רמה ד

‫יִש ָראֵ ל וְ הּוא בָ א אֶ ל מ ֶֹשה עִ ם ִצּפו ָֹרה (אֵ ֶשת מ ֶֹשה) ּובָ נָיו ֶשל‬
‫יִ ְתר ֹו חוֹתֵ ן מ ֶֹשה ָשמַ ע עַ ל כָ ל הַ ְדבָ ִרים ֶשאֵ ְרעּו לִ בְ נֵי ְ‬
‫יִש ָראֵ ל) י ְָצאּו לִ ְק ָראתוֹ‪.‬‬
‫מ ֶֹשה‪ .‬מ ֶֹשה‪ַ ,‬אהֲ רֹן‪ ,‬הַ זְ ֵקנִים (וְ כָל ְ‬
‫יִש ָראֵ ל לְ בַ דוֹ‪ .‬הּוא ִהצִ יעַ לְ מ ֶֹשה לְ מָ נוֹת ָש ֵרי ע ֲָשרוֹת‪,‬‬
‫יִ ְתר ֹו ָרָאה אֶ ת הָ עֹמֶ ס הָ ַרב הַ םֺ טָ ל עַ ל מ ֶֹשה‪ ,‬כִ י מ ֶֹשה ָשפַ ט אֶ ת ְ‬
‫חֲ ִמ ִשים‪ ,‬מֵ אוֹת וַ אֲ לָפִ ים ֶשיְ סַ יְעּו ל ֹו לָדּון אֶ ת הָ עָ ם‪ ,‬כְ ֵדי לְ הָ ֵקל עָ לָיו וְ עַ ל הָ עָ ם‪ .‬מ ֶֹשה ִקבֵ ל אֶ ת עֲצַ ת יִ ְתרוֹ‪.‬‬
‫יִש ָראֵ ל ִהגִ יעּו לְ הַ ר ִסינַי‪ ,‬חָ נּו לְ יַד הָ הָ ר וְ ִה ְתכ ֹונְנּו לְ מַ ַתן תו ָֹרה‪ .‬הַ תו ָֹרה ְמסַ ּפֶ ֶרת לָנּו עַ ל מַ עֲמַ ד‬
‫בְ רֹאש ח ֶֹדש ִסיוָ ן בְ נֵי ְ‬
‫הַ ר ִסינַי וַ ע ֲֶש ֶרת הַ ִדבְ רוֹת‪ .‬בֵ ין הַ ִדבְ רוֹת‪:‬‬
‫יִהיֶה לְ ָך אֱ ֹל ִקים אֲ חֵ ִרים עַ ל ּפָ נָי…לא ִת ָשא אֶ ת‬
‫אתיָך מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ִמבֵ ית עֲבָ ִדים‪ֹ ....‬לא ְ‬
‫ֹלקיָך אֲ ֶשר הוֹצֵ ִ‬
‫ָאנֹכִ י ה' אֱ ֶ‬
‫לקיָך ל ַָשוְ א …זָ כוֹר אֶ ת יוֹם הַ ַשבָ ת לְ ַק ְדש ֹו ‪...‬כַ בֵ ד אֶ ת ָאבִ יָך וְ אֶ ת ִאםֶ ָך …ֹלא ִת ְרצַ ח … ֹלא ִתגְ נֹב ‪ֹ ,‬לא תַ ֲענֶה‬
‫ֵשם ה' אֱ ֶ‬
‫בְ ֵרעֲָך עֵ ד ָש ֶקר ‪ֹ ,‬לא תַ ְחמֹד בֵ ית ֵרעֶ ָך …‬
‫ידם ‪ .........‬וְ אֶ ת הָ הָ ר עָ ֵשן וַ י ְַרא הָ עָ ם וַ ָינ ֺעּו וַ יַעַ ְמדּו מֵ ָרחֹק (הרב צבי האריס)‬
‫וְ כָ ל הָ עָ ם ר ִֹאים אֶ ת הַ ּקוֹֹלת וְ אֶ ת הַ לַּפִ ִ‬
‫הגיליון מוקדש להצלחת‬
‫יונתן בן מרדכי‬
‫איור‪:‬‬
‫ינון פתחיה‬
‫הגיליון מוקדש להצלחת יונתן בן מרדכי‬
‫‪2‬‬
‫יתרו מגיע למחנה ישראל (יח‪ ,‬א‪-‬יב)‬
‫‪ .1‬מי היה יתרו (‪ 2‬כינויים)?( יח‪,‬א) _____________________________________________________________________‬
‫‪ .2‬ליתרו היו עוד ‪ 6‬שמות נוספים חוץ משמו יתרו‪ ,‬מהם ומה הסיבה שכל שם ניתן לו?(רש"י יח‪,‬א)‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .3‬הפרשה מתחילה בפס' "וישמע יתרו" מה יתרו שמע?(רש"י יח‪,‬א) ________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .4‬כתוב בפס' "את כל אשר עשה‪ ...‬למשה ולישראל עבדו" מה לומדים מזה שמהמילים "למשה ולישראל"?(רש"י‬
‫יח‪,‬א) ____________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .5‬כתוב בפס' "את כל אשר עשה" ה' עושה לישראל הרבה ניסים איזה נס גדול מכולם?(רש"י יח‪,‬א)‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .6‬שתי פעמים בתורה כתוב "עשה אלקים" בפרשתנו ובפרשת מקץ‪ ,‬מה למדים מכך? (בעל הטורים יח‪,‬א)‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .7‬יתרו שומע את הניסים שעשה הקב"ה לעם ישראל יציאת מצרים ‪ ,‬קריעת ים סוף ומלחמת עמלק ובא אל משה‬
