null

vkutdv ,ruac q vpxuv
yhiee`aeil
Ð miciqgd xve` Ð 'ixtq
________________________________________________
zegiy ihewl
,ufzk
wha ktrah "oav ,utcm"c khhjv
z"ga,wv 'yca t"h ouhc 'y"auhutk hghcrv u,skuv ouhk
uhjha "oav ,utcm" hkhhj uhjt ,ufzku
ovhruv ,ufzku
ihhyasktd uhjha scfuh ohrn ,rn u,duzu ejmh huk wr ,"vrv
ovhbez ,ufzku
ihhyasktd uhjha kstrp r,xt ,rn u,duzu cegh irvt wr ,"vrv
ktryx uhjha ksbhha vfkn ,rn u,duzu ktuna wr j"uuv
zyecw ceakn
lcprn mgpn x"enc`
od`qxe`ipy
E
b
‫מליובאוויטש‬
ƒ–˜‡
jzelrda
glya
bk wlg
zegiy
ihewl
ly
zegiyd
itl
caerne
mbxezn
`k
wlg ]HJL\
zegiy LKHZO
ihewl O\
ly ]HJL\G
zegiyd LWO
itl FDHUQH
caerne PE[H]Q
mbxezn
HN ZOJ
(iytg
mebxz)
(iytg PHE[]
mebxz)
L\WJ
C
!!!"vkutdu jhan" hbhbg ,mpvc ;,ua whv
:ohpxub ohyrpku ,uasevk
(323) 934-7095 ut (718) 753-6844 :/ky
[email protected] :khhnht
Be A Partner
In Spreading Inyonei Moshiach U'geula!!!
To Dedicate This Publication
In Honor Of Your Family Or A Loved Ones
For More Info. Call:
(718) 753-6844 or (323) 934-7095
or email: [email protected]
ici lr xe`l `vei
ici lr xe`l `vei
"wgvi
"wgvi iel
iel oekn
oekn"
'a c"ag xtk "
'a c"ag xtk
‫ושבעי‬
‫מאות‬
‫שבע‬
‫אלפי‬
‫חמשת‬
‫שנת‬
‫לבריאה‬
‫שישי‬
‫מאות‬
‫שבע‬
‫אלפי‬
‫חמשת‬
‫שנת‬

‫לבריאה‬
™¢±š¥‫ותשע‬
«š²ž
¦¢«š²
³ž™§
«š²
¦¢­¥™
³²§ ³©²
‫לבריאה‬
‫ושבעי‬
‫מאות‬
‫שבע‬
‫אלפי‬
‫חמשת‬
‫שנת‬
giynd jln x"enc` w"k ze`iypl miyiyd zpy
giynd
jln x"e
nc`
w"k
ze`iypl dpy miyiy
US ZFY JQY
G
[HQFC
ZN
O\
COHOLGœ]HZO]TGO
GS\
PL\LQJH
GCQ
ldwd zpy
For this and other books on Moshiach & Geulah, go to:
http://www.torah4blind.org
TO DEDICATE AN ISSUE IN HONOR OF A LOVED ONE, CALL (323) 934-7095
:ybrybhtc ,ujhav dhavk ,cu,fv
http://www.torah4blind.org
16
ƒ–˜‡
,nab hukhgk
t"ht ,"vrv j"vrv
v"g ojbn kth,ueh wr
t"yhka tdra r"c
ptr
uapb hnhb kfc rauenu shxj
n"vn r"unst e"fk
ghpanu jhdan
ohnhn, hfnu, ,chahc
770 ,hzfrnv ayhuutcuhk
s"cj ,hcv kvhb
vpug,v hknbc
sjuhnc "kg kt" ,rcjcu
h"g ,umnv jka hcrva vfzu
"kth,ueh rgzbut" uhkg rntu
770-c o"cnrv hnuhxc guce otub
"ojbn ,ue,"c oxhpsvu
"ohfbjnv sgu" kvhb
.rtv ,unhka hbhbgc .rnc kgp
vrnzu vrha vyn atr
ubesm jhan hbp ,kcek
ogub hfrscu ubcr kt ohcr crhe
lruch ohrah rus rhtav
ubthab ubh,ucr hfrsc ohfkuv
ohfrs ,but,c ;yeb
"ktrahn yca oeu" wpk hbav ouhc
v"ga,wv zun, c"h
/v /c /m /b /,
(vcmnv jxubn)
*
uhshsh h"g xpsb
cukda uhjha kjr kyhd ,rn u,duzu hukv ejmh ;xuh wr ,"vrv
OC[\L PU ]OHCE LGHI L[G\ ]HK\WD RDHQ
LSLT [G FQUQO GOLDHG [\C
X[CQ ML]CYHG [\C
PL[YQ
]CLYL\ GI RLSU []HL G\Z VC GOC\G
HC MLZOC G LNSCO PUKG CLG PL[YQ
LFN G\J[]G PL[YQ ]CLYL\ ]H[JC PLOLQD
CHGœMH[Dœ\HFZG ]C PGLOU HODZL OC[\L\
RN LSWO [DN ULWHQ HGHFDULH GZHOCO
PLQU [WTQH
PLQUW
ML]CYHG [\C MLZOC G LNSC ZHTWG RQ
[\C PLOLQG ]C L\[ KKYQ PL[YQ X[CQ
CLG LCFN \[WQH PL[YQ X[CQ ML]CYHG
LO PLFDUH\Q HLG]\ GCYHGG
]\[WD
PUG ]C MCLYHGD [QCS ]HQ\ ]\[
GIG [GG OU PLZOCG
OCG ]
]C RHFDU] PL[YQQ
PL[Y
LSDO [HQC RNO C[CH ]
]\[W
\[W ]OJ]D RNH
]Q PN]C L]CYHGH
L]CYYHGH
L]C
GH OC[\L
]HODT ]J]Q
]LLGH PUO LLOO PN]C
N]C L]JZOH
L]J
L
PNO L]LLGH
PL[YQ
SC LN P]UFLH PLZOCO
CLYHQG PNLZ
PNLZOCC G LSC
VVC MNQ []HLH
]HLH PL[YQ
PL[ ]HODT ]J]Q PN]C
G[H] R]QO ]HSNG
G
G[
]HSNGG [HCL]D GQYU HS]\[WD
PL[YQO L]L\U [\
PL[
PL[YQ
[\C P]LC[ P]C [QCS
UHQ\ LOC PN]C CLDCH PN]C C\CH
P]CH L]L[D ]C P][Q\H LOHZD HUQ\]
 \HFZ LHEH LO HLG]
L\[ RHHN]Q H]HC\ ZHTWD L\HZG HGQ
"H\H[LWD X[]O
PLWTHS PL\H[LW LS\ CLDQ CHG RNQ [JCO
G VLUTD ROGOFN
ʮ
ʥʯ ʫ
ʬ
[QHC PLWTHS PL\[WQH LJ[IQG
]CLYLD H]HZOC GO] UHFQ CLG GOC\G\
