ישראל הצעיר ד`סנצ`ורי סיטי מסכת בבא בתרא מוד דף היומי

‫ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי‬
‫מסכת בבא בתרא‬
‫דפי עזר ללימוד דף היומי‬
22.2.7
24b ('‫ )משנה ז‬ 25b (‫)שבאות ואוכלות לגלוגי חרדליי‬
‫ איוב פרק לט פסוק כו‬:‫ הֲ ִמבִּ ינ ְָת יַאֲ בֶ ר נֵץ יִפְ רֹשׂ כנפו כְּ נָפָ יו לְ ֵתימָ ן‬.1
‫אָרץ וְ כָל אֲ ֶשׁר עָ לֶיהָ הַ יּ ִַמּים וְ כָל אֲ ֶשׁר בָּ הֶ ם וְ אַ ָתּה ְמחַ יֶּה אֶ ת ֻכּלָּם‬
ֶ ָ‫ית אֶ ת הַ ָשּׁמַ יִם ְשׁמֵ י הַ ָשּׁמַ יִם וְ כָל ְצבָ אָם ה‬
ָ ‫ אַ ָתּה הוּא ה' לְ בַ דֶּ ַא ָתּה עָ ִשׂ‬.2
‫ נחמיה פרק ט פסוק ו‬:‫וּצְ בָ א הַ ָשּׁמַ יִם לְ ִמ ְשׁ ַתּחֲ וִ ים‬
ְ ‫ הַ ְת ַשׁלַּח בְּ ָר ִקים וְ ֵילֵכוּ וְ י‬.3
‫ איוב פרק לח פסוק לה‬:‫ֹאמרוּ לְ ִהנֵּנוּ‬
‫ זכריה פרק ב פסוק ז‬:‫ וְ ִהנֵּה הַ מַּ לְ אָ הַ דֹּבֵ ר בִּ י יֹצֵ א וּמַ לְ אָ אַחֵ ר יֹצֵ א לִ ְק ָראת ֹו‬.4
ֶ ֶ‫ יַעֲ רֹף ַכּמָּ טָ ר לִ ְק ִחי ִתּזַּל כַּ טַּ ל ִא ְמ ָר ִתי כִּ ְשׂעִ ִירם עֲ לֵי ד‬.5
‫ דברים פרק לב פסוק ב‬:‫שׁא וְ כִ ְרבִ יבִ ים עֲ לֵי עֵ ֶשׂב‬
ְ ‫ הַ ָזּלִים זָהָ ב ִמכִּ יס וְ כֶסֶ ף בַּ ָקּנֶה י ְִשׁקֹ לוּ יִ ְשׂכְּ רוּ צו ֵֹרף וְ יַעֲ ֵשׂהוּ אֵ ל י‬.6
‫ ישעיהו פרק מו פסוק ו‬:‫ִסגְּ דוּ אַף ִי ְשׁ ַתּחֲ ווּ‬
‫ קהלת פרק א פסוק ו‬: ַ‫ ה ֹו ֵל אֶ ל ָדּרוֹם וְ סוֹבֵ ב אֶ ל צָ פוֹן סוֹבֵ ב סֹבֵ ב ה ֹו ֵל הָ רוּחַ וְ עַ ל ְסבִ יבֹ ָתיו ָשׁב הָ רוּח‬.7
ִ ‫ ִמן הַ חֶ ֶדר ָתּבוֹא סוּפָ ה‬.8
‫ איוב פרק לז פסוק ט‬:‫וּמ ְמּז ִָרים ָק ָרה‬
‫ איוב פרק לז פסוק כב‬:‫ ִמצָּ פוֹן זָהָ ב יֶאֱ תֶ ה עַ ל אֱ לוֹהַּ נו ָֹרא הוֹד‬.9
ָ ‫ ַו ִיּ ְגזֹר עַ ל י ִָמין וְ ָרעֵ ב ַויֹּאכַל עַ ל ְשׂמֹ אול וְ א‬.10
‫ ישעיהו פרק ט פסוק יט‬:‫שׂבֵ עוּ ִאישׁ בְּ ַשׂר ְזרֹע ֹו יֹאכֵלוּ‬
ָ ‫ צָ פוֹן וְ י ִָמין אַ ָתּה ְב ָר‬.11
‫ תהלים פרק פט פסוק יג‬:‫אתם ָתּבוֹר וְ חֶ ְרמוֹן בְּ ִשׁ ְמ י ְַרנֵּנוּ‬
ָ ִ‫אַר ְצ בְּ ִעתּ ֹו וּלְ בָ ֵר אֵ ת כָּ ל מַ עֲ ֵשׂה יָדֶ וְ ִהלְ ו‬
ְ ‫ יִפְ ַתּח ה' לְ אֶ ת אוֹצָ ר ֹו הַ טּוֹב אֶ ת הַ ָשּׁמַ יִ ם ל ֵָתת ְמטַ ר‬.12
‫יב‬:‫ דברים כח‬:‫ית גּ ֹויִם ַרבִּ ים וְ ַא ָתּה א ִתלְ וֶ ה‬
ֶ ‫ימינָהּ בִּ ְשׂמֹ אולָהּ ע‬
ִ ִ‫ אֹ ֶר י ִָמים בּ‬.13
‫ משלי פרק ג פסוק טז‬:‫ֹשׁר וְ כָבוֹד‬
ֶ ָ‫ ַויֹּאמֶ ר ה' אֵ לָי ִמצָּ פוֹן ִתּפָּ ַתח הָ ָרעָ ה עַ ל כָּל י ְֹשׁבֵ י ה‬.14
‫ ירמיהו פרק א פסוק יד‬:‫אָרץ‬
'‫משנה ז‬: distancing trees from the city
a
Distance: 25 ‫אמות‬
i
Exception: carob and sycamore trees- 50 ‫אמות‬
ii Dissent: ‫ אבא שאול‬requires 50 ‫ אמות‬for all deciduous trees
b If: the city was there first, he must cut it down and isn’t recompensed
i
Question: why is this different from a ‫בור‬, where he must cut down the tree and is paid (if the ‫ בור‬was there first)
1
