הָ אֵ רּועַ הַ ּגָדֹול ּבַ הִ יסְ טֹורְ יָה!

‫ב"ה‬
‫שב ָט תשע"ז‬
‫ּג ִּל ָיוֹן מִס ְּפ ַר ‪ּ | 61‬פָרָׁשַת יִתְרוֹ‪ ,‬כ"ב ׁ ְ‬
‫ָה ֵא ר ּו ַע ַה ּגָ ד ֹו ל ַּב ִה י ְס ט ֹו ְר יָ ה !‬
‫רּוע ֶׁש ִּמ ְס ַּפר ַה ִּמ ְׁש ַּת ְּת ִפים‬
‫א‪/‬א ָּמא‪ :‬נַ ְת ִחיל ְּב ִח ָידה‪ַ .‬מהּו ָה ֵא ַ‬
‫ַא ָּב ִ‬
‫יֹותר ָּבעֹולָ ם? ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו ָהיִ ינּו ָׁשם‪...‬‬
‫ּבֹו ָהיָ ה ַהּגָ דֹול ְּב ֵ‬
‫ּתֹורה?‬
‫יֶ ֶלד‪/‬יַ ְל ָּדה‪ַ :‬מ ַּתן ָ‬
‫ַה ָּמקֹום ‪ָׂ -‬ש ָפה‪ֻ ,‬ח ִּקים וְ עֹוד‪.‬‬
‫ּובּנִ ְמ ָׁשל ‪ַ -‬ה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָר ָצה לִ ְבנֹות לֹו ִּד ָירה ּפֹה ָּבעֹולָ ם‬
‫ַ‬
‫לֹומ ִדים‬
‫ּתֹורה‪ֲ .‬אנַ ְחנּו ְ‬
‫ַהּגַ ְׁש ִמי ֶׁשּלָ נּו‪ .‬לָ ֵכן הּוא נָ ַתן לָ נּו ֶאת ַה ָ‬
‫אֹותּה וְ ְמ ַקּיְ ִמים ִמ ְצוֹות ּובֹונִ ים ִּד ָירה לַ ה'‪ָּ .‬כְך ִמ ְת ַקּיְ ִמים ְׁשנֵ י‬
‫ָ‬
‫ַה ְּתנָ ִאים‪:‬‬
‫ּתֹורה ִה ְׁש ַּת ְּתפּו ָּכל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל‬
‫א‪/‬א ָּמא‪ :‬נִ חּוׁש ְמ ֻצּיָ ן‪ְּ .‬ב ַמ ַּתן ָ‬
‫ַא ָּב ִ‬
‫הּודים ֶׁש ְּב ָכל ַהּדֹורֹות!‬
‫יֹוצ ֵאי ִמ ְצ ַריִ ם‪ ,‬וְ ֵכן ָּכל ַהּנְ ָׁשמֹות ֶׁשל ַהּיְ ִ‬
‫ְ‬
‫ְּב ָפ ָר ָׁש ֵתנּו‪ָּ ,‬פ ָר ַׁשת יִ ְתרֹו‪ְ ,‬מ ֻס ָּפר ַעל ַה ַּמ ֲע ָמד ַה ְמיֻ ָחד‪ֶׁ ,‬ש ַעם‬
‫יִ ְׂש ָר ֵאל ִחּכּו לֹו ָּכל ָּכְך וְ ָס ְפרּו ֶאת ַהּיָ ִמים לִ ְק ָראתֹו ‪ַ -‬מ ַּתן‬
‫ּתֹורה ִק ְּבלּו ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת לּוחֹות ַה ְּב ִרית ֶׁש ָּב ֶהם‬
‫ּתֹורה‪ְּ .‬ב ַמ ַּתן ָ‬
‫ָ‬
‫נִ ְכ ְּתבּו ֲע ֶׂש ֶרת ַה ִּד ְּברֹות‪ְּ .‬ב ַׁש ָּבת‪ְּ ,‬כ ֶׁשּנִ ְׁש ַמע ֶאת ֲע ֶׂש ֶרת ַה ִּד ְּברֹות‬
‫ּתֹורה‪.‬‬
