חברות ממשלתיות - בכירים חוזה העסקה סטנדרטי

‫רח‪20034360 .‬‬
‫הסכ
עבודה אישי‬
‫עובד בכיר‬
‫שנער ונחת ב__________________ ביו ____________ לחודש ____________‬
‫בי‬
‫מצד אחד‬
‫_______________ )להל‪" :‬החברה"(‬
‫לבי‬
‫_______________ )להל‪" :‬העובד"(‬
‫מצד שני‬
‫הואיל והעובד יועסק‪/‬מועסק בתפקיד של _____________ ומוגדר לפיכ כ"פקיד‬
‫בכיר" כמשמעותו בסעי& ‪)32‬א()‪ (4‬לחוק החברות הממשלתיות‪ ,‬תשל"ה‪1975‬‬
‫)להל החוק(‪.‬‬
‫והואיל והחברה מעונינת כי העובד ימשי לכה‪/‬יכה בתפקיד האמור;‬
‫והואיל והעובד הביע רצונו והסכי לכה‪/‬להמשי לכה בתפקיד האמור;‬
‫והואיל וברצו הצדדי לקבוע‪/‬לשנות בהסכ זה את תנאי העסקתו של העובד;‬
‫לפיכ הותנה הוצהר והוסכ
בי הצדדי
כדלקמ‪:‬‬
‫מבוא‬
‫‪.1‬‬
‫המבוא של הסכ זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו‪.‬‬
‫הגדרות תפקיד‬
‫סמכויות‬
‫וכפיפויות‬
‫‪.2‬‬
‫אמו אישי‬
‫‪.3‬‬
‫תפקידו של העובד נמנה ע תפקידי הנהלה כמשמעות בחוק שעות עבודה‬
‫ומנוחה‪ ,‬תשי"א‪ ,1951‬הדורשי מידה מיוחדת של אמו אישי ולפיכ לא‬
‫יחולו על העובד הוראות החוק הנ"ל והוא לא יהיה זכאי לתמורה נוספת‬
‫כלשהי בגי עבודתו מלבד זו המפורטת במפורש בהסכ זה‪.‬‬
‫נוסח מיו ‪1.12.2008‬‬
‫‪2‬‬
‫חובת העובד‬
‫‪.4‬‬
‫א‪.‬‬
‫העובד מתחייב למלא את תפקידו במסירות ובנאמנות ולש כ להקדיש‬
‫את זמנו‪ ,‬מרצו‪ ,‬כישוריו ונסיונו‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בתקופת עבודתו בחברה לא יהיה העובד רשאי לעסוק בכל עבודה אחרת‬
‫בשכר או למלא כל תפקיד אחר בשכר למעט מילוי תפקיד נוס& בשכר‬
‫בהתא להוראות רשות החברות הממשלתיות ובאישורה‪ .‬מילוי תפקיד‬
‫נוס& ללא שכר טעו קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫העובד מתחייב להודיע לחברה‪ ,‬מייד וללא דיחוי‪ ,‬על כל עני או נושא‬
‫אשר לגביה יש לו עני אישי במישרי או בעקיפי ו‪/‬או העלולי ליצור‬
‫ניגוד אינטרסי ע תפקידו בחברה‪.‬‬
‫הסכ
אישי‬
‫‪.5‬‬
‫משכורת‬
‫כוללת‬
‫‪.6‬‬
‫א‪.‬‬
‫ההסכמי הקיבוצי המיוחדי החלי על עובדיה האחרי של החברה‬
‫לא יחולו על העובד‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הסכ זה הינו הסכ אישי ומיוחד‪ ,‬המסדיר את היחסי בי החברה‬
‫לבי העובד וקובע באופ בלעדי את תנאי העסקתו של העובד על ידי‬
‫החברה‪.‬‬
‫תמורת עבודתו בחברה תשל החברה לעובד שכר של ______________‬
‫שקלי )____________________( לחודש החל מיו ___________‪.‬‬
‫הצדדי מסכימי בזה כי –‬
‫א‪ .‬השכר כאמור כולל את כל תוספות היוקר שה בתוק& עד ליו ______‪.‬‬
‫ב‪ .‬תוספות היוקר כפי שתקבענה מעת לעת לאחר ה______________‬
‫______________ בהתא להסכ הקיבוצי הכללי שבי לשכת התאו‬
‫של הארגוני הכלכליי לבי ההסתדרות הכללית של העובדי באר‪1‬‬
