Hässelby-Vällingby 2017

Utgångspunkter för all verksamhet
• Jämställdhet
• Barnets rättigheter
• Tillgänglighet
• HBTQ-rättigheter
• Antirasism
• Mänskliga rättigheter
Så fördelas budgeten 2017
Förvaltningen har en total budget på cirka 1832 miljoner kronor.
Nedan anges nettobudget för respektive område i miljoner
kronor.
Individ- och familjeomsorg 216mkr
Barn, kultur, fritid 33mkr
Omsorg om personer med
funktionsnedsättning 360mkr
Nämnd, administration
63 mkr
Stadsmiljö 24mkr
Arbetsmarknad 24mkr
Ekonomiskt
bistånd 123 mkr
Förskola
398mkr
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
Stadsdelsnämnden ansvarar för det mesta av den kommunala
servicen i stadsdelsområden. Nämnden består av lokala politiker
som beslutar om verksamheten. Det är sedan medarbetarna i
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning som administrerar och
utför arbetet.
Verksamheten omfattar bland annat:
> äldreomsorg
> förskola
> omsorg och stöd till personer med fysisk och psykisk
funktionsnedsättning
> feriearbeten
> fritidsverksamhet för barn och ungdomar
> kulturverksamhet och sommarkollo
> budget- och skuldrådgivning
> ekonomiskt bistånd och vissa arbetsmarknadsinsatser
> social service och omsorg, stöd och behandling till barn,
ungdomar och vuxna samt familjerätt
> parklekar och lekplatser
> samverkan med lokalt näringsliv
> skötsel och underhåll av parkmark och strandbad
> demokratiarbete
Stadsdelsnämnden är remissinstans, bland annat för:
> tillstånd för försäljning av alkohol
> detalj- och översiktsplaner
> trafikplaner
En del av Stockholms stad
Hässelby-Vällingby är en del av Stockholms stad. Kommunfullmäktige är Stockholms stads högsta politiskt beslutande organ.
De fastställer mål och riktlinjer för stadens verksamheter. Staden är
indelad i 14 stadsdelsförvaltningar, 15 fackförvaltningar och 16
bolag. Läs mer på stockholm.se/omstockholm.
Våra medborgarkontor
På medborgarkontoren får du information och vägledning
vid ett personligt möte. Du får svar på alla typer av frågor om
kommunal och offentlig service. Du får svar direkt eller blir
hänvisad till någon som kan svara på din fråga.
Vita Villan
Carl Bondes väg 44
Smedshagen
stockholm.se/vitavillan
Äldreomsorg 592 mkr
Bibblerian
Hässelby torg 20-22
Hässelby gård
stockholm.se/bibblerian
Hässelby-Vällingby 2017
Om stadsdelsnämnden och
satsningar under 2017
Stadsdelsnämnden fattar besluten
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd består
av politiker som fattar besluten som
styr förvaltningens arbete. Politikerna
i nämnden väljs vart fjärde år i valet till
kommunfullmäktige. Kadir Kasirga (S)
är nämndens ordförande.
Vilka är enligt dig de viktigaste
satsningarna 2017?
– Att förskolan jobbar vidare med språkutveckling, matematik, naturvetenskap och
värdegrundsarbete. Fortsatta satsningar
så fler människor får jobb eller utbildning och blir självförsörjande.
Äldreomsorgen ska fortsätta att kvalitetssäkras och vi utvecklar våra
mötesplatser. Vi tar fram ett program för att rusta upp Hässelby torg
och vi jobbar vidare med tryggheten i hela stadsdelen. Alla våra verksamheter ska genomsyras av allas lika värde, genusmedvetenhet och
vara fri från diskriminering.
Nämndens sammanträden 2017
Datum: 2/2, 16/3, 6/4, 18/5, 15/6, 31/8, 21/9, 26/10, 23/11, 9/12.
Tid: Frågestund kl. 18.00, nämndsammanträde kl. 19.00
Plats: Astrakangatan 19, Hässelby gård.
Se nämndhandlingar och lämna medborgarförslag:
insynsverige.se/stockholm-hasselby
Kontaktuppgifter till politikerna i nämnden: evald.stockholm.se/extern
Stadsdelsförvaltningen utför arbetet
Det dagliga arbetet utförs av stadsdelsförvaltningen som ser till att arbetet sker
så som nämnden har beslutat. I förvaltningen arbetar cirka 1500 personer,
bland annat undersköterskor, förskollärare,
socionomer och administratörer.
Ulla Thorslund är stadsdelsdirektör.
Vad är prioriterat under 2017?
– VI har många prioriterade områden i
årets verksamhetsplan. Jag vill särskilt
lyfta arbetet med att minska de skillnader
i livsvillkor som finns i vårt stadsdelsområde. Arbetet sker inom
alla verksamhetsområden och vi kommer bland annat att arbeta
för att skapa trygga och attraktiva offentliga miljöer och utveckla våra mötesplatser för invånare. Vi kommer att samverka med
civilsamhället för att skapa fritidsaktiviteter för unga. Som alltid
arbetar vi för att invånare ska vara nöjda med det stöd och de
insatser de får från förvaltningen.
