½þ³ - ë−ëê −þî×ë/ð¼îô ñíê ½"ìô - èþîë¾þõë ô"þ ñ"®ï š−ë ëš¼− þ”ë óíþëê −ëþ
è"½þ³ - óìòô ³þî³ ½"ìô - ðêþë ±"ôîð ñ"®ï þî¾ ëîð šì®− −îñ þ”ë ñðò¼ô óìòô −ëþ
ì"½þ³ - ê¬−îîêñ½ô ñ"®ï ’−ñðè šì®− þ”ë ë−−ñ íðîí− ½ìòõ −ëþ
ê"¼þ³ - ê−−ôêñêš-ñíê½ô ñ"®ï (ëêþš½êþõ) ó−þõê ó−−ì í¾ô þ”ë ñêþ¾− −ëþ
ì"¼þ³ - ³ôê −þôê ½"ìô - š®ò¼þ¾ ,½õ¼¾ô ñ"®ï èêñ¾ðñêè óíþëê þ”ë [−îñ−¼í] ñ×−ô ñê−ì− −ëþ
¬"¼þ³ - ö¼¾þêôêèþîëô ñ"®ï þñ½þ μñô−ñê −ë® −ëþ
¬"®þ³ - î³¼ë þëð ½"ìô - š−¾ ó"þíô ð−ôñ³ - μêëò¼šêñ ð"ëê ñ"®ï ½−îþš öí×í ñê−³îš− þ"ë íðîí− −ëþ
--------è"¾³ - ó−þõî½ −þëð ½"ìô - ¼š¾¬¼þ¼ð ð"ëê ñ"®ï þõî½ (¾šêõ) öêô½îï þï¼−ñê þ"ë ö−ô−òë ñêîô¾ −ëþ
ï"−¾³ - ó− −š−õê/ó− −ò−òõ ½"ìô - ±−îî¼¾šîë ð"ëê ñ"®ï þ¼èêñ¾ óíþëê þ”ë ñ×−ô ñê−ì− −ëþ
î"ñ¾³ - ³îþîêô ó−ëî¬ ½"ìô - ñ−ïêþë-ö−−ñêí ð"ëê ñ"®ï öêôþ¼ë¼−ñ óíþëê þ−êô þ”ë ’−ëî¬ −ëþ
ë"ô¾³ - ¼¾îí− ³šñì ½"ìô - ó−ñ¾îþ−-êñê−ëô ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ −ë® ñê−ôìþ− þ”ë ¼¾îí− ñê−ì− −ëþ
718-640-1470 - ‫ להצלת בתי חיים באירופה‬- ‫אבותינו‬
×"¾ ê"ë ( ë"×ë - ’ðë ê"−î) - í-− −¬ë¾ ë"−ô - í"¼ê ëš¼− öë þ¾ê
î"׳ - êò−¬òꬾòêšô ñ"®ï ö¾î¾ þ”ë óíþëê −ëþ
è"½³ - î"íê ±"ôîð ñ"®ï ¬¾þ−õ ’−ôþ− −ëþ
ë"õ³ - ó−ðôìò ó−¾îþð ½"ìô - ó−ñ¾îþ− −òëþô ñ"®ï öîëò ñêõþ þ”ë öîòì −ëþ
ì"®³ - ëîëñ ,¼ñîîêëô¼þ¬ ð"ëê ñ"®ï þ¼ë þ×¾− þ"ë ëš¼− −ëþ
î"ôš³ - ëîëñ ,êñêõôê− ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾òþîê (−îîêšñêï) í¾ô þ”ë ëêï −×ðþô −ëþ
¬"ôš³ - 꾬ò¼ñ ð"ëê ñ"®ï š−ë ñêîô¾ þ”ë ¾−îî−−õ óñî¾ô −ëþ
ë"òš³ - ê"þèí ð−ôñ³ - êòñ−îî ð"ëêþ ñ"®ï þ¼ôêþè-−ïò×¾ê −îñí [ð−½ì] óîìò óìòô þ”ë íðîí− −ëþ
¬"¼š³ - ’−þë¬ −ô×ìô ñ"®ï þï¼−ñê þ”ë þ¾ê −ëþ
¬"¼š³ - öêï¼þë ð"ëê ñ"®ï ë−−ñ ’−þê ’−ìþï óíþëê þ”ë ñ×−ô ñê−ì− −ëþ
ë"õš³ - êòêðþîíô ñ"®ï ö−−¬¾õ¼ −îñí ¾þ−í −ë® þ”ë −×ðþô −ëþ
è"õš³ - š½òîñõ ð"ëê ñ"®ï ö−ëêþ šì®− −ëþ
ì"õš³ - ëþ ð"ëê ñ"®ï [ñëîšôí] ñðò¼ô óìòô −ëþ
ì"−þ³ - íëî® óþê −ô×ìô ñ"®ï −×½ê×-−îîôì ëš¼− −ëþ
ì"−þ³ - ëîñ¼ñ ,íïîìí ð−ôñ³ - ëîšþ¬¼−õô ñ"®ï þ¼ë þ×¾− þ"ë [þ꬚êð] ðîð ó−−ì −ëþ
í"×þ³ - ö−®−õ¾îê ð"ëê ñ"®ï −ðîþë þ½−ê ñêþ¾− −ëþ
ñ"þ³ - èò−ò−−ñ¾ ð"ëê ñ"®ï šêññêõ-ë¼þò−−îî íðîí− þ"ë −îñí í¾ô −ëþ
