לחצו כאן!

‫נִ ְׁשׁ ָמ ָתא‬
‫ְדאו ַׂר ְי ָתא‬
‫ב״ה‬
‫ועד‬
‫כפר‬
‫חב”ד‬
‫ַהּלֶ ַק ח‪:‬‬
‫יחה‪:‬‬
‫אֹותּה ִׂש ָ‬
‫ּובנֹות יִ ְׂש ָר ֵאל וְ לַ ְּשׁלּוחֹות‪ְּ ,‬ב ָ‬
‫ֵּבין ַה ָ‬
‫הֹוראֹות ֶׁשּנָ ַתן ָה ַר ִּבי לִ נְ ֵׁשי ְ‬
‫(ׁש ְּכ ָבר ְמ ִבינֹות) יַ ְדלִ יקּו נֵ רֹות ַׁש ַּבת ק ֶֹדׁש‪.‬‬
‫א‪ .‬לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל ֶׁשּגַ ם יְ לָ דֹות ְק ַטּנֹות ֶ‬
‫ב‪ .‬לְ וַ ֵּדא ֶׁשּלְ ָכל יֶ לֶ ד ַּב ַּביִ ת יִ ְהיֶ ה ִּב ְרׁשּותֹו ַה ְּפ ָר ִטית‪ֻ :‬ח ָּמׁש‪ִ ,‬סּדּור‪ֻ ,‬ק ַּפת ְצ ָד ָקה‪,‬‬
‫ּומה טֹוב – ּגַ ם ַּתנְ יָ א ָק ָטן ְּפ ָר ִטי‪.‬‬
‫ָ‬
‫ּובנֹות יִ ְׂש ָר ֵאל‬
‫ג‪ .‬לְ ֵ‬
‫ּובנֹות יִ ְׂש ָר ֵאל אֹודֹות ּג ֶֹדל ַהּזְ כּות ִּדנְ ֵׁשי ְ‬
‫ּוב ָכל נְ ֵׁשי ְ‬
‫עֹורר ְּב ַע ְצ ָמן ְ‬
‫"ּב ְׂש ַכר נָ ִׁשים‬
‫ּומּיָ ד ַמ ָּמׁש‪ֶׁ ,‬ש ָּתבֹוא ִ‬
‫לַ ֲה ָב ַאת ַהּגְ ֻאּלָ ה ָה ֲא ִמ ִּתית וְ ַה ְּשׁלֵ ָמה ֵּת ֶכף ִ‬
‫ִצ ְד ָקנִ ּיֹות ֶׁשּיֵ ׁש ַּבּדֹור"‪.‬‬
‫הפצת‬
‫מעיינות‬
‫החסידות‬
‫ופרצת‬
‫ימה‬
‫וקדמה‬
‫וצפונה‬
‫ונגבה‬
‫הו ִׂרים וִ יְ לָ ִדים לו ְׂמ ִדים‬
‫ֲח ִסידּות ְּב ַצוְ ָתא‬
‫ּגִ ּלָ יֹון ‪| 252‬‬
‫ֶע ֶרב ַׁש ַּבת ק ֶֹדׁש ָּפ ָר ַׁשת יִ ְתרֹו • כ"א ְׁש ָבט תשע"ז‬
‫יוצא לאור על ידי ועד כפר חב"ד ארה"ק ת"ו‬
‫(מעובד ע"פ קונטרס כ"ב שבט תשנ"ב)‬
‫ַהּנֶ ֶפׁש ָה ִראׁשֹונָ ה‬
‫ְּב ָכל ֶא ָחד יֵ ׁש ְׁש ַּתיִ ם‬
‫***‬
‫ימּיֹות ְּב ַח ְדרֹו‬
‫יְ ִח ֻידּיֹות ְׁש ֵמ ִ‬
‫ֶׁשל ָה ַר ִּבי ָה ַרּיַ י"צ‬
‫ׁשנִ י‬
‫ֵח ֶלק ֵ‬
‫זֹוכה לִ ְׁשהֹות ְּב ַח ְדרֹו ֶׁשל ָה ַר ִּבי ָה ַרּיַ י"צ‪,‬‬
‫ּגֹורֹוד ְצ ִקי ֶ‬
‫ֶ‬
‫ַּת ְק ִציר‪ :‬ר' ִׂש ְמ ָחה‬
‫יחידּות‪ָּ ,‬בזֶ ה ַא ַחר זֶ ה‪ָ .‬ה ִראׁשֹון ָׁש ַאל‬
‫הּודים לִ ִ‬
‫לֹוׁשה יְ ִ‬
‫ְּב ֵעת ֶׁשּנִ ְכנָ ִסים ְׁש ָ‬
‫"ּכן"‪ַ .‬ה ֵּשׁנִ י‬
‫ימן?" וְ ָה ַר ִּבי ָענָ ה לֹו ֵ‬
‫"ה ִאם ֵה ַבנְ ִּתי נָ כֹון ֶאת ַה ִּס ָ‬
‫ֶאת ָה ַר ִּבי‪ַ :‬‬
‫יׁשי ָחזַ ר ׁשּוב וָ ׁשּוב ַעל ַא ַחת‬
‫"ר ִּבי‪ ,‬זֶ ה ֲאנִ י!" וְ נָ ַפל ִמ ְת ַעּלֵ ף‪ַ .‬ה ְּשׁלִ ִ‬
‫ָא ַמר ַ‬
‫לֹותיו ַאְך ָה ַר ִּבי נִ ְמנַ ע ִמּלְ ָה ִׁשיב לֹו‪.‬‬
‫ִמ ְּשׁ ֵא ָ‬
‫הּודי ָה ִראׁשֹון וְ הּוא ְמ ַׁש ֵּתף אֹותֹו‬
‫לְ יָ ִמים ּפֹוגֵ ׁש ר' ִׂש ְמ ָחה ֶאת ַהּיְ ִ‬
‫ׁשֹוחט ֶׁש ֻה ְּטלָ ה ָעלָ יו ַעל יְ ֵדי ָה ַר ִּבי ָה ַר ַּשׁ"ּב‪ְּ ,‬ב ַמ ֲהלָ ָכּה זָ ָכה‬
‫ִּב ְׁשלִ יחּותֹו ְּכ ֵ‬
‫ּומ ַס ֵּפר‬
‫ִ‬
‫ּומ ְצוֹות וְ נַ ֲע ָׂשה ֲח ֵברֹו ַהּטֹוב‪ .‬הּוא‬
‫תֹורה ִ‬
‫הּודי לְ ָ‬
‫לְ ָק ֵרב יְ ִ‬
‫מֹוסיף ְ‬
‫יע ִמ ְכ ָּתב ֵמ ָה ַר ִּבי‬
‫יֹוׁשב ִעם ֲח ֵברֹו ּולְ ֶפ ַתע ַמּגִ ַ‬
‫לֹו ִּכי ְּב ַא ַחד ַהּיָ ִמים הּוא ֵ‬
‫ָה ַרּיַ י"צ ַה ְּמ ַב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו לְ ַה ְפ ָּת ָעתֹו לְ ַסּיֵ ַע ְּב ִאּתּור ַּב ֲעלָ ּה ֶׁשל ִא ָּשׁה ֲעגּונָ ה‪.‬‬
‫ׁשּובה‬
‫"ּכ ֶׁש ֵה ַר ְמ ִּתי ֶאת ֵעינַ י ֵמ ַהּנְ יָ ר‪ ,‬נִ ְד ַה ְמ ִּתי‪ָּ .‬פנָ יו ֶׁשל יְ ִד ִידי ַּב ַעל ַה ְּת ָ‬
‫ְ‬
‫צּוקה‪...‬‬
‫חֹורה ְּב ֻחלְ ָׁשה וְ נִ ְר ָאה ְּכמֹו ָא ָדם ִּב ְמ ָ‬
‫ָהיּו לְ ָבנֹות ַּכ ִּסיד הּוא נִ ְׁש ַען ֲא ָ‬
‫ִּפ ְתאֹום ַׂש ְמ ִּתי לֵ ב ֶׁש ֵּתאּורֹו ֶׁשל ָה ַר ִּבי קֹולֵ ַע ְּב ִדּיּוק נִ ְמ ָרץ לְ ַמ ְר ֵאהּו‬
‫ֶׁשל יְ ִד ִידי ַהּטֹוב!‪ ...‬יְ ִד ִידי ַהּיָ ָקר ֹלא ָהיָ ה ַא ֵחר ֵמ ֲא ֶׁשר אֹותֹו ַּב ַעל ְמ ַעּגֵ ן‬
‫ֹלח‬
‫יע ַעד ֵהּנָ ה‪ֵ .‬עינָ יו ֶׁשל ָה ַר ִּבי ָראּו ַעד לְ ָׁשם! לִ ְׁש ַ‬
‫ֶׁשּנִ ְמלַ ט ֵמ ִא ְׁשּתֹו וְ ִהּגִ ַ‬
‫יֹוׁשב מּולִ י וַ ֲאנִ י יָ כֹול לְ ַה ְׁשוֹות ֵּבין‬
‫יע ְּב ִדּיּוק ְּב ֵעת ֶׁשהּוא ֵ‬
‫ִמ ְכ ָּתב ֶׁשּיַ ּגִ ַ‬
‫רֹופיל ֶׁש ִּשׂ ְר ֵטט ָה ַר ִּבי לְ ֵבין ַה ְּמ ִציאּות!‪...‬‬
‫ַה ְּפ ִ‬
‫"ּבֹו ַּב ָּמקֹום ֶה ְחלַ ְטנּו ְׁשנֵ ינּו לִ נְ ס ַֹע יַ ַחד ֶאל ָה ַר ִּבי‪ָ .‬ה ִראׁשֹון ֶׁשּנִ ְכנַ ס ְּבאֹותֹו‬