‫ְּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת‪ ,‬נַ ֲעמֹד ַעל ַרגְ לֵ ינּו ְּכ ֶׁש ָּפנֵ ינּו לְ ִכּוּון ֵס ֶפר ַה ָ‬
‫ּתֹורה ֶׁשּיָ ְר ָדה ֵאלֵ ינּו ִהיא ַה ָח ְכ ָמה ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא‬
‫‪ַ .1‬ה ָ‬
‫יכה לָ ֶר ֶדת‬
‫ּתֹורה ְצ ִר ָ‬
‫ּומ ֻח ֶּב ֶרת ִאּתֹו‪ַ .2 .‬ה ָ‬
‫ְּב ַע ְצמֹו‪ֶׁ ,‬ש ְּמ ֻא ֶח ֶדת ְ‬
‫ּנּוכל לְ ָה ִבין‬
‫ֵאלֵ ינּו לְ ִפי ִ'מנְ ֲהגֵ י ַה ָּמקֹום' ‪ -‬לְ תֹוְך ַה ֵּׂש ֶכל ֶׁשּלָ נּו‪ֶׁ ,‬ש ַ‬
‫אֹותּה‪ .‬וְ גַ ם ֲאנַ ְחנּו ֹלא יְ כֹולִ ים לְ ִה ָּׁש ֵאר ַרק נְ ָׁשמֹות לְ ַמ ְעלָ ה‪,‬‬
‫ָ‬
‫ּובתֹוכֹו לִ לְ מֹד וְ לַ ֲעבֹד ֶאת ה'‪.‬‬
‫ֶאּלָ א לָ ֶר ֶדת ַּדוְ ָקא לַ ּגּוף ַהּגַ ְׁש ִמי ְ‬
‫יֶ ֶלד‪/‬יַ ְל ָּדה‪ֶ :‬רגַ ע‪ ,‬זָ כּור לִ י ֶׁשּגַ ם ְּב ָפ ָר ַׁשת וָ ֶא ְת ַחּנַ ן‪ְּ ,‬ב ֵס ֶפר ְּד ָב ִרים‪,‬‬
‫ָק ָראנּו ֶאת ֲע ֶׂש ֶרת ַה ִּד ְּברֹות‪.‬‬
‫לֹומ ִדים ַע ְכ ָׁשו‪ְ ,‬מ ֻא ֶח ֶדת ִעם‬
‫יחה ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְ‬
‫יֶ ֶלד‪/‬יַ ְל ָּדה‪ָ :‬אז ַה ִּׂש ָ‬
‫ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּב ַע ְצמֹו! ָצ ִריְך לִ זְ ּכֹר זֹאת‪...‬‬
‫ּתֹורה‪.‬‬
‫א‪/‬א ָּמא‪ :‬נָ כֹון‪ֲ ,‬ע ֶׂש ֶרת ַה ִּד ְּברֹות ְּכתּובֹות ַּפ ֲע ַמיִ ם ַּב ָ‬
‫ַא ָּב ִ‬
‫נֹוס ֶפת ְּב ָפ ָר ַׁשת‬
‫ּופ ַעם ֶ‬
‫ַּפ ַעם ַא ַחת ְּב ָפ ָר ָׁש ֵתנּו‪ָּ ,‬פ ָר ַׁשת יִ ְתרֹו‪ַ ,‬‬
‫וָ ֶא ְת ַחּנַ ן‪ַ .‬אְך יֶ ְׁשנֹו ֶה ְב ֵּדל ּגָ דֹול ֵּבין ְׁש ֵּתי ַה ְּפ ָע ִמים‪ַ .‬ה ִּד ְּברֹות‬
‫ָה ִראׁשֹונֹות ‪ -‬נֶ ֶא ְמרּו לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ַעל יְ ֵדי ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא‬
‫ּתֹורה ְּב ָפ ָר ַׁשת יִ ְתרֹו‪ .‬וְ ַה ִּד ְּברֹות ַה ְּׁשנִ ּיֹות ‪ֵ -‬הן‬
