5985/17 son/np 1 DGB 2B 1. Den 17 januari 2017 lade

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 6 februari 2017
(OR. en)
5985/17
AGRILEG 29
I/A-PUNKTSNOT
från:
till:
Rådets generalsekretariat
Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet
Föreg. dok. nr:
5073/17 AGRILEG 10 + ADD 1 + ADD 2
Ärende:
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) …/… av den XXX om ändring av
bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för acekvinocyl, amitraz,
kumafos, diflufenikan, flumekin, metribuzin, permetrin, pyraklostrobin och
streptomycin i eller på vissa produkter
– Beslut att inte motsätta sig antagandet (föreskrivande förfarande med
kontroll)
1.
Den 17 januari 2017 lade kommissionen för kontroll av Europaparlamentet och rådet fram ett
utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) …/… av den XXX om ändring av
bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller
gränsvärden för acekvinocyl, amitraz, kumafos, diflufenikan, flumekin, metribuzin, permetrin,
pyraklostrobin och streptomycin i eller på vissa produkter 1.
2.
Arbetsgruppen med råd/attachéer för jordbruksfrågor konstaterade genom informellt skriftligt
förfarande det inte finns någon anledning för rådet att motsätta sig antagandet av utkastet till
kommissionens förordning.
1
EUT L 70, 16.3.2005, s. 1, artiklarna 14, 18, 45 och 49.
5985/17
son/np
DGB 2B
1
SV
3.
Coreper uppmanas därför att
–
bekräfta arbetsgruppens överenskommelse, och
–
rekommendera rådet att som en A-punkt på dagordningen bekräfta att det inte finns
någon anledning att motsätta sig utkastet till åtgärder.
5985/17
son/np
DGB 2B
2
SV