רמה א

‫יִש ָראֵ ל וְ הּוא בָ א אֶ ל מ ֶֹשה עִ ם ִצּפו ָֹרה (אֵ ֶשת מ ֶֹשה) ּובָ נָיו ֶשל‬
‫יִ ְתר ֹו חוֹתֵ ן מ ֶֹשה ָשמַ ע עַ ל כָ ל הַ ְדבָ ִרים ֶשאֵ ְרעּו לִ בְ נֵי ְ‬
‫יִש ָראֵ ל) י ְָצאּו לִ ְק ָראתוֹ‪.‬‬
‫מ ֶֹשה‪ .‬מ ֶֹשה‪ַ ,‬אהֲ רֹן‪ ,‬הַ זְ ֵקנִים (וְ כָל ְ‬
‫יִש ָראֵ ל לְ בַ דוֹ‪ .‬הּוא ִהצִ יעַ לְ מ ֶֹשה לְ מָ נוֹת ָש ֵרי ע ֲָשרוֹת‪,‬‬
‫יִ ְתר ֹו ָרָאה אֶ ת הָ עֹמֶ ס הָ ַרב הַ םֺ טָ ל עַ ל מ ֶֹשה‪ ,‬כִ י מ ֶֹשה ָשפַ ט אֶ ת ְ‬
‫חֲ ִמ ִשים‪ ,‬מֵ אוֹת וַ אֲ לָפִ ים ֶשיְ סַ יְעּו ל ֹו לָדּון אֶ ת הָ עָ ם‪ ,‬כְ ֵדי לְ הָ ֵקל עָ לָיו וְ עַ ל הָ עָ ם‪ .‬מ ֶֹשה ִקבֵ ל אֶ ת עֲצַ ת יִ ְתרוֹ‪.‬‬
‫יִש ָראֵ ל ִהגִ יעּו לְ הַ ר ִסינַי‪ ,‬חָ נּו לְ יַד הָ הָ ר וְ ִה ְתכ ֹונְנּו לְ מַ ַתן תו ָֹרה‪ .‬הַ תו ָֹרה ְמסַ ּפֶ ֶרת לָנּו עַ ל מַ עֲמַ ד‬
‫בְ רֹאש ֹח ֶדש ִסיוָ ן בְ נֵי ְ‬
‫הַ ר ִסינַי וַ ע ֲֶש ֶרת הַ ִדבְ רוֹת‪ .‬בֵ ין הַ ִדבְ רוֹת‪:‬‬
‫יִהיֶה לְ ָך אֱ ֹל ִקים אֲ חֵ ִרים עַ ל ּפָ נָי…לא ִת ָשא אֶ ת‬
‫אתיָך מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ִמבֵ ית עֲבָ ִדים‪ֹ ....‬לא ְ‬
‫ֹלקיָך אֲ ֶשר הוֹצֵ ִ‬
‫ָאנֹכִ י ה' אֱ ֶ‬
‫לקיָך ל ַָשוְ א …זָ כוֹר אֶ ת יוֹם הַ ַשבָ ת לְ ַק ְדש ֹו ‪...‬כַ בֵ ד אֶ ת ָאבִ יָך וְ אֶ ת ִאםֶ ָך …ֹלא ִת ְרצַ ח … ֹלא ִתגְ נֹב ‪ֹ ,‬לא תַ ֲענֶה‬
‫ֵשם ה' אֱ ֶ‬
‫בְ ֵרעֲָך עֵ ד ָש ֶקר ‪ֹ ,‬לא תַ ְחמֹד בֵ ית ֵרעֶ ָך …‬
‫ידם ‪ .........‬וְ אֶ ת הָ הָ ר עָ ֵשן וַ י ְַרא הָ עָ ם וַ ָינ ֺעּו וַ יַעַ ְמדּו מֵ ָרחֹק (הרב צבי האריס)‬
‫וְ כָ ל הָ עָ ם ר ִֹאים אֶ ת הַ ּקוֹֹלת וְ אֶ ת הַ לַּפִ ִ‬
‫הגיליון מוקדש להצלחת‬
‫יונתן בן מרדכי‬
‫איור‪:‬‬
‫ינון פתחיה‬
‫הגיליון מוקדש להצלחת יונתן בן מרדכי‬
‫‪2‬‬
‫יתרו מגיע למחנה ישראל (יח‪ ,‬א‪-‬יב)‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫מי היה יתרו (‪ 2‬כינויים)?( יח‪,‬א) _____________________________________________________________________‬
‫יתרו שומע את הניסים שעשה הקב"ה לעם ישראל יציאת מצרים ‪ ,‬קריעת ים סוף ומלחמת עמלק ובא אל משה‬
‫אל המדבר‪ .‬את מי הוא מביא איתו?( יח‪,‬ב‪-‬ד) _________________________________________________________‬
‫מדוע משה קרא לבניו בשמותם? השלימו‪:‬‬
‫"גרשום _______________________ ‪( ,‬יח‪,‬ג)‬
‫"אליעזר ___________________________________"( יח‪ ,‬ד)‬
‫משה יוצא לקראת יתרו ואחריו יוצאים כל ישראל ‪ .‬משה מספר ליתרו בפירוט על הניסים ‪ .‬כיצד מגיב יתרו?‬