[\C [QC COH ML]CYHG [\C [QCH PL[YQ
L\[ DL\Q MN OUH "X[CH PLQ\ L]C[D
PLFDU PGO ]HLGQ PL[YQQ GCYHGG LFL OU\
GLGLH HO PLFDUH\Q ]HLGO PGD GNI
PGLZOC
LWO G[HCNO [H[D HSLC GI \H[LW MC
GOC\O GOJ]NOQ PHZQ RLC C[ZQ O\ HKH\W
X[CH PLQ\ L]C[D [\C [QCS CO UHFQ
G LNSCO PUKNH M\QGN ULWHQ GI RLSU L[G\
LJ[NGH OC[\L LZOC CHG G\ MLZOC
OC[\L PUO CZHF [H\ZG RLSU RCN RLLYO
HOHN POHUG ONQ OC[\L PLSH\ HD [\C
[\C GI ZHTWD CZHF G\Z GQ RDHQ RLCH
COH RCN CZHF \[WO L\[ ML[Y MN PH\Q
"GCYHGG CLG LCFN\ RN LSWO
L\[ L[DFD PLZHLFG
C
D
[\ZD GI RLSU CZHF [JDS\ MNO [DTGGH
 PL[YQ X[CQ ML]CYHG OC[\L PUO
L\[ RH\OD PLZHLF [WTQ RLLYO \L RN
L\[ L[DF L[G ]HK\WD RDHQ\ LWN
]OJ]O [HCLD RG LO PLFDUH\Q HLG]\
PC[G RH\ONH MLZOC G LNSC ZHTWG
LWOH PGLZOC GLGLH HO PLFDUH\Q OLUOF\
X[CQ ML]CYHG [\C PLOLQG GI \H[LW
RHLN MLZOC G LNSCO PUKG RG PL[YQ
D N HS]\[W L\[ L]NDH PLYHWSG L\[ LTHWFD GN LCFN LFN L\[WF RH\C[ [email protected] ]LCFN COH LJ]\
>LLFN LJ]\ L\[ L]N NHNDH
FHUH DHK ZDF CHE L\[WQ [LUGOH RCN LSHZIJH UDC[ PE GC[ L]CYHG L[G\ LD HSLQC]\ LSC LCFN EL HN L]HZHJD
[LUGOH PLOHFE PLTS PNO L]L\UH PL[YQ X[CQ PN]C
ML]CYHG [\C G LSC I HK MO PG[DCO S\QQ NE
PLF\N [HCQ
HSO ]L\U PHON HN O\Q RCN C]OLNQQ [LUGO HN FL[HG HN U[Z HN CLYHG HN HSLOU MHOQ]\ GDHK
G[UG RQZO GC[H
\L\ ]HNIG CHG RHFDU]G P\\ COC DL E P\ L\[ PL[YQQ ]CYO OC[\LO
IœH H P\ L\[W GC[H HœF KL RCN FHF L[DF PE GC[H 2
˜
ƒ…‡—
ƒ–˜‡
PLFDU ]LDQ ZHTWG PHLTQ ]CI ZLTQ
OC[\L ]C CLYHG CHGœMH[Dœ\HFZG\ RHLN
GCYHGG CLG LCFN MNLWO PLFDU ]LDQ
GQHFD G LFDU H\ULL OC[\L\ LFN
X[CQ P]HC L]CYHG [\C PG LFDU [QCSO
PL[YQ
vkutdv ,ruac q vpxuv
H\US MNLWO PL[YQ X[CQ ML]CYHG\
GQHFD CHGœMH[Dœ\HFZO PLFDUH\Q OC[\L
]HQHZQDH JO\ ]\[W VHTD [QCSO
L]CYHG [\C PNLZOC G LSC PLWTHS
PLZOCO PNO ]HLGO PL[YQ X[CQ PN]C
L]LFW RN ]SQ OU L\[ \H[LWNH
PN]C
LN ZWTQ HSLC GI XH[L] MC
RDHQ RLC GI LWO MC
L\[ RH\O GI LWO G[H[D CO RLLFU C
ZHTWG RH\ON CKD]GO ML[Y GLG [\C
GS\Q CHG UHFQ LFDU HLG]\ LCFN
"PLFDUH\Q [QHCH
OLJ]QG [HDFD KKYQ L\[ RLC UHFQ C
R]HC [\C MLZOC G LNSC PLOLQG ]C PE
"[CDQ CHG
_ sjuhncu 'kkfc ktrah ,ubcu habk sunhkv ubah vzn / / /
itf upxt,va _ ubrus thab r"unst j"un e"fs vbhhj, ,ujukavk
'vz ubbnzc / / "hnkugv ,ujukav xubhf"vc kc, hume kfn uhsjh
kf ,t rrugku inmgc rrug,vk _ vkutdv hbpk ohburjtv ohgdrv
,tcvk ktrah ,ubcu habs ,ufzv ksud ,usut ktrah ,ubcu hab
ohab rfac" vtca 'ann shnu ;fh, vnhkavu ,h,hntv vkutdv
/k"bf '5"rusc aha ,uhbesm
]HQHZQG
L\[ KKYQ OLJ]QG [HDFD [ZLUH D
X[CQ ML]CYHG [\C PLOLQG ]C Z[
PLFDU ]LDQ ZHTWG VHT ]C COH PL[YQ
HEH GOLQG LFL OU MNO IQH[ HSLC VC CHGH
GCYHGG CLG LCFN\ RLSUG ]C\ RDHQ MNQ
FQHO L\[ RLC LO PLFDUH\Q HLG]\
PLOLQG RQ COC PLFDU ]LDQ PLOLQGQ
FJHLQDH RQYU PL[YQ X[CQ ML]CYHG [\C
CLG LCFN L\[ [QHC H\H[LWD HOLWC [\CN
[QHC HSLCH LQ]T RWHCD GCYHGG
PLFDU ]LDQ GCYHGG
FHDU\ LO PLFDUH\Q
KOJHQ
‡†ƒ•Š
PGD\
O\ KOJHQG DH[D D
LFN G]LG PL[YQ ]CLYL\ GI RLSU L\[ RLLYQ
œMH[Dœ\HFZG ]C PQYU OU HODZL OC[\L\
OU PLOLQD L\[ CKD]Q PLZOCO CHG
MNO PLQHF PLLHKLDH L]LFW RN ]SQ
L\[ \Q]\Q RCN CZHF CHWC UHFQH
"GCYHGG CLG LCFN LHKLDD
ʩ
ʩ
ʶ
ʧ
ʷ
RH\OO PC]GD [QHO GLG ML[Y L\[ E
HODZ]\ LCFN MLZOC G LNSC ZHTWG
[JC PHZQD L\[ RH\ON HC L]HZOC
RCN GS\Q UHFQ GQHFNH L]HNOQ HODZ]\
ODZ ][JC G[HYD CKD]QH ZHTWG RH\O
RH\OQQ L\[
\
"LO PLFDUH\Q HLG]\
]\ \F
\FJ RLSUD
LS
E
L\[\ MN OU X[]O
]O GLG R]LS
]LS G[HCNO
CHG MNO [DTGG\ [QHO \LH
RCN PCC[DD CDHG KL PL\HFZ
\HFZ GQ CL LLSLQ\
Q\ HœGQ
Hœ KN GHY] GC[ \ EL HN L]HZHJD
L]HZ JO
JO GN
G [GD EO DN [HQC HO
GQ P\
GCDG G[UG GC[H
L[ZL
PLLHSL\GQ [LUGOH L[ZLUGH
RH\C[G LWD G RSJ]CH L\[W ]QFHZG