‫ְּב ַע ְצמֹו‪ְּ ,‬ב ַמ ַּתן ָ‬
‫יהן ְּב ֵס ֶפר ְּד ָב ִרים‬
‫ֵחלֶ ק ִמ ִּד ְב ֵרי מ ֶֹׁשה ַר ֵּבינּו‪ְּ ,‬כ ִפי ֶׁשהּוא חֹוזֵ ר ֲעלֵ ֶ‬
‫ְּב ָפ ָר ַׁשת וָ ֶא ְת ַחּנַ ן‪.‬‬
‫ּתֹורה ָצ ִריְך לְ ַה ְרּגִ יׁש‬
‫ּלֹומ ִדים ָ‬
‫א‪/‬א ָּמא‪ :‬נָ כֹון ְמאֹוד‪ְּ ,‬כ ֶׁש ְ‬
‫ַא ָּב ִ‬
‫ּובּטּול לַ ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ‪ַ -‬עד ַּכ ָּמה ֲאנַ ְחנּו ְק ַטּנִ ים לְ יַ ד‬
‫יִ ְר ָאה ִ‬
‫רֹוצה‬
‫סֹופית ֶׁשּלֹו‪ִ .‬מ ַּצד ֵׁשנִ י‪ ,‬ה' ֵּכן ֶ‬
‫צּומה וְ ָה ֵאינְ ִ‬
‫ַה ָח ְכ ָמה ָה ֲע ָ‬
‫ּתֹורה ַּב ֵּׂש ֶכל ַהּגַ ְׁש ִמי ֶׁשּלָ נּו‪ ,‬וְ ָכְך נִ ְבנֶ ה לֹו ִ'ּד ָירה‬
‫ֶׁשּנָ ִבין ֶאת ַה ָ‬
‫ַּב ַּת ְחּתֹונִ ים' ‪ָּ -‬בעֹולָ ם ַהּגַ ְׁש ִמי‪.‬‬
‫ּדּוע מ ֶֹׁשה ַר ֵּבינּו ָא ַמר ׁשּוב לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת‬
‫יֶ ֶלד‪/‬יַ ְל ָּדה‪ַ :‬מ ַ‬
‫ּתֹורה?‬
‫אֹותן ְּכ ָבר ְּב ַמ ַּתן ָ‬
‫ֲע ֶׂש ֶרת ַה ִּד ְּברֹות‪ ,‬לְ ַא ַחר ֶׁש ָּׁש ְמעּו ָ‬
‫עֹוב ִרים ִּד ָירה‬
‫ְ‬
‫רֹוצה לַ ֲעבֹר ִּד ָירה‬
‫א‪/‬א ָּמא‪ָ :‬ה ַר ִּבי ֵמ ִביא ָמ ָׁשל‪ֵ ,‬מ ָא ָדם ֶׁש ֶ‬
‫ַא ָּב ִ‬
‫לִ ְמ ִדינָ ה ַא ֶח ֶרת‪ַ .‬מה הּוא ָצ ִריְך לַ ֲעׂשֹות לְ ֵׁשם ָּכְך?‬
‫יֶ ֶלד‪/‬יַ ְל ָּדה‪ :‬הּוא ָצ ִריְך לֶ ֱארֹז ַהּכֹל וְ לָ טּוס לָ גּור ָׁשם‪ ,‬וְ גַ ם לָ ַד ַעת‬
‫ֶאת ַה ָּׂש ָפה ֶׁש ְּמ ַד ְּב ִרים ַּב ְּמ ִדינָ ה ַהּזֹו‪.‬‬
‫א‪/‬א ָּמא‪ :‬יָ ֶפה ְמאֹוד‪ִּ .‬ב ְׁש ִביל לַ ֲעבֹר ִּד ָירה ָה ָא ָדם ָצ ִריְך ְׁשנֵ י‬
‫ַא ָּב ִ‬
‫ְּתנָ ִאים‪:‬‬
‫‪ .1‬לִ נְ ס ַֹע לְ ָׁשם ְּב ַע ְצמֹו‪ .2 .‬הּוא ַחּיָ ב ּגַ ם לְ ִה ְתנַ ֵהג לְ ִפי ִמנְ ֲהגֵ י‬
‫נּוכל לְ ַח ֵּבר ֵּבין ַה ֲה ָפ ִכים ‪ּ -‬גַ ם לְ ַה ְרּגִ יׁש‬
‫יֶ ֶלד‪/‬יַ ְל ָּדה‪ֲ :‬א ָבל ֵאיְך ַ‬