ð"ñþ³ - ó"−þí −¾îð−ì −ð−½ìô - ö−ñêè ð"ëê ñ"®ï −îî¼ñ ñô¼ñ þ¾ê þ”ë öôñï íôñ¾ −ëþ
è"ôþ³ - ±−ò¼ôêš ±"ôîð ñ"®ï ñêþ¾− þ”ë êõ−ñ þï¼−ñê −ëþ
ð"ôþ³ - ê"þèí −ë³× þð½ô - šê¬½−ñê−ëô ñ"®ï öêôþ¼ò−−ñš ðîð ¹½î− þ”ë êëê óíþëê −ëþ
õ"þ³ - ¾îíêëë ð"ëê - ñ"®ï öòìñê þ"ë í¾ô êò×¾ −ëþ
¬"®þ³ (’ëë ê"−î) - ö−ðò¼ëô ñ"®ï èþ¼ëò¼¬¬êþ −îñí ðîð þ−êô þ¬ñê þ”ë ëš¼− ó−−ì óìòô šì®− −ëþ
¬ë¾ ê"× - èê¬−−þõ öèþêô
î"ò¾ - ³îíèí −¾îð−ì ½"ìô - ö−ñëîñô ñ"®ï ¾−ñòì þ−êô þ”ë [ì"ñþíô] ë−−ñ íðîí− −ëþ
ð"¼¾ - êšêþšô ñ"®ï −þêí−ñêš íôñ¾ þ”ë [−ðþõ½í] ëš¼− −ëþ
ë"׳ - ±þêí ëî¬ ½"ìô - êšêþšô ñ"®ï êþ−õ¾ −ñ뼬 ðîð þ”ë [−ôñ¾îþ−í] ö³ò −ëþ
‫ פארנט פון ויואל משה‬11:30 ‫ ביז‬9:30 ‫ פון‬:‫ היטשעס‬- .‫ט‬.‫ ר‬$6 - ‫ פון ויואל משה‬8:30 ‫ דאנערשטאג ליל שישי וועט פארן די באס‬:‫ריבניץ ליל שישי באס‬
ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã
-
ñãééôéñàì÷
718-362-8846 "...‫ מינוט'יגע חיזוק שיעורים "חיים שיש בהם‬5 ‫טעגליכע‬
845-570-2905 ‫ רופט מרת פריעדמאן‬.(‫ אויך אויפן טעלעפאון‬.‫ק‬.‫ א נאמען )מיר נעמען ק‬$42 - "‫ "מיט בליי‬.‫ג‬.‫ד‬.‫שפרעכט אפ עין הרע א‬
5# 718-486-6561 ‫עד מוסד אין וומס"ב‬-‫געזוכט א אינגערמאן פאר האלבע טאג פאר א אסיסטענט מלמד פאר א ספעשל‬
.10:20 ‫ מוצ"ש‬1:15 ‫ עש"ק‬:‫ פון וומס"ב‬- 8:45 ‫ מוצ"ש‬11:35 ‫ ער"ש‬:‫ מיר פארן וועכענטליך פון לעיקוואד‬- 347-578-3440 ‫וומס"ב שאטעל‬/‫לעיקוואד‬
Shoppers Route page 65 ‫ זעהטס אין‬,‫צו זעהן די דעת תורה וועגן די שומרים קארטלעך‬
‫ טעג אוהחה"ק מיט א חברותא און ביידע האבן געזען א ישועה והבטחתו לפרסמו‬40 ‫איך האב געלערענט‬
718-855-6900 - 654 Myrtle ‫ דוב זיידה בית הבתים‬.‫ אויב קענט איר נישט קומען צו אונז קענען מיר קומען צו אייך אהיים‬,‫מיר האבן א גרויסע אויסוואהל פון הערליכע מגילות‬
347-847-1321 .‫ איבערן טעלעפאון‬,$120 ,‫ מרת פריעדמאן‬,‫ אסאך עקספיריענס‬- ,OCD, anxiety, emotional disorder ‫ פאר‬counseling ‫היימישע‬
347-875-0039 :‫ רופט‬,‫ שעה סלאט עוועיליבעל‬1 ‫א יונגערמאן מיט אסאך עקספיריענס אין לערנען פריוואט האט יעצט א‬
718-782-8507 ,‫ גוטע פרייז‬,‫ זייער גוטע קאנדישן‬,‫ עיר קאנדישענס‬3 ‫ און‬,‫ יאר אלט‬1 ‫ וואש מאשין בערך‬Speed Queen ‫צו פארקויפן צוליב מופן א‬