‫(‪ 2‬פירושים)(רש"י יח‪,‬ט) ___________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫יתרו ‪ ,‬שעבד כל עבודה זרה שבעולם‪ ,‬מודה שהקב"ה גדול מכל אלוהים ‪ .‬כיצד הגיע למסקנה זו?(רש"י יח‪,‬יא)‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫יתרו מייעץ למשה (יח‪ ,‬יג‪-‬כז)‬
‫למחרת בואו של יתרו‪ ,‬הוא יוצא לראות את עבודת חתנו מנהיג ישראל‪ .‬ומופתע לראות שמשה יושב מבוקר עד‬
‫ערב כדי לשפוט את העם‪ ,‬ללמדם תורה וחוקים ולעסוק בכל ענייני הציבור‪ ,‬מהגדולים ביותר ועד הדבר הפעוט‬
‫ביותר ובכך הוא מודיע את דרך ה'‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫מה אומר לו יתרו? השלימו ‪ " :‬נבל __________________________________________________עמך‪ ("..‬יח‪,‬יח)‬
‫יתרו מנסה לעזור למשה עם העומס של המשפט שנמשך כל היום‪ .‬מה יתרו מציע למשה ללמד את עם‬
‫ישראל?(‪ 4‬דברים)( יח‪,‬כ) ___________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫מה התכונות הראויות לשופטים? (‪ 4‬תכונות)( יח‪,‬כא) ___________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫יתרו מציע לחלק את השופטים שידונו בדברים הקטנים ואילו את הנושאים המורכבים יעבירו מעלה בצורת‬
‫פרמידה‪ .‬בשלב ראשון ‪ ,‬עם ישראל יבואו להישפט אצל שרי _____________ ‪ .‬אם הם מתקשים יעברו לשרי‬
‫______________‪ .‬במידה וגם הם מתקשים לדון יעלו לשרי ____________‪ .‬אם גם הם מתקשים לדון אז יעברו‬
‫לשרי _____________‪ .‬המו צא האחרון אם שרי האלפים לא הצליחו למצוא פתרון הם יעברו למשה רבינו ‪( .‬‬
‫יח‪,‬כא‪-‬כב)‬
‫***לאחר המפגש עם משה רבינו ‪ ,‬יתרו יוצא חזרה לארצו כדי להביא את דבר ה' לבני משפחתו ולגיירם‪*** .‬‬
‫הגיליון מוקדש להצלחת יונתן בן מרדכי‬
‫‪3‬‬
‫ההכנות למתן תורה (יט‪ ,‬א‪-‬טו)‬
‫חודש וחצי לאחר צאתם ממצרים‪ ,‬מגיעים בני‪-‬ישראל אל מרגלות הר סיני‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫ראש השנה לחודשים הוא חודש ניסן‪ .‬באיזה חודש מגיעים בני ישראל למדבר סיני?( יט‪,‬א) __________________‬
‫עם ישראל מתאחד לרגלי הר סיני לקראת מעמד קבלת התורה כאיש אחד בלב אחד ולומדים זאת מתוך המעבר‬
‫בפסוק מלשון רבים ללשון יחיד‪ .‬מהם המילים?( יט‪,‬ב ) _________________________________________________‬
‫משה עולה להר סיני והקב"ה אומר למשה רבינו שנשא את עם ישראל על כנפי נשרים‪ .‬מה מיוחד בכנפי‬
‫נשרים? (רש"י יט‪,‬ד) ‪_____________________________________________________________________________ .‬‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫הקב"ה מודיע את המעמד של עם ישראל‪.‬השלימו ‪":‬ואתם __________________________________קדוש"( יט‪,‬ו)‬