‫"ה ִאם‬
‫יתי ֲאנִ י‪ָׁ .‬ש ַאלְ ִּתי ֶאת ָה ַר ִּבי ַ‬
‫יֹום ַּכ ֲא ֶׁשר ָע ַמ ְד ָּת ְּביַ ְר ְּכ ֵתי ַה ֶח ֶדר‪ָ ,‬היִ ִ‬
‫ׁשּובה‬
‫אתי‪ ,‬וְ נִ ְכנַ ס יְ ִד ִידי ַּב ַעל ַה ְּת ָ‬
‫ימן"‪ ,‬וְ ָה ַר ִּבי ָענָ ה ְּב ִחּיּוב‪ַ .‬אְך יָ ָצ ִ‬
‫זֶ הּו ַה ִּס ָ‬
‫רּוח ָק ְדׁשֹו ֶׁשל ָה ַר ִּבי‪ִ ,‬ה ְת ַרּגֵ ׁש ְמאֹוד וְ ָק ָרא ַּב ֲח ָר ָדה‪:‬‬
‫ֶׁש ָר ָאה ְּבמֹו ֵעינָ יו ֶאת ַ‬
‫ּומּיָ ד ָצנַ ח ִמ ְת ַעּלֵ ף"‪...‬‬
‫ַ"ר ִּבי זֶ ה ֲאנִ י" ִ‬
‫קֹוד ִמים לָ ַמ ְדנּו ַּב ַּתנְ יָ א‪ִּ ,‬כי ְּכ ֵדי לָ ַד ַעת ֶּב ֱא ֶמת‬
‫ַא ָּב ִ‬
‫א‪/‬א ָּמא‪ְּ :‬ב ָׁשבּועֹות ְ‬
‫ּפֹועלֹות‪,‬‬
‫ִמי ֵהם ַה ַּצ ִּדיק‪ָ ,‬ה ָר ָׁשע וְ ַה ֵּבינֹונִ י‪ָ ,‬עלֵ ינּו לְ ַה ִּכיר ֶאת ַהּנְ ָפׁשֹות ַה ֲ‬
‫אֹו ְּב ִמּלִ ים ֲא ֵחרֹות‪ ,‬לְ ַה ִּכיר ֶאת ַע ְצ ֵמנּו ִמ ִּב ְפנִ ים‪.‬‬
‫"ׁשּוב ָחלַ ף זְ ַמן ַרב‪ .‬יֹום ֶא ָחד הֹולֵ ְך לֹו ר' ִׂש ְמ ָחה ָּב ְרחֹוב וְ ִהּנֵ ה לִ ְק ָראתֹו‬
‫הּודי ִעם ַה ֶּפ ֶתק‪ַ ...‬אְך ָר ָאה ֶאת ר' ִׂש ְמ ָחה‪ ,‬זִ ָהה אֹותֹו ְּכ ִמי‬
‫ּפֹוס ַע ַהּיְ ִ‬
‫ֵ‬
‫ֶׁשּנָ ַכח ְּב ַח ְדרֹו ֶׁשל ָה ַר ִּבי‪ ,‬וְ הּוא ִמּיָ זְ ָמתֹו נִ ּגַ ׁש ֵאלָ יו וְ ָׁש ַאל ְּב ִה ְת ַּפ ֲעלּות‪.‬‬
‫אֹותּה יְ ִחידּות?"‪.‬‬
‫זֹוכר ָמה ֶׁש ֵא ַרע ִא ִּתי ְּב ָ‬
‫"ה ִאם ַא ָּתה ֵ‬
‫ַ‬
‫ֹלקית מּול ַּב ֲה ִמית‪ְ .‬ק ֻד ָּשׁה מּול ְ'קלִ ָּפה'‪.‬‬
‫הּודי יֵ ׁש ְׁש ֵּתי נְ ָפׁשֹות‪ֱ .‬א ִ‬
‫לְ ָכל יְ ִ‬
‫יהן‪.‬‬
‫ְּת ִחּלָ ה נִ ְת ַמ ֵּקד ָּב ִראׁשֹונָ ה ִמ ֵּבינֵ ֶ‬
‫"וַ ַּדאי"‪ָ ,‬ענָ ה ר' ִׂש ְמ ָחה ְּכ ֶׁשהּוא ָחׁש ִסּפּוק ּגָ דֹול ִמ ָּכְך ֶׁש ִהּנֵ ה‪ִ ,‬הּנֵ ה‪ִ ,‬ח ָידה‬
‫עֹומ ֶדת לָ בֹוא ַעל ִּפ ְתרֹונָ ּה‪.‬‬
‫יֹומין ַה ְּמנַ ֶּק ֶרת ְּבנַ ְפׁשֹו ָׁשנִ ים ַרּבֹות‪ֶ ,‬‬
‫יקת ִ‬
‫ַע ִּת ַ‬
‫"הּנֶ ֶפׁש ַה ִחּיּונִ ית"‪ֵּ .‬כיוָ ן ֶׁש ִהיא זֹו ֶׁש ְּמ ַחּיָ ה‬
‫"הּנֶ ֶפׁש ַה ַּב ֲה ִמית" נִ ְק ֵראת ּגַ ם ַ‬
‫ַ‬
‫ּדּוע ִהיא נִ ְק ֵראת ַּב ֵּשׁם ַ'ּב ֲה ִמית'?‬
‫ֶאת ָה ָא ָדם ֵמ ֶרגַ ע לֵ ָדתֹו‪ַ .‬אְך ַמ ַ‬
‫ּומרֹב‬
‫"אין! ֵאין ְּכמֹו ָה ַר ִּבי ֶׁשּלָ ֶכם!"‪ֵ .‬‬
‫"ה ִאיׁש ָק ָרא ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות ַר ָּבה‪ֵ .‬‬
‫ָ‬
‫ּומּיָ ד ּגֹולֵ ל‬
‫"אין ְּכמֹו ָה ַר ִּבי ֶׁשּלָ ֶכם!" ִ‬
‫ִה ְת ַרּגְ ׁשּות ָחזַ ר וְ ָכ ַפל ֶאת ְּד ָב ָריו ֵ‬
‫ֶאת סֹודֹו‪.‬‬
‫ַה ַּצד ַה ַּב ֲה ִמי‬
‫"ּכּזָ כּור לְ ָך ִהּגַ ְע ִּתי ִעם ֶּפ ֶתק ָּכפּול‪ ,‬וְ ַעל ָּכל ַה ְּשׁ ֵאלֹות ָה ַר ִּבי ָענָ ה לִ י‪.‬‬
‫ַ‬
‫ׁשּובה‬
‫ַרק ַעל ַה ְּשׁ ֵאלָ ה ָה ַא ֲחרֹונָ ה ֵס ֵרב לַ ֲענֹות‪ ...‬זֹאת ָהיְ ָתה ַה ְּשׁ ֵאלָ ה ַה ֲח ָ‬
‫יֹותר ַּב ֶּפ ֶתק‪...‬‬
‫ְּב ֵ‬
‫"וְ ָכ ֵעת ֲאגַ ּלֶ ה לְ ָך ֶאת ָּת ְכנָ ּה ֶׁשל ַה ְּשׁ ֵאלָ ה‪ִ ...‬ה ִּציעּו לִ י ַה ָּצ ַעת ִׁשּדּוְך ְמ ֻסּיֶ ֶמת‬
‫יתי לָ ַד ַעת ַה ִאם ָה ַר ִּבי ַמ ְס ִּכים‪ָ .‬ה ַר ִּבי‬
‫ימה‪ ,‬וְ ָר ִצ ִ‬
‫ֶׁשּנִ ְר ֲא ָתה לִ י ְמאֹוד ַמ ְת ִא ָ‬
‫ִה ְת ַח ֵּמק ְּב ָכל ּכֹוחֹו וְ ֹלא ָר ָצה לַ ֲענֹות לִ י‪ .‬וַ ֲאנִ י ֹלא ֵה ַבנְ ִּתי‪ַ .‬אְך ַּכ ֲא ֶׁשר‬
‫יצד ֵעינָ יו ֶׁשל ָה ַר ִּבי ׁשֹולְ חֹות ַק ְרנֵ י‬
‫ָחזַ ְר ִּתי לְ ִע ִירי נִ ְד ַה ְמ ִּתי לְ גַ ּלֹות ֵּכ ַ‬
‫אֹותּה ִא ָּשׁה ֶׁש ֻה ְּצ ָעה לִ י‪,‬‬
‫דּוע לְ ָפנָ יו‪ָ .‬‬
‫אֹורה ַעד לַ ֶּמ ְר ַח ִּקים‪ ,‬וְ ַהּכֹל ּגָ לּוי וְ יָ ַ‬
‫ָ‬
‫יתי ְּב ַח ְדרֹו ֶׁשל ָה ַר ִּבי‬
‫אתי ֵמ ָה ִעיר‪ַּ .‬כ ֲא ֶׁשר ָׁש ִה ִ‬
‫נִ ְפ ְט ָרה לְ ֶפ ַתע‪ ,‬לְ ַא ַחר ֶׁשּיָ ָצ ִ‬
‫רּוח ָק ְדׁשֹו וְ ֹלא ָר ָצה‬
‫ִהיא ְּכ ָבר ֹלא ָהיְ ָתה ֵּבין ַה ַחּיִ ים‪ָ .‬ה ַר ִּבי ָר ָאה זֹאת ְּב ַ‬
‫ׁשּובתֹו ְּבלִ ּבֹו וְ ֹלא ּגִ ּלָ ה לִ י ֶאת‬
‫לְ ַצ ֲע ֵרנִ י ְּבגִ ּלּוי ַה ָּד ָבר‪ ,‬לָ ֵכן ָּכלָ א ֶאת ְּת ָ‬