347-762-7569 ‫ רופט‬,‫צו פארקויפן אפלייסענס צוליב מופן‬
‫ תזכו למצות‬- 718-534-0726 ‫ ביטע רופט‬.‫ ס"פ צו האלטן סטארידזש‬150 ‫א גמ"ח אין וומס"ב זוכט איינער מנדב צו זיין א פלאץ בערך‬
718-637-7981 ‫ מאנטאג נאכט רופט‬Division Ave ‫ געטראפען א בחור'ישע קויט אויף‬- íð−ëê ³ë¾í
347-598-3567 ‫ אויב געטראפן רופט‬,‫ פארלוירן די וואך א דיימאנד ברעיסלעט‬- íð−ëê ³ë¾í
917-865-6019 (‫ פארלוירן א וואלענע קאוט )אן א נאמען( אין קאנטינענטאל דינסטאג נאכט )ביי לאנדא'ס חתונה‬- íð−ëê ³ë¾í
845-325-7239 :‫ רופט‬.‫ בעדרום דירה אויף סקילמאן‬1 ‫ צו פארדינגען א‬- ë"½ôîî
347-762-4215 .‫ אויך גוט פאר אפיס‬,‫מארסי‬/‫ ראדני‬,‫ בעדרום פורנישד בעיסמענט דירה‬1 ‫ צו פארדינגען שיינע‬- ë"½ôîî
347-907-4566 :‫ רופט‬.‫פענן געגנט‬/‫ העריסאן‬,‫ צו פארדינגען‬.‫ אפיסעס עוועיל‬- ë"½ôîî
347-228-2838 ‫ רופט‬,‫ גרעניט קיטשען‬,‫ בעדרום דירה גרייט אריינצומופן מיט פארטש‬2 ‫ צו פארדינגען א ברענד נייע‬- ë"½ôîî
.‫מ‬.‫ ל‬347-974-3998 .‫ וועט זיין גרייט אי"ה אויף ימים טובים‬,Cascade phase 1 ,‫'טע שטאק‬3 ,‫ ס"פ דירה‬1640 ‫ צו פארקויפן א‬- ë"½ôîî
917-334-5169 :‫ רופט‬.‫מארסי געגנט‬/‫ פלאשינג‬,‫ בעדרום פורנישד דירה‬1 ‫ צו פארדינגען א‬- ë"½ôîî
102 .‫ עקס‬718-237-0200 :‫ רופט‬.‫העיווארד‬/‫ לי‬,‫ ס"פ בעיסמענט אפיס צו פארדינגען‬500 - ë"½ôîî
102 .‫ עקס‬718-237-0200 :‫ רופט‬.‫וואלאבי געגנט‬/‫ פרענקלין‬,‫ ס"פ אפיס צו פארדינגען‬300 - ë"½ôîî
.‫מ‬.‫ ל‬718-243-2039 ,‫בעדפארד‬/‫ ראטלידזש‬,‫ גרייט אריינצומופען‬,‫ הערליך אויפגעפיקסט‬,‫ בעדרום חתן כלה דירה‬1 ‫ צו פארדינגען א‬- ë"½ôîî
718-599-9011 :‫ רופט‬util. Incl. ,‫ גרויסע פארטש‬,‫ בעדרום דירה אויף סקילמאן‬1 ‫ צו פארדינגען א שיינע לעכטיגע‬- ë"½ôîî
347-422-7119 .‫ דריי יאר ליעס‬,8 .‫ נישט קיין סעק‬,‫ בעדרום דירה‬4 ‫ צו פארדינגען א נייע‬- ë"½ôîî
New heimishe we have delicious spelt, gluten free, sugar free,
Rogelech, cookies, muffins, egg kichlech, and Chalos,
we also have delicious Milky Delkelech
‫תפארת‬
‫בעקעריי‬
.‫ לי עוו‬137
Tax Returns – Convenient Office Location – Maximum Refund 76 Lee Ave. (Cor. Rodney) ‫ משה יואל גאלדשטיין‬ 347‐944‐1929
