Dipping Apples in Chocolate on Shabbos

‫הרב צבי סבלפסקי‬
‫בס"ד‬
‫‪Dipping Apples in Chocolate on Shabbos‬‬
‫‪ .1‬רמב"ם הלכות שבת פרק ט‬
‫הלכה ג‬
‫‪. . . .‬המבשל על האור דבר שהיה מבושל א כל צרכו או דבר שאינו צריך בישול כלל פטור‪.‬‬
‫‪ .2‬תוספות מסכת שבת דף מח עמוד א‬
‫דזיתים מסקי הבלא ‪. . . . -‬ואם הטמין תפוחים עם הקדרה אסור להחזיר כרים וכסתות על הקדרה שעמהן או להוסיף‬
‫על אותן כרים אף על גב דאם אין שם תפוחים מותר להחזיר כדתנן בפירקין (ד' נא‪ ).‬כסהו ונתגלה מותר לכסותו‬
‫ולהוסיף נמי אמרינן בגמרא (שם‪ ).‬אם בא להוסיף מוסיף כשיש עם הקדרה תפוחים אסור דאם מחזיר קודם שנתבשלו‬
‫נמצא מבשל בשבת ומה שנהגו להסיר הקדרה מעל הכירה ומניחין על הקרקע עד שיגרפו הכירה שמא סבירא לן כהך‬
‫לישנא דריש כירה (לעיל דף לח‪ ):‬דשרי חזקיה משמיה דאביי הניחו על גבי קרקע אם דעתו להחזיר‪.‬‬
‫‪ .3‬תלמוד בבלי מסכת שבת דף מ עמוד ב‬
‫אמר רבי יצחק בר אבדימי‪ :‬פעם אחת נכנסתי אחר רבי לבית המרחץ ובקשתי להניח לו פך של שמן באמבטי‪ ,‬ואמר לי‪:‬‬
‫טול בכלי שני ותן‪ .‬שמע מינה תלת‪ ,‬שמע מינה‪ :‬שמן יש בו משום בשול‪ ,‬ושמע מינה‪ :‬כלי שני אינו מבשל‪ ,‬ושמע מינה‪:‬‬
‫הפשרו זהו בשולו‪.‬‬
‫‪ .4‬תלמוד בבלי מסכת שבת דף קמה עמוד ב‬
‫משנה‪ .‬כל שבא בחמין מערב שבת ‪ -‬שורין אותו בחמין בשבת‪ .‬וכל שלא בא בחמין מערב שבת ‪ -‬מדיחין אותו בחמין‬
‫בשבת‪ .‬חוץ מן המליח הישן (ודגים מלוחין קטנים) וקולייס האיספנין‪ ,‬שהדחתן זו היא גמר מלאכתן‪.‬‬
‫‪ .5‬שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שיח‬
‫סעיף ה‬
‫* ה') יש מי שאומר דדבר שנאפה או נצלה‪( ,‬מ) <ו> יט) אם בשלו אח"כ במשקה ח'] יש בו (מא) יז משום [יד] בישול‪,‬‬
‫(מב) כ) ואסור ליתן פת יח <ז> אפילו בכלי שני שהיד סולדת בו‪ ,‬כא) ויש (מג) יט מתירין‪ .‬הגה‪ :‬בכלי שני; כא*) ויש‬
‫מקילין (מד) כ אפילו בכלי ראשון; (מה) <ח> ונהגו ליזהר (מו) לכתחלה שלא ליתן פת (מז) אפילו בכלי שני (מח) כל‬
‫זמן שהיד סולדת בו‪.‬‬
‫‪ .6‬משנה ברורה סימן שיח‬
‫(מז) אפילו בכ"ש ‪ -‬ובכלי שלישי מצדד הפמ"ג בסקל"ה להקל עי"ש‪:‬‬
‫‪ .7‬תוספות מסכת שבת דף מ עמוד ב‬
‫ושמע מינה כלי שני אינו מבשל ‪ -‬תימה מאי שנא כלי שני מכלי ראשון דאי יד סולדת אפי' כלי שני נמי ואי אין יד‬
‫סולדת אפילו כלי ראשון נמי אינו מבשל ויש לומר לפי שכלי ראשון מתוך שעמד על האור דופנותיו חמין ומחזיק חומו‬
‫זמן מרובה ולכך נתנו בו שיעור דכל זמן שהיד סולדת בו אסור אבל כלי שני אף על גב דיד סולדת בו מותר שאין‬
‫דופנותיו חמין והולך ומתקרר‪.‬‬