‫ָה ֻע ְב ָּדה ַה ְּמ ַצ ֶע ֶרת‪ַ ,‬אְך ּגַ ם ֹלא ָחׁש לַ ֲענֹות ַעל ַה ְּשׁ ֵאלָ ה ֵּכיוָ ן ֶׁש ְּכ ָבר ֹלא‬
‫ָהיְ ָתה ַמ ֲע ִׂשית‪"...‬‬
‫יׁש ְצ ִקי ֶׁשּיִ ְחיֶ ה‪,‬‬
‫יכל וִ ֶ‬
‫ִ(מ ִּפי ר' ִמ ְ‬
‫ּגֹורֹוד ְצ ִקי‬
‫ֶ‬
‫ֶׁש ָּשׁ ַמע ֶאת ַה ִּסּפּור ֵמר' ִׂש ְמ ָחה‬
‫ּגֹורר ְּב ֵביתֹו ְּב ַט ְׁש ֶקנְ ט)‬
‫ְּב ֵעת ֶׁש ִה ְת ֵ‬
‫ּוׁש ִתּיָ ה‪ֵ ,‬הם‬
‫יֶ לֶ ד‪/‬יַ לְ ָּדה‪ַ :‬ה ְּצ ָר ִכים ַה ִּט ְב ִעּיִ ים ֶׁשל ָה ָא ָדם ְּכמֹו ֲא ִכילָ ה ְ‬
‫ְּד ָב ִרים ֶׁש ָה ָא ָדם זָ קּוק לָ ֶהם ִּב ְׁש ִביל לִ ְחיֹות ּולְ ִה ְת ַקּיֵ ם‪ַ ,‬אְך ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע‬
‫ּומ ַפ ֶּתה ֶאת ָה ָא ָדם ֶׁשּיִ ְׁש ַּת ֵּמׁש ַּב ְּד ָב ִרים ַה ָח ְמ ִרּיִ ים‬
‫נִ ְכנָ ס לַ ְּתמּונָ ה ְ‬
‫ַרק ִּב ְׁש ִביל ַה ֲהנָ ָאה ֶׁשּלֹו‪ִּ ,‬ב ְמקֹום לְ נַ ֵּצל ֶאת ַה ָח ְמ ִרּיּות לִ ְד ַבר ִמ ְצוָ ה‬
‫ֹאכל ַרק ִּב ְׁש ִביל‬
‫רֹוצה ֶׁש ָה ָא ָדם י ַ‬
‫רּוחנִ ּיִ ים‪ .‬לְ ֻדגְ ָמה‪ַ ,‬הּיֵ ֶצר ֶ‬
‫ּולְ ִענְ יָ נִ ים ָ‬
‫ּכֹוח לְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוָ ה ְּב ִע ְקבֹות ָה ֲא ִכילָ ה‪ְּ .‬כמֹו‬
‫לֵ ָהנֹות‪ ,‬וְ ֹלא ְּכ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ַ‬
‫רּוחנִ ית‪ ...‬לָ ֵכן ַהּנֶ ֶפׁש‬
‫אֹוכלֶ ת לַ ֲהנָ ָא ָתּה וְ ֹלא ִמּתֹוְך ַמ ָּט ָרה ָ‬
‫ַה ְּב ֵה ָמה ֶׁש ֶ‬
‫ַהּזֹו נִ ְק ֵראת ַּב ֵּשׁם ַ'ּב ֲה ִמית'‪.‬‬
‫ִאם ֵּכן‪ַ ,‬הּנֶ ֶפׁש ַה ַּב ֲה ִמית נִ ְכנֶ ֶסת ָּב ָא ָדם ֵמ ָה ֶרגַ ע ֶׁשהּוא נֹולָ ד‪ַ .‬ה ַּמ ָּט ָרה‬
‫יה לַ ּגּוף‬
‫ֹלקית") ֶׁשּנִ ְכנֶ ֶסת ַא ֲח ֶר ָ‬
‫("הּנֶ ֶפׁש ָה ֱא ִ‬
‫דֹוׁשה ַ‬
‫ֶׁשל ַהּנְ ָׁש ָמה ַה ְּק ָ‬
‫הֹוציא ִמּנֶ ֶפׁש זֹו ֶאת ַהּנְ ִטּיֹות ָה ָרעֹות‬
‫(ּכ ִפי ֶׁשּנִ לְ ַמד ַּב ֶה ְמ ֵׁשְך)‪ִ ,‬היא לְ ִ‬
‫ְ‬
‫וְ לַ ֲעׂשֹות ַהּכֹל לְ ֵׁשם ָׁש ַמיִ ם – ֶׁשּגַ ם ַה ְּצ ָר ִכים ַהּגַ ְׁש ִמּיִ ים יִ ְהיּו ִּב ְׁש ִביל‬
‫בֹודת ה'‪.‬‬
‫ֲע ַ‬
‫לע"נ הרבנית הצדקנית חיה מושקא ע"ה‪,‬‬
‫אשת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו‬
‫לרגל יום ההילולא כ"ב שבט‬
‫נדפס ע"י ולזכות חברי קבוצה תשמ"ח‬
‫לזכות הת' יהודה‬
‫חי שיחי' כהן‬
‫לרגל יום הבר מצוה כ"ג שבט‬
‫שיגדל להיות חסיד יר"ש ולמדן ויזכו הוריו לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים‬
‫נדפס ע"י ולזכות הוריו אילן וחיה גילה שיחיו כהן‬
‫לשנת הצלחה וברכה בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות‬
‫ּובּטּול‬
‫ְק ֻד ָּשׁה ִ‬
‫ּדּוע לַ ּנֶ ֶפׁש ֶׁשּלָ נּו יֵ ׁש ָּכ ֵאּלּו נְ ִטּיֹות ַ'ּב ֲה ִמּיֹות'? לָ ָּמה ִהיא‬
‫א‪/‬א ָּמא‪ַ :‬מ ַ‬
‫ַא ָּב ִ‬
‫ֹלא נִ ְמ ֶׁש ֶכת ַאְך וְ ַרק לִ ְק ֻד ָּשׁה?‬
‫רת ת‬
‫הּד ָב ִ צ‬
‫יםות ַה ַּקּיָ ִמים ָּבעֹולָ ם‬
‫תֹורת ַה ֲח ִסידּות‪ֶׁ ,‬ש ָּכל ַ‬
‫ֻמ ְס ָּבר ַעל ָּכְך ְּב ַ‬
‫ְ הפ מעיינו סיד‬
‫הח‬
‫ִמ ְת ַחּלְ ִקים לְ ַכ ָּמה סּוגִ ים‪:‬‬
‫ועד‬
‫פר‬
‫רּוְך הּוא – נִ ְק ָרא ְ'ק ֻד ָּשׁה'‪.‬‬
‫ּגִ ּלּוי ָהאֹור ַ‬
‫(ה ְׁש ָר ַאת ַה ְּשׁ ִכינָ ה) ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש כ ָּבב”ד‬
‫ח‬
‫ּדֹומה‪,‬‬
‫ּתֹורה‪ֵּ ,‬בית ְּכנֶ ֶסת וְ ַכ ֶ‬
‫ׁשֹורה ַה ְּשׁ ִכינָ ה ְּכמֹו ֵס ֶפר ָ‬
‫ֵח ֶפץ אֹו ָמקֹום ּבֹו ָ‬
‫הֹופְך ֵמ ֵח ֶפץ ּגַ ְׁש ִמי‪ ,‬לְ ָד ָבר ֶׁש ְּמ ֻא ָחד ִעם ַה ָּקדֹוׁש‬
‫הֹופְך לְ ָקדֹוׁש‪ .‬הּוא ֵ‬
‫ֵ‬
‫ָּברּוְך הּוא‪.‬‬
‫רצת‬
‫פ‬
‫ו מה ה‬
‫י וקדמפונה‬
‫צ‬
‫ו גבה‬
‫ונ‬
‫ּובלְ ׁשֹון ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵכקןה ְּב ֶפ ֶרק ו'‪" :‬וְ ַצד ַה ְּק ֻד ָּשׁה ֵאינֹו ֶאּלָ א ַה ְׁש ָר ָאה‬
‫ִ‬
‫חנו‬
‫ּשׁתֹו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא‪ ,‬וְ ֵאין ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא‬
‫וְ ַה ְמ ָׁש ָכה ִמ ְּק ֻדב ָת‬
‫(ּומ ֻענְ יָ ן לְ ִה ְת ַא ֵחד ִעּמֹו) יִ ְת ָּב ֵרְך ‪.". .‬‬
‫ֶ‬
‫ׁשֹורה ֶאּלָשא‪ַ -‬עשל ָּד ָבר ֶׁש ָּב ֵטל ֶא ְצלֹו ְ‬