Answer (‫)ר' כהנא‬: partners to a liability always wait for the other to pay (and tree won’t get cut down)
(a) Challenge: isn’t public nuisance worse? (hence – no payment for tree here?)
(b) Rather: ‫’ר' כהנא‬s statement was in re: ‫סיפא‬, which obligates him to cut it down before receiving money
c
If: the tree was there first, he must cut it down but is recompensed
i
If: there is doubt which came first, he isn’t recompensed
1
Challenge: why is this different than ‫בור‬, where a ‫ ספק‬doesn’t obligate cutting down
2
Answer: in this case, the tree has to get cut down in any case – the tree owner, if he wants to get paid, should
bring proof that his was there first.
d Reason: to keep city beautiful (open space at its perimeter)
i
Challenge: why not provide reason that we can’t make a field into an open area and vice-versa? (‫ח‬:‫)ערכין ט‬
1
Answer1: follows ‫ ר"א‬who allows reassigning areas
2
Answer2: perhaps prohibition only applies to sowing, not planting trees
(a) Proof: a ‫ קרפף‬which is sown is still “public”; if planted (trees), is considered a ‫ חצר‬and, if enclosed for residence, is a permitted area for carrying on ‫שבת‬
II '‫משנה ח‬: distancing a fixed granary (due to damage from winnowing etc.)
a
From the city: 50 ‫אמות‬
b From neighbor’s property: 50 ‫ אמות‬in every direction – and must keep enough distance from neighbor’s saplings & furrow
i
Question: why is this last clause distinct (no requirement of 50 ‫?)אמות‬
1
Answer (‫)אביי‬: refers to temporary granary – one where he doesn’t use a tool to winnow
ii Alternate (‫)ר' אשי‬: no question – ‫ משנה‬is explaining reason for distance of 50 ‫ – אמה‬to avoid ‫נזק‬
iii Support: ruling that ‫ גורן‬must always be 50 ‫ אמות‬away from other’s plants – in order to avoid ‫)קשיא לאביי( נזק‬
c
Question: why must he distance from furrow? (answer: makes it like a dung-heap and destroys plants)
III '‫משנה ט‬: digusting and rotting things (e.g. carcasses, graves and tanneries) – 50 ‫ אמות‬from city
a
Loc ation: tannery must be on east side of city
i
Dissent (‫)ר"ע‬: may be anywhere but the west - and must be 50 ‫ אמה‬away (if in other directions)
1
Tangent: Aggadic excursus about the winds, directions and “location” of the ‫( שכינה‬vv. 1-14)
b And: flax-soaking vat from vegetables; leeks from onions, mustard from apiary – must be distanced
i
Dissent (‫)ר' יוסי‬: mustard need not be distanced from apiary
1
Reason: just as the mustard hurts the bees, the bees eat up the mustard
I
www.dafyomiyicc.org
22
© Yitzchak Etshalom 2017