‫אל המדבר‪ .‬את מי הוא מביא איתו?( יח‪,‬ב‪-‬ד) _________________________________________________________‬
‫‪ .8‬מדוע משה קרא לבניו בשמותם? השלימו‪:‬‬
‫"גרשום _______________________ ‪( ,‬יח‪,‬ג)‬
‫"אליעזר ___________________________________"( יח‪ ,‬ד)‬
‫‪ .9‬איך הקב"ה מציל את משה מחרב פרעה?(רש"י יח‪,‬ד) __________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .11‬איפה רואים את הכרת הטובה של משה ליתרו בפס'?(ספורנו יח‪,‬ז) _______________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .11‬כתוב בפס' "ויספר משה לחותנו" מה הייתה מטרתו של מה כשסיפר דברים אלו ליתרו(רש"י יח‪,‬ח)‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .12‬משה יוצא לקראת יתרו ואחריו יוצאים כל ישראל ‪ .‬משה מספר ליתרו בפירוט על הניסים ‪ .‬כיצד מגיב יתרו?‬
‫(‪ 2‬פירושים)(רש"י יח‪,‬ט) ___________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .13‬עפ"י בעל הטורים ‪,‬הבא שני פירושים למילה "ויחד"? (בעל הטורים יח‪,‬ט)‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .14‬מה לומדים מהמילים "מכל האלקים"(רש"י יח‪,‬יא) _____________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .15‬יתרו ‪ ,‬שעבד כל עבודה זרה שבעולם‪ ,‬מודה שהקב"ה גדול מכל אלוהים ‪ .‬כיצד הגיע למסקנה זו?(רש"י יח‪,‬יא)‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫הגיליון מוקדש להצלחת יונתן בן מרדכי‬
‫‪3‬‬
‫‪ .16‬כתוב בפס' שאהרן וכל זקני ישראל יושבים לאכול לחם עם חותן משה (יתרו) והפס' ממשיך "לפני האלהים" מה‬
‫פירוש הדבר?(רש"י יח‪,‬יא) __________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .17‬בפס' מסופר שיתרו לוקח עולה וזבחים‪ ,‬מתי נעשה הדבר?(רמב"ן יח‪,‬יב) _________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫יתרו מייעץ למשה (יח‪ ,‬יג‪-‬כז)‬
‫למחרת בואו של יתרו‪ ,‬הוא יוצא לראות את עבודת חתנו מנהיג ישראל‪ .‬ומופתע לראות שמשה יושב מבוקר עד‬
‫ע רב כדי לשפוט את העם‪ ,‬ללמדם תורה וחוקים ולעסוק בכל ענייני הציבור‪ ,‬מהגדולים ביותר ועד הדבר הפעוט‬
‫ביותר ובכך הוא מודיע את דרך ה'‬
‫‪ .1‬כתוב שמשה שופט את העם‪" .‬ויעמד העם על משה מן הבקר עד הערב" מה הכוונה של המילים "מן הבקר עד‬
‫הערב"?(רש"י יח‪,‬יג) _______________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .2‬מה אומר לו יתרו? השלימו ‪ " :‬נבל __________________________________________________עמך‪ ("..‬יח‪,‬יח)‬
‫‪ .3‬יתרו מנסה לעזור למשה עם העומס של המשפט שנמשך כל היום‪ .‬מה יתרו מציע למשה ללמד את עם‬
‫ישראל?(‪ 4‬דברים)( יח‪,‬כ) ___________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .4‬מה התכונות הראויות לשופטים? (‪ 4‬תכונות)( יח‪,‬כא) ___________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .5‬יתרו יועץ למשה למנות שופטים נוספים על העם כדי שלא יהיה יותר מדי עומס על משה‪ ,‬יתרו אומר למשה‬