‫ֶאת ַה ֲה ָבנָ ה ֶׁשל ַה ֵּׂש ֶכל ֶׁשּלָ נּו‪ ,‬וְ גַ ם ֶאת ַה ִּבּטּול ַה ֻּמ ְחלָ ט לַ ה'?‬
‫א‪/‬א ָּמא‪ְׁ :‬ש ֵאלָ ה ְמ ֻצּיֶ נֶ ת‪ֶ .‬את ַהּכ ַֹח לַ ִחּבּור ַהּזֶ ה ָאנּו ְמ ַק ְּבלִ ים‬
‫ַא ָּב ִ‬
‫ִמ ְּׁשנֵ י סּוגֵ י ַה ִּד ְּברֹות! ַה ִּד ְּברֹות ָה ִראׁשֹונֹות ‪ -‬נֶ ֶא ְמרּו ַעל יְ ֵדי‬
‫נֹותנֹות לָ נּו ֶאת ַהּכ ַֹח לְ ַב ֵּטל ֶאת‬
‫ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּב ַע ְצמֹו‪ֵ .‬הן ְ‬
‫ַע ְצ ֵמנּו‪ּ ,‬ולְ ַה ְרּגִ יׁש ַרק ֶאת ַהּגַ ְדלּות ֶׁשל ה'‪ .‬לְ ֻע ַּמת זֹאת‪ַ ,‬ה ִּד ְּברֹות‬
‫ַה ְּׁשנִ ּיֹות ‪ֵ -‬הן ִּד ְב ֵרי מ ֶֹׁשה ַר ֵּבינּו‪ֶׁ ,‬ש ָהיָ ה נְ ָׁש ָמה ְּבגּוף ָּבעֹולָ ם‬
‫ּתֹורה ַּדוְ ָקא לְ ַמ ָּטה‪,‬‬
‫נֹותנֹות לָ נּו ֶאת ַהּכ ַֹח לְ ָה ִבין ֶאת ַה ָ‬
‫ַהּזֶ ה‪ֵ .‬הן ְ‬
‫ַּב ֵּׂש ֶכל ַהּגַ ְׁש ִמי ֶׁשּלָ נּו‪ְּ ,‬בלִ י ֶׁשהּוא יִ ְת ַּב ֵּטל‪.‬‬
‫ַה ִּצּנֹור ֶׁש ְּמ ַח ֵּבר‬
‫יֶ ֶלד‪/‬יַ ְל ָּדה‪ :‬לָ ַמ ְדנּו ֶׁש ַּב ִּד ְּברֹות ָה ִראׁשֹונֹות ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֹלא יָ ְכלּו‬
‫ֹלקי ִמ ִּפי ה' ְּב ַע ְצמֹו‪ .‬לָ ֵכן ָּפ ְר ָחה נִ ְׁש ָמ ָתם‬
‫לְ ַק ֵּבל ֶאת ָּכל ָהאֹור ָה ֱא ִ‬
‫אֹותם לִ ְת ִחּיָ ה‪.‬‬
‫לְ ַא ַחר ָּכל ִּדּבּור‪ ,‬וַ ה' ֵה ִביא ַטל ְמיֻ ָחד ֶׁש ֶה ְחזִ יר ָ‬
‫לזכות החיילים בצבאות ה' לרגל יום הולדתם‪:‬‬
‫הת' שלום דובער שי' בן טליה תחי' קרומבי; אברהם מרדכי שי' בן נחמה דינה תחי' רסקין; זוהר אברהם שי' בן אורטל תחי' דישון‬
‫ַה ַּׁש ָּב ת ‪ -‬כ"ב ְׁש ָב ט‬
‫מּוׁש ָקא‪ֵ ,‬א ֶׁשת‬
‫ְ‬
‫ַה ַּׁש ָּבת ִהיא יֹום ַה ִהּלּולָ א ֶׁשל ָה ַר ָּבנִ ית ַחּיָ ה‬
‫יחת כ"ב ִּב ְׁש ָבט ִּב ְׁשנַ ת תשנ"ב ָה ַר ִּבי ְמ ַח ֵּדׁש לָ נּו‬
‫ַה ַּמלְ כּות‪ְּ .‬ב ִׂש ַ‬