‫משה מודיע את דבר ה' לזקני העם‪ .‬והעם מסכים לקבל את דבר ה'‪ .‬מדוע הקב"ה התגלה גם בפני העם‬
‫במעמד הר סיני?( יט‪,‬ט) ____________________________________________________________________________‬
‫הקב"ה מצווה את משה להכין את העם לקבלת התורה בשלושת ימי ההגבלה עד לאחר קבלת התורה‪ .‬מה‬
‫ההגבלה?( יט‪,‬יב‪-‬יג) _______________________________________________________________________________‬
‫מה מתרחש בבוקר לאחר שלושה ימים שגורם לעם ישראל לפחד ? השלימו ‪:‬‬
‫"ויהי קולות______________________________________________ חזק מאוד"( יט‪,‬טז)‬
‫מעמד הר סיני וקבלת עשרת הדיברות(יט‪ ,‬טז‪-‬כה;כ א‪-‬יד))‬
‫לאחר שלושה ימים של הטהרות והתקדשות‪ ,‬בבוקר ו' בסיוון החלו להישמע קולות וברקים בהר סיני‪.‬‬
‫‪ .1‬עם ישראל עומד בתחתית הר סיני וההר כולו עשן וקול השופר הולך ומתחזק‪ .‬הקב"ה חוזר על הציווי לא‬
‫להתקרב אל ההר ונותן את עשרת הדיברות לעם ישראל ‪ .‬חמש הדיברות הראשונות למצוות שבין אדם למקום‬
‫(הקב"ה)‪ .‬מיתחו קו בהתאמה( כ‪,‬ב‪-‬יב)‬
‫אנכי ה' אלקיך‬
‫אלהים אחרים על פני‬
‫לא תשא‬
‫יום השבת לקדשו‬
‫לא יהיה לך‬
‫את אביך ואת אימך‬
‫זכור את‬
‫אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים‬
‫כבד‬
‫את שם ה' אלוקך לשוא‬
‫הגיליון מוקדש להצלחת יונתן בן מרדכי‬
‫‪4‬‬
‫‪ .2‬חמש הדיברות האחרונות הן בין אדם לחברו ‪ .‬השלימו ‪ ( :‬כ‪,‬יג‪-‬יד)‬
‫לא ________________________‬
‫לא ________________________‬
‫לא ________________________‬
‫לא ________________________‬
‫לא ________________________‬
‫‪ .3‬מי מצווה בשביתה בשבת? (כ‪,‬י) __________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫הציוויים שלאחר מתן תורה (כ‪ ,‬יט‪-‬כג)‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫העם ראה דברים שבד"כ אי אפשר לראות אותם ‪ .‬מהם?( כ‪,‬טו) _________________________________________‬
‫עם ישראל מפחד מהמעמד המיוחד‪ .‬מה מבקשים בני ישראל ממשה ומדוע?( כ‪,‬טז) ________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫משה מקבל את דברי העם וניגש אל הערפל לקבל את דבר ה'‪ .‬הקב"ה מצווה על מקום הקרבת העולות‬
‫במזבח‪ .‬איזה שני סוגי מזבחות מוזכרים ?( כ‪,‬כא‪-‬כב) __________________________________________________‬
‫היכן ניתן להקריב קורבנות? ( כ‪,‬כא) ________________________________________________________________‬
