גיליון הורים ד

‫הגיליון מוקדש להצלחת‬
‫יונתן בן מרדכי‬
‫‪www.Parashatshavua.com‬‬
‫גיליון הורים פרשת יתרו‬
‫בפרשה מספר נושאים מרכזיים ‪:‬‬
‫יתרו מגיע עם ציפורה ובניו של משה למחנה בני ישראל ‪ ,‬יתרו מייעץ למשה על סידור מערכת‬
‫המשפט ‪ ,‬ההכנות למתן תורה ‪ ,‬מעמד הר סיני ‪ ,‬עשרת הדברות ‪ ,‬הציוויים שלאחר מתן תורה‬
‫סיפור א' לשולחן שבת‬
‫"ועתה‪ ,‬אם‪-‬שמוע תשמעו בקולי‪ ,‬ושמרתם את‪-‬בריתי‪--‬והייתם לי סגולה מכל‪-‬העמים ‪("...‬שמות יט‪,‬ה) ‪ .‬על הסגולה של עם ישראל‬
‫בהסכמה לקבל את התורה רק מתוך הקשר הפנימי של עם ישראל עם הקב"ה ‪ .‬מובא משל על רב גדול אחד חיבר חיבור נחמד‪ ,‬ונסע‬
‫לעיר שיש שם בית דפוס והיה צריך אכסניה לתקופה של שנים שלשה חודשים‪ ,‬והנה בא לבית אכסניה אחת ואמר לבעל האכסניה‬
‫שהוא רב פלוני שמחבר ספר חדש‪ ,‬וצריך אכסניה לתקופה מסויימת עד שיצא ספרו מבית הדפוס‪ .‬כששמע הבעל בית האכסניה את‬
‫תחנוני הרב הבין שרוצה הוא להתאכסן בחנם‪ ,‬ולכן מציע גדולתו וחכמתו‪ ,‬אמר בעל הבית בלבו מה לי ולצרה הזאת‪ ,‬ואז ענה ואמר‬
‫שאין לו אפשרות לאכסן אותו כי צר לו המקום‪ .‬הרב הלך לבית אכסניה אחרת‪ ,‬וכן לשלישי ולרביעי וכולם סירבו לו וענו לו כמשפט‬
‫הראשון ‪.‬לבסוף נשמעו הדברים אצל נדיב אחד‪ ,‬ותיכף רץ אל הרב‪ ,‬חיבק אותו ונפל על צואריו‪ ,‬וביקש ממנו שיואיל בטובו לשבת‬
‫בביתו וכל מחסורו עליו‪ .‬והרב שמח על כך וישב בבית הנדיב עד אשר כלה מעשהו ‪,‬הרב ראה פרי בעמלו ונתעשר עושר גדול‪ ,‬ושוב‬
‫בא לעיר הנ"ל לסיבה מסויימת‪ ,‬והגיע לשם במרכבה גדולה ומכובדת ושני נעריו עמו‪ ,‬וכולם נקבצו ובאו אליו לבקש ממנו שיבא‬
‫אליהם‪ ,‬והרב לא הטה אזנו אליהם עד אשר בא אל מקומו הראשון‪ ,‬ובאו כל יקירי הקהילה לבית הנדיב והתנפלו לפני הרב שיבוא‬
‫להתאכסן בצל קורתם‪ ,‬ואז הרב גער בהם ואמר להם אם באמת נדיבים אתם‪ ,‬למה לא הכנסתם אותי בפעם הראשונה לביתכם? אין‬
‫זאת אלא שעתה רואים אתם שנתעשרתי עושר רב באתם אלי למען בצוע בצע ‪.‬‬
‫והנמשל‪ :‬הקדוש ברוך הוא כשרצה לשכון כבוד בארצנו‪ ,‬בא עם חיבורו הטהור שהיא התורה הקדושה אל ישמעאל‪ ,‬עמון ומואב‪,‬‬
‫וביקש אכסניה מהם ותלה ברצונם ובחירתם‪ ,‬והרגישו כי הכוונה היא בבקשה זאת שיתעסקו עמו בנדבה ולא על מנת לקבל פרס‪ ,‬על‬
‫כן נסוגו אחור בתשובות שונות‪ :‬מה כתוב בה לא תרצח וכו'‪ .‬ואחר כך בא אל ישראל והציע גדלו ואלקותו כמו שכתוב אתם ראיתם‬
‫אשר עשיתי למצרים וכו' ואביא אתכם אלי וכל אלה עשיתי ‪ .‬עם ישראל מקבל באהבה ובשמחה את התורה ללא ציפיה לקבל דבר‪.‬‬
‫(הזדמנות לשוחח עם הילדים על הנושא בהקשרים משפחתיים‪)...‬‬
‫סיפור ב' לשולחן שבת‬
‫ומשה עלה אל האלקים במדרש רבה (שמות כ"ח) מסופר שבשעה שעלה משה רבנו אל האלקים בקשו מלאכי השרת לפגוע בו ‪ ,‬עשה‬
‫הקב"ה קלסטר של משה דומה לאברהם‪ ,‬ואמר למלאכים‪ :‬אין אתם מתביישים הימנו? לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם בביתו? אמר‬
‫הקב"ה למשה‪ :‬לא נתנה לך תורה אלא בזכות אברהם ‪ .‬משל לשר צבא גדול אחד שהיה חשוב מאד בעיני המלך‪ ,‬עד כדי כך שלא היה‬
‫עושה מאומה ללא עצתו‪ ,‬למלך זה היה בן יחיד ובכל פעם שהיה המלך רוצה להמתיק סוד עם שר הצבא ‪,‬היה מבקש מבנו שיצא‬
‫מהחדר‪ .‬והיה מתפאר שר הצבא בעיני מקורביו‪ :‬רואים אתם‪ ,‬אני חשוב למלך יותר מבנו יחידו‪ ,‬כי כשהמלך רוצה להתייעץ עמי הוא‬
‫מוציא את בנו ומסתודד איתי ‪ .‬כאשר הגיעו דברי התפארות הללו אל בן המלך‪ ,‬התעצב מאד אל לבו‪ ,‬כי חשש שאכן אין הוא חשוב כל‬