‫"ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל" מה הכוונה אתה תחזה?(רש"י יח‪,‬כא) __________________________________‬
‫‪ .6‬יתרו מי יעץ למשה לבחור אנשי חיל‪ ,‬מהם אנשי חיל ולמה יתרו מייעץ למשה לבחור דווקא אנשים כאלו? (רש"י‬
‫יח‪,‬כא) ___________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .7‬יתרו מייעץ למשה לבחור אנשים שהם "שונאי בצע"‪ ,‬מה הכוונה שונאי בצע?(רש"י יח‪,‬כא)‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .8‬למה צריך להדגיש שמשה בוחר את האנשים "מכל העם"?(אור החיים יח‪,‬כא) ____________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .9‬מה עושים אם השופטים לא יודעים את הדין?(אבן עזרא יח‪,‬כב) _________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .11‬יתרו מציע לחלק את השופטים שידונו בדברים הקטנים ואילו את הנושאים המורכבים יעבירו מעלה בצורת‬
‫פרמידה‪ .‬בשלב ראשון ‪ ,‬עם ישראל יבואו להישפט אצל שרי _____________ ‪ .‬אם הם מתקשים יעברו לשרי‬
‫______________‪ .‬במידה וגם הם מתקשים לדון יעלו לשרי ____________‪ .‬אם גם הם מתקשים לדון אז יעברו‬
‫לשרי _____________‪ .‬המוצא האחרון אם שרי האלפים לא הצליחו למצוא פתרון הם יעברו למשה רבינו ‪( .‬‬
‫יח‪,‬כא‪-‬כב)‬
‫הגיליון מוקדש להצלחת יונתן בן מרדכי‬
‫‪4‬‬
‫‪ .11‬שתי פעמים בתורה כתוב "על מקומו" כאן ובפס' "והתבוננת על מקומו"‪ ,‬מה למדים מכך? (בעל הטורים יח‪,‬כג)‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_______________ __________________________________________________________________________________‬
‫‪ .12‬משה מקבל את עצתו של יתרו וממנה שרים על העם‪ .‬מיד אח"כ כתוב על יתרו "וילך לו אל ארצו" לשם מה‬
‫הלך יתרו לארצו?(רש"י יח‪,‬כז) _______________________________________________________________________‬
‫ההכנות למתן תורה (יט‪ ,‬א‪-‬טו)‬
‫חודש וחצי לאחר צאתם ממצרים‪ ,‬מגיעים בני‪-‬ישראל אל מרגלות הר סיני‪.‬‬
‫‪ .1‬ראש השנה לחודשים הוא חודש ניסן‪ .‬באיזה חודש מגיעים בני ישראל למדבר סיני?( יט‪,‬א) __________________‬
‫‪ .2‬כתוב בפס' "ביום הזה באו מדבר סיני" למה נכתב ביום "הזה" ולא נכתב ביום "ההוא" באו מדבר סיני?(רש"י‬
‫יט‪,‬א) ____________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .3‬עם יש ראל מתאחד לרגלי הר סיני לקראת מעמד קבלת התורה‪ .‬כתוב בפס' "ויחן שם ישראל" לכאורה היה‬