‫ַּתגְ לִ ּיֹות ְמ ַר ְּתקֹות וְ נִ ְפלָ אֹות ַה ְּקׁשּורֹות לְ יֹום ָקדֹוׁש זֶ ה‪.‬‬
‫א‪/‬א ָּמא‪ְּ :‬ב ִדּיּוק‪ .‬לָ ֵכן ֲע ֶׂש ֶרת ַה ִּד ְּברֹות נֶ ֶא ְמרּו ַּפ ֲע ַמיִ ם‬
‫ַא ָּב ִ‬
‫יהן‬
‫(ּב ָפ ָר ָׁש ֵתנּו)‪ּ ,‬ולְ ַא ַחר ִמ ֵּכן מ ֶֹׁשה חֹוזֵ ר ֲעלֵ ֶ‬
‫ּתֹורה ְ‬
‫ ְּב ַמ ַּתן ָ‬‫ׁשּוב ְּב ֵס ֶפר ְּד ָב ִרים‪ .‬זֶ הּו ַה ִחּבּור ֶׁשל ְׁש ֵּתי ַה ַּמ ֲעלֹות‪ּ .‬גַ ם ּגִ ּלּוי‬
‫ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּב ַע ְצמֹו‪ ,‬וְ גַ ם ֶׁשּזֶ ה יִ ְק ֶרה ַּב ַּת ְחּתֹונִ ים ‪-‬‬
‫ָּבעֹולָ ם ַהּגַ ְׁש ִמי‪.‬‬
‫ּוב נֹות‬
‫ִּב זְ כּות נָ ִׁש ים ָ‬
‫ָה ַר ִּבי ְמ ַק ֵּׁשר זֹאת לַ ָּפ ָר ָׁשה ַה ָּב ָאה‪'ִ ,‬מ ְׁש ָּפ ִטים'‪ִ .‬מ ְׁש ָּפ ִטים ֵאּלּו‬
‫הֹורים‪.‬‬
‫ִמ ְצוֹות ֶׁש ְּמ ִבינִ ים ַּב ֵּׂש ֶכל‪ ,‬לְ ָמ ָׁשל‪ֹ :‬לא לִ גְ נֹב ּולְ ַכ ֵּבד ִ‬
‫ַּת גְ ִל ּיֹות ְמ ַר ְּת קֹות‬
‫ּוב ְפ ָרט ְּכ ֶׁש ָאנּו‬
‫ּובנֹות יִ ְׂש ָר ֵאל‪ִ ,‬‬
‫דּוע ֶׁש ַהּגְ ֻאּלָ ה ָּתבֹוא ִּבזְ כּות נְ ֵׁשי ְ‬
‫יָ ַ‬
‫יעּותּה‬
‫ּוצנִ ָ‬
‫ירּותּה לָ ַר ִּבי ְ‬
‫ְמ ַד ְּב ִרים ַעל ָה ַר ָּבנִ ית ַה ִּצ ְד ָקנִ ית‪ֶׁ ,‬ש ְּמ ִס ָ‬
‫דֹורנּו‪ .‬יֹום ִה ְס ַּתּלְ קּות‬
‫ָה ַר ָּבה ְמ ַהּוֹות ֻּדגְ ָמה לְ ָכל ַהּנָ ִׁשים וְ ַה ָּבנֹות ֶׁש ְּב ֵ‬
‫ֶׁשל ַצ ִּדיק הּוא יֹום ֶׁשל ֲעלִ ּיָ ה‪ֶׁ ,‬שּבֹו ָּכל ַה ְּפ ֻעּלֹות ֶׁשּלֹו ַמּגִ יעֹות‬
‫לִ ֵידי ְׁשלֵ מּות‪ .‬וְ לָ ֵכן יֹום כ"ב ִּב ְׁש ָבט הּוא יֹום ֶׁשּבֹו נִ ְׁשלְ ָמה לְ גַ ְמ ֵרי‬
‫ַה ֲה ָכנָ ה ֶׁשל ָהעֹולָ ם ֻּכּלֹו לַ ּגְ ֻאּלָ ה!‬
‫ּתֹור ים ְמ ֻצ ְח ָצ ִח ים‬
‫ַה ַּכ ְפ ִ‬
‫קּופה‬
‫ִמּיֹום כ"ב ְׁש ָבט ִּב ְׁשנַ ת תשמ"ח‪ְ ,‬מגַ ּלֶ ה לָ נּו ָה ַר ִּבי‪ִ ,‬ה ְת ִחילָ ה ְּת ָ‬
‫ּוב ֶק ֶׁשר לַ ּגְ ֻאּלָ ה‪ַ .‬ה ִחּדּוׁש‬
