Kovets Yetro 5777

‫קובץ‬
‫לש"פ יתרו‬
‫ה'תשע"ז‬
‫‪A‬‬
‫קונטרס כ"ב שבט תשמ"ט‬
‫לקוטי שיחות חלק לא יתרו א'‬
‫משיח וגאולה בפרשה‬
‫אוצר רשימות דף של"א‬
‫בפרשה‬
‫‪A‬‬
‫מלוקט ויו"ל ע"י‬
‫פאריז – צרפת‬
‫בית ליובאוויטש‬
‫שנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושבע לבריאה‬
‫‪1‬‬
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
‫לע"נ‬
‫ר' יהושע ב"ר מרדכי ע"ה‬
‫ברכץ‬
‫נפטר ביום יו"ד שבט ה'תשע"ז‬
‫*****‬
‫ת' נ' צ' ב' ה'‬
‫*‬
‫נדפס ע"י‬
‫אשתו מרת בנדקי' תחי'‬
‫ובניו ר' בנימין ומשפחתו שיחיו‬
‫ר' נתן ומשפחתו שיחיו‬
‫ר' מכלוף ומשפחתו שיחיו‬
‫מרת בעי' סבג ומשפחתה שיחיו‬
‫לאריכות ימים ושנים טובות ובריאות‬
‫‪16‬‬