‫צריך להיות כתוב בלשון רבים "ויחנו" שם ישראל אם כן למה נכתב "ויחן"?(רש"י יט‪,‬ב) _____________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .4‬מתי משה עלה להר (בבוקר בצהריים או בערב)?(רש"י יט‪,‬ג) ____________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .5‬למי צריך לומר ולמי צריך להגיד?(רש"י יט‪,‬ג) _________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .6‬מה בא הפס' להדגיש באמרו "אתם ראיתם" אשר עשיתי למצרים?(רש"י יט‪,‬ג) _____________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .7‬משה עולה להר סיני והקב"ה אומר למשה רבינו שנשא את עם ישראל על כנפי נשרים‪ .‬מה מיוחד בכנפי‬
‫נשרים? (רש"י יט‪,‬ד) ‪_____________________________________________________________________________ .‬‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .8‬מה הכוונה שה' נושא אותנו על כנפי נשרים?(ספורנו יט‪,‬ד) _____________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .9‬כתוב בפס' "והייתם לי סגולה" מה פירוש המילה סגולה?(רש"י יט‪,‬ה) ____________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .11‬הקב"ה מודיע את המעמד של עם ישראל‪.‬השלימו ‪":‬ואתם __________________________________קדוש"( יט‪,‬ו)‬
‫הגיליון מוקדש להצלחת יונתן בן מרדכי‬
‫‪5‬‬
‫‪ .11‬מה הפירוש "ואתם תהיו לי‪ ..‬וגוי קדוש"?(רמב"ן יט‪,‬ו) _______________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .12‬משה מודיע את דבר ה' לזקני העם‪ .‬והעם מסכים לקבל את דבר ה'‪ .‬מדוע הקב"ה התגלה גם בפני העם‬
‫במעמד הר סיני?( יט‪,‬ט) ____________________________________________________________________________‬
‫‪ .13‬הקב"ה אומר למשה "וגם בך יאמינו לעולם" לכאורה המילה "וגם" מיותרת‪ ,‬אם כן מה באה המילה "וגם"‬
‫ללמד?(רש"י יט‪,‬ט) _________________________________________________________________________________‬
‫‪ .14‬הקב"ה מצווה את משה להכין את העם לקבלת התורה בשלושת ימי ההגבלה עד לאחר קבלת התורה‪ .‬מה‬
‫ההגבלה?( יט‪,‬יב‪-‬יג) _______________________________________________________________________________‬
‫‪ .15‬שתי פעמים כתוב בתנ"ך "במשך" בפרשתנו ובכיבוש יריחו‪ ,‬מה למדים מכך? (בעל הטורים יט‪,‬יג)‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .16‬מה מתרחש בבוקר לאחר שלושה ימים שגורם לעם ישראל לפחד ? השלימו ‪:‬‬
‫"ויהי קולות______________________________________________ חזק מאוד"( יט‪,‬טז)‬
‫מעמד הר סיני וקבלת עשרת הדיברות (יט‪ ,‬טז‪-‬כה;כ א‪-‬יד))‬
‫לאחר שלושה ימים של הטהרות והתקדשות‪ ,‬החלו להישמע קולות וברקים בהר סיני‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫כתוב בפס' "ויוצא משה את העם לקראת האלקים" מה אנו למדים מכך?(רש"י יט‪,‬יז)‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫מה ההבדל בין תקיעה שאדם תוקע לתקיעה שהיתה במעמד הר סיני?(רש"י יט‪,‬יט)‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫________________________________________________________________________________________________‬