‫ּומיֻ ֶח ֶדת ְּב ֶק ֶׁשר לַ ּנְ ִׂשיאּות ֶׁשּלֹו ְ‬
‫ֲח ָד ָׁשה ְ‬
‫ּומ ַח ֶּכה לְ ַק ֵּבל‬
‫מּוכן ְ‬
‫ֶׁש ִה ְת ִחיל ִמּיֹום זֶ ה הּוא ֶׁש ָהעֹולָ ם ַהּגַ ְׁש ִמי ְּכ ָבר ָ‬
‫בּוע ֶׁש ָע ַבר)‪.‬‬
‫(עלָ יו לָ ַמ ְדנּו ַּב ָּׁש ַ‬
‫בֹוּה ֶׁשל ָה ַ'א ַחד ָע ָׂשר' ָ‬
‫ֶאת ַהּגִ ּלּוי ַהּגָ ַ‬
‫ּתֹורים‬
‫מּוכנָ ה‪ ,‬וַ ֲא ִפּלּו ַה ַּכ ְפ ִ‬
‫ָ‬
‫ַה ִּד ָירה לַ ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּכ ָבר‬
‫ְמ ֻצ ְח ָצ ִחים‪ָּ ,‬כל ַה ִּפּנֹות ַה ְּק ַטּנֹות‪...‬‬
‫יח ִצ ְד ֵקנּו‪ ,‬עֹוד ַהּיֹום‪.‬‬
‫ַמה ֶּׁשּנִ ְׁש ַאר ַע ְכ ָׁשו ‪ -‬זֶ ה לְ ַק ֵּבל ְּפנֵ י ְמ ִׁש ַ‬
‫א‪/‬א ָּמא‪ָ :‬א ֵכן‪ַ ,‬אְך ְּכ ֶׁשּמ ֶֹׁשה ַר ֵּבינּו ָחזַ ר ַעל ֲע ֶׂש ֶרת ַה ִּד ְּברֹות‪,‬‬
‫ַא ָּב ִ‬
‫יהם ֶׁשל‬
‫מֹות ֶ‬
‫אֹותן ַה ִּמּלִ ים‪ֹ ,‬לא ָּפ ְרחּו וְ ִה ְת ַּב ְּטלּו נִ ְׁש ֵ‬
‫ִּכ ְמ ַעט ְּב ָ‬
‫ּדּוע ?‬
‫הּודים‪ַ .‬מ ַ‬
‫ַהּיְ ִ‬
‫ֹלקים'‪ַ .‬ה ַּת ְפ ִקיד ֶׁשל‬
‫מ ֶֹׁשה ַר ֵּבינּו ֵאינֹו ִאיׁש ָרגִ יל‪ֶ ,‬אּלָ א ִ'איׁש ֱא ִ‬
‫מ ֶֹׁשה ַר ֵּבינּו הּוא לִ ְהיֹות ַה ְ'מ ֻמ ָּצע ַה ְמ ַח ֵּבר' ‪ַ -‬ה ִּצּנֹור ֶׁש ְּמ ַח ֵּבר‬
‫ֵּבינֵ ינּו לְ ֵבין ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא‪ .‬לָ ֵכן הּוא ֶה ֱע ִביר לָ נּו ֶאת ֲע ֶׂש ֶרת‬
‫ּגּופם‬
‫צּורה ׁשֹונָ ה‪ֶׁ ,‬ש ַּת ְת ִאים לַ ֲאנָ ִׁשים ּגַ ְׁש ִמּיִ ים‪ְּ ,‬בלִ י ֶׁש ָ‬
‫ַה ִּד ְּברֹות ְּב ָ‬
‫יהן‪,‬‬
‫זֹוהי ַה ַּמ ֲעלָ ה ֶׁשל ַה ִּד ְּברֹות ֶׁשּמ ֶֹׁשה ָחזַ ר ֲעלֵ ֶ‬
‫ַהּגַ ְׁש ִמי יִ ְת ַּב ֵּטל‪ .‬וְ ִ‬
‫נֹותנֹות לָ נּו ֶאת ַהּכ ַֹח לַ ֲעׂשֹות לַ ה' ִּד ָירה ַּב ַּת ְחּתֹונִ ים ‪-‬‬
‫ֶׁש ֵהן ְ‬
‫ּוב ֲח ָפ ִצים ַהּגַ ְׁש ִמּיִ ים‪.‬‬
‫ַּבּגּוף ַהּגַ ְׁש ִמי ֶׁשּלָ נּו‪ַ ,‬‬