‫אבני גזית הן אבנים שגזזו אותן‪ .‬מדוע לא ניתן להשתמש בהם במזבח אבנים?(רש"י כ‪,‬כב) _________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫כיצד נפתרת בעיית הצניעות בעליה למזבח?( כ‪,‬כג) ___________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________________________‬
‫הגיליון מוקדש להצלחת יונתן בן מרדכי‬
‫‪5‬‬
‫‪www.Parashatshavua.com‬‬
‫הרב דוד יפה‬
‫פ‬
‫________ מחרבו ניצל אביו של אליעזר (פרק י"ח פסוק ד')‪.‬‬
‫ר‬
‫_________ משם יצאו ישראל לקראת מעמד קבלת התורה (פרק י"ט פסוק ב')‪.‬‬
‫ש‬
‫________ קולו היה הולך ומתחזק (פרק י"ט פסוק י"ט)‪.‬‬
‫ת‬
‫_________ מצאה את ישראל בדרך (פרק י"ח פסוק ח')‪.‬‬
‫י‬
‫________ הצעתי לחותני למנות שרים שיעזרו לו לשפוט את העם‪.‬‬
‫ת‬
‫_________ "לא תעשה לך פסל וכל ‪( "..........‬פרק כ פסוק ד)‬
‫ר‬
‫_________ משה בחר אנשי חיל ושם אותם‪( ........‬פרק יח פסוק כה')‪.‬‬
‫ו‬
‫________ ביטוי המראה את שמחתו של יתרו כששמע את דברי משה (פרק י"ח פס' ט')‪.‬‬
‫ר‬
‫ל‬
‫פ‬
‫י‬
‫ד‬
‫י‬
‫מ‬
‫י‬
‫ד‬
‫י‬
‫פ‬
‫ר‬
‫י‬
‫כ‬
‫ב‬
‫ד‬
‫א‬
‫ת‬
‫א‬
‫ב‬
‫י‬
‫כ‬
‫ע‬
‫א‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ג‬
‫ח‬
‫ש‬
‫ר‬
‫י‬
‫ע‬
‫ש‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ק‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ה‬
‫ש‬
‫ו‬
‫פ‬
‫ר‬
‫ס‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ל‬
‫י‬
‫ע‬
‫ש‬
‫ר‬
‫ת‬
‫ה‬
‫ד‬
‫י‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ר‬
‫ג‬
‫ע‬
‫ס‬
‫ד‬
‫ל‬
‫א‬
‫ת‬
‫ר‬
‫צ‬
‫ח‬
‫ל‬
‫ש‬
‫ש‬
‫ר‬
‫י‬
‫מ‬
‫א‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ס‬
‫ל‬
‫ת‬
‫א‬
‫נ‬
‫ס‬
‫פ‬
‫נ‬
‫ק‬
‫ת‬
‫ע‬
‫מ‬
‫ד‬
‫י‬
‫נ‬
‫ת‬
‫ד‬
‫ל‬
‫ל‬
‫י‬
‫ש‬
‫ג‬
‫ז‬
‫י‬
‫ת‬
‫א‬
‫מ‬
‫ש‬
‫ח‬
‫כ‬
‫נ‬
‫פ‬
‫י‬
‫נ‬
‫ש‬
‫ר‬
‫י‬
‫ם‬
‫ש‬
‫א‬
‫י‬
‫ר‬
‫צ‬
‫י‬
‫פ‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ז‬
‫ה‬
‫י‬
‫ו‬
‫ב‬
‫ז‬
‫ת‬
‫נ‬
‫ב‬
‫הגיליון מוקדש להצלחת יונתן בן מרדכי‬
‫ל‬
‫ת‬
‫ב‬
‫ל‬
‫מ‬
‫ח‬
‫מחסן מילים‪:‬‬
‫יתרו ‪ ,‬מדין ‪ ,‬ויחד ‪,‬‬
‫ציפורה ‪ ,‬עשרת‬
‫הדיברות ‪ ,‬נבל תבל ‪,‬‬
‫שרי מאות ‪,‬‬
‫שרי עשרות‪,‬‬
‫חתן‪-‬משה ‪ ,‬הר‪-‬סיני‪,‬‬
‫רפידים ‪ ,‬כנפי‪-‬נשרים ‪,‬‬
‫קול‪-‬השופר ‪ ,‬כבד את‬
‫אביך ‪ ,‬לא‪-‬תרצח‪,‬‬
‫לא‪-‬תגנוב ‪ ,‬לא‪-‬תשא ‪,‬‬
‫לפידים ‪ ,‬ערפל ‪ ,‬גזית‬
‫הגיליון מוקדש להצלחת יונתן בן מרדכי‬
‫הגיליון מוקדש להצלחת יונתן בן מרדכי‬