אסים - הודעה על חלוקה למחזיקים 5-2-17

‫‏‪13‬‏בפברואר‏‪ 2017‬‏‬
‫לכבוד‬
‫מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של אסים נדל"ן בע"מ‬
‫הנדון‪ :‬אסים נדל"ן בע"מ ("החברה") – תשלום למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב')‬
‫‏‬
‫בהמשך‏להודעה‏‏של‏משמרת‪-‬‏חברה‏לשירותי‏נאמנות‏בע"מ‪,‬‏הנאמן‏למחזיקי‏אגרות‏החוב‏(סדרה‏ב')‏של‏החברה‏‬
‫("הנאמן"‪ ,‬‏"אגרות החוב" ‏ו‪"-‬מחזיקי אגרות החוב" ‏בהתאמה)‪ ,‬‏אשר ‏פורסמה ‏ביום ‏‪ 3/1/17‬‏בעניין ‏תשלום‏‬
‫למחזיקי ‏אגרות ‏החוב ‏ובהמשך ‏להודעה ‏מיום ‏‪ 31/1/17‬‏בעניין ‏הכרעת ‏הנאמן ‏להסדר ‏הנושים ‏מיום ‏‪,22/1/17‬‏‬
‫הנאמן‏מתכבד‏להודיע‏בזאת‏כדלקמן‪ :‬‏‬
‫‏‬
‫‪ .1‬קבוצת‏נץ‏בע"מ ‏העבירה‏לנאמן‏בתאריך‏‪ 31/1/17‬‏סך‏של‏‪ 491,224‬‏‪ ,₪‬‏בגין ‏תשלום ‏למחזיקי‏אגרות‏החוב‏של‏‬
‫החברה‏בהיקף‏כולל‏של‏‪7,557,294‬‏ע‪.‬נ‪,.‬‏התשלום‏יתבצע‏כנגד‏פדיון‏בשיעור‏של‏‪100%‬‏מאגרות‏החוב‪.‬‬
‫‏‬
‫‪ .2‬התשלום‏הצפוי‏יתבצע‏באמצעות‏חברי‏הבורסה‏ביום‏‪,23/2/17‬‏היום‏הקובע‏לביצוע‏התשלום‏הינו‏‪.9/11/12‬‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫משמרת‪ -‬חברה לשירותי נאמנות בע"מ‬
‫משרד ראשי‪ :‬דרך מנחם בגין ‪ ,48‬תל אביב ‪ ,6618001‬ישראל‪ ,‬טל‪ ,03-6374352 :‬פקס‪03-6374344 :‬‬