‫ויג‬
‫ְק לִ ּפֹות ַה ְּט ֵמ אֹותת"ו‬
‫שת‬
‫פר‬
‫ה"ק‬
‫‪.‬‬
‫ר‬
‫א‬
‫ב"ה יֶ לֶ ד‪/‬יַ לְ ָּדה‪ :‬לְ ֻע ַּמת זֹאת‪ ,‬יֵ ׁש ְּד ָב ִרים ד ֲא ִ‬
‫סּורים‪ְּ ,‬כמֹו ַחּיֹות אֹו ְּב ֵהמֹות ַחת‬
‫ֶׁש ֵאינָ ן ְטהֹורֹות‪ ,‬וַ ֲאסּורֹות ַּב ֲא ִכילָחב‬
‫ה‪ַ ".‬על ְּד ָב ִרים ֵאּלּו‪ַ ,‬ה ְּק ֻד ָּשׁה ֵאינָ ּהּפ ִתי‬
‫ל ְ‬
‫פר‬
‫ה ַע‬
‫ה'‪.‬‬
‫א‬
‫ָ‬
‫מ‬
‫ֵ‬
‫ט‬
‫ה‬
‫ּפ‬
‫ָ‬
‫לִ‬
‫'ק‬
‫יא‬
‫ה‬
‫ִ‬
‫ם‬
‫ה‬
‫ֶ‬
‫ׁשֹורה ְּבא ֶֹפן ּגָ לּוי‪ַ .‬ה ַהגְ ָּד ָרהד ֶכׁשּלָ‬
‫ָ‬
‫ְ‬
‫ְ‬
‫ים‪.‬‬
‫קי ָר‬
‫ע‬
‫ָפ ִר‬
‫ִ‬
‫ו‬
‫ס‬
‫אהה ְ ֶאת ַה ְּפ ִרי ַה ְּס‬
‫ַעל‬
‫ִאם נִ ְס ַּת ֵּכל לְ ֻדגְ ָמ לה י ַעדיל ַּתּפּוז ֶׁש ֵאינֹו ְמ ֻקּלָ ף‪ָ ,‬אנּו ֹלא נִ ְר ָּבֶ ָז‬
‫ט‬
‫י‬
‫ּב‬
‫את‬
‫ּפ‬
‫ָה ַר ִ אֹ ֶפן‬
‫ׁש ַ‬
‫יםר ֶעאּלָ א ַרק ֶאת ַה ְּקלִ ָּפה‪ֲ .‬א ָבל ָאמנּוּו ֵב ְ‬
‫ְך ְּב‬
‫ַהּנִ ְמ ָצא ִּב ְפנִלאו‬
‫יֹוד ִעים ֶׁש ִׁשּבל ְפִנִמ ְים ריז‬
‫'ּפ ִרי' ִה ְ–כ ִ‬
‫ַׁש ָּי‬
‫‪,‬‬
‫ׁש" ְֶ‬
‫'‬
‫ּשׁהּו‪ָּ .‬כְך ּגַ ם ְּבתֹוכֹו ֶׁשל ָּכל ָּד ָבר ֶׁשא ַ ִל‬
‫נִ ְמ ָצא ַמצ ֶא‬
‫ּקּיָי ם ָּבעֹולָ ם יֵ ַצח‬
‫ָבר‬
‫ָּב' ָר‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ׁש‪ָּ ,‬תה ַה ָּד‬
‫ָ‬
‫ּג‬
‫ַ‬
‫ּוק ֻד ָּשׁה‪ְּ .‬כמֹו ֶׁש ָאנּו ְ‬
‫נִ יצֹוץ י ֶׁשל ַחּיִ ים ְ‬
‫ׁשד ֲןח ִרית ַו ִּי"וְ ַא ׁש‬
‫אֹומ ִםרים ִּב ְת ִפּלַ ת ַ ַ‬
‫ֶדר‬
‫ּבית‬
‫'ֵ‬
‫ַח ַּב‬
‫"ד'‬
‫ל ֶח‬
‫ְּב ָכ‬
‫דֹוׁשה‪ִ .‬אם‬
‫ּומ ֶּת ֶרת ַּב ֲא ִכילָ ה‪ֲ ,‬א ָבל ִהיא ֹלא ְק ָ‬
‫ְּכמֹו ָּפ ָרה ֶׁש ִהיא ְּכ ֵׁש ָרה ֻ‬
‫נִ ַּקח ֶאת ַה ְּב ֵה ָמה ַהּזֹו ְּכ ָק ְר ָּבן לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש‪ִ ,‬היא ַּת ֲהפְֹך לִ ְהיֹות‬
‫דֹוׁשה‪ .‬וְ ֵכן‪ִ ,‬אם נְ ַע ֵּבד ֵמ ָהעֹור ֶׁשּלָ ּה ְקלָ ף לִ ְת ִפּלִ ין‪ ,‬הּוא יַ ֲהפְֹך לִ ְהיֹות‬
‫ְק ָ‬
‫ָקדֹוׁש‪ַ .‬אְך ָּכל עֹוד ֹלא ִה ְׁש ַּת ַּמ ְׁשנּו ָּבּה‪ ,‬זֶ הּו ָּד ָבר ְ'ס ָת ִמי' ִּכ ְביָ כֹול‪ֹ ,‬לא‬
‫ּומ ַּצד ֵׁשנִ י ּגַ ם ֹלא ְקלִ ָּפה ְט ֵמ ָאה‪.‬‬
‫ְק ֻד ָּשׁה ִ‬
‫ִּבלְ ׁשֹון ַה ֲח ִסידּות‪ְּ ,‬ד ָב ִרים ֵאּלּו‪ ,‬נִ ְק ָר ִאים ְ'קלִ ַּפת נֹגַ ּה' – אֹור נָ מּוְך‬
‫(ּכמֹו ִּב ְׁש ַעת ֵּבין ָה ַע ְר ַּביִ ם)‪.‬‬
‫ּבּוביָ ה ֶׁשל אֹור וְ ח ֶֹׁשְך ְ‬
‫וְ ַחּלָ ׁש‪ ,‬אֹו ִע ְר ְ‬
‫ַה ְּב ִח ָירה‬
‫א‪/‬א ָּמא‪ִּ :‬ב ֵידי ָה ָא ָדם ַה ְּב ִח ָירה‪ַ ,‬ה ִאם לָ ַק ַחת ֶאת ַה ָּד ָבר ֶׁש ְּמקֹורֹו‬
‫ַא ָּב ִ‬
‫בֹודת ה' וְ ָכְך 'לְ ַה ֲעלֹות אֹותֹו לִ ְק ֻד ָּשׁה'‪.‬‬
‫ִמ ְּקלִ ַּפת נֹגַ ּה ּולְ נַ ֵּצל אֹותֹו לַ ֲע ַ‬
‫יֹורד לַ ְ'ּקלִ יּפֹות‬
‫אֹו לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ַּב ָּד ָבר ְס ָתם ָּכְך לַ ֲהנָ ָאתֹו וְ ָאז הּוא ֵ‬
‫ַה ְּט ֵמאֹות'‪.‬‬
‫(ׁש ֻ)רּבֹו ְּכ ֻכּלֹו ַרע‪ַ ,‬רק‬
‫"קלִ ַּפת נֹגַ ּה‪ֶׁ ,‬ש ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה ‪ֶ . .‬‬
‫ִ‬
‫ּובלְ ׁשֹון ַה ַּתנְ יָ א‪ְ :‬‬
‫(ׁשל ַה ְּקלִ ָּפה)‪ .‬וְ ִהיא ְּב ִחינָ ה ְמ ֻמ ַּצ ַעת ֵּבין‬
‫תֹוכּה ֶ‬
‫ְמ ַעט טֹוב ְמע ָֹרב ְּב ָ‬
‫ּומ ְד ֵרגַ ת ַה ְּק ֻד ָּשׁה‪.‬‬
‫ּובין ְּב ִחינַ ת ַ‬
‫ָׁשֹלׁש ְקלִ ּפֹות ַה ְּט ֵמאֹות וְ ָרעֹות לְ גַ ְמ ֵרי ֵ‬
‫ּופ ָע ִמים‬
‫וְ לָ ֵכן‪ְּ ,‬פ ָע ִמים ֶׁש ִהיא נִ ְכלֶ לֶ ת ְּב ָׁשֹלׁש ְקלִ ּפֹות ַה ְּט ֵמאֹות ‪ְ . .‬‬
‫ּומ ְד ֵרגַ ת ַה ְּק ֻד ָּשׁה"‪.‬‬
‫ֶׁש ִהיא נִ ְכלֶ לֶ ת וְ עֹולָ ה ִּב ְב ִחינַ ת ַ‬
‫ְּב ָכל ַמ ֲע ֶׂשה‪ ,‬אֹו ֲא ִפּלּו ִּדּבּור ֶׁשּלָ נּו‪ָ ,‬אנּו יְ כֹולִ ים לַ ֲהפְֹך ֶאת ַהּגַ ְׁש ִמּיּות‬
‫ּתֹודה לַ ה' ַעל ַהּגַ ְׁש ִמּיּות‬
‫אֹומ ִרים ָ‬
‫רּוחנִ ּיּות‪ .‬לְ ֻדגְ ָמה‪ַּ ,‬כ ֲא ֶׁשר ָאנּו‬
‫לְ ָ‬
‫ְ‬
‫נֹותן לָ נּו‪ְּ ,‬כ ִפי ֶׁשּנַ ְמ ִׁשיְך וְ נִ לְ ַמד‪.‬‬
‫ֶׁשםהּוא ֵ‬
‫‪‬‬
‫ּכה‪,‬‬
‫ֲח ֻנ ָ‬
‫י‬
‫ְּד ֵמ "ד‬
‫‪‬‬