347-853-9500 ,‫מורטל געגנט‬/‫ סקילמאן‬,.‫ קליינע אפיסעס צו פארדינגען מיט אינטערנעט‬- ë"½ôîî
929-279-2580 :‫ נאר ערענסט אינטערעסירטע רופט‬.‫'טע שטאק דאמסי דירה‬6 ‫ צו פארקויפן א‬- ë"½ôîî
For sale: a private two family house in new Williamsburg area lot is 20x100,brand new build 20x55, - ë"½ôîî
ready to move in, kitchen appliances included, cellar also fixed up, delivered vacant, Price 2.350M, must
close with in 7 - 10 days, please send your info by email: [email protected] - only serious inquires
Great Deal! Choson Kalah Apts available Ready to move in Spencer / Willoughby Call Artex Mgmt 347-436-7576 - ë"½ôîî
900 s.f. ground level luxury commercial space available, perfect for online business. Park/Marcy. Email: [email protected] - ë"½ôîî
Luxury office space 5000 – 10000 S.F. for rent in the Navy Yard, fully equipped conference room, kitchen, E.T.C. 347-831-2141 - ë"½ôîî
A 2 bed. apt. avail. at 816 Myrtle Ave. Serious inquires email to: [email protected] - ë"½ôîî
Bushwick - For lease; 14,000 s.f. street level 13ft ceiling heights 3 rolling gates. Will divide. Pls. call 347-651-1215
Gramercy Real Estate LLC - For Sale 44,000 SF mint 1 story 20' hi, 4 loading docks. Edison area. 201-677-2044
845-662-0083 .‫ אין א שיינע דעוועלאפמענט‬,‫ טענעטס פאר אינוועסטמענט‬3 ‫ מיט‬town house ‫ צו פארקויפן א‬- −½òêô
347-986-8980 ‫ רופט‬,‫ געגנט‬Rita Ave ‫ בעדרום דירה‬4 ‫פארקויפן א גרעסערע‬/‫ צו פארדינגען‬- −½òêô
One Condo left for sale! Condo divided for two 3 bdrm apts. Ea 1450 s.f., 1.5 bath, granite counters. 1st & 2nd - −½òêô
floor. Taxes for entire condo approx. $7k/yr. Center of Monsey, Collins Ave. Great investment for your children. , price
reduced $675k, must have at least $175k down payment. Will br ready soon Call 845-662-3276 * please text first
Ultra luxuries 4 & 5 bedroom apts for rent in center of Monsey. Call: 845-570-7812 - −½òêô