‫כך בעיני אביו ‪,‬כה נעצב בן המלך עד שנפל למשכב‪ .‬רופאי המלך שהובהלו אל מיטתו קבעו שהוא חלה מחמת עצבות‪ ,‬לכן ציוו שיש‬
‫לשמח את בן המלך‪ ,‬אלא שכל נסיון לשמח את לבו עלה בתוהו‪ .‬כינס המלך את חכמיו ויועציו והללו החליטו כי צריך לשמח את הבן‬
‫בדבר שאינו רגיל אליו‪ .‬והחליטו שיקבעו תור שבכל יום יבוא אל בן המלך אחד מהשרים אשר ילבש ויתחפש לאחד מבעלי החיים‬
‫וירקוד לפניו‪ .‬כאשר בן המלך יראה ויכיר את ה רוקד וודאי יתמלא שחוק ושמחה‪ .‬הוטב הדבר בעיני המלך וכך עשו ‪ .‬ויהי היום‬
‫ובהגיע תורו של שר הצבא ב‪ ,‬לית ברירה הגיע השר הנכבד כשהוא מחופש לדוב‪ ,‬והחל לקפץ ולכרכר לפני בן המלך כ‪ .‬אשר ראה‬
‫הלה את השר מילא פיו שחוק ולבו נתמלא שמחה " ‪ .‬ראה אתה למי אהבת המלך נתונה" – אמרו לשר מקורביו " – כעת נוכחת לדעת‬
‫כי המלך אוהב את בנו‪ ,‬והראיה שבחלותו פקד עליך להתבזות בפניו ובלבד שתכנס השמחה בלב בן המלך "‪ .‬והנמשל‪ :‬כשראו‬
‫המלאכים את משה רבנו ביניהם שאלו ואמר‪ :‬מה לילוד אשה בינינו? וכדי להראות למלאכים כי גדולה חביבותו של בשר ודם לפניו‬
‫יתברך‪ ,‬צר הקב"ה את דמותו של משה רבנו כדמותו של אברהם אבינו ואמר להם‪ :‬אין אתם מתביישים הימנו? זה לא הוא שירדתם‬
‫‪1‬‬
‫הגיליון מוקדש להצלחת‬
‫יונתן בן מרדכי‬
‫‪www.Parashatshavua.com‬‬
‫אצלו וסעדתם בתוך ביתו? שהרי אברהם היה מצטער על שלא באו אליו אורחים ‪,‬ראה הקב"ה בצערו ושלח מלאכים שיבואו אליו‬
‫וישמחו אותו ‪,‬אם כן מוכח שאהבת אברהם גדולה מאהבת המלאכים‪ ,‬לכן מן הראוי לתת את התורה לבשר ודם(המגיד מדובנא זיע"א(‬
‫*******************‬
‫סיפור ג' לשולחן שבת‬
‫יתרו‪ -‬לא רק לייעץ אלא גם לתת פיתרון‬
‫יתרו מגיע למחנה ישראל ולאחר שרואה את מסירות הנפש של משה בהבאת דבר ה' דרך מערכת המשפט "ויאמר חותן משה אליו לא‬
‫טוב הדבר אשר אתה עושה‪ ,‬נבול תיבול וגו' כי כבד ממך הדבר לא תוכל עשוהו לבדך"‪ ,‬הוא מציע דרך יעילה למערכת המשפט‪.‬‬
‫כולנו רגילים למתוח ביקורת על אחרים אך לא מסוגלים בעצמנו להציע משהו אחר‪ .‬משל למה הדבר דומה‪:‬‬
‫מעשה בבחור שזיהה כשרון שיש בו ‪ -‬ציור‪ .‬כבר מגיל קטן הוא צייר דברים לחבריו ומוריו לפליאת הוריו ומשפחתו‪.‬‬
‫הוא החליט לקחת את הכישרון צעד אחד קדימה והלך ללמוד את רזי המקצוע אצל אחד הציירים המומחים באותה התקופה‪.‬‬
‫הוא שקד על לימודיו ויצירותיו התקדמו מיום ליום‪ .‬המורה שלו דאג לשלוח אותו לקבל חוות דעת על ציוריו מהגלריות הטובות‬
‫ביותר שהיו באותה מדינה‪ .‬באחד המבחנים הוא נדרש לצייר ציור נוף אמיתי אל מול הים הגדול‪ ,‬שהוא נדרש להעתיק במדויק את‬
‫שרואות עיניו‪ .‬המורה אף ציין בפניו שהציור יעמוד למבחן הקהל בשונה מהציורים הקודמים שצייר‪.‬‬
‫הוא בחר את שובר הגלים מקום התכנסותם של אלפי בני אדם ביום‪ .‬הוא עמד על הגשר וטרח של יצירת אומנות שנמשכה כחמישה‬
‫ימים‪ .‬למרות שהציור נראה בתחילה מושלם‪ ,‬החלו הרהורי מומחיות לנקר במוחו‪" :‬אולי זה לא זה‪ ...‬שמא יכולתי להשיג יותר‬
‫והביקורת העצמית הגבוהה שלו לא נתנה לו מנוח‪.‬‬
‫הוא החליט שאם הקהל צריך לשפוט‪ ,‬הוא ייטיב לעשות אם ישאל את דעתם לפני שיראה את ציורו למורה שלו‪ .‬הוא לקח את הציור‬
‫צילם אותו בצילום צבעוני הניח אותו במקום שבו צייר וביקש בכתב ידו‪ ,‬מעוברי האורח‪ ,‬לבחון את הציור ולסמן היכן הציור איננו‬
‫משקף את המציאות‪.‬‬
‫הוא נדהם למה שקרה מאותו הרגע‪ ,‬לא היה איש אחד שלא מצא טעויות‪ ...‬עד חצי היום הצילום נראה מקושקש לחלוטין מרוב סימוני‬