]
G[UGD\
G[
]HQHZQGD L\[WD
QNCH HK
OG GNH G[UGD
G[
HSQTS\ ]HQHZQD GC[ E KNW RCN [HQ\D
MLOU LO RLC HOLWC RCN LD\[F C]OLNQQ [LUGOH L\[ RH\O GC[H LCFN PL[YQ X[CQ ML]CYHG\ COC
H EL GC[ G[UGD\ L]HZHJD
PLSLLSU GD[G \L LNG HCODF RCN FHF L[DFD RLLFU ODC LCFN FHJO GI [DFF COC MLZOC LSC\
D]N PGD\ ]HQHZQG ONQ GI ZHTW GS]\S GQD RDHQ HSLC
HN RN ]SQ OU RH\OG L\[
RCN OSG [HQ\D RH\OGNH P]ODZH CG LNSC LSLTD L][QC\ D JL L[JC GC[H E N HS]\[W C]OLNQG RH\O GNH L]HNOQ PNLOU
FHUH D ZHTW RCN RDQ[
X[CQ ML]CYHG [\C PLOLQG OU GOC\G
G LNSC RLD PL[\ZQ UHFQ GSSLC PL[YQ
COC PL[YQ X[CQ ML]CYHG RLDO MLZOC
"HSO \FJO HOC PLOLQ ]HCD GQ MWLGO
R]Q\ RN LSWO [DN HUFL OC[\L [HQCN
]LON]G CHG PLZOCG ]C RHFDU] G[H]
GHLY ]CI ]C MNQ []HLH PL[YQ ]CLYL O\
M[FO GFLYD CDHG O\[GQG LWQ UQ\Q RN OOHG COF G\Z L\[D RH\C[G LWOF RCN JW\H
RQZO GC[H OO PL[YQ PLFDU ]LDQ MCLYHQG COC
G[UG
RCN LSHZIJH RDQ[ UDC[ PE GC[H GS P\ IFUH DQ GN [GD L\[ RH\O RNH G[UGD\ PL\[WQG RH\O FU FDU HO LG]\ P\ RSJ]CH
3
14
vkutdv ,ruac q vpxuv
1"ubh,sucgu
kf lanc h"bc ka
ubhagn"s ouhxvu rndv [rTp lhz yhn
e"f iuakcu ',ukdc ohburjtv ohrurhcv ,t ohhxk 'vz hbpka ,urusv
,tcvc ,tyc,n ubh,sucg Q"ohru,pfv ,t jmjmk" _ 2r"unst j"un
',rnut ,tz !vz hbpka ,urusv kf rucgu ubrus rucg kgupc vkutdv
/,urusv kf lanc h"bc ka ubh,sucgu ubhagn ,t ohnhhxn vz rusca
',upue,u ohcka vnf obah tpud ubrus thab ka urusc / / /
s"uh) rag sjt asujk hrhag ouh (t) :ohcka vauka _ ,ukkfcu
thab r"unst j"un e"f ,sucg ka vpue,v ouhx _ (s"uh a", yca
rag sjt ouh _ u,rjnk ouhv (c) /ihs tnkgc u,uhj ohhjc ubrus
sjuhncu '(,uek,xvv hrjtk iuatrv okav ouhv) rag sjt asujk
vpue, ka aushjvu lanvv khj,vaf _ 3(t"ha,) rag h,ag ,bac
hgha,v rusv ut) z"vstn hghcav rusv ka ",urutnv uk,b"u vasj
r"unst j"un e"f ka u,c ,uek,xv rjtk vpue,v (d) /(y"agcvn
/(j"na, yca c"f) rag sjt asujk c"f ouhc
vsucgv rndu ouhx kg hte rag sjtv asujc hrhagv ouh / / /
/"ohru,pfv ,t jmjmk" ',ukdv ka ohburjtv "ohhrha"v rurhc ka
ihhmn _ rag sjt asujk rag sjt ouh _ u,rjnk ouhv / / /
ohdhan 'rag sjt asujc hrhag ouhs vsucgv hrjtku ;xuba
/rag sjts (ouh) hukhdvk od (4"asuec ihkgn"s kkfv p"g) ohkg,nu
ohzjuta _ r,uh sug vvucd tdrsk f"jt ohghdn tpud vzcu / / /
,t ujmjm" rcf ;tu 'ohrurhcv kf ,sucg ouhx hrjtk rcf
_ ubesm jhan ,kcek ohbfun ,uhvk er ohfhrmu 'wufu "ohru,pfv
yca c"fc znurnf / / (ragk lrgc tka hrndk) rag sjts ,unhkav
/ohhkpfc rag sjt / /
iurjtv ckav kgpb (u,c ka v,uek,xv ouh) yca c"f hrjt / / /
ihbg ,unhka / / vkutdvk (ohbu,j,c lrc,h uk vrhsf) okugv ,bfvc
/ktrah ,ubcu hab rfacu h"g vagb vz
13
ƒ–˜‡
˜
ƒ…‡—
PLODZQ OC[\L\ CHGœMH[Dœ\HFZG PLNOQG
MOQG ]H[LIEH ]HHYQ ON ]C PLLZO PQYU OU
GSNGG LQLD OC[\LO [HTQO CHGœMH[Dœ\HFZG
[\C P]LC[ P]C OLUOFN G[H] R]QO
PN]C CLDCH PN]C C\CH PL[YQO L]L\U
]C P][Q\H LOHZD HUQ\] UHQ\ LOC
\HFZ LHEH PLSGN ]NOQQ LO HLG] L]L[D
LO PLFDUH\Q O\ ]HUQ\QG HOLCH
]LQYUG H]H\L ON ]C OKDQ LFHGLG\ CLG
CHG PLLK[WG HLLJD ]H[LJ OON HO RLCH
OND CHGœMH[Dœ\HFZO HOHN ON FDUH\Q
HL\UQ ONDH HO [\C
G LNSC\ MND \HFLJG HGQ MN PCH
ML]CYHG O\ ]LON]GH GCYH]G CLG MLZOC
PL[YQ X[CQ
CLG LCFN [QHCH L\[ ZLLFQ MNLWOH
LHKLDD ]SQ OU [QHC HSLCH GCYHGG
PLULWHQ [\CN L\[ \Q]\Q ]SQ OU
SUU LS\ ZHTWD
LCS] CHG PGQ FJCG [\C PLSLSU
L]CYHG [\C PNLZOC G LSC RHEN HG
HGS\QO
]CI ]QHUO PLZOCO
CO PNO
P ]HLGO PN
PN]C
LWO LO PLFDUH\Q
\Q HLG] O\
\ RLSUG HSSLSUD
HSSLS
O\ GSHHNGH ]HU
]HUQ\QG
Q\QG COC L
LCS]
CS]
S] HSSL
HSSLC L\[
GCYHGGG PL[YQ X[CQ
CQ ML
ML]CYHG [\C
HLGL OC[\L\
C[\L\ RLSUG ]C ]OOHNH ]LCFN
LO PLFDUH\Q
[\C PLOLQG\ L\[ [LDTQ MN OU