‫ישראל כפי שישונה או יתוק או יוחל& תתווספנה לשכר‪ .‬בכפו& לאמור‬
‫בסעי& קט )ג( להל‪.‬‬
‫השכר בצרו& תוספות היוקר כאמור לעיל ייקרא להל "המשכורת‬
‫הכוללת"‪.‬‬
‫ג‪ .‬המשכורת הכוללת תהיה צמודה למדד המחירי לצרכ והיא תתעדכ‬
‫בכפו& להחלטת הדירקטוריו פע בשנה‪ ,‬בחודש ינואר‪ ,‬א ורק עפ"י‬
‫השינוי במדד בניכוי תוספות היוקר א שולמו מאז מועד העדכו האחרו‬
‫של השכר לפי סעי& זה ובהתא להנחיות רשות החברות הממשלתיות‪.‬‬
‫ד‪ .‬העובד לא יהיה זכאי לקבל כל תמורה או תשלו מאיזה סוג שהוא מעבר‬
‫למשכורת הכוללת והתשלומי האחרי שפורטו בהסכ זה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הוצאות‬
‫טלפו‬
‫‪.7‬‬
‫לצור מילוי תפקידו העובד יהיה זכאי להוצאות החזקה ושימוש בטלפו אשר‬
‫בביתו עד למכסה של __________________ שיחות בחודש ובטלפו נייד עד‬
‫למכסה של _________________ שיחות בחודש‪.‬‬
‫הוצאות‬
‫רכב‬
‫‪.8‬‬
‫הוצאות‬
‫אש"ל‬
‫‪.9‬‬
‫א‪.‬‬
‫בהתא לדרישות התפקיד ועפ"י החלטת הדירקטוריו יהא העובד זכאי‬
‫להשתתפות החברה בהוצאות השימוש ברכבו הפרטי לצור מילוי‬
‫תפקידו בחברה עפ"י השיעורי והתעריפי הנהוגי בחברה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בהתא לדרישות התפקיד ועפ"י החלטת הדירקטוריו ובכפו& לאישור‬
‫רשות החברות הממשלתיות תהיה החברה רשאית להעמיד לרשות‬
‫העובד ולשימושו מכונית במקו השתתפות בהוצאות אחזקה רכב פרטי‬
‫כאמור בסעי& )א( לעיל‪ .‬החברה תשא בהוצאות הפעלתה והחזקתה של‬
‫המכונית כפו& להוראות כל די‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫למע הסר ספק‪ ,‬מובהר בזאת‪ ,‬כי זכות זו לרכב אינה זכות אישית של‬
‫העובד אלא קשורה לתפקידו של העובד והחברה רשאית להחליט כי‬
‫התפקיד אינו מצרי רכב צמוד או למילוי התפקיד דרושה מכסת ק"מ‬
‫קטנה יותר‪.‬‬
‫העובד יהיה זכאי להחזר הוצאות אש"ל באר‪ 1‬ובחו"ל על פי נוהלי החברה‬
‫ובהתא לסכומי שיחולו בחברה מעת לעת‪.‬‬
‫קצובת‬
‫ביגוד‬
‫‪ .10‬העובד יקבל קצובת ביגוד עפ"י נוהלי החברה ובהתא לסכומי שיחולו‬
‫בחברה מעת לעת‪.‬‬
‫קר –‬
‫השתלמות‬
‫‪ .11‬העובד זכאי להצטר& לקר השתלמות‪ .‬הצטר& העובד לקר השתלמות כאמור‪,‬‬
‫ישאו הוא והחברה בתשלומי לקר זה בשיעור ובתנאי הנהוגי בה‪.‬‬
‫מילואי
‬
‫‪ .12‬בתקופת שירותו במילואי יהיה העובד זכאי לקבל את מלוא המשכורת‬
‫הכוללת והתשלומי האחרי מ החברה‪ ,‬אול כל סכו שישול לעובד עבור‬
‫שירותו‪ ,‬מצה"ל או ממקור אחר כלשהו )למעט דמי כלכלה(‪ ,‬יוחזר לחברה על‬
‫ידי העובד או ינוכה במלואו ממשכורתו‪.‬‬
‫חופשה שנתית‬
‫והבראה‬
‫‪.13‬‬
‫א‪.‬‬
‫העובד יהיה זכאי לחופשת מנוחה שנתית של ‪ 22‬ימי עבודה בשנה‪ .‬העובד‬
‫לא יצבור למעלה מ‪ 55‬ימי חופשה אלא בנסיבות מיוחדות ובאישור‬