‫יֶ ֶלד‪/‬יַ ְל ָּדה‪ֲ :‬א ָבל ּגַ ם לַ ִּד ְּברֹות ָה ִראׁשֹונֹות יֵ ׁש ַמ ֲעלָ ה ֲענָ ִקית ‪-‬‬
‫אֹותן יְ ִׁשירֹות ‪ַ -‬מ ָּמׁש ֵמ ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּב ַע ְצמֹו!‬
‫ֶׁש ָּׁש ַמ ְענּו ָ‬
‫רֹואים ֶאת ַה ִחּבּור ֶׁשל ְׁשנֵ י סּוגֵ י ַה ִּד ְּברֹות‪ִ :‬מ ַּצד‬
‫ְּב ִמ ְצוֹות ֵאּלּו ִ‬
‫ֶא ָחד ֵאּלּו ִמ ְצוֹות ֶׁש ָאנּו ְמ ִבינִ ים ַּב ֵּׂש ֶכל ַהּגַ ְׁש ִמי ֶׁשּלָ נּו‪ִ .‬מ ַּצד ֵׁשנִ י‪,‬‬
‫וֹותיו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא‬
‫אֹותן ִּכי ֵאּלּו ִמ ְצ ָ‬
‫ָאנּו ְמ ַקּיְ ִמים ָ‬
‫ְּב ַע ְצמֹו!‬
‫ִמּיָ ד ַמ ָּמׁש‬
‫ּתֹורה ָק ָרה לִ ְפנֵ י ָׁשנִ ים ַרּבֹות‪ָ .‬מה ָאנּו יְ כֹולִ ים‬
‫יֶ ֶלד‪/‬יַ ְל ָּדה‪ַ :‬מ ַּתן ָ‬
‫לִ לְ מֹד ַהּיֹום ֵמ ַה ִחּבּור ֶׁשל ַה ִּד ְּברֹות ָה ִראׁשֹונֹות וְ ַה ִּד ְּברֹות‬
‫ַה ְּׁשנִ ּיֹות?‬
‫ּתֹורה ֶׁש ָאנּו ְמ ָב ְר ִכים ְּב ָכל ּב ֶֹקר‪ָ ,‬אנּו‬
‫א‪/‬א ָּמא‪ְּ :‬ב ִב ְר ַּכת ַה ָ‬
‫ַא ָּב ִ‬
‫ּתֹורה" ‪ִּ -‬בלְ ׁשֹון הֹווֶ ה‪ ,‬וְ ֹלא 'נָ ַתן'‬
‫נֹותן ַה ָ‬
‫"ּברּוְך ַא ָּתה ‪ֵ . .‬‬
‫אֹומ ִרים ָ‬
‫ְ‬
‫ּתֹורה‪.‬‬
‫נֹותן לָ נּו ֵמ ָח ָדׁש ְּב ָכל יֹום ֶאת ַה ָ‬
‫ַּפ ַעם‪ִּ .‬כי ה' ֵ‬
‫אֹותנּו‬
‫ְב ָּכל ּדֹור יֶ ְׁשנֹו ּגַ ם ֶאת 'מ ֶֹׁשה ַר ֵּבינּו ֶׁש ַּבּדֹור'‪ֶׁ ,‬ש ְּמ ַח ֵּבר ָ‬
‫נֹותן לָ נּו ֶאת ַהּכ ַֹח לְ ַה ְח ִּדיר ֶאת ה' ְּבתֹוְך ָהעֹולָ ם‬
‫לְ ַה ֵּׁשם‪ ,‬וְ ֵ‬
‫ַהּגַ ְׁש ִמי‪ָּ .‬כל זֹאת ִּב ְׁש ִביל ַה ַּמ ָּט ָרה ַהיְ ִח ָידה ‪ -‬לְ ָה ִביא ֶאת‬
‫ּקֹוד ִמים ֶה ְח ִּדירּו לָ עֹולָ ם ֶׁשּלָ נּו ַרק ֶאת‬
‫יח‪ַּ .‬בּדֹורֹות ַה ְ‬
‫ַה ָּמ ִׁש ַ‬
‫ַה ְּק ֻד ָּׁשה ַה ְּמ ֻצ ְמ ֶצ ֶמת ֶׁשל ה'‪ .‬אּולָ ם ַּבּדֹור ֶׁשּלָ נּו‪ַ ,‬על יְ ֵדי ָה ַר ִּבי‬
‫בֹוּה ָּכאן‬
‫ֹלקי ֲה ִכי ּגָ ַ‬
‫יעים לִ ְׁשלֵ מּות ַהּגִ ּלּוי ָה ֱא ִ‬