‫האנשים‪ ...‬לא היה מקום אחד שדמה למציאות בעיני העוברים ושבים‪...‬‬
‫כשהוא המום‪ ,‬מיואש ומתוסכל ‪ -‬הוא חזר לצייר והראה לו את אשר עשה ואת חוות דעת של העוברים ושבים‪.‬‬
‫המורה ביקש ממנו לצלם עותק נוסף ולבוא עימו לאותו מקום‪ .‬הם שוב שמו את הציור אך הפעם המורה ביקש מעוברי האורח כך‪:‬‬
‫"במידה והנך רואה שמשהו לא מתאים בציור אנא תקן זאת‪ "...‬תוך שהוא מגיש להם את מגש הצבעים‪...‬‬
‫התלמיד היה המום‪ ,‬בשונה מהפעם הקודמת ‪ -‬אף אחד לא העיז לנסות ולתקן‪...‬‬
‫אמר המורה המומחה לתלמידו‪:‬‬
‫"דע לך! להעביר ביקורת ולתת הערות זו לא חכמה‪ ...‬אבל במידה ואתה חושב שתוכל לבצע את הפעולה בצורה טובה יותר ‪ -‬הרי‬
‫שהביקורת שלך נכונה‪ ,‬טובה ומועילה‪...‬‬
‫מפרשת השבוע אנו למדים שלמתוח ביקורת על הזולת במטרה לסייע לו ‪ -‬הרי זה מבורך ואף ראוי שתיקרא פרשה בתורה על שם‬
‫המסייע‪...‬‬
‫אך אם המטרה היא להוכיח שהשני פחות מוכשר ממה שנראה או בכדי להעליבו הרי זו מידה מגונה‪...‬‬
‫(מעובד מאתר ‪) dvar-tora.com‬‬
‫‪2‬‬
‫הגיליון מוקדש להצלחת‬
‫יונתן בן מרדכי‬
‫‪www.Parashatshavua.com‬‬
‫מתכוננים לפרשה תשובות לשאלות ‪:‬‬
‫יתרו מגיע למחנה ישראל (יח‪ ,‬א‪-‬יב)‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.16‬‬
‫‪.17‬‬
‫מי היה יתרו (‪ 2‬כינויים)?( יח‪,‬א) כהן מדין‪ ,‬חותן משה‬
‫ליתרו היו עוד ‪ 6‬שמות נוספים חוץ משמו יתרו‪ ,‬מהם ומה הסיבה שכל שם ניתן לו?(רש"י יח‪,‬א) שבע שמות נקראו לו‪( ,‬ב)‬
‫רעואל‪ ,‬יתר‪ ,‬יתרו‪ ,‬חובב‪ ,‬חבר‪ ,‬קיני‪ ,‬פוטיאל ‪( ,‬מכילתא יתרו פ"א)‪ .‬יתר‪ ,‬ע"ש שיתר פרשה אחת בתורה‪ ,‬ואתה תחזה‪ .‬יתרו‪,‬‬
‫לכשנתגייר וקיים המצות‪ ,‬הוסיפו לו אות (ג) אחת על שמו‪ .‬חובב‪ ,‬שחבב את התורה‪ ,‬וחובב הוא יתרו (ד) שנאמר מבני חובב‬
‫חותן משה (שופטים ד‪ ,‬יא‪ .).‬ויש אומרים רעואל אביו של יתרו (ה) היה‪ ,‬ומהו אומר ותבאנה אל רעואל אביהן (שמות ב‪ ,‬יח‪,).‬‬
‫שהתינוקות קורין לאבי אביהן אבא‪ .‬בספרי (בהעלותך עח‪:).‬‬
‫הפרשה מתחילה בפס' "וישמע יתרו" מה יתרו שמע?(רש"י יח‪,‬א) מה שמועה שמע ובא‪( ,‬א) קריעת ים סוף ומלחמת עמלק‬
‫(זבחים קטז‪:).‬‬
‫כתוב בפס' "את כל אשר עשה‪ ...‬למשה ולישראל עבדו" מ ה לומדים מזה שמהמילים "למשה ולישראל"?(רש"י יח‪,‬א) שקול משה‬
‫כנגד (ז) כל ישראל‪:‬‬
‫כתוב בפס' "את כל אשר עשה" ה' עושה לישראל הרבה ניסים איזה נס גדול מכולם?(רש"י יח‪,‬א) הוצאת ישראל ממצרים כמו‬
‫שכתוב "כי הוציא ה'"‪ .‬זו גדולה (ט) על כולם (מכילתא שם)‪:‬‬
‫שתי פעמים בתורה כתוב "עשה אלקים" בפרשתנו ובפרשת מקץ‪ ,‬מה למדים מכך? (בעל הטורים יח‪,‬א) ב' במסורה הכא ואידך‬
‫בפרשת מקץ מה זאת עשה אלהים לנו שבאותו לשון שנצטערו באותו לשון הרויחו להם בעלייתם משם‪:‬‬
‫יתרו שומע את הניסים שעשה הקב"ה לעם ישראל ובא אל משה אל המדבר‪ .‬את מי הוא מביא איתו?( יח‪,‬ב‪-‬ד) ציפורה גרשום‬
‫ואליעזר‬
‫מדוע משה קרא לבניו בשמותם? השלימו‪:‬‬
‫"גרשום _______________________ ‪( ,‬יח‪,‬ג)‪ ,‬גר הייתי בארץ נכריה‬
‫"אליעזר ___________________________________"( יח‪ ,‬ד)‪ ,‬אלהי אבי בעזרי‬
‫איך הקב"ה מציל את משה מחרב פרעה?(רש"י יח‪,‬ד ) כשגילו דתן ואבירם על דבר המצרי‪ ,‬ובקש להרוג את משה‪ ,‬נעשה‬
‫צוארו (כ) כעמוד של שיש (שמו"ר א‪ ,‬לו‪:).‬‬
‫איפה רואים את הכרת הטובה של משה ליתרו בפס'?(ספורנו יח‪,‬ז) לא חדל בשביל מעלתו לקדם פני מי ששלם לו טובה בעת צר‬
