IAC 22 årsmöte 2017

IAC 22 årsmöte 2017
IAC 22 bjuder härmed in till ordinarie årsmöte lördagen den 18:e mars 2017 kl
11.00 i lokalerna hos Arlandasamlingarna. Efter årsmötet kommer vi att få en
guidad tur på museet.
Motioner ska vara inskickade till [email protected] senast den
1 mars.
Årsmöteshandlingar kommer enligt våra stadgar att finnas tillgängliga på
plats.
Varmt välkomna
Styrelsen
Dagordning vid IAC 22 årsmöte 18 mars 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
Dagordningens godkännande
Val av två personer att jämte mötesordförande justera mötets protokoll, tillika
rösträknare.
Upprättande av röstlängd.
Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
Behandling av verksamhet- och förvaltningsberättelser.
Föredragning av revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
Behandling av ärenden som av styrelsen hänskjutits till mötet samt av ärenden, vilka
anmälts i den ordning som säges i § 14.
Föredragning av verksamhet och budget.
Fastställande av medlems- och övriga avgifter för kommande verksamhetsår.
Jämna år val på två år av Ordförande.
Udda år val på två år av udda ledamöter
Jämna år val på två år av jämna ledamöter
Val på ett år av två Suppleanter i styrelsen.
Val på ett år av två revisorer samt 2 suppleanter till dessa.
Val av ordförande samt två ledamöter till valberedning.