‫יֶ לֶ ד‪/‬יַ לְ ָּדה‪ַ :‬ה ַּשׁ ָּבת‪ ,‬כ"ב ִּב ְׁש ָבט‪ ,‬הּוא יֹום ַה ִהּלּולָ א ֶׁשל ָה ַר ָּבנִ ית ַחּיָ ה‬
‫ּובּתֹו ֶׁשל ָה ַר ִּבי ָה ַרּיַ י"צ‪.‬‬
‫ּדֹורנּו ִ‬
‫יה ַה ָּשׁלֹום‪ֵ ,‬א ֶׁשת ָה ַר ִּבי נְ ִׂשיא ֵ‬
‫מּוׁש ָקא ָעלֶ ָ‬
‫ְ‬
‫ִּב ְׁשנַ ת תשנ"ב‪ְּ .‬ב ַת ֲא ִריְך זֶ ה‪ִ ,‬חּלֵ ק ָה ַר ִּבי קּונְ ְט ֵרס ְמיֻ ָחד ַה ְּמ ָב ֵאר ֶאת‬
‫ּובנֹות יִ ְׂש ָר ֵאל ַּכ ֲה ָכנָ ה לַ ּגְ ֻאּלָ ה ָה ֲע ִת ָידה‪.‬‬
‫ַמ ֲעלַ ת ֲע ָ‬
‫בֹוד ָתן ֶׁשל נְ ׁשֹות ְ‬
‫אֹומ ִרים ֲח ָכ ֵמינּו זִ ְכרֹונָ ם לִ ְב ָר ָכה‬
‫ַא ָּב ִ‬
‫א‪/‬א ָּמא‪ְּ :‬כמֹו ֶׁש ַעל ּגְ ֻאּלַ ת ִמ ְצ ַריִ ם ְ‬
‫"ּב ְׂש ַכר נָ ִׁשים ִצ ְד ָקנִ ּיֹות ֶׁש ָהיּו ְּבאֹותֹו ַהּדֹור נִ גְ ֲאלּו יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם"‪,‬‬
‫ֶׁש ִ‬
‫ָּכְך ּגַ ם ַהּגְ ֻאּלָ ה ַה ְּשׁלֵ ָמה ִּת ְהיֶ ה ִּבזְ כּות נָ ִׁשים ִצ ְד ָקנִ ּיֹות‪.‬‬
‫ּובנֹות‬
‫ִמ ִּס ָּבה זֹו ִה ְׁש ַּת ֵּדל ָה ַר ִּבי ַה ֵ‬
‫ּקֹודם‪ְּ ,‬ביֶ ֶתר ְׂש ֵאת‪ְּ ,‬ב ִחּנּוְך וְ ַה ְד ָר ַכת נְ ֵׁשי ְ‬
‫ּתֹורת ַה ֲח ִסידּות‬
‫ּתֹורה וְ ַה ִּמ ְצוֹות‪ּ ,‬כֹולֵ ל ְּבלִ ּמּוד ַ‬
‫יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ָכל ִענְ יְ נֵ י ַה ָ‬
‫וַ ֲה ָפ ָצ ָתּה‪.‬‬
‫ּקֹודם‪,‬‬
‫ָּד ָבר זֶ ה ֻמ ְדּגָ ׁש ְּבכ"ב ְׁש ָבט‪ ,‬יֹום ִה ְס ַּתּלְ קּות ִּבּתֹו ֶׁשל ָה ַר ִּבי ַה ֵ‬
‫ּובנֹות ַרּבֹות נִ ְק ָראֹות ַעל ְׁש ָמּה וְ הֹולְ כֹות ְּב ַד ְר ָּכּה‪.‬‬
‫ֶׁש ִה ְת ַחּנְ ָכה ַעל יָ דֹו ָ‬
‫בֹודה לַ ֲעׂשֹות לְ ַה ֵּשׁם‬
‫ּכֹוח לְ ַסּיֵ ם ֶאת ָה ֲע ָ‬
‫לֹוק ִחים ֶאת ַה ַ‬
‫ִמּיֹום זֶ ה ָאנּו ְ‬
‫("ּד ָירה ְּב ַת ְחּתֹונִ ים")‪.‬‬
‫ּומ ְׁש ָּכן ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה ַה ַּת ְחּתֹון וְ ַה ָח ְמ ִרי ִ‬
‫ִּד ָירה ִ‬
‫בֹודה ַה ֻּמ ֶּטלֶ ת ָעלֵ ינּו לַ ֲעׂשֹות ֵמ ָהעֹולָ ם ִּד ָירה לְ ַה ֵּשׁם‪ָ ,‬אנּו‬
‫יֶ לֶ ד‪/‬יַ לְ ָּדה‪ָּ :‬ב ֲע ָ‬
‫עֹוׂשה לְ ַע ְצמֹו‪ְּ .‬כ ֶׁשּיֵ ׁש לְ ָא ָדם ֶא ְפ ָׁשרּות‪,‬‬
‫ֶ‬
‫יְ כֹולִ ים לִ לְ מֹד ִמ ִּד ָירה ֶׁש ָא ָדם‬
‫יהם‪ֶ ,‬אּלָ א ְמ ַק ֵּשׁט ֶאת‬
‫הּוא ֹלא ִמ ְס ַּת ֵּפק ְּב ַא ְר ָּב ָעה ִקירֹות לָ דּור ֵּבינֵ ֶ‬
‫יבה‬
‫"מ ְר ִח ָ‬
‫ַה ִּד ָירה ְּכ ִפי יְ ָכלְ ּתֹו‪ַּ .‬כ ֲא ֶׁשר ַה ִּד ָירה ִהיא נָ ָאה וְ יָ ָפה ָאז ִהיא ַ‬
‫ַּד ְעּתֹו ֶׁשל ָא ָדם"‪.‬‬
‫ׂשֹותּה נָ ָאה וְ יָ ֶפה‪ַ ,‬על‬
‫עֹוׂשים לֹו יִ ְת ָּב ֵרְך – ָעלֵ ינּו לַ ֲע ָ‬
‫ָּכְך ּגַ ם ַּב ִּד ָירה ֶׁש ָאנּו ִ‬
‫יְ ֵדי ֶׁש ָאנּו ְמ ַקּיְ ִמים ֶאת ַה ִּמ ְצוֹות ִמּתֹוְך ִהּדּור‪ּ :‬בֹונִ ים ֵּבית ְּכנֶ ֶסת ֶׁשהּוא‬
‫ּוב ָכל ַחג ְמ ַה ְּד ִרים ְּב ִמ ְצוֹות‪ְּ ,‬כמֹו‬
‫עֹוד ֵ‬
‫יֹותר יָ ֶפה ֵמ ַה ַּביִ ת ַה ְּפ ָר ִטי ֶׁשּלָ נּו‪ְ ,‬‬
‫ֶא ְתרֹוג נָ ֶאה‪ֲ ,‬חנֻ ִּכּיָ ה נָ ָאה‪ְ ,‬מגִ ּלָ ה ְמ ֻה ֶּד ֶרת‪ַ ,‬מּצֹות ְמ ֻה ָּדרֹות וְ ֵכן ָהלְ ָאה‪ָּ .‬כְך‬
‫רּוח לְ ַ'ב ַעל ַה ִּד ָירה' – לַ ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא‪.‬‬
‫ּגֹור ִמים נַ ַחת ַ‬
‫ָאנּו ְ‬
‫ּדֹואגֹות ְּב ִע ָּקר לַ ּי ִֹפי ֶׁשל‬
‫א‪/‬א ָּמא‪ְּ :‬כ ֵׁשם ֶׁש ַהּנָ ִׁשים וְ ַה ָּבנֹות ֵהן ֵאּלֶ ה ַה ֲ‬
‫ַא ָּב ִ‬
‫בֹודה לַ ֲעׂשֹות לְ ַה ֵּשׁם ִּד ָירה נָ ָאה‪ַׁ ,‬שּיֶ ֶכת ִּב ְפ ָרט לִ נְ ֵׁשי‬
‫ַה ִּד ָירה‪ָּ ,‬כְך ּגַ ם ָה ֲע ָ‬
‫ּובנֹות יִ ְׂש ָר ֵאל‪ ,‬וְ לְ ֻדגְ ָמה ְּב ִמ ְצוַ ת ַה ְדלָ ַקת נֵ רֹות ַׁש ַּבת ק ֶֹדׁש וְ יֹום טֹוב‪:‬‬
‫ְ‬
‫ּובת ִמ ְּבנֹות יִ ְׂש ָר ֵאל ַמ ְדלִ יקֹות נֵ ר ָקדֹוׁש לִ ְכבֹוד‬
‫"על יְ ֵדי זֶ ה ֶׁש ִא ָּשׁה ַ‬
‫ַ‬
‫ַׁש ָּבת וְ יֹום טֹוב ִעם ְּב ָר ָכה – ִהיא ַמ ְח ִּד ָירה ַּב ַּביִ ת אֹור ֶׁשל ְק ֻד ָּשׁה‪ ,‬חֹם‬
‫ּומיַ ֶּפה ֶאת ָּכל ַה ַּביִ ת"‪.‬‬
‫וְ י ִֹפי‪ֶׁ ,‬ש ֵּמ ִאיר ְ‬
‫רֹואים ְּב ִחּנּוְך ַהּיְ לָ ִדים‪ֶׁ ,‬ש ָה ִא ָּמא ַמ ְח ִּד ָירה ַּבּיְ לָ ִדים‬
‫נֹוס ֶפת ָאנּו ִ‬