‫לו‪ ,‬כענין ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כו'‪ ,‬וכענין יוסף עם אחיו במלכו‪ .‬וההיפך ולא זכר שר המשקים את יוסף‪:‬‬
‫כתוב בפס' "ויספר משה לחותנו" מה הייתה מטרתו של מה כשסיפר דברים אלו ליתרו(רש"י יח‪,‬ח) למשוך את לבו (פ) לקרבו‬
‫לתורה (מכילתא שם)‪:‬‬
‫משה יוצא לקראת יתרו ואחריו יוצא ים כל ישראל ‪ .‬משה מספר ליתרו בפירוט על הניסים ‪ .‬כיצד מגיב יתרו? (‪ 2‬פירושים)(רש"י‬
‫יח‪,‬ט) ‪ .1‬וישמח יתרו‪ .2 ,‬נעשה בשרו חדודין חדודין‪ ,‬מיצר על אבוד מצרים‬
‫עפ"י בעל הטורים ‪,‬הבא שני פירושים למילה "ויחד"? (בעל הטורים יח‪,‬ט) שיחד לבו לאל אחד ונעשה יהודי‪ .‬ד''א מלמד שנעשה‬
‫בשרו חדודים חדודים על אבדן מצרים‪:‬‬
‫מה לומדים מהמילים "מכל האלקים"(רש"י יח‪,‬יא) מלמד שהיה מכיר בכל עבודת אלילים שבעולם‪ ,‬שלא הניח (ת) עבודת אלילים‬
‫שלא עבדה (מכילתא שם)‪:‬‬
‫יתרו מודה שהקב"ה גדול מכל אלוהים ‪ .‬כיצד הגיע למסקנה זו?(רש"י יח‪,‬יא) במים דמו לאבדם והם נאבדו במים‪ .‬כלומר‬
‫המצרים רצו להרוג את היהודים במים והקב"ה הרגם במים‬
‫כתוב בפס' שאהרן וכל זקני ישראל יושבים לאכול לחם עם חותן משה (יתרו) והפס' ממשיך "לפני האלהים" מה פירוש‬
‫הדבר?(רש"י יח‪,‬יא) מכאן שהנהנה מסעודה שתלמידי חכמים מסובין בה‪ ,‬כאילו נהנה מזיו השכינה (ברכות סד‪:).‬‬
‫בפס' מסופר שיתרו לוקח עולה וזבחים‪ ,‬מתי נעשה הדבר?(רמב"ן יח‪,‬יב) היה כל זה טרם בואם אל הר סיני‪ .‬גם יתכן לפרש‬
‫שסידר הכתוב כל ענין יתרו‪ ,‬אבל היה זה אחר שעמד עמהם ימים רבים‪ ,‬ונתגייר במילה וטבילה והרצאת דמים כמשפט‪:‬‬
‫יתרו מייעץ למשה (יח‪ ,‬יג‪-‬כז)‬
‫למחרת בואו של יתרו‪ ,‬הוא יוצא לראות את עבודת חתנו מנהיג ישראל‪ .‬ומופתע לראות שמשה יושב מבוקר עד ערב כדי לשפוט את‬
‫העם‪ ,‬ללמדם תורה וחוקים ולעסוק בכל ענייני הציבור‪ ,‬מהגדולים ביותר ועד הדבר הפעוט ביותר ובכך הוא מודיע את דרך ה'‬
‫‪ .1‬כתוב שמשה שופט את העם‪" .‬ויעמד העם על משה מן הבקר עד הערב" מה הכוונה של המילים "מן הבקר עד הערב"?(רש"י‬
‫יח‪,‬יג) אפשר לומר כן‪( ,‬ח) אלא כל דיין שדן דין אמת לאמיתו אפילו שעה אחת‪ ,‬מעלה עליו הכתוב כאילו עוסק בתורה כל היום‪,‬‬
‫וכאילו נעשה שותף להקב"ה (ט) במעשה בראשית‪ ,‬שנאמר בו ויהי ערב וגו' (שבת י‪:).‬‬
‫‪3‬‬
‫הגיליון מוקדש להצלחת‬
‫יונתן בן מרדכי‬
‫‪www.Parashatshavua.com‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫מה אומר לו יתרו? השלימו ‪ " :‬נבל ___________________________________עמך‪ ("..‬יח‪,‬יח) נבל תבול גם אתה גם העם הזה אשר‬
‫עמך‬
‫יתרו מנסה לעזור למשה עם העומס של המשפט שנמשך כל היום‪ .‬מה יתרו מציע למשה ללמד את עם ישראל?(‪ 4‬דברים)( יח‪,‬כ)‬
‫חוקים‪,‬תורות‪,‬הדרך ילכו בה והמעשה אשר יעשון‬
‫מה התכונות הראויות לשופטים? (‪ 4‬תכונות)( יח‪,‬כא) אנשי חיל‪ ,‬יראי ה'‪,‬אנשי אמת ‪ ,‬שונאי בצע‬
‫יתרו יועץ למשה למנות שופטים נוספים על העם כדי שלא יהיה יותר מדי עומס על משה‪ ,‬יתרו אומר למשה "ואתה תחזה מכל‬
‫העם אנשי חיל" מה הכוונה אתה תחזה?(רש"י יח‪,‬כא) ברוח הקדש (נ) שעליך‪:‬‬
‫יתרו מייעץ למשה לבחור אנשי חיל‪ ,‬מהם אנשי חיל ולמה יתרו מייעץ למשה לבחור דווקא אנשים כאלו?(רש"י יח‪,‬כא) עשירים‪,‬‬
‫שאין צריכין להחניף ולהכיר פנים‪:‬‬
‫יתרו מייעץ למשה לבחור אנשים שהם "שונאי בצע"‪ ,‬מה הכוונה שונאי בצע?(רש"י יח‪,‬כא) ששונאין את ממונם בדין‪ ,‬כההיא‬
‫דאמרינן‪ ,‬כל דיינא דמפקין ממונא מיניה בדינא‪( ,‬ס) לאו דיינא הוא (בבא בתרא נח‪:):‬‬