‫למה הקול של השופר לא היה בתוקפו כבר מההתחלה?(אבן עזרא יט‪,‬יט) ________________________________‬
‫__________ _______________________________________________________________________________________‬
‫ה' אומר למשה להזהיר את העם שלא לעלות להר ואומר "פן יהרסו‪...‬ונפל ממנו רב" מה הכוונה במילים "ונפל‬
‫ממנו רב"?(רש"י יט‪,‬כא) ____________________________________________________________________________‬
‫מה החשש שבעיקבותיו ה' אומר למשה להזהיר את העם שלא לעלות להר?(ספורנו יט‪,‬כא) _________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫למה צריך להדגיש "וגם הכהנים" מאחר שהם כלולים בתוך העם ובוודאי אם לעם אסור לעלות להר גם‬
‫להם?(אור החיים יט‪,‬כב) ___________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫____________ _____________________________________________________________________________________‬
‫כתוב "וידבר אלקים את כל הדברים האלה" מה אנו למדים מכך?(רש"י כ‪,‬א) ______________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫הגיליון מוקדש להצלחת יונתן בן מרדכי‬
‫‪6‬‬
‫‪ .8‬עם ישראל עומד בתחתית הר סיני וההר כולו עשן וקול השופר הולך ומתחזק‪ .‬הקב"ה חוזר על הציווי לא‬
‫להתקרב אל ההר ונותן את עשרת הדיברות לעם ישראל ‪ .‬חמש הדיברות הראשונות למצוות שבין אדם למקום‬
‫(הקב"ה)‪ .‬מיתחו קו בהתאמה( כ‪,‬ב‪-‬יב)‬
‫אנכי ה' אלקיך‬
‫אלהים אחרים על פני‬
‫לא תשא‬
‫יום השבת לקדשו‬
‫לא יהיה לך‬
‫את אביך ואת אימך‬
‫זכור את‬
‫אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים‬
‫כבד‬
‫את שם ה' אלוקך לשוא‬
‫‪ .9‬שלוש פעמים בתורה כתוב "אשר הוציאתך" פעמיים בעשרת הדיברות ובאברהם אבינו‪ ,‬מה למדים מכך? (בעל‬
‫הטורים כ‪,‬ב) _____________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .11‬כתוב בפס' "אלקים אחרים" הבא שני פירושים למה נקראים כך?(רש"י כ‪,‬ג) _______________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .11‬מה המילים "על פני" מלמדים אותנו?(רש"י כ‪,‬ג) _______________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .12‬למה נאמר לא יהיה לך אלקים אחרים הרי כבר נאמר בהמשך לא תעשה לך פסל וכו'?(רש"י כ‪,‬ג)‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .13‬על שם מה נקרא "פסל" כך?(רש"י כ‪,‬ד) ______________________________________________________________‬
‫‪ .14‬לא תעשה לך פסל ‪ -‬באיזה אופן אסור לעשות פסל?(ספורנו כ‪,‬ד) _______________________________________‬
‫‪ .15‬למה נסמך "שומרי מצותי" ל‪" -‬שבועת שוא" הבא שני פירושים? (בעל הטורים כ‪,‬ו) ________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_______________ __________________________________________________________________________________‬