‫ֻּדגְ ָמה ֶ‬
‫"ּמנְ ָהג ַהּטֹוב‬
‫ּתֹורה‪ ,‬וְ ֻדגְ ָמה לַ ָּד ָבר ַּב ִ‬
‫ֶאת ַה ַּת ֲענּוג וְ ַה ִה ְתלַ ֲהבּות ְּב ִקּיּום ַה ָ‬
‫יֹותם ֻמ ָּטלִ ים‬
‫יהם ַה ְּק ַטּנִ ים עֹוד ִּב ְה ָ‬
‫הּודּיֹות לְ נַ ּגֵ ן לְ יַ לְ ֵד ֶ‬
‫ֶׁשל ִא ָּמהֹות יְ ִ‬
‫ּתֹורה ִהיא ַה ָּד ָבר ֲה ִכי טֹוב‪ֲ ,‬ה ִכי ָמתֹוק‪ ,‬וַ ֲה ִכי יָ ֶפה‪ֶׁ ,‬שּזֶ ה‬
‫יסה – ֶׁש ַה ָ‬
‫ָּב ֲע ִר ָ‬
‫ימית וְ י ֶֹקר ְּכלַ ֵּפי ָּכל‬
‫יע ַּבּיֶ לֶ ד – ּגַ ם לְ ַא ַחר ֶׁש ִּמ ְתּגַ ֵּבר – ַא ֲה ָבה ְּפנִ ִ‬
‫ַמ ְׁש ִּפ ַ‬
‫ּומ ְצוֹות"‪.‬‬
‫תֹורה ִ‬
‫ָה ִענְ יָ נִ ים ְּד ָ‬
‫מּוׁש ָקא"‪ַ .‬חּיָ ה – זֶ ה‬
‫"חּיָ ה‬
‫יֶ לֶ ד‪/‬יַ לְ ָּדה‪ַ :‬ה ָּד ָבר נִ ְר ָמז ִּב ְׁש ָמּה ֶׁשל ָה ַר ָּבנִ ית ַ‬
‫ְ‬
‫ּומּוׁש ָקא – זֶ ה סּוג ֶׁשל ּב ֶֹׂשם [ּולְ ַכ ָּמה ֵּדעֹות‬
‫ִענְ יָ ן ֶׁשל ַחּיּות וְ ִה ְתלַ ֲהבּות‪,‬‬
‫ְ‬
‫יח טֹוב‬
‫ּנֹותן ֵר ַ‬
‫זֶ הּו ַה"ּמֹר" ֶׁש ָהיָ ה ְּב ַס ְמ ְמנֵ י ַה ְּקט ֶֹרת ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש]‪ַ ,‬ה ֵ‬
‫רּוח‬
‫ּפֹועלֶ ת נַ ַחת ַ‬
‫הּודי ִמּתֹוְך ַחּיּות וְ ִה ְתלַ ֲהבּות‪ֶ ,‬‬
‫בֹודה ֶׁשל יְ ִ‬
‫וְ ַת ֲענּוג‪ָ .‬ה ֲע ָ‬
‫עֹוׂשים לֹו ִ"ּד ָירה נָ ָאה"‪.‬‬
‫וְ ַת ֲענּוג ֵא ֶצל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא‪ ,‬וְ ָכְך ָאנּו ִ‬
‫איורים‪ :‬אחד הוצאה לאור‬
‫ּו ַּג‬
‫י‬
‫ּין ֶ‬
‫ַהּיֹו‬
‫ת‬
‫ר ַה" ִּד ּפ ָר ַׁשת י ִצ ֵ‬
‫ֶׁש ֶּזה ֵּבי‬
‫ְמקֹור ַה ּנֶ ֶפׁש ַה ַּב ֲה ִמית‬
‫ְזנּו‬
‫ְמ ַחּיֶ ה ֶאת ֻּכּלָ ם"‪.‬‬
‫ָ‬
‫ח‬
‫ַר ִּב‬
‫ם‬
‫ם‬
‫ה ְכ ַר‬
‫ָכל‬
‫ה‪ַ ,‬א ַ ׁש ַּבת ‪ָ .‬ה‬
‫ח ָס ִדי ל ֶׁש ַּג ר‪ְ ,‬ו‬
‫ִ‬
‫ֶדר‬
‫ֲ‬
‫ּוקלִ ַּפת נֹגַ ּה‪,‬‬
‫ֶחיֶ ֶדלֶ ד‪/‬יַ ״לְד ָ״‪ּ,‬דה‪ַ :‬א ַחר ֶׁש ִה ַּכ ְרנּו ֶאת ַה ֻּמ ָּשׂגִ ים‪ְ ,‬ק ֻד ָּשׁה‪ְ ,‬קלִ ָּפה ְ‬
‫ל‬
‫אֹות ָעּה ָלי ַוחּיָ הי‪ְ :‬ט ֵמ ָאה‪ִּ ,‬שׂ ַ ְמ‬
‫יעבת‪,‬‬
‫ה'‪ָ .‬אז ַמ ַ‬
‫ים ֵ ַמ ֵא‬
‫מ ָּגִח ִ‬
‫ִאם ֵּכן‪ּ ,‬גַ ם ַה ַחּיִ ים ֶׁשל ָ‬
‫תח‬
‫ֶ‬
‫ּדּועּות ם‪ּ ,‬כֹו ֵ ר ְו‬
‫ַח ַּב‬
‫ַר ִּב‬
‫ל‬
‫ָצע‬
‫ֵ‬
‫י ַה‬
‫מיל‬
‫ֵט‬
‫כ‬
‫ד‬
‫ָ‬
‫ה‬
‫ב‬
‫ּדּוע ַהּנֶ ֶפׁש ֶׁשּלָ נּו ִהיא ַ'ּב ֲה ִמית' – ִּכי ַה ָּמקֹור ֶׁשּלָ ּה הּוא‬
‫נּוכל לְ ָה ִבין ַמ ַ‬
‫ֶח ֶד ית ַ‬
‫ָ‬
‫ֹו‬
‫דֹוׁש ְב‬
‫ְ‬
‫מ‬
‫ּו ְג ִ‬
‫ָמק‬
‫ה' די ּו‬
‫ה?!‬
‫ָ‬
‫ק‬
‫ֹלא‬
‫ה‬
‫א‬
‫ָ‬
‫מ‬
‫ֵ‬
‫ט‬
‫יא‬
‫ה‬
‫ִ‬
‫ְ‬
‫וְ‬
‫ְ‬
‫ֵ‬
‫ּמ‬
‫י‬
‫י‬
‫ד‬
‫ִ‬
‫ְ‬
‫״ ֵּב‬
‫ה‬
‫ל‬
‫ֵ‬
‫ל‬
‫י‬
‫ַ‬
‫י‬
‫הּו ִ‬
‫ּובלְ ׁשֹון ַה ַּתנְ יָ א ְּב ֶפ ֶרק‬
‫ִפ ָּלה קֹום ּו פא ָּכ דים‪ֹ ,‬לא ְּבא ֶֹפן יָ ִׁשיר ֵמ ַה ְּק ֻד ָּשׁה‪ֶ ,‬אּלָ א ִמ ְּקלִ ַּפת נֹגַ ּה‪ִ ,‬‬
‫ל ֶר ֶגל ע ַעל ְ מם ֶׁש ׁש ַא ֲח ֵר ת ְי‬
‫ּת‬
‫ּגּו ָ ח ָס ִ‬
‫ְ‬
‫מ‬
‫חּצּו ֶ ָ‬
‫ְ‬
‫ֹס ר ה ִּב ֶ‬
‫י‬
‫ְב ָצ‬
‫ּטּול ַּב ִ‬
‫ו ֵכן‬
‫ת ֲ‬
‫ָרה‪ּ ,‬ב ָכל ָ ּב ִית‬
‫"ּכי ְּביִ ְׂש ָר ֵאל נֶ ֶפׁש זֹו ִּד ְקלִ ָּפה‪ִ ,‬היא ִמ ְּקלִ ַּפת נֹגַ ּה ‪.". .‬‬
‫א‪ִ :‬‬
‫ע‬
‫ּמ‬
‫ל‬
‫ִ‬
‫נ‬
‫ִ‬
‫ם‪ְ .‬‬
‫ָ‬
‫כ‬
‫ּב‬
‫ֹו‬
‫ה‬
‫ָ‬
‫ְ‬
‫ּו‬
‫ׁש‬
‫ַ‬
‫ד ְּב‬
‫ּו ַב ַ מיל‬
‫ּתֹו ״‪ְ ,‬‬
‫ה‬
‫ר‬
‫ּנים‬
‫י‬
‫רא‬
‫ז‬
‫"‬
‫ֶ‬
‫(‬
‫ד‬
‫ִ‬
‫ֹו‬
‫"‬
‫י‬
‫ה‬
‫ג‬
‫ִ‬
‫ִ‬
‫מ‬
‫ּב‬
‫ה‬
‫ּת‬
‫ל‬
‫ְ‬
‫ט‬
‫א ַּב״‬
‫אֹותֹו ַ‬
‫ית‪ֵ ,‬א ְמ ֻכ ֶּסההּו‬
‫א‪/‬א ָּמא‪ַ :‬ה ֶה ְס ֵּברָה ָיהּוא‪,‬ת ָ‬
‫ֹלק‬
‫ִ‬
‫ֱ‬
‫ּיּות‬
‫ח‬
‫ַ‬
‫ל‬
‫ׁש‬
‫ֶ‬
‫יצֹוץ‬
‫נִ‬
‫ׁש‬
‫ֶ‬
‫ִ‬
‫ּב‬
‫ָ‬
‫א‬
‫ַ‬
‫ֵ‬
‫ח‬
‫ד‬
‫ת ַת לָם‪,‬נּו ַּת ְפ ִקיד לְ זַ ֵּכְך ֶאת ַהּנֶ ֶפׁש ַה ַּב ֲה ִמית ְ(ּב ֶא ְמ ָצעּות‬
‫ּב‬
‫ה' ָר ָצה לָל ְֵק‬
‫ַ‬
‫ָ‬
‫ח‬
‫ְ‬
‫ם‬
‫‬‫א‬
‫‪:‬‬
‫ר‬
‫ַ‬
‫ם‬
‫ִפ ָּל‬
‫ד‬
‫ת‬
‫ַ‬
‫ּי ְׂש ָ‬
‫ּב‬
‫״‬
‫ֹו י‬
‫ין ַ ‪,‬ה ָ ְּת‬
‫דֹוׁש‬
‫ּק‬
‫הּבָ ֵּדּת ָיברת לְ ִמ ִֵב‬
‫ׁשע ֵּבטין ַ‬
‫'קלִ ָּפה ְט ֵמ ָאה'‪ַ ,‬ה ַּמ ַ ְּבס ַ ִּשׁ ָּת ָיר‬
‫ד ֹו ִל י ַה'ּנֶ ֶפ –ׁש ֵא ֶ ָצה ֱאה ְּג ִד‬