Vem kan jag som invånare kontakta om jag har synpunkter?
– Du kan alltid lämna synpunkter till ansvarig chef. Kontaktuppgifter hittar du på stockholm.se. Har du generella synpunkter eller
idéer kan du ladda ner appen Tyck till eller gå in på stockholm.se/
tycktill
Vilka är de stora satsningarna 2017?
Varje år beskriver nämnden årets satsningar i en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen är nämndens viktigaste styrdokument
och det är i den du kan se vad dina skattepengar går till.
Allt som står i verksamhetsplanen utgår från fyra mål som kommunfullmäktige har beslutat om för hela Stockholms stad:
• Ett Stockholm som håller samman
• Ett klimatsmart Stockholm
• Ett demokratiskt hållbart Stockholm
• Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
Viktiga satsningar under 2017
Undersökningar visar att den psykiska ohälsan bland unga ökar.
Förvaltningen kartlägger därför orsakerna för att se vilka insatser som behövs. Det förebyggande arbetet utökas för att motverka droganvändning, våld och kriminalitet bland unga.
Förvaltningen erbjuder feriejobb för unga under alla lov. Idrottsoch lovaktiviteter som till exempel nattfotboll och familjekollo
utvecklas under året tillsammans med föreningar i området.
Aaktiviteter och träffpunkter utformas i dialog med flickor och
pojkar.
Förskola
Ett Hässelby-Vällingby för alla
För att förverkliga visionen om ett Stockholm för alla satsar
Stockholms stad på lokala insatser i varje stadsdel med utgångspunkt i invånarnas behov. Förvaltningen har därför satt
upp långsiktiga mål för hur skillnaderna i livsvillkor ska minska.
Särskilt prioriterade är frågor om arbete och försörjning, barn
och unga och trygghet och tillgänglighet. Arbetet ska ske i hela
stadsdelsområdet med fokus på Hässelby gård, Grimsta och
Hässelby villastad/Smedshagen. Bland annat fokuseras förebyggande insatser för att tidigt upptäcka flickor och pojkar i
behov av stöd dit. Förvaltningen arbetar under året tillsammans
med andra aktörer för att på olika sätt bidra till att höja gymnasiebehörigheten, läskunnigheten och simkunnigheten. Förvaltningens mötesplatser och medborgarkontor har en viktig roll
och utvecklas i dialog med besökarna.
För att säkerställa att kvinnor och män, flickor och pojkar blir
likvärdigt bemötta och får likvärdiga möjligheter ser förvaltningen under året över vilka det är som får ta del av service och
insatser.
Stadsmiljö och trygghet
Barn, unga och fritid
Under året fortsätter arbetet med att skapa ett tryggt stadsdelsområde. Genom trygghetsvandringar med invånare och
representanter från bland annat polis och fastighetsägare identifieras platser som upplevs som otrygga. Utifrån förra årets
vandringar gör förvaltningen en plan för att förbättra Hässelby
torg och Ormängstorget. Under året förbättras också parklekarna Guldet och Gulsippan samt lekparken Oxtungan utifrån
dialoger med unga som genomfördes 2016. För att öka tillgängligheten kommer ett antal parkvägar att asfalteras, trappsteg
att justeras och ledstänger bytas ut.
Förvaltningen arbetar under året för att öka antalet inskrivna
barn i förskolan. Förskolorna har ett särskilt fokus på att utveckla barnens språk men också deras utveckling inom naturvetenskap, matematik och digitalisering. För att stötta personal och
vårdnadshavare kommer en socionom att arbeta övergripande
inom förskolan. Hässelby-Vällingby förskolor fortsätter arbetet
med att minska olika typer av kemikalier i förskolemiljön. Till exempel genom att välja ekologiska livsmedel och genom att göra
klimatsmarta val vid inköp av leksaker eller möbler.
Äldreomsorg och omsorg om personer med
funktionsnedsättning
Sociala mötesplatser för äldre skapas under året. Syftet är att
motverka ensamhet men också att ge möjlighet till fysisk träning och erbjuda föreläsningar och underhållning. Förvaltningen genomför särskilda insatser för att nå äldre med stora behov,
till exempel de som lider av psykisk ohälsa, missbruksproblematik eller som riskerar hemlöshet. På förvaltningens vård- och
omsorgsboenden ligger stort fokus på att förbättra måltidsupplevelsen för de äldre.
Förvaltningen ser över möjligheten att utveckla dagverksamheterna för personer med funktionsnedsättning för att fler deltagare ska komma ut på praktik på arbetsplatser.
Du kan läsa hela verksamhetsplanen på:
stockholm.se/vphv2017
Om Hässelby-Vällingby:
> Består av stadsdelarna:
Grimsta, Kälvesta, Nälsta, Råcksta, Vinsta, Vällingby,
Hässelby gård, Hässelby strand och Hässelby villastad
> Cirka 72 000 invånare
> Större andel unga under 18
än i övriga delar av staden
> 5 strandbad
> 1 naturreservat