‫למה צריך להדגיש שמשה בוחר את האנשים "מכל העם"?(אור החיים יח‪,‬כא) פירוש הגם שימצא בני אדם שיראה בעיניו כי הם‬
‫ראויים לדבר‪ ,‬אף על פי כן לא יהיה מתרצה בהם עד שיבקש כל העם ויקח הגדול שבכולם בכל בחינה מבחינות הטובות‬
‫המנויות בדבריו‪:‬‬
‫מה עושים אם השופטים לא יודעים את הדין?(אבן עזרא יח‪,‬כב) ומה שלא ידעו הם לשפוט תשפטנו אתה‪ .‬ואם אתה לא ידעתו‬
‫והבאת אתה את הדברים אל האלהים‪:‬‬
‫יתרו מציע לחלק את השופטים שידונו בדברים הקטנים ואילו את הנושאים המורכבים יעבירו מעלה בצורת פרמידה‪ .‬בשלב‬
‫ראשון ‪ ,‬עם ישראל יבואו להישפט אצל שרי _____________ ‪ .‬אם הם מתקשים יעברו לשרי ______________‪ .‬במידה וגם הם‬
‫מתקשים לדון יעלו לשרי ____________‪ .‬אם גם הם מתקשים לדון אז יעברו לשרי _____________‪ .‬המוצא האחרון אם שרי‬
‫האלפים לא הצליחו למצוא פתרון הם יעברו למשה רבינו ‪ ( .‬יח‪,‬כא‪-‬כב) עשרות‪ ,‬חמישים‪ ,‬מאות ‪ ,‬אלפים‬
‫שתי פעמים בתורה כתוב "על מקומו" כאן ובפס' "והתבוננת על מקומו"‪ ,‬מה למדים מכך? (בעל הטורים יח‪,‬כג) פעמיים בתנ"ך‪.‬‬
‫כאן ובפסוק "והתבוננת על מקומו ואיננו" לומר אם תעשה דין למטה הרי הוא שלום ואם לאו יעשו לו דין למעלה וזהו והתבוננת‬
‫על מקומו ואיננו‪:‬‬
‫משה מקבל את עצתו של יתרו וממנה שרים על העם‪ .‬מיד אח"כ כתוב על יתרו "וילך לו אל ארצו" לשם מה הלך יתרו‬
‫לארצו?(רש"י יח‪,‬כז) לגייר (ר) בני משפחתו (מכילתא פ"ב)‪:‬‬
‫ההכנות למתן תורה (יט‪ ,‬א‪-‬טו)‬
‫בראש‪-‬חודש סיוון‪ ,‬חודש וחצי לאחר צאתם ממצרים‪ ,‬מגיעים בני‪-‬ישראל אל מרגלות הר סיני‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫ראש השנה לחודשים הוא חודש ניסן‪ .‬באיזה חודש מגיעים בני ישראל למדבר סיני?( יט‪,‬א) סיוון‬
‫כתוב בפס' "ביום הזה באו מדבר סיני" למה נכתב ביום "הזה" ולא נכתב ביום "ההוא" באו מדבר סיני?(רש"י יט‪,‬א) לא היה‬
‫צריך לכתוב אלא ביום ההוא‪ ,‬מהו ביום הזה‪ ,‬שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו‬
‫עם ישראל מתאחד לרגלי הר סיני לקראת מעמד קבלת התורה‪ .‬כתוב בפס' "ויחן שם ישראל" לכאורה היה צריך להיות כתוב‬
‫בלשון רבים "ויחנו" שם ישראל אם כן למה נכתב "ויחן"?(רש"י יט‪,‬ב) כאיש אחד בלב אחד‬
‫מתי משה עלה להר (בבוקר בצהריים או בערב)?(רש"י יט‪,‬ג) וכל עליותיו בהשכמה היו‪ ,‬שנאמר וישכם משה בבקר (שמות לד‪,‬‬
‫ד‪:).‬‬
‫למי צריך לומר ולמי צריך להגיד?(רש"י יט‪,‬ג) לומר ‪ -‬אלו הנשים‪ ,‬תאמר להם (ד) בלשון רכה‪ .‬תגיד ‪ -‬עונשין ודקדוקין פירש‬
‫לזכרים‪ ,‬דברים הקשין כגידין (שבת פז‪ .‬מכילתא בחדש פ"ב)‪:‬‬
‫מה בא הפס' להדגיש באמרו "אתם ראיתם" אשר עשיתי למצרים?(רש"י יט‪,‬ג) לא מסורת היא בידכם‪( ,‬ה) ולא בדברים אני‬
‫משגר לכם‪ ,‬לא בעדים אני מעיד עליכם‪ ,‬אלא אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים‪ ,‬על כמה עבירות היו חייבין לי קודם שנזדווגו‬
‫לכם‪ ,‬ולא נפרעתי מהם אלא על ידכם‪:‬‬
‫משה עולה להר סיני והקב"ה אומר למשה רבינו שנשא את עם ישראל על כנפי נשרים‪ .‬מה מיוחד בכנפי נשרים? (רש"י יט‪,‬ד)‬
‫‪ .‬כנשר הנושא גוזליו על כנפיו‪ ,‬שכל שאר העופות נותנים את בניהם בין רגליהם‪ ,‬לפי שמתיראין מעוף אחר שפורח על גביהם‪,‬‬
‫אבל הנשר הזה אינו מתירא אלא מן האדם שמא יזרוק בו חץ‪ ,‬לפי שאין עוף פורח על גביו‪ ,‬לכך נותנו על כנפיו אומר מוטב‬
‫יכנס החץ בי ולא בבני‪ ,‬אף אני עשיתי כן‪ ,‬ויסע מלאך האלהים וגו' ויבא בין מחנה מצרים וגו'‪ ,‬והיו מצרים זורקים חצים ואבני‬
‫בליסטראות‪ ,‬והענן מקבלם‬
