Jaan Paju - Unionsmedborgares rätt till social trygghet

Icke-ekonomiskt aktiva unionsmedborgares rätt till social
trygghet i bosättningsstaten
Olika rättighetskataloger
• Ekonomiskt aktiva unionsmedborgare: rörlighetsdirektivet 2004/38 +
förordning 883/2004
• Icke-ekonomiskt aktiva unionsmedborgare: rörlighetsdirektivet
2004/38
+ förordning 883/2004
Förordning 883/2004: ingångsvärden
• Medlemsstaterna äger sina sociala trygghetssystem
• Systemen ser olika ut beroende på historisk utveckling; modeller
• Territorialiteten ställer till det: kan hindra den fria rörligheten för
arbetstagare
• Artikel 45 FEUF + Artikel 48 FEUF = EU måste säkerställa rörligheten
• Förordning 883/2004 samordnar (ingen harmonisering)
• Förordning 883/2004 har utvidgat personkretsen
• Modellerna exponeras i olika grad visavi den utvidgade personkretsen
Rörlighetsdirektivet: två spår, tre tidsgränser
• De ekonomiskt aktiva
• De icke-ekonomiskt aktiva
De ekonomiskt aktiva har uppehållsrätt per automatik och har därför
endast en tidsgräns: fem år för permanent uppehållsrätt
De icke-ekonomiskt aktiva har tre tidsgränser:
upp till tre månader, tre månader – fem år, fem år för
permanent uppehållsrätt
Har man uppehållsrätt …
… har man rätt till socialt bistånd
Har man inte uppehållsrätt …
… har man inte rätt till socialt bistånd
Uppehållsrätt… om inte annat följer
Ekonomiskt aktiva: tvingande hänsyn - avvisning vid allvarliga brott,
spioneri, sabotage etc.
Icke ekonomiskt aktiva: tvingande hänsyn och/eller krav på tillräckliga
tillgångar & sjukförsäkring för icke ekonomiskt aktiva, jfr UtlL kap 3a,
3§, p. 4.
Man talar här om: ”inte ligga till last”
Inte ligga till last
• Tillräckliga tillgångar så att man inte belastar det sociala
biståndssystemet
• Heltäckande sjukförsäkring
• Vad förstås med begreppet sociala biståndssystemet?
• OK med annan belastning? OK med andra sociala förmåner?
• Kan man ”bo till sig” sociala trygghetsförmåner?
Luxemburg, we (might) have a problem
This residency was proudly sponsored by…
Medlemsstaterna drar öronen åt sig
Ett modifierat svar: Brey & Co.
C-140/12 Brey, C-333/13 Dano, C-67/14 Alimanovic, C-299/14 GarcíaNieto
• Här: särskilda förmåner i gränslandet mellan socialt bistånd och
socialförsäkringar (hybridförmåner)
• Hybridförmåner är bosättningsbaserade sociala trygghetsförmåner
• EU-domstolen: medlemsstater kan villkora utbetalning av sociala
trygghetsförmåner med uppehållsrätt när sådana kan ses som socialt
bistånd i bred mening
• Balansering till förmån för medlemsstaterna
• Är alla sociala trygghetsförmåner = socialt bistånd???
• Därmed: kan alla bosättningsbaserade sociala trygghetsförmåner
villkoras av uppehållsrätt enligt rörlighetsdirektivet?
• Kan man utestänga de icke-ekonomiskt aktiva unionsmedborgarna
från bosättningsbaserade sociala trygghetsförmåner samtidigt som de
egna medborgarna erhåller dessa på sin bosättning?
Mål C-308/14 kommissionen mot Förenade
kungariket
Klagomål till KOM: kompletterande prövning av uppehållsrätt gjordes
vid ansökan av de brittiska bosättningsbaserade sociala
trygghetsförmånerna Child Benefit (barnbidrag) och Child Tax Credit
(skatteavdrag för barn).
UR = rätt till förmåner
Ingen UR = ingen rätt till förmåner
KOM: överträdelseärende inleddes.
Tre frågor i fokus
- Kvalificeringen av de aktuella förmånerna
- UK:s kompletterande krav på uppehållsrätt
- Likabehandling/sakligt skäl/proportionalitet
Kvalificeringen av de aktuella förmånerna
Fortsätta på samma spår som i Brey & Co.?
Sociala trygghetsförmåner =
socialt bistånd =
rörlighetsdirektivet tillämpligt =
OK med krav på UR
Svar: NEJ – det rör sig om ”vanliga” sociala trygghetsförmåner och
förordning 883/2004 är att tillämpas.
UK:s kompletterande krav på uppehållsrätt
Kommissionen: genom att uppställa ett krav på en uppehållsrätt har UK lagt
till ett ytterligare kvalifikationskrav som inte följer av förordningens regel om
att bosättning (i sista hand) bestämmer socialförsäkringstillhörigheten,
artikel 11.3e.
Kärnfråga då samordning: MS behörighet att utforma sitt sociala
trygghetssystem?
EU-domstolen: JA, kompletterande materiella villkor kan uppställas. MEN
dessa får inte vara av diskriminerande natur då förordning 883/2004 inte
innefattar som rörlighetsdirektivet en balansering av motstående intressen.
Rättsläget 2017
1) Det finns ingen uttalad rätt till socialt bistånd i vistelsestaten då
rörlighetsdirektivet reglerar de närmare förutsättningarna för rätten till detta
bistånd.
2) Förordningens hybridförmåner ses parallellt som socialt bistånd och kan
därmed villkoras av rörlighetsdirektivets krav på uppehållsrätt.
3) Åtkomsten av nationella sociala trygghetsförmåner kan göras beroende av
uppehållsrätt, då förordningens regler om tillämplig lagstiftning endast är av
samordnande natur.
2017: Nationellt utrymme att begränsa
solidariteten gentemot ”de andra”