Patient - Landstinget i Värmland

Patient- och närståendeutbildning i grupp
enligt læring och mestring, Akermodellen
Ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte
mellan patienter, närstående och vårdpersonal
Upplägg
• Utgångspunkt
• Bakgrund
• Utbildningsmodellen
• Samarbete men kommunernas anhörigstöd
”"Helsepedagogikk"” Vifladt och Hopen
Sjukvårdslagstiftning som involverar närstående
Patientlagen, SFS 2014:821, Stärka patientens ställning. Där betonas
patientens delaktighet och att få information som patient och närstående har förstått.
Hälso och sjukvårdslagen Målet är God hälsa och God vård på lika jämlika villkor för
hela befolkningen.
HSL § 2:g ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd
Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 Främja hög patientsäkerhet. En del är att patient
och närstående ska uppmuntras att involveras i patientsäkerhetsarbetet
Folkhälsomål:
Mål 1 – delaktighet och inflytande
Mål 6 – om en hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Landstingsplanen 2017 Lyfter fram ökad delaktighet och förbättrad information till
patienter och närstående
Utbildning på patientens och närståendes villkor
Likvärdigt samarbete mellan vårdpersonal och erfarna patienter/närstående/brukare
När de tillsammans planerar, genomför, utvärderar och återkopplar en utbildning.
Sjukhusbiblioteket medverkar som resurs. Stöd från patientorganisation.
Definition - vem är erfaren brukare/patient /närstående
• har levt en längre tid med en långvarig sjukdom och/eller skada,
funktionsnedsättning eller är närstående
• har upplevt att det inte alltid varit så lätt, men bearbetat sin
situation så att de hanterar den relativt bra
• kan dela med sig vad de gör eller har gjort för att bemästra vardagen
• känner andra i samma situation och är klar över att man kan uppleva
samma situation på olika vis
Exempel på utbildningar där närstående deltar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
… Parkinson
… Multipel Skleros MS
… MS och Fatigue
… Familj som lever med MS
… Stroke
… Epilepsi som ung och
närstående
… Motorneuron sjukdom MNS
… Traumatisk hjärnskada som
närstående
… Vuxna barn med
funktionsnedsättning som
bor hemma - närstående
… Sorg - förälder som mist
barn från v 22 eller under
förlossning
• … ICD (inopererad pacemaker
med hjärtstartarfunktion)
• … Myelom
• … Ledgångsreumatism
• … Systemisk skleros
• … Bechtrews sjukdom
• … SLE
• … Diabetes - närstående
• … IBD (tarmsjukdom) som ung
och närstående
• … Bipolär sjukdom
• … Tandvårdsrädsla
För deltagare som vill fortsätta att mötas efter avslutad
patient- och närståendeutbildning erbjuds…
• Självhjälpsgrupp inom studieförbund
• Patientorganisationers verksamhet
• Anhörigstöds verksamhet
Hur kom samarbetet med anhörigstöd igång
•
•
•
•
Under grupptillfällena delas gruppen i patient och närstående
Deltagare från flera grupper, önskade mer fokus på närstående/anhörig
Anhörigstöd bjuds in till ett grupptillfälle
Deltagare i grupper ges möjlighet att fortsätta mötas inom kommunens
regi…
Anhörigstöd
ger närstående stöd enskilt eller i grupp
ger information och vägledning om kommunens resurser
• Vårdpersonal inom sjukvården känner inte till anhörigstöd
• Kontaktblad för anhörigstöd
www.liv.se/pnu
Samordnare Margaretha Tauberman
Kunskapscentrum
Landstinget i Värmland
[email protected]
www.liv.se/pnu