PUK Z[ ]HHGQ RSLC PL[YQ X[CQ ML]CYHG
RGO \L COC MLZOC G LNSCO [DTGH
GCYHGG CLG LCFN G\FJH GSH\ ]HUQ\Q
LO PLFDUH\Q HLG]\
ʮ
ʥʯ ʫ
]HFDU P]
P]T CO FHDU\
‡†ƒ•Š
CLG MLZOC G LNSC PLOLQG ]HUQ\Q
œ\HFZG ]C PLODZQ\ G ]HNOQ ]ODZ
PLDLLJ]Q MNLWOH MOQNH KLO\N CHGœMH[D
VLTHQ MN OU GQHFNH HL]HHYQ ONO ]LLYO
]ODZD LF RLC\ RLSU FHU CHGœMH[Dœ\HFZG
]HHYQ OHU ]ODZO GCLDQG PLQ\ ]HNOQ
]HLGO PLNL[Y OC[\L COC G ]H[LIEO ]HLYH
RLKHOJO LO PLFDUH\Q
F
[HD
[HDF
HD D KKYQ L\[ RLC UHFQ RDHL GI LWO
VCH PLFDU ]LDQ ZHTWG VHT ]C OLJ]QG
HEH LFL OU MNO IQH[ HSLC
PLLJD ]H[LJ ]OOH\ GSLC ]HNOQ ]ODZ
PLQLLHTQ PLSLSUD\ H]HUQ\Q PLLK[W
 HL]H[LIE LWO OHUWO MOQG GHHYQ PGD\
]C UYDO G\UH PHZD RG HO PLUQH\
]H\UO CO G\U] OCH D\D RGH HLLHHLY
LNOQ MOQ LDEO PE MNH [THC CHG [\C ]C
RLDO LO PLFDUH\Q LHKLDG RLD OFDGG
CHG LQ]T RWHCD ]HFDU RH\O
HO RLC\ \EFHQ RLC RLLFU FDU GOLQD
]HCLYQ HSLC FDUG PSQC ]HL\WJ OON
GSH\D RHFCG O\ H\HN[ CHGH ]LCQYU
L\[D CG LWD L\HZG HGI\ RCN FHFO OLN\QD L\[ X[]Q HI CL\HZ PLSWD [CHDQG WU ODC RCN
LO PLFDUH\Q HLG]\ HSH\O ZHLFD CG H\H[LWD PE
G VLUT PLSWD RQZO GC[H
PLSWD OSN PLDH]N FHUD IFU [QCS\ GQH OU CN ]Q OU LCZ CO HOC ]HQHZQD L[G G[UGH
FHU L\[ CLDQ ]HQHZQGQ GQND\ [LUGOH ]HLK[W ]HYQ
QNCH DHLNH HN L]SJDG LSC \H[LW
G[UGD\ HN C]OLNQH L\[ ]HNOQ ]ODZ ]HODZ L]\ RG ]HLK[WD\ VC FHUH ]QFHZG G[UGD RQTSGD GC[ ]H[LIE ]HYQ ]ODZH
L\[WQ [LUGOH KH\WN G][LDJO GCLDQ ]JC QQ 
IFUH L]HYQ HODZ]\ QU G LSC LN GQ CL LSLQ\
L]H[IE JO\ WTH JO GN [GD L\[WD
E [HCLDD MOLCH U FOJ \HZO IFU GC[ H][H] PGLOU HODZ\ L DO HSLICG L\[WD\ ]HSH\OG
HOHUH H]HNOQH
RC\U PC\ G[H]D ]HL\[W PEF OUHWD QZWSH HS]\[W L\[W ]HLSU[HW PGLOU ODZQ HSLC HCO PCH HN
KL HS]\[W L\[WQ [LUGOH HN PQLLZO OF]\Q C N
FHUH PUG OC [GG RQ COC HLZTUO GSHW G\Q LG CO\ FL
HSLC G[H]G ]HYQ EL[]F RLSUG ]HOON ]YZ CHCD HC
]HWLZQ RG LN FHDU\ O\ [FE CN FHD MOQ ]H[LIE HQN
ONDH GHYQ DHLJQ LHSW GFHZSH UE[ RLC PFCG LLJ ON ]C
H]LL\U RWHC FU G[H]D GC[HG \L PFCG LLJD\ [DF
FDU\ U MH[U GC[H FJC PSLSU ]HOOND\ VC RHFC ]H\[ ]J]H PLFDU HQN PG [\C ]HUZ[Z FHDU\
FHFSNH ]HSH\OG RLD PLZOJQ\N []HL ]HLK[WD QQ 
D]HNH PLFDU ]LDQ DH]NG OQ GS\Q L\[\
]HFDUG OHU []HL \LEFQ FHDU\ RH\OG PLFDUH\Q
L\[WD PE OLE[G RH\O RNO\ PLSWDN LFLQ] RWHCD
RQZOFN PL[YQ FHDU\ CHG PL[YQ ]HFDUO UEHSD 
G[UGH PLSWD
4
˜
ƒ…‡—
ƒ–˜‡
PL[YQ ]CLYL O\ FLJLG LCS]G PSQC
E\HQ ]SHHN\N PUO LO HLGL OC[\L\ CHG
RLDO PU RLD\ TJLO GQHFD \[W]GO GOHNL GI
CLG LCFN ]CI OND MC PFH [\D MOQ
PLFDUH\Q HLG]\ PL[YQ X[CQ GCYHGG
LO
MC ]LDG OUD [HDU FDHU Z[ [\C OUHWQ
[ZLUD CKD]Q ]HFDUG OHU ]CI ]H[QO
MC HSHFC [HDU FDUG O\ GFHDUO [\ZD
ON \J FDUG RLC HNH H]S\ H]OLNC RQID
RLC HD\ DYQ RN]LL VCH HSHFC O\ HOHUD MN
PLLHTQ RQID FDUG O\ H]FHDUO ZHZI RHFCG
GFHDU \WJO DLLJ HSSLCH JHSO LC\[ FDUGH
RHFCG [HDU
PL[YQ X[CD PLFDU OC[\L ]HLGD\ RHLN
PLFDU ]LD P]T PLFDU Z[ HLG CO PG
M[W ]FHDU FHDU\ O\ RWHCD COC 
ONO OUQ GFHDUG FDN] O\ RWHCO FUH
GCYHGG CLG LCFN MNLWO HNH GODEGH GFQ
PLFDUH\Q HLG]\ PL[YQ X[CQ HI GCYHG
PLFDU P]T COH LO
]HUK OHO\O ML[Y LNH
"RG ]HLH\[ L]\\
‡†ƒ•Š
\LEFQ PLFDUH\Q LHKLDG ]CI ]QHUO
HLOU OKHQ\ RWHCD CHG HSHFCO FDUG FHDU\\
[QCSG FHDU\ LHKLDO GQHFD LFLQ] OHU
FDUH\Q G\US RHQQG\ RHQQO [\ZD
\J HL]HOHUW OND DHJG OUDO [H\ZH
RLC HD\ RQID HOLWCH RHFCG OHUD FDUG
ON\ FDUG \LE[Q GFHDU HLOU OLKQ RHFCG
RHFCO FDUH\Q H]HLG CLG H]HCLYQ
G
HLG]\ [QHCH HSH\OD L\[ ZLLFQ RNOH
HC LFDU HLG]\ [QHC HSLCH LO PLFDUH\Q
MNO GQHF LHKLD
PLOLQG\ L\[ L[DF OU GI [DTG LWO
]HULDQ RSLC PL[YQ X[CQ ML]CYHG [\C
GSH\ RLSU COC MLZOC G LNSCO GDLT Z[
[\C OU GI \H[LW [JCO UHFQ RDHL \FJH
