םימ: The Pursuit of Pleasure and the Depths of Desire

‫בס"ד‬
‫‪The Forces Within: Refining the Elements of Our Emotional Foundation‬‬
‫‪: The Pursuit of Pleasure and the Depths of Desire‬מים‬
‫‪ @ Congregation Bnai Yeshurun‬פרשת יתרו‪ ,‬תשע"ז‬
‫‪ )1‬שערי קדושה ‪ -‬החלק ראשון‪ ,‬השער הראשון‪( 1‬ר' חיים ויטאל זי"ע [‪)]1456-1261‬‬
‫ונמצא כי גוף האדם הנוצר מארבעה היסודות התחתונים‪ ,‬והנה הם כלולים טוב ורע‪ ,‬וגוף‬
‫האדם נוצר מן הטוב שבארבעה יסודות‪ :‬אש‪ ,‬רוח‪ ,‬מים‪ ,‬עפר‪...‬‬
‫‪ )6‬תניא – סוף פרק א (ר' שניאור זלמן מליאדי זי"ע [‪)]1454-1116‬‬
‫נפש אחת מצד הקליפה וסטרא אחרא‪ ,‬והיא המתלבשת בדם האדם להחיות הגוף‪ ,‬וכדכתיב‪:‬‬
‫"כִּ י ֶנפֶׁש הַ בָּ שָּ ר בַ דָּ ם ִּהוא" (אחרי מות יז‪ ,‬יא)‪ .‬וממנה באות כל המדות רעות‪ ,‬מארבע יסודות‬
‫רעים שבה‪ .‬דהיינו‪:‬‬
‫כעס וגאוה מיסוד האש‪ ,‬שנגבה למעלה‪.‬‬
‫ותאות התענוגים מיסוד המים‪ ,‬כי המים מצמיחים כל מיני תענוג‪.‬‬
‫והוללות וליצנות והתפארות ודברים בטלים‪ ,‬מיסוד הרוח‪.‬‬
‫ועצלות ועצבות‪ ,‬מיסוד העפר‪.‬‬
‫‪ )3‬שערי קדושה ‪ -‬החלק ראשון‪ ,‬השער השני‪( 2‬ר' חיים ויטאל זי"ע [‪)]1456-1261‬‬
‫יסוד המים ממנו תאות התענוגים‪ ,‬כי כן המים מצמיחים כל מיני תענוג‪,‬‬
‫ותולדותיה שתים‪ )1 :‬החמדה‪ ,‬לגזול ממון חברו ו ִּאשתו וכל אשר לו‪ ,‬להתענג בהן‪.‬‬
‫‪ )2‬והקנאה‪ ,‬כי י ַקנא בַ חַ ברו‪ ,‬אשר לו ממון רב וכיוצא‪ ,‬להתענג בו‪.‬‬
‫‪...‬והפכם הם ארבע מדות טובות‪ ,‬נמשכות מארבעה יסודות הטוב שבנפש היסודית‪ .‬והם‪:‬‬
‫‪ )1‬הענוה‪ )2 ...‬והשתיקה‪ )3 ...‬והמיאוס בכל תענוגי הגוף ומותריו המּוכרחים‪...‬‬
‫‪4) Opening the Tanya (Rabbi Adin Steisaltz, pg 62) – Some desires derive from other‬‬
‫‪traits (desire motivated by pride, anger and so on), and then there is “lust for pleasure”:‬‬
‫‪desire for the sake of desire. This desire stems from the element of water, which is the‬‬
‫‪element of life, of fertility, of pleasure. In the Godly and positive dimension of reality,‬‬
‫‪water represents benevolence and love. But every holy element has its negative‬‬
‫‪counterpart on the other side; here the element of water spawns negative desires and‬‬
‫‪negative passions – desire for pleasure as an end in itself, whatever form it might take.‬‬
‫‪ )4‬אגרות משה – יורה דעה‪ ,‬חלק ג‪ ,‬סימן עא (ר' משה פיינשטיין זצ"ל [‪)]1895-1986‬‬
‫והנה במדינתנו מרוב הברכה שנתן השי"ת‪ ,‬יש רצון ותאוה גדולה להנאות עוה"ז בכל‬
