כל הפרטים כאן.

‫י‬
‫נהכ‬
‫ב‬
‫דתהה‬
‫ד‬
‫ומתח‬
‫רת‬
‫ג‬
‫רבמס‬
‫יאש‬
‫גמט‬
‫י‬
‫ד‬
‫ר‬
‫יפ‬
‫ו‬
‫נ‬
‫י‬
‫לש‬
‫ךש‬
‫י‬
‫ל‬
‫יםלתה‬
‫ד‬
‫וע‬
‫נ‬
‫ותא‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ר‬
‫יםהאח‬
‫נ‬
‫בש‬
‫‪,‬‬
‫בת‬
‫צ‬
‫יםהמתע‬
‫נ‬
‫פ‬
‫‬‫בת‬
‫יתר‬
‫רת‬
‫ב‬
‫פעהח‬
‫ו‬
‫לאת‬
‫‪,‬א‬
‫ית‬
‫ג‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ו‬
‫כ‬
‫י‬
‫ופס‬
‫יתא‬
‫וא‬
‫פ‬
‫פעהר‬
‫ו‬
‫נהרקת‬
‫י‬
‫ותא‬
‫ל‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ו‬
‫מ‬
‫‪.‬‬
‫ים‬
‫י‬
‫יט‬
‫ל‬
‫ו‬
‫פ‬
‫יםו‬
‫י‬
‫ות‬
‫ב‬
‫ר‬
‫‪,‬ת‬
‫ים‬
‫י‬
‫ל‬
‫כ‬
‫ל‬
‫‪,‬כ‬
‫ים‬
‫י‬
‫בת‬
‫י‬
‫ב‬
‫יםס‬
‫רמ‬
‫ו‬
‫יג‬
‫ד‬
‫י‬
‫‬‫ל‬
‫‪,‬ע‬
‫ר‬
‫ןהשא‬
‫י‬
‫ב‬
‫וחה‬
‫ו‬
‫ר‬
‫יתו‬
‫ל‬
‫יא‬
‫צ‬
‫ו‬
‫דהס‬
‫ו‬
‫ב‬
‫רלע‬
‫פ‬
‫יתהס‬
‫ןב‬
‫י‬
‫ותב‬
‫פ‬
‫ות‬
‫והש‬
‫ו‬
‫‪,‬המה‬
‫ות‬
‫ל‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ו‬
‫ימ‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ימ‬
‫ל‬
‫זל‬
‫כ‬
‫ר‬
‫רתהמ‬
‫מט‬
‫‪I‬‬
‫‪s‬‬
‫‪r‬‬
‫‪a‬‬
‫‪e‬‬
‫‪l‬‬
‫‪Un‬‬
‫‪l‬‬
‫‪i‬‬
‫‪mi‬‬
‫‪t‬‬
‫‪e‬‬
‫ות־‪d‬‬
‫י‬
‫ו‬
‫כ‬
‫דנ‬
‫(ומס‬
‫ית‬
‫ר‬
‫ב‬
‫יטההע‬
‫רס‬
‫ב‬
‫י‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ד)הא‬
‫ל‬
‫וא‬
‫ו‬
‫ר‬
‫לב‬
‫ו‬
‫"שפא‬
‫יתע‬
‫רת‬
‫ב‬
‫ח‬
‫‪.‬‬
‫יזה‬
‫ו‬
‫נ‬
‫י‬
‫דםש‬
‫נהלק‬
‫י‬
‫‪,‬ה‬
‫ים‬
‫ל‬
‫ואש‬
‫‪:‬‬
‫ים‬
‫בא‬
‫יםה‬
‫כ‬
‫ישאתהמסמ‬
‫ג‬
‫בקשהישלה‬
‫רתה‬
‫ג‬
‫?במס‬
‫יש‬
‫ג‬
‫מהישלה‬
‫‪,‬‬
‫ית‬
‫ר‬
‫י‬
‫פ‬
‫והאמ‬
‫ומת‬
‫ר‬
‫רות‬
‫יטתהמחק‬
‫‪,‬ש‬
‫ל‬
‫נ‬
‫ו‬
‫י‬
‫צ‬
‫‪,‬ר‬
‫ר‬
‫ותמחק‬
‫ל‬
‫ושאושא‬
‫לנ‬
‫ל‬
‫ו‬
‫כ‬
‫ר)‬
‫רהמחק‬
‫י‬
‫צ‬
‫‪.‬תק‬
‫א‬
‫‪.‬‬
‫(‬
‫י‬
‫צ‬
‫דוח‬
‫ו‬
‫דעמ‬
‫גה)ע‬
‫ל‬
‫ושאהמ‬
‫נ‬
‫ול‬
‫ל‬
‫ותש‬
‫י‬
‫נט‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ר‬
‫לה‬
‫רע‬
‫ב‬
‫ן הס‬
‫כ‬
‫(ו‬
‫ית‬
‫רקט‬
‫ופ‬
‫‪/‬א‬
‫יתו‬
‫רט‬
‫ו‬
‫יא‬
‫ת‬
‫‪,‬‬
‫דם‬
‫דתא‬
‫וק‬
‫יקהממ‬
‫רקט‬
‫‪,‬פ‬
‫ות‬
‫י‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ו‬
‫יםעםמ‬
‫נש‬
‫לא‬
‫ותש‬
‫י‬
‫ו‬
‫כ‬
‫ז‬
‫ותב‬
‫וסק‬
‫ותהע‬
‫צע‬
‫ןלה‬
‫נת‬
‫י‬
‫ותת‬
‫פ‬
‫י‬
‫ד‬
‫ע‬
‫ית‬
‫ל‬
‫רא‬
‫יש‬
‫וחהה‬
‫ו‬
‫ר‬
‫נתה‬
‫י‬
‫ד‬
‫ותבמ‬
‫י‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ו‬
‫יםעםמ‬
‫נש‬
‫‪,‬וא‬
‫ית‬
‫ל‬
‫רא‬
‫יש‬
‫ותה‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ותבת‬
‫ל‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ו‬
‫למ‬
‫יםש‬
‫ג‬
‫ו‬
‫צ‬
‫י‬
‫י‬
‫ים‬
‫י‬
‫ותח‬
‫ר‬
‫ו‬
‫‪.‬ק‬
‫ב‬
‫רה‬
‫ו‬
‫יש‬
‫לא‬
‫דע‬
‫י‬
‫ךהמע‬
‫רומסמ‬
‫צעתהמחק‬
‫ותקמה‬
‫‪.‬ע‬
‫ג‬
‫‪.‬‬
‫נחה‬
‫צהמהמ‬
‫ל‬
‫‪.‬המ‬
‫ד‬
‫‪d‬‬
‫‪i‬‬
‫‪s‬‬
‫‪a‬‬
‫‪b‬‬
‫‪i‬‬
‫‪l‬‬
‫‪i‬‬
‫‪t‬‬
‫‪y‬‬
‫‪.‬‬
‫‪s‬‬
‫‪t‬‬
‫‪u‬‬
‫‪d‬‬
‫‪i‬‬
‫‪e‬‬
‫‪s‬‬
‫‪@ma‬‬
‫‪i‬‬
‫‪l‬‬
‫‪.‬‬
‫‪h‬‬
‫‪u‬‬
‫‪j‬‬
‫‪i‬‬
‫‪.‬‬
‫‪a‬‬
‫‪c‬‬
‫‪.‬‬
‫‪i‬‬
‫‪l‬‬‫לל‬
‫"‬
‫וא‬
‫ד‬
‫ישב‬
‫ג‬
‫בקשהישלה‬
‫אתה‬