Kvartal beskrivning

Kvartalsstatistik över befolkningen
Kvartalsstatistiken över befolkningen omfattar uppgifter om befolkningsrörelsen samt om
befolkningens storlek i slutet av respektive kvartal. Jämförelser med föregående år görs också.
Förutom för hela Åland redovisas en stor del av uppgifterna för kommuner och regioner.
Uppgifterna är preliminära och det förekommer därför en viss osäkerhet, speciellt för flyttningsrörelsens del. Statistiken baseras på uppgifter från Befolkningsregistercentralen som har
bearbetats av Statistikcentralen och publiceras omkring en månad efter det aktuella kvartalets
utgång. I de ackumulerade uppgifterna från årets början kan siffrorna för tidigare kvartal vara
något reviderade jämfört med den preliminära statistik som tidigare har publicerats. Likaså kan
ändringar ha skett gällande de siffror som tidigare har publicerats för föregående år.
Syftet med kvartalsstatistiken är att snabbt ge en bild av de senaste befolkningsförändringarna.
Slutliga siffror om befolkningens storlek publiceras inom tre månader efter respektive års utgång
och gällande befolkningsrörelsen inom sex månader efter årsskiftet.
Äldre kvartalsvis befolkningsstatistik finns publicerad i statistikmeddelanden som finns
tillgängliga på ÅSUBs webbplats.