‫התענוגים שקורין לזה "גוד טיים"‪ ,‬שגם זה דבר המקלקל את האדם מאד שמרגיל את יצרו‬
‫להתאות לדברים שאין צורך בהם ומשחית את מדותיו עד שנהפך לחיה רעה‪ ,‬ומתחלה מבקש‬
‫לתאותיו איזה דבר היתר מרומה וכשאי אפשר לא ימנע אף באיסור‪...‬‬
‫‪6) Man's Search for Meaning (Viktor Frankl) - …Pleasure is, and must remain, a side‬‬‫‪effect or by-product, and is destroyed and spoiled to the degree to which it is made a‬‬
‫‪goal in itself.‬‬
‫‪ 1‬בביאור הפגם הנגרם על ידי חטאות האדם בענין המצוות‬
‫‪ 2‬בביאור הפגם בפגם הנמשך על ידי מדות המגונות‬
‫‪1‬‬
‫בס"ד‬
‫‪The Forces Within: Refining the Elements of Our Emotional Foundation‬‬
‫‪ )4‬אגרות פחד יצחק – אגרת מט (ר' יצחק הוטנר זצ"ל [‪)]1812-1811‬‬
‫‪...‬‬
‫‪ )1‬ונכתב בספר – חלק א‪ ,‬עמ' קכ (ר' יעקב מאיר שכטער שליט"א)‬
‫\‬
‫‪ )8‬ספר יצירה – פרק ב‪ ,‬משנה ד‬
‫אין בטובה למעלה מענג‪ ,‬ואין ברעה למטה מנגע‬
‫‪ )11‬מסכת בבא קמא דף יז‪.‬‬
‫אין מים אלא תורה‪ ,‬שנאמר "הֹוי כָּ ל צָּ מא לכּו לַ מַ יִּ ם" (ישעיהו נה‪ ,‬א)‬
‫‪ )11‬רמב"ם – הלכות איסורי ביאה‪ ,‬פרק כב‪ ,‬הלכה כא‬
‫וכן ינהוג להתרחק מן השחוק ומן השכרות ומדברי עגבים שאלו גורמין גדולים והם מעלות של עריות‪,‬‬
‫ולא ישב בלא אשה שמנהג זה גורם לטהרה יתירה‪ ,‬גדולה מכל זאת אמרו יפנה עצמו ומחשבתו לדברי‬
‫תורה וירחיב דעתו בחכמה שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה‪ ,‬ובחכמה הוא‬
‫אומר אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירווך בכל עת באהבתה תשגה תמיד‪ .‬סליקו להו הלכות איסורי‬
‫ביאה בס"ד‪.‬‬
‫‪ )16‬תורת המגיד – פרשת יתרו (המגיד ממזריטש זי"ע [‪)]1411-1446‬‬
‫וזה סוד הרם את מטך (לעיל יד‪ ,‬טז)‪ ,‬פי' מטה לשון הטיה‪ ,‬ור"ל הרם והגביה למעלה לעולם העליון‪,‬‬
‫הטייה יש בהתגלות‪ ,‬שהטה מים לצד אחד ויבשה לצד אחד חלוקים זה מזה‪ ,‬אבל למעלה הכל אחד‬
‫ותעשה שם יבשה‪ ,‬ואח"כ נמשך משם לעוה"ז‪ ,‬יבשה במקום מים‪ ,‬וזהו ונטה את ידך‪ ,‬פי' שחילופיהן‬
‫בגולם כנודע‪ ,‬וזהו שאמר רבי חנינא בן דוסא מי שאמר לשמן וידליק וכו' (תענית כה א)‪ ,‬פי' שיהיה לו‬
‫התקשרות תמיד בעולם המחשבה הנקראת מי ויכול להגביה החומץ לשם וידליק ג"כ‪.‬‬
‫‪ )13‬היום יום – כ"א טבת‬
‫(כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א פגע בנושא דליים מלאים מים‪ .‬ויאמר‪ ):‬אז מ'באגעגענט וואסער‬
‫זאגט דער בעש"ט‪ :‬אז מ'באגעגענט וואסער זאל מען זאגען‪ ,‬אז דער בעל שם טוב זאגט דאס איז א‬
‫סימן ברכה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 3‬הרבי ריי"ץ זצ"ל‬
‫‪2‬‬