‫י ג ְּכבֹו ִּבני ְ‬
‫ה ֵּב ַיעל ִלי ַ ָהל ִ ֶדּקי ֶׁשר ְ ֶמ ַ‬
‫אֹותּה ְּב ֶא ְמ ָצעּות ְקלִ ַּפת נֹגַ ּה‪,‬‬
‫ָ‬
‫ֹלק ִלית') וְ לָ ֵכן הּוא ָּב ָרא‬
‫ָ‬
‫‪.‬‬
‫ת‬
‫ו‬
‫״‬
‫ה‬
‫‪,‬‬
‫"‬
‫מ‬
‫ָכם‬
‫ר‬
‫ָנ ַה ח ָת ָ‬
‫ל‬
‫ַ‬
‫ה‬
‫ה ָק ַ‬
‫ַּגם‬
‫ַה ְּג‬
‫ְק ָּדׁש ם ֶׁש ד ְו ַא ַח ת ּתֹו ָ ּבתֹו‬
‫ן‬
‫ֲ‬
‫הּוא‪.‬‬
‫רּוְך‬
‫ּב‬
‫ֲ ָ‬
‫ּבר ָאּב ֶֹפןם ֶ ַ‬
‫ׁשע ַלה ְּק ֻד ָּשׁה ֹלאׁש‪ָּ ,‬ת ִאיר ָּבּה ְּבגָ לּוי‪ַ .‬על ַהּנֶ ֶפׁש ַהּזֹו ִמ ְתנַ ֵהל ַמ ֲא ָבק‪,‬‬
‫ַא ְ ְד ַ‬
‫ד‬
‫ן‬
‫י‬
‫ח‬
‫מ‬
‫ד‬
‫ל‬
‫י‬
‫ּתי ְ‬
‫ו ַגם ַל ח ְּנ ִכ‬
‫ְמ ֻי ָ‬
‫״ִ‬
‫ֶא ָח ה ֵּב‬
‫ִקי ָ‬
‫ר ִעי‬
‫ם ( ְו ם ַּג‬
‫ע‬
‫ַ‬
‫ִ‬
‫ְ‬
‫ׁש ְּמ ַ‬
‫אֹותּה לַ ְּקלִ ּפֹות ַה ְּט ֵמאֹות – לְ ַת ֲאוֹות‬
‫רֹוצדֹוהל לִ ְמׁשְֹך ָ‬
‫ט ִּני עֵ ִּבליין ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע‪ְ ,‬ל ַ ֶה ְׁש ֶ‬
‫ינֹו ְפ ָּב ֵ ְטּד ָכלל ֶא ְצ ַנ ֲעלֹו ֶׂש יִ ְת״ ְ ָוּב ֵָׁשר ַכ ְְךנ ‪ֵ . .‬אליינֹום‬
‫"א ָבל ָּכל ַמ ָקה ַמתֶּשׁ ֵא ְו ַת‬
‫ּובלְ צ ִרי‬
‫ׁשֹוןְך ַה ַּתנְ יָ א‪ֲ :‬‬
‫ן‪ֹ ,‬ו ֶ ִ‬
‫ַ‬
‫ֲ‬
‫ּג‬
‫ֹו‬
‫ק‬
‫ֹו‬
‫ָ‬
‫ה‬
‫ָ‬
‫ם‬
‫‪,‬‬
‫ח‬
‫ּפ‬
‫מ‬
‫ְ‬
‫ֲ‬
‫)‬
‫ִ‬
‫י‬
‫"‬
‫הן ִל ה ָהעֹולָ ם וְ לִ ְדכ ָֹוב ִרים ְ ֲל ִ‬
‫ְּכמ ּזמהַ‪,‬ק ֵּבל ֶ ַׁשחב‬
‫סּור ַעד‬
‫ּיּותר ָתַה ְּק ֻ ְדּפ ָ ָר ִּשׁטה ‪.‬ח‪ֶ .‬ד ֶר‪.‬א ‪ּ.‬לָ א ִכ ִי ָמנ ְהּב‪ִ ,‬חינַ ת ֲאּפֹו ֲ ַע‬
‫רֹוצה לְ זַ ֵּכְך ֶאת ַהּנֶ ֶפׁש‬
‫ּובין ַהּיֵ ֶצר ַהּטֹוב ֶׁש ֶ‬
‫ים‪ֵ ,‬‬
‫א ִ‬
‫ימ‬
‫ִ‬
‫נִ‬
‫ּפ‬
‫ת‬
‫ינַ‬
‫ח‬
‫ִ‬
‫ּב‬
‫מ‬
‫ִ‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ּיּות‬
‫ְ‬
‫ְ‬
‫ָ‬
‫ּט‬
‫ּוא ק ִמ ְֶ ת ַו ֵּי‬
‫חֹוריִ ם‪ ,‬ם ְו ֵ די ֶז ם״)‪.‬‬
‫ׁש ְּב א ַחת‪ ,‬נים‬
‫ְ‬
‫ַמ ה ַה ׁש ַּב ֶ‬
‫ַה ְּשׁ‬
‫ם‬
‫עּז ֵק‬
‫מׁש ֵּיית ּולְד ְ ַו ַ‬
‫י‬
‫ּומ ְצוֹות‪.‬‬
‫ּתֹורה ִ‬
‫ּכֹוח ֶׁשּלָ ּה ָ‬
‫ם ִ ַה ַ‬
‫קּיֵ ם ּב ְִ‬
‫םעט ָּכל ָדּכֹו ִלְךי על ְי ֵ ָּב ִני ַה ַּב ֲהי ִֶ‬
‫בֹות ַמ ְד ֵםר ֶ‬
‫יםִנ ִמ ַּמ ְד ֵרגָ ה לְ ַמ ְד ֵרגָ ה ִר ְבּדי ָר‬
‫ּיֹור ִד ַה ְּי ָו‬
‫ת ַימ ֵ‬
‫גֹות ָר‪.‬ה‪ַ .‬עד ֶׁשּנִ ְ‬
‫ָרחֹו ָּפֶ ָׁשר ַׁש ְ‬
‫ַ‬
‫י‬
‫מ‬
‫ַ‬
‫י‬
‫ׁש‬
‫ח‬
‫ּנ‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ִ‬
‫ו‬
‫צ‬
‫ִ‬
‫ֹו‬
‫ָ‬
‫ִ‬
‫ְ‬
‫ֶ‬
‫ְ‬
‫ֵ‬
‫ִ‬
‫ל‬
‫ׁש‬
‫א‬
‫ל ְי‬
‫אֹור וְ ַה ַתח‪ּ.‬יּות ‪ַ . .‬עד ֶׁשּיָ כֹול לְ ִה ְתה ֲַחצ ְָפמ ֵצםּבֹוּולְ ִה ְתלַ ֵּבׁשּק ַט‬
‫ד״‪,‬‬
‫א אֹור ָה רֹות‬
‫אֹותֹו ִ ָּד ָברּות‪,‬‬
‫אֹו ּכל ֶ ּז ֵקן‬
‫ֵהן‬
‫ע‬
‫ח ַּב״‬
‫ּתֹוְך‬
‫ב‬
‫ַ‬
‫‪,‬‬
‫ֹו‬
‫ָ‬
‫ְ‬
‫ָ‬
‫״‬
‫ַ‬
‫מ‬
‫״‬
‫ׁש‬
‫ע‬
‫ְך‬
‫ה‬
‫ה‬
‫ם״‪,‬‬
‫״‪ִ ,‬‬
‫ַׁש ָּי ת ַל ֲ‬
‫ית ַ ֹו ֵ ַמהרּלֶ ַק ח‪:‬‬
‫ִׁשיר ָּלא‪,‬‬
‫ַרק‬
‫יֹותֹו ַק מֹו ‪ . .‬לָ ֵכן נִ ּב ִיק ָתר ֶא עֹולָ ם ַהּזֶ ַ‬
‫ֹו ָרה‪ -‬ר ְּג ֵז ֹו ָמ‬
‫י‬
‫ּו‬
‫ְ‬
‫נ‬
‫ע‬
‫נ‬
‫א‬
‫ִ‬
‫ה‬
‫ה‬
‫ם‬
‫עֹולָ‬
‫–‬
‫לֹואֹו‬
‫ּומ‬
‫ה‬
‫ח‬
‫ֲ‬
‫ה‬
‫ַ‬
‫א‬
‫א‬
‫ְ‬
‫ְ‬
‫וְ‬
‫ּיְ‬
‫ּולְ‬
‫לְ‬
‫ָ‬
‫ּב‬
‫ֶ‬
‫ֵק ֵני‬
‫״ ֵּב‬
‫ַ‬
‫״‬
‫ן ֶז ת ְו ִ ל ָ‬
‫ׁש ַא ַח ַהקּנִין ְפ ָלרד (ֹל‬
‫ַּגם‬
‫ָ ו‬
‫ת ַע‬
‫ּו ִרי״‪ּ ,‬ב״ד – ָעלֵּו ִב ְז‬
‫י‬
‫ָ‬
‫נ‬
‫ּו‬
‫ּכֹוח ְּשׁ ָ ֶנׁשתֹול ַהּנֶה ֶֹו‬
‫ְ‬
‫ּתֹורה וְ ַה ִּמ ְצוֹות‪.‬‬
‫פריׁש ַ‪,‬ה ַּב ֲה ִמית לְ ִקּיּום ַה ָ‬
‫ׁשָר ִַטּבי ַ‬
‫ּמ‬
‫ֵ‬
‫ּת‬
‫ַ‬
‫ׁש‬
‫ה‬
‫ִ‬
‫ינּו‬
‫ְ‬
‫לְ‬
‫ּפֹותם ‪ּ.". .‬תנּו‬
‫ד‬
‫זֹו ְר ַ ִה ְּקלִ ל ִדי‬
‫ַה ְּפ‬
‫ה‪ֶׁ ,‬ש ִע ּת ִמימ אבֹו‬
‫ִצּב י ַח ַ רינּו‬
‫ר‬
‫ֶאת‬
‫ִמ‬
‫ֵּסא‬
‫ְ‬
‫ָ ָאז‬
‫ַל ְּי ָ‬
‫ת‬
‫י‬
‫ִ‬
‫ֵ‬
‫ן‬
‫ָ‬
‫ּת‬
‫ְ‬
‫ֹו‬
‫‪,‬‬
‫ֹו‬
‫ק‬
‫ֵ‬
‫ן‬
‫ֹו‬
‫ע‬
‫ׁש‬
‫ֵ‬
‫ּכ‬
‫י‬
‫מ‬
‫ע ָ‬
‫ֵלב‬
‫ׁשֹו‬
‫ִּב ְנ ָ‬
‫ּב‬
‫ר‬
‫ה ֵרי‬
‫ָ‬
‫א ֵח יפּו‬
‫ַח ְדר ּבקּו אֹותֹו‪ ,‬ה ְו ַה ִ ר ִטי‬
‫עּות ְ'ק ְלִל״ ַָ‬
‫ּפ ְסה' ק ַמת ָ ה‪ ,‬״‬
‫רֹות‪ ,‬לְ ִע ִּתים ה' ַמ ְס ִּתיר ֶאת ָה ב ַה ְ‬