‫מה הכוונה שה' נושא אותנו על כנפי נשרים?(ספורנו יט‪,‬ד) דרך לא עבר בה איש‪ ,‬כמו הנשר המוליך את בניו ברום האויר‪ ,‬אשר‬
‫לא ילך בו שום מין עוף אחר‪ ,‬וזה להבדיל אתכם מכל העמים ועסקיהם להיות לי‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫הגיליון מוקדש להצלחת‬
‫יונתן בן מרדכי‬
‫‪www.Parashatshavua.com‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.16‬‬
‫כתוב בפס' "והייתם לי סגולה" מה פירוש המילה סגולה?(רש"י יט‪,‬ה) אוצר חביב‪ ,‬כמו וסגלת מלכים (קהלת ב‪ ,‬ח‪ ,).‬כלי יקר‬
‫ואבנים טובות שה מלכים גונזים אותם‪ ,‬כך אתם תהיו לי סגולה משאר אומות‪ ,‬ולא תאמרו אתם לבדכם שלי ואין לי אחרים עמכם‪,‬‬
‫ומה יש לי עוד שתהא חבתכם נכרת‪ ,‬כי לי כל הארץ‪ ,‬והם בעיני ולפני לכלום‪:‬‬
‫הקב"ה מודיע את המעמד של עם ישראל ‪ .‬השלימו ‪":‬ואתם ____________________________קדוש"( יט‪,‬ו) ואתם תהיו לי ממלכת‬
‫כהנים וגוי קדוש‬
‫מה הפירוש "ואתם תהיו לי‪ ..‬וגוי קדוש"?(רמב"ן יט‪,‬ו) לדבקה באל הקדוש‪ ,‬כמו שאמר קדושים תהיו כי קדוש אני ה' (ויקרא יט‬
‫ב)‪ .‬והנה הבטיחם בעולם הזה ובעולם הבא‪ :‬לדבקה באל הקדוש‪ ,‬כמו שאמר קדושים תהיו כי קדוש אני ה' (ויקרא יט ב)‪.‬‬
‫לדבקה באל הקדוש‪ ,‬כמו שאמר קדושים תהיו כי קדוש אני ה' (ויקרא יט ב)‪ .‬והנה הבטיחם בעולם הזה ובעולם הבא‬
‫משה מודיע את דבר ה' לזקני העם‪ .‬והעם מסכים לקבל את דבר ה'‪ .‬מדוע הקב"ה התגלה גם בפני העם במעמד הר סיני?( יט‪,‬ט)‬
‫כדי שיאמינו גם במשה לעולם‬
‫הקב"ה אומר למשה "וגם בך יאמינו לעולם" לכאורה המילה "וגם" מיותרת‪ ,‬אם כן מה באה המילה "וגם" ללמד?(רש"י יט‪,‬ט) גם‬
‫בנביאים הבאים אחריך‪:‬‬
‫הקב"ה מצווה את משה להכין את העם לקבלת התורה בשלושת ימי ההגבלה עד לאחר קבלת התורה‪ .‬מה ההגבלה?( יט‪,‬יב‪-‬יג)‬
‫לעלות בהר ולנגוע בקצה ההר ‪ .‬האיסור חל גם לאדם וגם לבהמה‬
‫שתי פעמים כתוב בתנ"ך "במשך" בפרשתנו ובכיבוש יריחו‪ ,‬מה למדים מכך? (בעל הטורים יט‪,‬יג) ב' במסורה‪ .‬הכא ואידך במשוך‬
‫בקרן היובל שגם לשם נזדמן להם שופר מאילו של יצחק ובזכות זה השופר של מתן תורה נפלה חומת יריחו‪:‬‬
‫מה מתרחש בבוקר לאחר שלושה ימים שגורם לעם ישראל להיחרד ? השלימו ‪":‬ויהי קולות__________________________ חזק‬
‫מאוד"( יט‪,‬טז) קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד‬
‫מעמד הר סיני וקבלת עשרת הדיברות(יט‪ ,‬טז‪-‬כה;כ א‪-‬יד))‬
‫לאחר שלושה ימים של הטהרות והתקדשות‪ ,‬בבוקר ו' בסיוון החלו להישמע קולות וברקים בהר סיני‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫כתוב בפס' "ויוצא משה את העם לקראת האלקים" מה אנו למדים מכך?(רש"י יט‪,‬יז) מגיד שהשכינה יצאה לקראתם (ת) כחתן‬
‫היוצא לקראת כלה‪ ,‬וזה שנאמר ה' מסיני בא (דברים לג‪ ,‬ב‪ .‬מכילתא פ"ג)‪ ,‬ולא נאמר לסיני בא‪:‬‬
‫מה ההבדל בין תקיעה שאדם תוקע לתקיעה שהיתה במעמד הר סיני?(רש"י יט‪,‬יט) מנהג הדיוט כל זמן שהוא מאריך לתקוע קולו‬
‫מחליש וכוהה‪ ,‬אבל כאן הולך וחזק מאד‪ ,‬ולמה כך‪ ,‬מתחלה לשבר אזניהם מה שיכולין לשמוע‪:‬‬
‫למה הקול של השופר לא היה בתוקפו כבר מההתחלה?(אבן עזרא יט‪,‬יט) מנהג כי קול השופר שבתחלה יהיה יותר חזק וזה היה‬
‫להפך אולי עשה כן השם שלא היה חזק בתחלה שלא יצא לבם מהפחד‪:‬‬
‫ה' אומר למשה להזהיר את העם שלא לעלות להר ו אומר "פן יהרסו‪...‬ונפל ממנו רב" מה הכוונה במילים "ונפל ממנו רב"?(רש"י‬
‫יט‪,‬כא) כל מה שיפול מהם‪( ,‬ה) ואפילו הוא יחידי חשוב לפני רב (מכילתא שם)‪:‬‬