‫המנכ"ל שינמק החלטתו וידווח על כ לדירקטוריו‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ב‪.‬‬
‫התקיימו נסיבות כאמור בסעי& ‪)17‬ב( לא יהיה רשאי העובד לנצל את‬
‫חופשתו הצבורה‪ .‬ימי החופשה הצבורי‪ ,‬יפדו בהתא לאמור בחוק‬
‫חופשה שנתית התשי"א‪.1951‬‬
‫ג‪.‬‬
‫החברה תשל לעובד דמי הבראה עד ‪ 14‬ימי הבראה בשנה עפ"י נוהלי‬
‫החברה ובהתא לכללי ולסכומי החלי בחברה מעת לעת‪.‬‬
‫מחלה וביטוח‬
‫כנגד אב כושר‬
‫עבודה‬
‫‪ .14‬העובד יהיה זכאי לדמי מחלה ולביטוח כנגד אובד כושר עבודה עלפי ההסדר‬
‫הבא‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫מיכסת המחלה השנתית של העובד תעמוד על ‪ 30‬ימי מחלה )קלנדריי(‬
‫לשנה‪ ,‬בתשלו לפי המשכורת הכוללת בלבד‪ ,‬וזאת כנגד הצגת אישורי‬
‫רפואיי‪ ,‬והוא יהיה רשאי לצבור ימי מחלה אלה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫העובד יבוטח על ידי החברה בבטוח מפני אבד כושר עבודה המבטיח‬
‫פיצוי חודשי בגובה ‪ 75%‬ממשכורתו הכוללת‪ ,‬או אשר הפרמיה‬
‫החודשית בגינו עומדת על ‪ 2.5%‬ממשכורתו הכוללת‪ ,‬הנמו מבי‬
‫השניי‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫למרות האמור בסעי& ‪.14‬א לעיל‪ ,‬לא יהיה העובד זכאי לתשלו דמי‬
‫מחלה מאת החברה‪ ,‬א אלה שולמו לו במסגרת הביטוח האמור בסעי&‬
‫‪.14‬ב לעיל‪.‬‬
‫אול א הסכומי שקבל העובד כדמי מחלה במסגרת הביטוח כאמור‬
‫נופלי מ הסכומי שהיה מקבל מהחברה כדמי מחלה אילולא אותו‬
‫ביטוח‪ ,‬תשל החברה לעובד את ההפרש בי הסכומי שקיבל מחברת‬
‫הביטוח כאמור לעיל לבי דמי המחלה שיכול היה לקבל מהחברה‪ ,‬והכל‬
‫בתחו מספר ימי המחלה לה זכאי העובד לפי סעי& זה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ימי מחלה צבורי אינ ניתני בשו מקרה לפדיו‪.‬‬
‫מיסי
ותשלומי‬
‫חובה‬
‫‪ .15‬החברה לא תשא בתשלומי מיסי או בתשלומי חובה אחרי החלי על העובד‬
‫מכח הוראות הסכ זה ומכח הוראות כל די‪.‬‬
‫תגמול ופיצויי‬
‫פיטורי‬
‫‪ .16‬הנוגע לתגמולי ופיצויי פיטורי‪ ,‬יבחר העובד באחד מההסדרי הבאי‪ :‬או‬
‫בקופת גמל )כמשמעותה בסעי& ‪ 47‬לפקודת מס הכנסה( במסגרת ביטוח‬
‫מנהלי‪ ,‬או בקר פנסיה‪ ,‬כמפורט להל‪:‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ .1‬ביטוח מנהלי‬
‫א‪.‬‬
‫החברה תפריש לפוליסת ביטוח מנהלי מאושרת כדי‪ ,‬אשר כוללת‬
‫אפשרות לקיצבה‪ ,‬סכו השווה ל⅓ ‪ 13‬אחוז מהמשכורת הכוללת‪,‬‬
‫החודשית‪ ,‬כמשמעותה לעיל‪ ,‬והעובד יפריש על חשבונו הוא סכו‬
‫השווה ל‪ 5‬אחוז ממשכורת זו; העובד מסכי בזה שהחברה תנכה‬
‫משכרו ‪ 5‬אחוז אלה ותעביר לפוליסה‪.‬‬
‫למע הסר ספק‪ ,‬מובהר בזאת שבשו מקרה לא תעלה הפרשת‬
‫החברה על ⅓ ‪ 13‬אחוז מהמשכורת הכוללת של אותו חודש‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ע פקיעת כהונתו של העובד וסיו תוקפו של הסכ זה יהיה העובד‬