‫‪ .16‬כתוב בפס' "ועושה חסד לאלפים" מהפס' שלפנינו האם מחויב שהחסד שה' עושה עם האדם יהיה בגלל מעשיו‬
‫כעת?(ספורנו כ‪,‬ו) _________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .17‬ה' מצווה אותנו "זכור את יום השבת" מתי צריכים אנו לזכור?(ספורנו כ‪,‬ח) _______________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .18‬מה למדים מהסמיכות מה למדים מהסמיכות של "ועשית כל מלאכתך" ל"ויום השביעי שבת"?(רש"י כ‪,‬י) כשתבא‬
‫שבת‪ ,‬יהא בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה‪ ,‬שלא תהרהר אחר מלאכה (מכילתא פ"ז)‪:‬‬
‫‪ .19‬מה אנו למדים מהמילים "וינח ביום השביעי"?(רש"י כ‪,‬יא) _______________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .21‬במה ה' ברך את יום השביעי?(ספורנו כ‪,‬יא) ___________________________________________________________‬
‫הגיליון מוקדש להצלחת יונתן בן מרדכי‬
‫‪7‬‬
‫‪ .21‬למה נסמך כיבוד אב ואם לכיבוד השבת? (בעל הטורים כ‪,‬יב) ___________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .22‬למה נכתב בפס' "כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך" ולא נכתב "למען אאריך ימיך"?(אור החיים כ‪,‬יב)‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_____________ ____________________________________________________________________________________‬
‫‪ .23‬חמש הדיברות האחרונות הן בין אדם לחברו ‪ .‬השלימו ‪ ( :‬כ‪,‬יג‪-‬יד)‬
‫לא ________________________‬
‫לא ________________________‬
‫לא ________________________‬
‫לא ________________________‬
‫לא ________________________‬
‫‪ .24‬מי מצווה בשביתה בשבת? (כ‪,‬י) __________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫‪ .25‬מניין למדים שלא היה בעם ישראל לא סומא לא אילם ולא חרש במעמד הר סיני?(רש"י כ‪,‬טו)‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫הציוויים שלאחר מתן תורה (כ‪ ,‬יט‪-‬כג)‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫העם ראה דברים שבד"כ אי אפשר לראות אותם ‪ .‬מהם?( כ‪,‬טו) _________________________________________‬
‫למה העם עמדו מרחוק ומי סייע אותם לחזור?(רש"י כ‪,‬טו) ______________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫עם ישראל מפחד מהמעמד המיוחד‪ .‬מה מבקשים בני ישראל ממשה ומדוע?( כ‪,‬טז) ________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫משה מקבל את דברי העם וניגש אל הערפל לקבל את דבר ה'‪ .‬הקב"ה מצווה על מקום הקרבת העולות‬
‫במזבח‪ .‬איזה שני סוגי מזבחות מוזכרים ?( כ‪,‬כא‪-‬כב) __________________________________________________‬
‫היכן ניתן להקריב קורבנות? ( כ‪,‬כא) ________________________________________________________________‬