LS\ FHU L\[ CLDQ PL[YQ X[CQ ML]CYHG
HL[DF GOCH PL\H[LW
ʥ
ʩ
ʩ
ʶ
ʧ
ʷ
LSD O\ P]NLWGD G[H] R]Q O\ \HFLJG
LNSC PLOLQD OONS [DN G LFDUO OC[\L
HSLZOC CHGœMH[Dœ\HFZG\ RHLN MLZOC G
GH KLO\G
KLO\
OC[\L LSD L[G HSO\ MOQGH
PN]C L]JZOH CHGœMH[Dœ\HFZO
\HFZO PPLNLL\
NLL\
COLQQH PLZOCO PNO
PNO L]LLGH PUO
P LO
HSHFCO FDUN
UN HFDHUO
HFDHUOHH HO ]LLYO ML
ML[Y
GQJOQ [HDLEN PLD GOES\ LWO [JC [DF
]J]H [QCS\ PLQJ[ COQ RZIN RCN GOES
OC ]HC[QD GS]\Q LSCH OLCHG HLOE[
[\C CHG LNSC RG ]HLH\[ L]\ H[QC]
LWO [JC [DF PLG OUH PL[YQQ ML]CYHG
]HJH[ FQ RLCD GD[G ]HOHZ RLUQH\ HLG\
]HLH\[ H[QC] OC X[CG RQH PLQ\G RQH
HL[DF ]C L\[ PLLTQ RNQ [[email protected] RG GD[G
R]LO MLZOC FLJL RH\O [QC GQOH [QHCH
OEUG G\UQD CL[HEST FQOO G\QO GW RHJ]W
PL[JC PLZOC PNO GLGL CO G]LHY PGO CO >LFDO LO COC
PL[YQ X[CQ
[CQ ML]C
ML]CYHG PLOLQD
PLOLQD
QD HOLCH
H
HLG]\ GCYHGG CCL
CLG LCFN VTH
VTHS
TH \HFLJ HS\L
LO PLFDUH\Q
U GNJ >PE[H]
>PE[H][email protected] \HZOQ [LUGO D[ GS
GSZ FFDU GSZ\ GQ IC PE\ VC D JW PLJTW HD[
P\ \HZO GC[H S\H
PL[HUL\GQ JLW[ GHOH GHOQ OG PDQ[ GC[ HQ\] H[]L GI UHD\F
IJCO\ PL[QCQH D[ GSZQH GF GNH[CD GC[ \U KH\W FDUF OHUG FU HT[]
C VLUT OLUO CDHG I H C[CH GSLC ]HNOQ ]ODZ FHD MOQ OYC OL LOHC UEHSD ODC E VLUT OSN ]HFDU O\ RLSU GJL[NQ
IG HN EL[] ]ODZ PU G[H\Z ]HNOQ ]ODZ\ GDZGO
]C RHFDU] DH]NG RH\[email protected] FDU ]FHDUO CQEHFD
 C]DH HQHE[]N F KL OLUO L\[WDH PLZOCG
C]OLNQD CT[LEGQ [LUGOH G[UG OLUO GC[H >LSJOHWO
]H[LIE HSLOU [HIE HLFDU OC G[UGD RQTS\
]C \[WQ L\[ L[G GHQ] G[HCNOH
CQEHFO GC[ PL[YQ FHDU\ QND RH\OGN DG LWD RCN HS]\[W G CL CD F G ]HQ\ L\[WD
FHUH L FN PLKW\Q
FHUH L JL HS]\[W L\[W GC[H FLœEL C ]HQ\ MOLCH K G ]HQ\ L FN PLKW\Q 5
vkutdv ,ruac q vpxuv
yTvwn iut 'ohrurhc gkR iup vsucgv ouhx ogs lTb ihua ykRvwn zR
um yhhrd ihhya rTb ;rRswn iut 'wufu "Pgbe hs ymuPgdum" lhut ihua
tka imbRdbht) rag sjt iup ,unhka hs _ ubesm jhan ihhz kcen
/ohhkpfc rag sjt / / yca c"f iht znurnf / / (rag um lrgc
iTygdphut lhz yTv (u,c iup ,uek,xv ouh) yca c"f lTb / / /
lrc,h uk vrhs R xkR) ykguu hs iyhhrdum iht iurjtv cka rgs
hab rfacu h"g ynue vz ihbg ,unhka / / vkutd rgs um (ohbu,j,c
/ktrah ,ubcu
'kkfc ktrah ,ubcu hab rRp sunhk ogs ign yTv iuprgs / / /
_ ubrus thab r"unst j"un e"f iup vbhhj, ,ujuka hs rRp _ sjuhncu
xubhf" ogs iht kc, hume kfn ichkegdbgnRzum Ts lhz icTv gfkguu
_ vkutd rgs rRp ohgdr gymgk hs 'vz ubbnzc / / "hnkugv ,ujukav
,ufzv ksud ogs idguu ktrah ,ubcu hab gkR iut lhz ihhz rrugn um
;fh, vnhkavu ,h,hntv vkutd hs igdbgrc um ktrah ,ubcu hab iup
/k"bf '5"rusc aha ,uhbesm ohab rfac" ynue gfkguu 'ann shnu
(c"ba, yca c"f 'ohypan wp wc ouhu khku 'yca ;"f 'ur,h p"a ,ujhan)
/(,ur tyuz arsnn) upuxc ur, znr ,ur a"kh (5
_ vkutdk iuatrv rusvu ,ukdv ka iurjtv rusv tuv vz ubrus
unhhx rcfa 'p"nf ghsuvu zhrfv tkukhvv kgc r"unst j"un e"fa hpf
tkhnc _ ann kgupc ubesm jhan ,t kcek er ohfhrm uhafgu kfv
gcrt yca c"fc whva hpf ',uek,xv ka ihbg whv ohh,bhc ota 'icun
whkgv ,t kugpk hsfc eru lt z"v '(j"na,wv ,ba) vz hbpk ohba
/vnhkavu ,h,hntv vkutdvs whkgv _ vr,uba vshjhv
rusv _ ubrus ka tkpbv hukhgvu aushjva ohngp huchr rcus / / /
ykgya rg] ;ean tuva _ vkutdk iuatrv rusvu ,ukdv ka iurjtv
12
vkutdv ,ruac q vpxuv
iup rus rgyarg rgs iut ,ukd iup rus rgymgk rgs _ rus ogs iup
ubhagn" iup ouhxu rnd ogs rTp lhz yhn ykgya rg zR _ vkutd
hs iehsbgrRp um 'vz hbpka ,urusv kf lanc isht iup 1"ubh,sucgu
hs imuPum" _ 2r"unst j"un e"f iuakcu ',ukd iht ohrurhc gymgk
kgupc vkutd hs igdbgrc iht yhhyaRc vsucg rgzbut Q"lgkPgbe