‫מה החשש שבעיקבותיו ה' אומר למשה להזהיר את העם שלא לעלות להר?(ספורנו יט‪,‬כא) כשאהיה מדבר עמהם‪ ,‬שמא יחשבו‬
‫שבהיותם עולים למדרגת נבואת פנים בפנים כמוך יוכלו לעלות אל מחיצתך‪:‬‬
‫למה צריך להדגיש "וגם הכהנים" מאחר שהם כלולים בתוך העם ובוודאי אם לעם אסור לעלות להר גם להם?(אור החיים יט‪,‬כב)‬
‫פי' הגם שיש להם מעלת קריבה אל מקום המקודש לעבוד בבית ה' כאשר היה מקובל בידם או הבכורות או מזרע‬
‫אהרן‪ ,‬יתקדשו פי' לא תהיה קדושתם מגעת עד גדר זה וצריכין הם לחשוב עצמם בערך מקום זה כאילו אין להם קדושה כל‬
‫עיקר‪.‬‬
‫כתוב "וידבר אלקים את כל הדברים האלה" מה אנו למדים מכך?(רש"י כ‪,‬א) מלמד שאמר הקדוש ברוך הוא עשרת הדברות‬
‫בדבור אחד‪ ,‬מה שאי אפשר לאדם לומר כן‪ ,‬אם כן מה תלמוד לומר עוד אנכי ולא יהיה לך‪( ,‬ט) שחזר ופירש על כל דבור‬
‫ודבור בפני עצמו‬
‫‪5‬‬
‫הגיליון מוקדש להצלחת‬
‫יונתן בן מרדכי‬
‫‪www.Parashatshavua.com‬‬
‫‪ .8‬עם ישראל עומד בתחתית הר סיני וההר כולו עשן וקול השופר הולך ומתחזק‪ .‬הקב"ה חוזר על הציווי לא להתקרב אל ההר‬
‫ונותן את עשרת הדיברות לעם ישראל ‪ .‬חמש הדיברות הראשונות למצוות שבין אדם למקום (הקב"ה)‪ .‬מיתחו קו בהתאמה( כ‪,‬ב‪-‬‬
‫יב)‬
‫‪.9‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.16‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪.18‬‬
‫‪.19‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.22‬‬
‫אנכי ה' אלקיך‬
‫אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים‬
‫לא תשא‬
‫את שם ה' אלוקך לשוא‬
‫לא יהיה לך‬
‫אלהים אחרים על פני‬
‫זכור את‬
‫יום השבת לקדשו‬
‫כבד‬
‫את אביך ואת אימך‬
‫שלוש פעמים בתורה כתוב "אשר הוציאתך" פעמיים בעשרת הדיברות ובאברהם אבינו‪ ,‬מה למדים מכך? (בעל הטורים כ‪,‬ב) ג'‬
‫במסור'‪ .‬ב' בדברות ואידך אשר הוצאתיך מאור כשדים שהוציאו מאור כשדים ליתן לבניו התורה‪:‬‬
‫כתוב בפס' "אלקים אחרים" הבא שני פירושים למה נקראים כך?(רש"י כ‪,‬ג) שאינן אלהות‪ ,‬אלא אחרים עשאום אלהים עליהם‬
‫(מכילתא שם)‪ .‬ולא יתכן לפרש אלהים אחרים זולתי‪ ,‬שגנאי הוא כלפי מעלה לקרותם אלהות אצלו‪ .‬דבר אחר אלהים אחרים‪,‬‬
‫שהם אחרים לעובדיהם‪ ,‬צועקים אליהם ואינן עונים אותם‪ ,‬ודומה כאילו הוא אחר שאינו מכירו מעולם‬
‫מה המילים "על פני" מלמדים אותנו?(רש"י כ‪,‬ג) כל זמן שאני קיים‪( ,‬ס) שלא תאמר לא נצטוו על עבודת אלילים אלא אותו‬
‫הדור (מכילתא שם)‪:‬‬
‫למה נאמר לא יהיה לך אלקים אחרים הרי כבר נאמר בהמשך לא תעשה לך פסל וכו'?(רש"י כ‪,‬ג) למה נאמר‪ ,‬לפי שנאמר "לא‬
‫תעשה לך"‪ ,‬אין לי אלא שלא יעשה‪ ,‬העשוי כבר מנין שלא יקיים (כלומר איך נלמד שאסור לקיים פסלי עבודה זרה אחרים?) ‪,‬‬
‫תלמוד לומר לא יהיה לך‬
‫על שם מה נקרא "פסל" כך?(רש"י כ‪,‬ד) על שם (ע) שנפסל‬
‫לא תעשה לך פסל ‪ -‬באיזה אופן אסור לעשות פסל?(ספורנו כ‪,‬ד) אפילו שלא לעבדו‪:‬‬
‫למה נסמך "שומרי מצותי" ל‪" -‬שבועת שוא" הבא שני פירושים? (בעל הטורים כ‪,‬ו) וסמיך ליה לא תשא מלמד שחמורה שבועת‬
‫שוא ככל המצות‪ .‬ד''א לומר כשתשמור המצות הזהר שלא תעשה אותם לשוא שלא לשמם אלא עשה אותם לשמם‪.‬‬
‫כתוב בפס' "ועושה חסד לאלפים" מהפס' שלפנינו האם מחויב שהחסד שה' עושה עם האדם יהיה בגלל מעשיו כעת?(ספורנו‬
‫כ‪,‬ו) לא‪ .‬ולפע מים תהיה סבת האריכות שאני עושה חסד לאלפים בסבת איזה קדמון מאוהבי שזכה‪ ,‬ובזכותו אעשה חסד להאריך‬
‫לבניו כמה דורות‪:‬‬