‫)או שאיריו( זכאי לקבל את הבעלות בפוליסת ביטוח המנהלי‪,‬‬
‫והחברה מוותרת על זכותה להחזר כספי מתו תשלומיה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ויתור המעביד מראש על כל זכות שיכולה להיות לו להחזר כספי‬
‫מתו תשלומי אלא א כ נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורי‬
‫בפסק די מכח סעיפי ‪ 16‬או ‪ 17‬לחוק ובמידה שנשללה או שהעובד‬
‫מש כספי מקר הפנסיה או מקופת הביטוח שלא בשל אירוע‬
‫מזכה‪ .‬לעניי זה‪" ,‬אירוע מזכה" – מוות‪ ,‬נכות או פרישה בגיל ששי‬
‫או יותר‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ההפרשות לפוליסה כאמור לעיל יבואו במקו פיצויי פיטורי‬
‫בהתא לחוק פיצויי פיטורי‪ ,‬תשכ"ג‪ .1963‬כמתחייב יחולו ביחסי‬
‫הצדדי הוראות האישור הכללי לעניי פיצויי פיטורי שנת שר‬
‫העבודה והרווחה‪ .‬האישור מצור& להסכ זה‪ ,‬חתו על ידי הצדדי‬
‫ומהווה חלק בלתי נפרד מההסכ‪.‬‬
‫‪ .2‬קר פנסיה‬
‫‪ 2.1‬נבחרה קר פנסיה כאמור‪ ,‬החברה תפריש סכו השווה ל‪14 ⅓%‬‬
‫מהמשכורת הכוללת‪ ,‬החודשית‪ ,‬כמשמעותה לעיל‪ ,‬והעובד יפריש על‬
‫חשבונו הוא סכו השווה ל‪ 5 ½%‬ממשכורת זו‪ .‬העובד מסכי בזה‬
‫שהחברה תנכה משכרו ‪ 5 ½%‬אלה ותעביר לקר פנסיה‪.‬‬
‫‪ 2.2‬ע פקיעת כהונתו של העובד וסיו תוקפו של הסכ זה יהיה העובד‬
‫)או שאיריו( זכאי לקבל את הבעלות בזכויות שנצברו ו‪/‬או נוצרו‬
‫לזכותו בקר הפנסיה והחברה מוותרת על זכותה להחזר כספי‬
‫מתו תשלומיה‪.‬‬
‫‪ 2.3‬ויתור המעביד מראש על כל זכות שיכולה להיות לו להחזר כספי‬
‫מתו תשלומי אלא א כ נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורי‬
‫בפסק די מכח סעיפי ‪ 16‬או ‪ 17‬לחוק ובמידה שנשללה או שהעובד‬
‫מש כספי מקר הפנסיה או מקופת הביטוח שלא בשל אירוע‬
‫מזכה‪ .‬לעניי זה‪" ,‬אירוע מזכה" – מוות‪ ,‬נכות או פרישה בגיל ששי‬
‫או יותר‪.‬‬
‫‪ 2.4‬ההפרשות לקר הפנסיה כאמור לעיל יבואו במקו פיצויי פיטורי‬
‫בהתא לחוק פיצויי פיטורי‪ ,‬תשכ"ג‪ .1963‬כמתחייב יחולו ביחסי‬
‫הצדדי הוראות האישור הכללי לעניי פיצויי פיטורי שנת שר‬
‫העבודה והרווחה‪ .‬האישור מצור& להסכ זה‪ ,‬חתו ע"י הצדדי‬
‫ומהווה חלק בלתי נפרד מההסכ‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫תוק ההסכ
‬
‫והודעה מוקדמת‬
‫‪.17‬‬
‫א‪ .‬תוק& הסכ זה הוא החל מיו _____________ והוא יהיה בתוק& עד‬
‫למת הודעה על סיומו על ידי אחד הצדדי כמפורט להל‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫העובד רשאי להתפטר מעבודתו בחברה והחברה רשאית להפסיק את‬
‫עבודתו של העובד בחברה בכל עת בהודעה מוקדמת של חודש אחד ואז‬
‫יבוא הסכ זה לידי סיו‪ .‬א העובד יכה בתפקידו מעל לשנה יהיה‬
‫זכאי בעת הפסקת עבודתו לתקופת הודעה מוקדמת של שלושה חודשי‬