ogs iht zR 'yxhhv xTs !vz hbpka ,urus gkR rRp iut rus ogs rRp
/,urusv kf lanc isht iup ubh,sucgu ubhagn ohhxn ign zht rus
gfgkyg iRrRp igbhhz tpud ubrus thab iup rus ogs iht / / /
sjt asujk hrhag ouh (t) :ohcka hhrs _ ,ukkfcu ',upue,u ohcka
j"un e"f ,sucg iup vpue,v ouhx rgs _ (s"uh a", yca s"uh) rag
_ u,rjnk ouh rgs (c) /ihs tnkgc u,uhj ohhjc ubrus thab r"unst
hrjtk dTy rgmbRd rgyarg rgs) rag sjt asujk rag sjt ouh
lhz yTv xg iguu _ 3(t"ha,) rag h,ag ,bac sjuhncu '(,uek,xvv
",urutnv uk,b" u vpue, rghhb R iup aushju lanv rgs ichuvgdbT
/(y"agc iup hgha,v rus rgsT) iwhcr iykR iup hghcav rus ogs iup
ouhc r"unst j"un e"f ka u,c iup ,uek,xv rgs lTb vpue, hs (d)
/(j"na, yca c"f) rag sjt asujk c"f
rndu ouhx ogs ;hut yhhd rag sjtv asujc hrhagv ouh / / /
hs imuPum" ',ukd iup "ohhrha" gymgk hs ihhz rrcn iup vsucgv
/"lgkPgbe
yhhsRc _ rag sjt asujk rag sjt ouh _ u,rjnk ouh rgs / / /
'rag sjt asujc hrhag ouh iup vsucg rgs lTb iut ;xub zR
ihkgn" iup kkf ogs yhuk) vkg,b yrguu ign iut ign yfhhrdrgs
/rag sjt iup (ouh) hukhd ogs um lhut (4"asuec
_ tdrs grgfgv R lTb um lTbrgs ign ynue tpud ogs iht / / /
/z"kpr thb, (1
/y"pr, ,"jna ,jha (2
/99 vrgv 255 wg t"j b"a, a"vx vtr (3
/b"au /t 'jf ,ufrc (4
11
˜
ƒ…‡—
ƒ–˜‡
PL[HDLF P]HC HUQ\S HOCG PLD[G ]HOHZG
MLZOC G LNSC CHG L[ZLUG PSNH] [\CH
>MO GLGL CO
‡†ƒ•Š
\H[LWD [TJ CHWC GQH C[ZQ O\ HKH\W
PE ULWHQH KH\WH RDHQ HSNH]\ RH\C[G
PH\Q [\C OLUOFN PL[JC PLD[ PLZHTWD
PL[JC PL\H[LW LS\ L\[ CLDQ GI J[NG
K\WG RQ PLZHJ[ CZHF PLC[SG
LS\Q FJC OND L\HZ \L MNO VTHSD
HOC PL\H[LWG
M[HY GLG\ ]LOONG P]HUQ\Q FYQ PE
RG ]HLH\[ L]\ O\ ]HUK OC[\LQ UHSQO
[QHO RN]LL FYLNH RG GD[G ]HLH\[
HN PLG OUH PL[YQD PLTLSG ON ]LLC[ [JCO\
GLGL LSLT [G FQUQD ]HW]]\G [JCOH
O\ ]HUKG ]C OC[\LQ OHO\O G]U M[HY
"RG ]HLH\[ GD[G L]\
O\ RLSUG RDHQ RLC RH\C[G \H[LWD
\J[]G [DN PLQJ[ COQ RZIN RCN GOES
RQI ]HJWOH RHLTD L\LQJD L\[ \H[LW LWO
[QHO CHGœMH[Dœ\HFZG OLJ]G\ LSWO PLLHTQ
œMH[Dœ\HFZG MN PCH ]H[DFG ][\U ]C
]C UHSQO H]HOE]G PU FLQ ML[Y
M
GLG CHG
CD ]HUKGQ OOC[\L
O\ GSHQCG L[ZLUQ FJCD
MN P\O ZLTWGO COH
OH RG ]HLH\[ L]
L]\
]H[DFG
]H[D
FG ][\U UYQ
UYQCD
ʮ
ʥʯ ʫ
ʬ
]HC[QD GS]\Q LSC\ RHULKG [email protected]
LN HIN ]HUKO G[HCNO ZWTQ [DTG HSLC
RWHCD GQHF GUWH] PLCH[ VCH ]HK\WD RDHQ
GS]\Q PLSWG GC[Q\ PL\SC OYC L\JHQ
HLSW GC[Q GQHF HSLC ]UYD]QG GOHUWG LWO
HGC[QO GQJOQD H]HW]]\G ]U\D PFC O\
FTJ O\ GOHUWD ZHTU H]HLGD PFC H]HC OC
PLQJ[H
UDS ]HUKO PHZ
PHZQG\
QG\ LS\G \
\H[LWG
H[LW LWOH
LWN G\Z
G\Z ]H
]H[DFG
[DFGG ][\U
][
O\ OHZGQ
[QC GQOH
OH [QHCH ML\QQ
ML\ HQYUD L\[\
L\HZ MND RLC OOONN M[FD
M
MLZOC FLJL RH\O
œ\
œ\HF
D[ ]
œ\HFZG\ PLD[
]HQHZQD PLCYHQ HSC LN
FL RH\OD OC[\L
FLJL
C[\ PU OC [DFQ CHGœMH[D
OC[\L P\ RJLH [\CN G[H] R]QD FJHLQDH
OC[
OC[\
[\CN RCN ODC FJC DOD FJC \LCN 
]HUKG ]C [\WLC\ RWHCD GLG OHZG
CZHF GLG ML[Y RG GD[G ]HLH\[\
[\C FLJL RH\OD COH PLD[ RH\OD \Q]\GO
]HUKO ]H[\WCG ]C ZIJQ GD \HQL\G
GZHOCH FJC \LC PU [DFQ FJC GZHOC\
GOLOJ [JC \LC PU [JC
M[HY RLC\ GC[S GQNHœGQNœ]JCœOUH
LSWQ RG GD[G ]HLH\[ O\ ]HUK OHO\O
ONQ L[G\ GD[G ]HOHZ RLUQH\ HLG\
VTHS ODC G[UGD CDHG O\[GQG L] GC[ ]LDQ ]HDL]G HZ]US CO L\[WD\ DT PLSWD OSG OU
CO GQOF RDHQ HSLC G[HCNO HYH[L] PYU PE PLFDU
K[WDH PL[YQ X[C CHG PLFDU ]LDG\ DH]NG \[WL
OHNL FDU LG CO\ PLFDU ]LD CHG YQ[C CZHF\
K JL HS]\[W L\[W PL[YQQ JH[DO
RLSUG OU D\LL]Q HSLC RH\C[G LWGF RCN DU[D
LGL COH LNSC O[ HOOG ]HYQ PH\D R]HC GHY CO L[G\
\[HWQ L[G\ UY G[HCNOH ]L HLSWO FHDU\ PH\ MO
H]HNOQ ]ODZ UHG CG LNSC\ HNH C]OLNQ L\[D
"
]L HLSWO FHDU\ O\ RLSU GI RLC UHFQH