‫מה הכוונה "בכל המקום אשר אזכיר את שמי"?(רש"י כ‪,‬כא) ____________________________________________‪,‬‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫אבני גזית הן אבנים שגזזו אותן‪ .‬מדוע לא ניתן להשתמש בהם במזבח אבנים?(רש"י כ‪,‬כב) _________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫כיצד נפתרת בעיית הצניעות בעליה למזבח?( כ‪,‬כג) ___________________________________________________‬
‫הגיליון מוקדש להצלחת יונתן בן מרדכי‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪19‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪18‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫מאוזן‬
‫גם הוא מצווה על שביתה בשבת‬
‫‪.2‬‬
‫נברא להאריך ימיו של אדם‬
‫‪.3‬‬
‫נדרשנו לכבס למעמד הר סיני‬
‫‪.4‬‬
‫המקום בו התייצבו בני ישראל‬
‫‪.8‬‬
‫מה שיקרה למשה אם ימשיך לשפוט את העם‬
‫‪.10‬‬
‫חותן משה‬
‫‪.11‬‬
‫חלק מתכונות השופטים בישראל‬
‫‪.13‬‬
‫כאיש אחד בלב אחד‬
‫‪.19‬‬
‫אם תונף על האבן היא תיפסל למזבח‬
‫מדרגות‬
‫הגיליון מוקדש להצלחת יונתן בן מרדכי‬
‫איסור להזכיר את שם ה'‬
‫‪www.Parashatshavua.com‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.16‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪.18‬‬
‫מאונך‬
‫כך לקח אותנו הקב"ה אליו‬
‫באופן פלאי העם ראה את שהוא שומע‬
‫"‪.......‬לצאת בני ישראל ממצרים"‬
‫ישפטו הכי מעט אנשים‬
‫הדיבר השמיני‬
‫אלו הנשים‬
‫חידודין חידודין‬
‫אליעזר ‪ -‬כי אלהי אבי בעזרי‬
‫‪9‬‬
‫ר‬
‫ל‬
‫פ‬
‫י‬
‫ד‬
‫י‬
‫מ‬
‫י‬
‫ד‬
‫י‬
‫פ‬
‫ר‬
‫י‬
‫כ‬
‫ב‬
‫ד‬
‫א‬
‫ת‬
‫א‬
‫ב‬
‫י‬
‫כ‬
‫ע‬
‫א‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ג‬
‫ח‬
‫ש‬
‫ר‬
‫י‬
‫ע‬
‫ש‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ק‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ה‬
‫ש‬
‫ו‬
‫פ‬
‫ר‬
‫ס‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ל‬
‫י‬
‫ע‬
‫ש‬
‫ר‬
‫ת‬
‫ה‬
‫ד‬
‫י‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ר‬
‫ג‬
‫ע‬
‫ס‬
‫ד‬
‫ל‬
‫א‬
‫ת‬
‫ר‬
‫צ‬
‫ח‬
‫ל‬
‫ש‬
‫ש‬
‫ר‬
‫י‬
‫מ‬
‫א‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ס‬
‫ל‬
‫ת‬
‫א‬
‫נ‬
‫ס‬
‫פ‬
‫נ‬
‫ק‬
‫ת‬
‫ע‬
‫מ‬
‫ד‬
‫י‬
‫נ‬
‫ת‬
‫ד‬
‫ל‬
‫ל‬
‫י‬
‫ש‬
‫ג‬
‫ז‬
‫י‬
‫ת‬
‫א‬
‫מ‬
‫ש‬
‫ח‬
‫כ‬
‫נ‬
‫פ‬
‫י‬
‫נ‬
‫ש‬
‫ר‬
‫י‬
‫ם‬
‫ש‬
‫א‬
‫י‬
‫ר‬
‫צ‬
‫י‬
‫פ‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ז‬
‫ה‬
‫י‬
‫ו‬
‫ב‬
‫ז‬
‫ת‬
‫נ‬
‫ב‬
‫ל‬
‫ת‬
‫ב‬
‫ל‬
‫מ‬
‫ח‬
‫מחסן מילים‪:‬‬
‫יתרו ‪ ,‬מדין ‪ ,‬ויחד ‪ ,‬ציפורה ‪ ,‬עשרת הדיברות ‪ ,‬נבל תבל ‪ ,‬שרי מאות ‪,‬‬
‫שרי עשרות‪ ,‬חתן‪-‬משה ‪ ,‬הר‪-‬סיני‪ ,‬רפידים ‪ ,‬כנפי‪-‬נשרים ‪ ,‬קול‪-‬השופר ‪ ,‬כבד את אביך ‪,‬‬
‫לא‪-‬תרצח‪ ,‬לא‪-‬תגנוב ‪ ,‬לא‪-‬תשא ‪ ,‬לפידים ‪ ,‬ערפל ‪ ,‬גזית‬
‫הגיליון מוקדש להצלחת יונתן בן מרדכי‬