‫ה' מצווה אותנו "זכור את יום השבת" מתי צריכים אנו לזכור?(ספורנו כ‪,‬ח) היה תמיד זוכר את יום השבת בעסקיך בימי המעשה‪,‬‬
‫כמו זכור את אשר עשה לך עמלק‪ ,‬שמור את חדש האביב‬
‫מה למדים מהסמיכות של "ועשית כל מלאכתך" ל"ויום השביעי שבת"?(רש"י כ‪,‬י) כשתבא שבת‪ ,‬יהא בעיניך כאילו כל מלאכתך‬
‫עשויה‪ ,‬שלא תהרהר אחר מלאכה (מכילתא פ"ז)‪:‬‬
‫מה אנו למדים מהמילים "וינח ביום השב יעי"?(רש"י כ‪,‬יא) כביכול הכתיב בעצמו מנוחה‪ ,‬ללמד הימנו קל וחומר לאדם שמלאכתו‬
‫בעמל וביגיעה שיהא נוח בשבת‬
‫במה ה' ברך את יום השביעי?(ספורנו כ‪,‬יא) בנפש יתירה‪ ,‬והיא הכנה יתירה לעבודת האל יתברך‬
‫למה נסמך כיבוד אב ואם לכיבוד השבת? (בעל הטורים כ‪,‬יב) סמך כבוד אב ואם לשבת לומר לך כשם שחייב לכבד את השבת‬
‫כך חייב לכבד אביו ואמו‪:‬‬
‫למה נכתב בפס' "כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך" ולא נכתב "למען אאריך ימיך"?(אור החיים כ‪,‬יב)‬
‫אמר יאריכון שמשמע מעצמם ולא אמר אאריך ימיך‪ .‬אולי שירצה לומר כי מצוה זו סגולתה היא אריכות ימים מלבד שכרה מה'‪,‬‬
‫כי יש מצות שיש בהם סגולות נפלאות מלבד שכר אשר קבע להם ה' וזו גילה אותה ה'‪:‬‬
‫‪6‬‬
‫הגיליון מוקדש להצלחת‬
‫יונתן בן מרדכי‬
‫‪www.Parashatshavua.com‬‬
‫‪ .23‬חמש הדיברות האחרונות הן בין אדם לחברו ‪ .‬השלימו ‪ ( :‬כ‪,‬יג‪-‬יד)‬
‫לא ________________________ ‪ ,‬לא תרצח‬
‫לא ________________________ ‪ ,‬לא תנאף‬
‫לא ________________________ ‪ ,‬לא תגנוב‬
‫לא ________________________ ‪ ,‬לא תענה ברעך עד שקר( כ‪,‬יג‪-‬יד)‬
‫לא ________________________ ‪ ,‬תחמוד בית רעך( כ‪,‬יג‪-‬יד)‬
‫‪ .24‬מי מצווה בשביתה בשבת ?( כ‪,‬י) בנים ובנות ‪ ,‬עבדים שפחות גרים ובהמות‬
‫‪ .25‬מניין למדים שלא היה בעם ישראל לא סומא לא אילם ולא חרש במעמד הר סיני?(רש"י כ‪,‬טו) מלמד שלא היה בהם אחד‬
‫סומא‪( ,‬ז) ומנין שלא היה בהם אלם‪ ,‬תלמוד לומר ויענו כל העם‪ ,‬ומנין שלא היה בהם חרש‪ ,‬תלמוד לומר נעשה ונשמע‬
‫(מכילתא פ"ט)‪:‬‬
‫הציוויים שלאחר מתן תורה (כ‪ ,‬יט‪-‬כג)‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.26‬‬
‫העם ראה דברים שבד"כ אי אפשר לראות אותם ‪ .‬מהם?( כ‪,‬טו) קולות‪ ,‬קול השופר‬
‫למה העם עמדו מרחוק ומי סייע אותם לחזור?(רש"י כ‪,‬טו) היו נרתעין לאחוריהם שנים עשר מיל‪ ,‬כאורך מחניהם‪( ,‬י) ומלאכי‬
‫השרת באין ומסייעין אותן להחזירם‪ ,‬שנאמר מלכי צבאות ידודון ידודון (תהלים סח‪ ,‬יג‪ .‬מכילתא שם)‪:‬‬
‫עם ישראל מפחד מהמעמד המיוחד‪ .‬מה מבקשים בני ישראל ממשה ומדוע?( כ‪,‬טז) שמשה ידבר איתם ולא הקב"ה בגלל הפחד‬
‫שימותו‬
‫משה מקבל את דברי העם וניגש אל הערפל לקבל את דבר ה'‪ .‬הקב"ה מצווה על מקום הקרבת העולות במזבח‪ .‬איזה שני סוגי‬
‫מזבחות מוזכרים ?( כ‪,‬כא‪-‬כב) מזבח אדמה‪ ,‬מזבח אבנים‬
‫היכן ניתן להקריב קורבנות?( כ‪,‬כא) בכל מקום אשר אזכיר את שמי‬
‫מה הכוונה "בכל המקום אשר אזכיר את שמי"?(רש"י כ‪,‬כא) אשר אתן לך (ס) רשות להזכיר שם המפורש שלי‪ ,‬שם אבוא אליך‬
‫וברכתיך‪ ,‬אשרה שכינתי עליך‪ ,‬מכאן אתה למד‪ ,‬שלא ניתן רשות להזכיר שם המפורש אלא במקום שהשכינה באה שם‪ ,‬וזהו בית‬
‫הבחירה‪ ,‬שם ניתן רשות לכהנים להזכיר שם המפורש בנשיאת כפים לברך את העם‪:‬‬
‫אבני גזית הן אבנים שגזזו אותן‪ .‬מדוע לא ניתן להשתמש בהם במזבח אבנים?(רש"י כ‪,‬כב) שאם הנפת עליה ברזל חללת(את‬
‫המזבח) שהמזבח נברא להאריך ימיו של אדם‪ ,‬והברזל נברא לקצר ימיו של אדם‪ ,‬אין זה בדין שיונף המקצר על המאריך‬
‫‪7‬‬