718-783-1000 .‫ג‬.‫ד‬.‫ א‬,sewer mains -‫ וואנעס‬- ‫סינקס‬- ‫ מיר שטאפען אויף טוילעטס‬- Tri State Sewer
718-851-1011 ,‫ קיין וומס"ב‬free Delivery ‫ מיר האבן‬- Schwartz Appetizing B.P. ‫ מודעה פון‬- ‫בעלי שמחות‬/‫שמשים‬
Full renovation, kitchens, baths, basements ‫ חתן כלה‬,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774
LAWYER Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, ESQ. 718.258.8080 ‫מיר רעדן אידיש‬
Beep Beep Auto School * 5 hr Class $25 * Rush Tests * Package Specials * 718-336-2337
Aron 347-777-8206 ‫ רופט‬.‫ פון די מאונטענס קיין ברוקלין‬.‫ג‬.‫ד‬.‫ א‬,‫ גראסערי ארדער‬,‫ מיר וועלן אויפפיקן אייער פאסט‬- ‫קעטסקיל עקספרעס‬
718-387-7934 ,‫ שעה פארן זמן שב"ק‬2 ‫ אין גאנץ וומס"ב ביז‬Free delivery ,‫ מיר האבן ספעציעלע פרייזן פאר אלע אייערע באשטעלונגען‬- ‫ אכטונג שמשים‬,‫פלאם'ס עפעטייזינג‬
646-773-0777 :‫ רופט‬.‫געזוכט א טויגליכע געשיקטע ארבייטער צו ארבעטן ביי א רעדזשיסטער‬
.‫מ‬.‫ ל‬347-450-9067 (‫ )נישט גראסערי‬7:30 ‫ ביז‬11:00 ‫געזוכט א טויגליכע אינגערמאן פאר א סטאר אין וומס"ב שעות פון‬
Worldwide SIM cards & cellphones 718-218-5000 - ‫ בראזיל‬/ ‫ קאנאדא‬/ ‫יוראפ‬
Amazon Consulting, Marketing & Training - I help brands and manufacturers in increasing
rankings, conversions & sales on Amazon. I'll analyze & coach you on what needs to be done. I also create
& manage your amazon listings. Ask about private 1-on-1 amazon training for beginners. Call 347-559-5050
917-828-5206 ‫ רופט‬,"authorized dealer with extended warranty" ‫ פאר גוטע פרייזן‬Brand Name Carriages ‫מיר פארקויפן אלע‬
2106 .‫ עקס‬718-387-1938 ‫ רופט‬.‫ גוט באצאלט‬,‫יונגערמאן געזוכט צו ארבעטן אין א געשעפט אין וומס"ב אלס אינסייד סעילסמאן‬
(‫ )אויך אנדערע קורסעס עוועילעבל‬347-770-7784 ,‫לערענט אייך פראפעשענעל בוקקיפינג דורך א היימישער טיטשער פאר א ביליגע פרייז‬
646-963-1882 ‫ רופט‬Toyota Highlander ‫ ליעס אויף‬36 month ‫גאר גוטע פרייזן פאר‬
347-558-8238 ,‫ גוטע פרייזן‬,‫ אלע סארט קאנסטראקשן‬,‫ עלעקטריק‬,‫ פלאמבינג‬,'‫ מאכן ווענט וכדו‬,‫ שעלווינג‬,‫ צו לייגן טיילס‬.‫הענדימאן עיוועל‬