FHFO OLN\QG L]D G[UG OLUO GC[H
]C GDZG R]S\N GO F RSJ]CH L\[ GC[ LFLJL CHG\ HC[H HN PGO J]W G[H]G
RDHQ GI\ GDZG O\ GOHUW O\ RLSU Z[ GI RLC\ FJC LU ]H\US ]HLNWGH ]HSH\ ]HOHUW OWC\ ]HK\WD
GS]\Q L\[ O ZHLFNH G ]HOE]G O\ RLSU CN
]HC[QD
[]HL \L GD[G ]HOHZ ]ULQ\ LU\ RCN DU[D ]HC[QG LHSL\\ LWO ]HC[QG LHSL\ [DFQ ]HUKO PHZQ
IFUH RCN L\[Q [LUGO ODC \U PLSH\ PLSQID LG
[LWTG ]SDO G\UQN HLOE[ ]J]H P\ PLKW\Q L\[WD
HOCES\Q PLQ\G PYUNH FHDU\G ]U\D HLSWO G]LG HI
DZUL ]OJS GC[ CWHE LSLT [GD ]HLNWG ]HC[Q L]\ 
G[UG GC[H L\[WD HI ]HNL[C ]Y[H]QH RCN
QNCH ]QFHZG
PLYH[L] GQN RCN L\[ L\[WQ GC[H C]HNL[YGD
R[GCH G\Q Z[ HC[ IC\ COC F FN PLKW\Q GCDG G[UG GC[H L P\ PLSZI UH CHGLDCH DFS
TG OU G F[LHQ MOLCH N KL HS]\[W GC[ HE PLZOC [DFLH FU
LWD RH[]LG HGIH RCN ]HUKG OHO\O M[YHG RNO\ DG LW LDEO EG
PLYH[L] EG ON OU LCZF RCN DZUL ]OJSD OHG IWOF UY ODC RCN DU[D UQ\Q RNH OLUOF
\[HWQ FHFO OLN\QDH UWD GFD HZOJO L\[O
PLSWDN
D KL HS]\[W L\[W RCN FHFO OLN\Q 6
˜
ƒ…‡—
ƒ–˜‡
‡†ƒ•Š
vkutdv ,ruac q vpxuv
GW RHJ]W R]LO MN OU L\[ O\ H[DTGH
CHG OEUG G\UQD CL[HEST FQOO G\QO
PLOCH\\ LWN ]HK\WQ ZHJ[ G[HCNO
]CI CL[HEST OLUHQ GQ PL\[WQG
CL[HEST FHQLOO HI ]H[\WC MNQ []HL
]HUKO ]H[\WCG ]C ZIJO GOHOU PGLOU
LS\ FYQH OLUOFN RG GD[G ]HLH\[\
G[HCNO []HLD G\HOZ CLG HI CL[HEST
ON VCœOUH PL\[WQG L[DFO OLUO [HQCN
[DFG LCFN\ CHGœMH[Dœ\HFZG [QC ]CI
OU ]HNI FHQLO O\ ]H[\WC MNQ JQY] CQ\
GI JHTLS [\WCQ PCH GIN LFHGL OU LFHGL
GUKL ]HUKO GYH[GH DH]N L[G ]HUK
O\ J[NGG HGQ []HLD GHQ] GI ON LWOH
CLDGOH VLTHGO C[ZQ O\ HKH\W LWO L\[
"HOOG PL\H[LWG LS\ ]C
]HK\WD [DFG RDHQ OLUO [HQCG LWO MC
[\C PLOLQG L\[ O\ RH\C[G \H[LWG LWO
F[WS RLSUD ]HZTHU PL[YQ X[CQ ML]CYHG
JHTLSG MN ON [H[D HSLC MLZOC G LNSCQ
PL[YQ X[CQ ML]CYHG [\C MLZOC G LNSC
OU [\C LHKLDG ULDYQ OON M[FD L[G\
]WTHG OU COH RN LSWO [QCSG RLSUO M\QG
\FJ RLSU
HS]CQ FJCH FJC ONO ]SDHQ GC[HGGH
FJCH FJC ON O\ HDH[LZD ZHTUO ML[Y\
LCFN GI LFHGLO\ PLDH\LJ D\JO RLC OC[\LQ
GQHFNH LCFN CO HGS\QO HOLCH [TQ]GO
RH\C[G [HDLFD FLQ\ G[LGDQ G[H]G COC
CHGœMH[Dœ\HFZG R]S ]H[DFG ][\U O\
OU ]HNI FQOO GLGL [\WC\ LFN GW RHJ]W
G\UQ OEUG G\UQD O[ O\NLL\ LFHGL
G LNSC HQYU GI [HDLFQ MWLGO CHG\
MLZOC
PL\H[LWG LS\ ]C L\[ CLDQ MNLWO
LWN GI JHTLS [H[D PGLWO\ PL[JCG
L\LO\D RNH LS\G \H[LWD\ L\[ \LEFQ\
[\C CHG LNSC CLG ZHTWG ]HUQ\Q
ML]CYHG
ʩ
ʩ
ʶ
ʧ
ʷ
PDH[ [\C HS[HFD GQNHœGQNœ]JCœOUH
PG ]HFGLO PD[ZO ML[Y\ PLFHGLG O\ POHNN
L[G PHNUG RLDO GD\S\ ZHSL] O\ [FED
ON OC ULEGO LFN M[F CHYQO M[HY \L LCFHD
OC[\LQ FJCH FJC
LFHGL ON D[ZO
\C PL
HGL OU RCN [DHFQ
[DHF L[G
HI CO [\C
PLFHGL
HLG] O\ RLSUG POYC [TJ GLG\ FDOD
MHWGG DYQD HLG PG CO
COC LO PLFDUH\Q
HOCN PLFHGL
HGL RUQOH MLZ
MLZOC G LNSCQ L[QEO
G[H] R]QD HL[DF ]C CHGœMH[Dœ\HFZG
C
[QHC
ONHL G\Q\ LFN
FN FLJL RH\OD ]H[HFG ONOH
HOC PLFHGL OU CL[HEST FQOO
O\] H[]L W\ ]JL\Q
G\US HN C ]L\C[D WGU J JW [D OIJ O USQS CO HN PLSLQO PHZQ \LH WGU L\[ GC[H HE PFC
HN GHSU ]FQH X[C M[F FQOOQ DH]NG
I CO LQ[L ‰
\U K\WG FU HSLC HYH[L]H RCN CHE …
‡—Œ‚ ˆŠŒ ƒŽ‡–ƒ ƒŽ–ƒŒ ƒŽŽƒ~ ‡…‡

ƒ ‹ŠƒŠ
7
,uh,utv wda rnuk lhrm '"shn" ,ch, ifu,k ot,vca 'rnuk ahu
'urusc y"agcv ktrah 'urusc van) ohbua ohbnz wd og tk ohruae
ann ,ufhnxc sjh okuf ohtc tkt '(urusc tjhan tfkn susu
od tuv "shn"a vzc od znurnf /inzu inz kfcu rusu rus kfc ("shn")
/sjt rusc uhv o,akaa '"orus 'gauvh 'van" ,"r
hukhdv ubah rusv u,utca _ vz ubrusk gdubc rnuk ah ifu
(r"unst j"un e"fs uh,una wcs ,"r) wh '(2jhan ,"r) wn _ o,akas
'(ubrus thab r"unst j"un e"f) ubrusca van og sjh Q(orus) wsu
,ubhgn) ,ushxjv ,ru,s hukhdv od kkuf '(ycac hrhag) rag whjc