‫אֹורד ָּג ֶׁשּלֹו ְּב ֶ ְיּב ֶתֶא ְמׁש ָיצב‬
‫ֲח ֻנ ָ ְּכּב ִהמּלִ ִריםא ֲ‬
‫ס‬
‫מ‬
‫ְ‬
‫ָ‬
‫ִ‬
‫ּפ‬
‫ֵ‬
‫ּט‬
‫ֹו‬
‫ְ‬
‫ְ‬
‫ה‬
‫‪,‬‬
‫ָ‬
‫וֵ ִ‬
‫ים‬
‫רק ל ֲה ָ‬
‫ּו‬
‫ּי‬
‫ָּב ֶז‬
‫ַה‬
‫ת‬
‫בּוען ַה ָּבאּב ָר ְּבא ֶעזְ ַר ַהּמ‬
‫ֶׂשה‬
‫חהד ִעםא ַה'‪ ,‬וְ הָא ַ‬
‫ֶה ְמע ֵׁשׂשֹוְךת ַּב ָ‬
‫ּשׁ ֶׁש ֵַּכ א ָ‬
‫כֹוְך ּכ ֵד ָי‬
‫נּו סֹק‬
‫ּומ ְנתת ַא״ ְ ֵ‬
‫נֹוצ ֶרׁש ָּד ָבר ָט ֵמא אֹו ָאסּור‪ֶׁ ,‬ש ֵאינֹו ָּב ֵט ֲה ֵלרי ֶז ִ‬
‫ְמעֹו אֹו וְ ְּבָ‬
‫ת ִ ה'ח ְדרֹו ׁש ַּנ ֲע‬
‫‪,‬‬
‫ֹו‬
‫‪,‬‬
‫ֹל‬
‫ֲ‬
‫ת‬
‫ז‬
‫ר‬
‫ל‬
‫ֶ‬
‫ְ‬
‫הּו‬
‫ַל ֲע‬
‫ַ‬
‫ִ יַ‬
‫ד‬
‫ֶׁש ַ ה ֶ‬
‫ּו‬
‫ל‬
‫ּתֹורה ִהיא זֹו ֶׁש ִּב ְ ֶב‬
‫ים‬
‫אֹומ ֶחרת לָה ַנּוׁש ָּיְך ֵא‬
‫ּנּו‪ַ – .‬ה ָ‬
‫יכים לְ ִה ְת ַר ֵחק ִמ ֶּמ‬
‫ַׁש ָּבת ת ְצ ִִהריא ִ‬
‫ם לֹו ת ִמימ רּוְך תֹו ְו ַח ְ ָלל די ֶז‬
‫ילּו ָּכְּד ָב ִרריְך‬
‫(מעובד ע"פ תניא פ"א‪ ,‬ו‪-‬ז)‬
‫ל‬
‫'‬
‫א‬
‫ּצ‬
‫ֵ‬
‫ָּב‬
‫רי‬
‫בְ‬
‫ְו ָצ ִ‬
‫ֹו ְּכ ל ְי ֵ‬
‫ַנ‬
‫ז‬
‫ים‪.‬ם‬
‫סּורֹו ִבי‬
‫ים וְ ֵאילּומ ְטֲ ֵאּב ַע ִ‬
‫ַה ָּמעֹו ֵהם ֻמ ָּת ִר‬
‫ׁשאֹו ְמ ִ ּות ּו ִ ּקדֹוׁש בֹו‪ֵּ ,‬בי א ְצל ״‪ַ ,‬ע‬
‫ִע ְנ ָין ֶ ֶהם ְל כֹול‬
‫‪:‬‬
‫ה‬
‫ּכ‬
‫ט‬
‫ֶ‬
‫ֶ‬
‫ֲח ֻנ ָ‬
‫ם‬
‫י‬
‫ָ‬
‫ַנת‬
‫ֲע ֵלי ן‪ָ ,‬י‬
‫‪.‬‬
‫״ד‪.‬‬
‫ם‪ ַ :‬ם ט תֹור‬
‫רּותט‬
‫סּור‪ִ ,‬היא ְּכ ֵדי לָ ֵתת ֶא ֶ ְׁש‬
‫ּבּנ ִיחם ָירה ָטן‪ְּ ,‬כ ְּב ַפ ְׁש עֹו ֶׁש ַה ׁש ִּמ ְּס ִב ֶּפ ֶלא ּבתֹו ָכ ַח ַּב‬
‫ַה ִּס ָיּב ַהה‬
‫ִ‬
‫ּכ‬
‫י‬
‫ָ‬
‫ט‬
‫ֶ‬
‫ּב‬
‫ּו ַח‪,‬‬
‫ר‬
‫ק‬
‫ַ‬
‫ְ‬
‫מ‬
‫ל‬
‫ׁש‬
‫ֶ‬
‫ׁש‬
‫ָ‬
‫פ‬
‫א‬
‫ָ‬
‫ר‬
‫ב‬
‫ָ‬
‫ּד‬
‫ָ‬
‫ל‬
‫ׁש‬
‫ֶ‬
‫ה‬
‫יר‬
‫ָ‬
‫צ‬
‫ִ‬
‫לַ‬
‫ָ‬
‫ְ‬
‫ּיְ‬
‫ִ‬
‫ּק‬
‫ב‬
‫ק‬
‫ִ‬
‫ד‬
‫מ‬
‫ם ֶ‬
‫עד ׁש ַּב ְ‬
‫ָ‬
‫ִּתי ְ בית‬
‫ד‬
‫ֹו‬
‫ר‬
‫ת ִּב ְד ֵ א ַחת ּה ִל ְד ָ ַהג' – ( ֶי‬
‫יר ֶלתֹו‪ָ ,‬ה ָא ָדם יִ ְהיֶ ה ָראּוי ְולְַ ָׂש ָכטןר‪ֶ ,‬‬
‫ֶׁשֹּלא ׁש ַכ ְנ‬
‫ילָדה ֶא ְצל ״‪ְּ ,‬ב ָי ְ ב ִרי‬
‫אֹו ָחלִ ֶי ֶל‬
‫ְּד ֵ‬
‫נ ַחת ׂשֹות‬
‫ם‬
‫ַ‬
‫ָ‬
‫ח‬
‫ִ‬
‫ב‬
‫לִ‬
‫ם‬
‫א‬
‫ֵ‬
‫ת‬
‫ה‬
‫ֶ‬
‫ּב‬
‫ע‪.‬‬
‫ר‬
‫ַ‬
‫טֹוב‬
‫ר‬
‫ְ‬
‫ְ‬
‫ְ‬
‫לְ‬
‫ע‬
‫ּת ֶכן‬
‫ל ָּק ָ‬
‫ה–‬
‫עׂשֹו ֵּבין ד ְו ַנ ְּצ ָל ְט ֵּב ַ רי ֶכ‬
‫ֵּבל‬
‫ֶח ֶד‬
‫רֹם ַ ַל ֲע‬
‫ֶמ ֶלְך ל ַה ְּד ָ ה‪ָּ ,‬כְך ה‪ ,‬״ ְו ָ ַה ֹ‬
‫ַ‬
‫ק‬
‫ּב‬
‫ַח ְב ֵ‬
‫עֹנֶָחׁש‪ .‬ם‪ְ ,‬ל ‪ַ ,‬מ‬
‫ַל ֲ‬
‫ָ‬
‫ַ‬
‫ג‬
‫ְד ַר‬
‫לְ ֶא‬
‫‪ִ 252‬ל ְיתרו ָעה‬
‫ִמ ְת פ ֶניָך ת ָּכ ּשֹׁו ֶת ּשׁ ִכי ָנ ּזהּו‬
‫ּתן‬
‫הּוא‬
‫ל‬
‫א‬
‫ְ‬
‫ל‬
‫ל ַהגליון ּכ ֵדי‬
‫כ‬
‫ַ‬
‫ַה ָּצ‬
‫ֶ‬
‫ֶ‬
‫ָ‬
‫כ‬
‫ו‬
‫ְ‬
‫ׁש‬
‫י‬
‫ה‬
‫ָ‬
‫"‬
‫ְו ֶא‬
‫י ְל‬
‫ְ‬
‫ֶׁש ת ַה ם‪ֶ ,‬‬
‫ֵעי ֵנ‬
‫ת ְל‬
‫ה‬
‫ע‬
‫ז‬
‫ַע‪ ְ ,‬ר ַה‬
‫ֶ‬
‫ְך‬
‫ַ‬
‫ּכ‬
‫ָ‬
‫נ‬
‫ּו‬
‫ֲח ֻנ‬
‫ְּב‬
‫ר‬
‫ֲה ֵרי דה ֲא ִ יֹו ָתיו‪ ,‬ה ַּמ ִים ְׁש ָר ַא ח ָס ִדישם "ד'‬
‫___________ משפחה‪___________ :‬‬
‫התלמיד‪/‬ה‪:‬‬
‫הֹו ִדי ְּד ַב‬
‫ּה‬
‫ֹגַ‬
‫נ‬
‫ת‬
‫ּפ‬
‫ַ‬
‫לִ‬
‫ק‬
‫ְ‬
‫ְּבעֹו ּכּטֹוב ֹוׁש ָּב עֹות‬
‫ַ‬
‫ח‬
‫ֲ‬
‫ֶ‬
‫ה‬
‫ם ְל‬
‫ו‬
‫ּב‬
‫ֹו‬
‫ֲ‬
‫ַעל‬
‫ַ‬
‫ְ‬
‫מ‬
‫ַח ַ‬
‫ת ְל לּות‬
‫ְו ַא ַּכף‪,‬‬
‫ּבּה ַ ַה ָּקד " ְמ‬
‫כיתה‪ :‬צֹו ָנ‬
‫דֹוׁשים‪ֲ ,‬א ָבל ִמ ַּצד ֵׁשנִ י ּגַ ם ֹלא״ ֲא ָחי ִו‬
‫ַּב ִי ג ִמי‬
‫ה‬
‫ת‬
‫ַ‬
‫_____לה –חתימת הורים‪___________ :‬‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ים‪.‬‬
‫סּור‬
‫ִ‬
‫ק‬
‫ם‬
‫ינָ‬
‫א‬
‫ֵ‬
‫ׁש‬
‫ֶ‬
‫ים‬
‫ר‬
‫ִ‬
‫ב‬
‫ָ‬
‫ּד‬
‫ׁש‬
‫יֵ‬
‫ה‪:‬‬
‫ד‪/‬יַת לְת ָּד‬
‫ָ ֶׁשל יֶ לֶ‬
‫ְ‬
‫ְ‬
‫ְ‬
‫ֶׂשה‪ ,‬ה ּו ְ‬
‫י‬
‫ֶא ז ֵלג‬
‫ֶׁש ִּב ְ דֹו ָ‬
‫ֵ‬
‫ּב‬
‫ל‬
‫ָ‬
‫ֵ‬
‫ַמ ֲע‬
‫ה ַּמ ְ‬
‫ט'‬
‫ים ה ְּג‬
‫ִפ ָּל‬
‫רצֹונֹו ּכ ֵדי‬
‫ַ‬
‫ּת‬
‫ל‬
‫– ְ‬
‫ְ‬
‫ֹו ְת ִב ְמ ָח‬
‫ְ‬
‫ֶׁש ֶל‬
‫א‪,‬‬
‫ָרה‬
‫להקדשת העלון ִׂשלימי הולדת של ילדיכם ניתן לפנות מראש למספר ‪052-3017-770‬‬
‫ֶׁשּכ‬
‫הד'‬
‫הּו ּתֹו‬
‫ְּב‬
‫לָ ָּמה ָחׁשּוב ֶׁש ַה ִּד ָירה ִּת ְהיֶ ה נָ ָאה?‬