‫ובמקרה של התפטרות יהיה חייב העובד לית לחברה הודעה מוקדמת‬
‫של שלושה חודשי‪.‬‬
‫החברה תהיה רשאית להפסיק את עבודתו של העובד או להמשיכה‬
‫בתקופת ההודעה המוקדמת‪ ,‬הכל לפי שיקול דעתה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫למרות האמור לעיל‪ ,‬רשאית החברה להפסיק את עבודתו של העובד‬
‫לאלתר וללא הודעה מוקדמת במקרה של הפרת אמוני חמורה‪ ,‬או א‬
‫הורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלו או המטילה דופי מוסרי בעובד‪.‬‬
‫העברת תפקיד‬
‫‪ .18‬ע הפסקת עבודתו בחברה מתחייב העובד להעביר את תפקידו בצורה‬
‫מסודרת‪ ,‬וכ למסור לחברה את כל המסמכי‪ ,‬המידע וכל חומר אחר שהגיע‬
‫אליו או הוכ על ידו בקשר לעבודתו‪.‬‬
‫סודיות‬
‫ואי תחרות‬
‫‪.19‬‬
‫א‪.‬‬
‫במש תקופת העסקתו ולאחריה‪ ,‬מתחייב העובד שלא להעביר או‬
‫לעשות שימוש במידע על החברה או במידע שהגיע אליו במסגרת עבודתו‬
‫בחברה בקשר ע החברה ואשר אינו נחלת הכלל‪ ,‬לשמור על סודיות בכל‬
‫הקשור בעסקי החברה ולענייניה ולא לפגוע בדר כלשהו במוניטי של‬
‫החברה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫במש ‪ 1‬שני מיו הפסקת עבודתו בחברה‪ ,‬ותהיה הסיבה לכ אשר‬
‫תהיה‪ ,‬לא יעסוק העובד בכל עיסוק ולא ית כל שירות העלול להעמידו‬
‫ביחסי תחרות ע החברה או בניגוד אינטרסי עמה אלא א ניתנה לכ‬
‫הסכמתה של החברה; הקביעה בדבר קיו יחסי תחרות או ניגוד‬
‫אינטרסי תהיה באופ בלעדי בידי החברה‪.‬‬
‫תוק הסכמי
‬
‫קודמי
‬
‫‪ .20‬הסכ זה יבוא במקו כל ההסכמי ההסדרי והנוהגי הקודמי בי‬
‫החברה לבי העובד‪ ,‬לרבות ההסדרי הפנסיוניי שתוקפ יהיה עד ליו‬
‫החתימה על הסכ זה‪.‬‬
‫הודעות‬
‫‪ .21‬הודעה שנשלחה בדואר רשו לצד על פי כתובתו‪ ,‬כאמור בסעי& ‪ 22‬להל‪,‬‬
‫תראה כאילו נתקבלה על ידי הנמע שלושה ימי לאחר מסירתה למשרד דואר‬
‫וקבלה הנושאת את חותמת הדואר תהווה ראיה חותכת לתארי המסירה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫כתובות‬
‫‪ .22‬כתובת הצדדי לצור הסכ זה ה‪:‬‬
‫החברה‪:‬‬
‫העובד‪:‬‬
‫ולראיה באו הצדדי
על החתו
‬
‫____________________‬
‫החברה‬
‫____________________‬
‫העובד‬
‫‪8‬‬
‫נספח להסכ
עבודה‬
‫אישור כללי )נוסח משולב( בדבר תשלומי מעבידי
‬
‫לקר פנסיה ולקופת ביטוח במקו
פיצויי פיטורי
‬
‫לפי חוק פיצויי פיטורי
‪ ,‬התשכ"ג ‪1963‬‬
‫בתוק& סמכותי לפי סעי& ‪ 14‬לחוק פיצויי פיטורי‪ ,‬התשכ"ג‪) 1963‬להל החוק(‪ ,‬אני‬
‫מאשר כי תשלומי ששיל מעביד החל ביו פרסומו של אישור זה‪ ,‬בעד עובדו לפנסיה‬
‫מקיפה בקופת גמל לקיצבה שאינה קופת ביטוח כמשמעותה בתקנות מס הכנסה )כללי‬
‫לאישור ולניהול קופות גמל(‪ ,‬התשכ"ד‪) 1964‬להל קר פנסיה(‪ ,‬או לביטוח מנהלי‬
‫הכולל אפשרות לקיצבה או שילוב של תשלומי לתכנית קיצבה ולתוכנית שאינה לקיצבה‬