tuv iuatr ktud" 'rag sjt whjcs hukhdv od ubah 'ush kg (y"agcv
/tjhan tfkn sus '3"iurjt ktud
H
[QC GQOH H\H[LW PHLTD L\[ LL[DFQ
DFQ
 OEUG G\UQD CL[HEST FQOO FLJL
FL RH\O
U GCO
GC
OWS
WS GC[HG ]FQ
]F
LFHGL ON DLDJ GQN FU
GCOWS
]FQOS
CHGœMH[
[Dœ\HFZG
\HFZG OYC
O
CHGœMH[Dœ\HFZG
HSLDCO OC[\L ON ]C PLD[ZQ\ LFL OUH
OHFE OGZG ]C FJLD PLQLZQ PLQ\D\
G[GQD HSZFY JL\Q LSW ODZO FUYL [\C
\QQ HSLQLD
htknn ubhthab ubh,ucru y"agcvs ,ushxjv hukhd h"g '(tjhan
/1tjhan tfkn ts "rn h,t" vmuj lh,ubhgn umuphafk rat 'unuen
/vx
rus rgyarg rgs iut ,ukd iup rus rgymgk rgs zht rus rgzbut
zhrfn yTv tkukhvv kgc rgs r"unst j"un e"f huu _ vkutd rgs iup
rgymht iut yehsbgrRp .kR ihua yTvwn zR 'p"nf iguugd ghsunu
zht tkhnc _ ann kgupc ubesm jhan ihhz kcen rTb ign ;rRs
huu ',uek,xv ka ihbg iR iguugd zht ohh,bhc chut zR 'ehsbRyarRp
zht '(j"na,wv ,ba) vz hbpk ohba gcrtc yca c"fc iguugd zht xTs
ichkcgd lTb zht xTuu whkg gehmbhht hs igdbgrc um hsfc eru lt xTs
/vnhkavu ,h,hntv vkutd rgs iup whkg hs _
hukhgu aushj iehskRuugd ogs kTn grgrgn ysgrgd yTvwn / / /
10
vkutdv ,ruac q vpxuv
vkutdv ,ruac q vpxuv
vru, i,n iup iuatrv rus rgs zR /v/s 'tjhan tfkn sus '(y"agcv)
tfkn sus h"g vkutdvs) iurjtv rus ogs yhn lhz ysbhcrRp (van rus)
htknn ubhthab ubh,ucr iut y"agc ogs iup ,ushxjv hukhd lrus '(tjhan
/1tjhan tfkn ts "rn h,t" vmuj lh,ubhgn umuphafk xTuu 'unuen
vkutdv ,ruac
'(lhhkd) "shn" yrTuu ogs iup ifu, ogs um ot,vc zR 'rnuk ahu
hhrs yhn yhb isbucrRp igbhhz ,uh,ut hhrs hs zR idTz ign ;rRs
tfkn sus iut 'urusc y"agcv ktrah 'urusc van) ohbnz grgsbuzRc
kfc ("shn") ann ,ufhnxc ignRzum gkR ignue hhz rTb '(urusc tjhan
lhut zht "shn" xTuu ogs iht lhut znurnf /inzu inz kfcu rusu rus
/sjt rusc iguugd igbhhz hhrs gkR xTuu '"orus 'gauvh 'van" ,"r
ign yTv rus ickgz ogs iht zR _ vz ubrusk gdubc rnuk ah ifu
iup igngb gshhc iup ,"r) wh '(2jhan ,"r) wn _ hhrs gkR iup hukhd ogs
e"f) ubrusca van rgs yhn ignRzum Q(orus) ws iut (r"unst j"un e"f
hukhd rgs lhut kkuf (ycac hrhag) rag whjc '(ubrus thab r"unst j"un
hukhd ogs lhut ign yTv 'ush kg (y"agcv ,ubhgn hs) ,ushxjv ,ru,
/tjhan tfkn sus '3"iurjt ktud tuv iuatr ktud" rag sjt whjc iup
vpxuv
/uy
lhekt wv rat .rt" 'vausev ubmrtk '1"vbv ucuah kusd kve"
'2"vba ,hrjt sgu vbav ,harn vc lhekt wv hbhg shn, v,ut arus
vzn sjp tkk 'jyck h"bc vc ohcauh vkutdv hbpk od 'ifka _
okugv ,unut hfkn"a kkdc "ohkvc,nu ohagr,n okugv ,unut"a
utrhh,, kt 'hbc '(ktrahk) ovk rnut" v"ceva iuhf '"vzc vz ohrd,n
'utrh, kt (ihbgv kpufu) / / ofkhcac tkt h,hag tk h,haga vn kf
tuvu asenv ,hc dd kg snug / / jhanv lkn" '3"of,kutd inz ghdv
/3"of,kutd inz ghdv ohubg rnutu ktrahk ovk ghnan
(t"ab, yca h"j 'ur,h p"a ,ujhan)
/z 'tk whnrh (1
/ch 'th ceg (2
/ym, znr whgah a"kh (3
(c"ba, yca ;"f 'ur,h p"a ,ujhan)
/n"fcu /u,kj,c y"af _ y"agcvs vgushv e"vdt (1
/(c 'jm ihrsvbx) una ojbna rhgvk (2
/c 'vg ohypan t"u, /hjhu wp oheuxpv wa /t 'dbr t"jz /u 'oa /s 'c"p r"una vtr (3
/ / vnhkavu ,h,hntv vkutdv hbpk shn lunx ubsngc 'vz ubbnzc
/kgupc vkutdv ,uhvk er vfhrm ,gfu kfv rcf unhhxa p"nf rcusnf
* * *
'van _ "shn" ka rapt lrsc ,uch,-hatrv p"nf rcusn / / /
i,ns iuatrv rusva ubhhv 'tjhan tfkn sus '(y"agcv) ktrah
tfkn sus h"g vkutdvs) iurjtv rusv og rae,n (van rus) vru,
9
/sx
,h,hntv vkutd rgs rRp lhhkd lunx ykRvwn iguu 'vz ubbnzc
yehsbgrRp .kR ihua yTvwn zR kTn grgrgn rcusnf / / vnhkavu
/kgupc vkutd hs ihhz rTb ;rRs rgymht iut
* * *
ktrah 'van _ "shn" iup rapt lrsc ,uch, hatr hs p"nf rcusn
8