‫יח‪ַ ,‬מּגִ ִ‬
‫ֶמלֶ ְך ַה ָּמ ִׁש ַ‬
‫ָּבעֹולָ ם ַהּגַ ְׁש ִמי‪.‬‬
‫יֶ ֶלד‪/‬יַ ְל ָּדה‪ :‬לָ ֵכן ָּכל זֶ ה ֲה ִכי ָחׁשּוב ַּבּדֹור ֶׁשּלָ נּו‪ּ ,‬דֹור ַהּגְ ֻאּלָ ה!‬
‫אֹותּיֹות) ֶׁשל‬
‫(ה ִ‬
‫אׁשי ַה ֵּתבֹות ָ‬
‫אֹומר ֶׁש ָר ֵ‬
‫ֵ‬
‫א‪/‬א ָּמא‪ָ :‬ה ַר ִּבי‬
‫ַא ָּב ִ‬
‫יח‪,‬‬
‫ּדֹורנּו הּוא ּדֹור ַהּגְ ֻאּלָ ה‪ .‬מ= ָמ ִׁש ַ‬
‫רֹומזִ ים לָ נּו ֶׁש ֵ‬
‫ַה ִּמּלָ ה ִ'מּיָ ד' ְ‬
‫ֶׁש ְּׁשמֹו ְמנַ ֵחם‪ .‬י= יו ֵֹסף יִ ְצ ָחק‪ְׁ ,‬שמֹו ֶׁשל ַא ְדמֹו"ר ָה ַרּיַ י"צ‪ .‬ד=‬
‫ּדו ָֹרם‪ַ ,‬הּדֹור ֶׁשּלָ ֶהם‪.‬‬
‫ּלֹותיו ֶׁשל ָה ַר ִּבי‬
‫לֹומר‪ַּ ,‬דוְ ָקא ַהּדֹור ֶׁשּלָ נּו יִ זְ ֶּכה‪ִּ ,‬בזְ כּות ְּפ ֻע ָ‬
‫ְּכ ַ‬
‫צּומה‬
‫ּלֹותיו וְ ַהגְ ָּב ָר ָתן ָה ֲע ָ‬
‫ּמּובן ִּבזְ כּות ֶה ְמ ֵׁשְך ְּפ ֻע ָ‬
‫ָה ַרּיַ י"צ‪ ,‬וְ ַכ ָ‬
‫יח ‪ -‬לַ ּגִ ּלּוי ֲה ִכי‬
‫ּוביֶ ֶתר עֹז ַעל יְ ֵדי ָה ַר ִּבי ֶמלֶ ְך ַה ָּמ ִׁש ַ‬
‫ְּביֶ ֶתר ּת ֶֹקף ְ‬
‫בֹוּה ַּבּגְ ֻאּלָ ה ָה ֲא ִמ ִּתית וְ ַה ְּׁשלֵ ָמה‪ַ ,‬ע ְכ ָׁשו ִמּיָ "ד ַמ ָּמ"ׁש!‬
‫ּגָ ַ‬
‫מעובד משיחות ש"פ יתרו וכ"ב שבט תשנ"ב‬
‫» לְ ַח ֵּבר ֶאת ַה ִּד ְּברֹות ָה ִראׁשֹונֹות ִעם ַה ְּׁשנִ ּיֹות ‪ -‬לְ ַה ְח ִּדיר ְק ֻד ָּׁשה לְ תֹוְך ָּכל ַה ַּמ ֲע ִׂשים ַהּגַ ְׁש ִמּיִ ים ֶׁשּלָ נּו‪ֲ :‬א ִכילָ ה‪,‬‬
‫ּתֹורה ִה ְת ַּכּנַ ְסנּו ֻּכּלָ נּו ְ'ּכ ִאיׁש ֶא ָחד ְּבלֵ ב ֶא ָחד'‪ָּ .‬כְך ּגַ ם ַהּיֹום ָעלֵ ינּו לֶ ֱאסֹף ֶאת ָּכל‬
‫ְׁש ִתּיָ ה וַ ֲא ִפּלּו ִמ ְׂש ָח ִקים » ְּב ַמ ַּתן ָ‬
‫ּובּטּול לַ ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא‪ְּ ,‬ביַ ַחד ִעם‬
‫ימה ִ‬
‫ּתֹורה ְּב ֶרגֶ ׁש ֶׁשל ֵא ָ‬
‫ּוב ְּת ִפּלָ ה » לִ לְ מֹד ָ‬
‫בֹודת ה' ַ‬
‫הֹוסיף ַּב ֲע ַ‬
‫ַהּכֹחֹות ֶׁשּלָ נּו לְ ִ‬
‫ֲה ָבנָ ה ַּב ֵּׂש ֶכל‪.‬‬