‫בקופת ביטוח כאמור )להל קופת ביטוח(‪ ,‬לרבות תשלומי ששיל תו שילוב של‬
‫תשלומי לקר פנסיה ולקופת ביטוח‪ ,‬בי א יש בקופת הביטוח תכנית לקיצבה ובי א‬
‫לאו )להל תשלומי המעביד(‪ ,‬יבואו במקו פיצויי הפיטורי המגיעי לעובד האמור בגי‬
‫השכר שממנו שולמו התשלומי האמורי ולתקופה ששולמו )להל השכר המופטר(‪,‬‬
‫ובלבד שנתקיימו כל אלה‪:‬‬
‫‪ .1‬תשלומי המעביד‬
‫)א(‬
‫לקר פנסיה אינ פחותי מ‪ 14 1/3‬מ השכר המופטר או ‪ 12%‬מ השכר‬
‫המופטר א משל המעביד בעד עובדו בנוס& לכ ג תשלומי להשלמת‬
‫פיצויי פיטורי לקופת גמל לפיצויי או לקופת ביטוח על ש העובד בשיעור‬
‫של ‪ 2 1/3%‬מ השכר המופטר‪ .‬לא שיל המעביד בנוס& ל‪ 12%‬ג‪2 1/3%‬‬
‫כאמור‪ ,‬יבואו תשלומיו במקו ‪ 72%‬מפיצויי הפיטורי של העובד‪ ,‬בלבד;‬
‫)ב(‬
‫לקופת ביטוח אינ פחותי מאחד מאלה‪:‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪ 13 1/3%‬מ השכר המופטר‪ ,‬א משל המעביד בעד עובדו בנוס& לכ ג‬
‫תשלומי להבטחת הכנסה חודשית במקרה אבד כושר עבודה‪ ,‬בתכנית‬
‫שאישר הממונה על שוק ההו ביטוח וחסכו במשרד האוצר‪ ,‬בשיעור‬
‫הדרוש להבטחת ‪ 75%‬מ השכר המופטר לפחות או בשיעור של ‪ 2 ½ %‬מ‬
‫השכר המופטר‪ ,‬לפי הנמו מביניה )להל תשלו לביטוח אבד כושר‬
‫עבודה(;‬
‫)‪(2‬‬
‫‪ 11%‬מ השכר המופטר‪ ,‬א שיל המעביד בנוס& ג תשלו לביטוח‬
‫אבד כושר עבודה‪ ,‬ובמקרה זה יבואו תשלומי המעביד במקו ‪72%‬‬
‫מפיצויי הפיטורי של העובד‪ ,‬בלבד; שיל המעביד בנוס& לאלה ג‬
‫תשלומי להשלמת פיצויי פיטורי לקופת גמל לפיצויי או לקופת‬
‫ביטוח על ש העובד בשיעור של ‪ 2 1/3%‬מ השכר המופטר‪ ,‬יבואו‬
‫תשלומי המעביד במקו ‪ 100%‬פיצויי הפיטורי של העובד‪.‬‬
‫‪ .2‬לא יאוחר משלושה חודשי מתחילת ביצוע תשלומי המעביד נער הסכ בכתב בי‬
‫המעביד לבי העובד ובו‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הסכמת העובד להסדר לפי אישור זה בנוסח המפרט את תשלומי המעביד ואת‬
‫קר הפנסיה וקופת הביטוח‪ ,‬לפי העני; בהסכ האמור ייכלל ג נוסחו של‬
‫אישור זה;‬
‫‪9‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ויתור המעביד מראש על כל זכות שיכולה להיות לו להחזר כספי מתו‬
‫תשלומיו‪ ,‬אלא א כ נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורי בפסק די מכח‬
‫סעיפי ‪ 16‬או ‪ 17‬לחוק ובמידה שנשללה או שהעובד מש כספי מקר הפנסיה‬
‫או מקופת הביטוח שלא בשל אירוע מזכה; לעני זה‪" ,‬אירוע מזכה" מות‪ ,‬נכות‬
‫או פרישה בגיל ששי או יותר‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫אי באישור זה כדי לגרוע מזכותו של עובד לפיצויי פיטורי לפי החוק‪ ,‬הסכ‬
‫קיבוצי‪ ,‬צו הרחבה או חוזה עבודה‪ ,‬בגי שכר שמעבר לשכר המופטר‪.‬‬
‫____________________‬
‫העובד‬
‫____________________‬
‫החברה‬