Handlingar inför årsmötet 2017

Välkommen till årsmötet 2017
Klockan 13 00 i klubbstugan den 18 februari
Val av klubbstyrelse och sedvanliga årsmötespunkter. Utöver
detta kommer mötet att besluta om Agilityns framtid på klubben.
Sittande klubbstyrelse föreslår att grenen ska avvecklas från
klubbens utbud och detta diskuterades på senaste medlemsmötet,
som hänsköt frågan till årsmötet för beslut.
Direkt efter årsmötet sker prisutdelning till klubbens främsta
tävlingsekipage 2016.
Botkyrka Brukshundklubb
Klubbnr: 0499
Plats: Klubbstugan Grödinge
Närvarande medlemmar:
st.
DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE
Årsmöte 2017.
Datum: 2017-02-18
Tid: 13:00 – 16 00
:
1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängden.
3. Val av mötesordförande.
4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.
5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska
justera protokollet.
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i stadgarna.
7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
8. Fastställande av dagordningen.
9. Genomgång av:
a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande
av mål och uppdrag från föregående årsmöte,
b. balans- och resultaträkning och
c. revisorernas berättelse.
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller
förlust.
11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen.
12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. mål,
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det
närmast följande verksamhetsåret,
c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår,
dvs. klubbavgift för:
i. ordinarie medlem
ii. familjemedlem och
iii. utlandsmedlem, och
d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
13. Beslut i ärenden enligt punkt 12.
14. Verksamhetsplan om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning.
16. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna.
17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17.
19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats
under punkt 13.
a) Agilitys framtid på klubben
20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige.
21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut).
22. Mötets avslutande.
Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om
årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut.
Botkyrka Brukshundklubb
Hästmossevägen 21
147 71 GRÖDINGE
E-post: [email protected]
Hemsida: www.botkyrkabk.se
1
Organisationsnummer: 812800-3897
Plus-/Bankgiro: 176872-0/423-1940
Verksamhetsberättelse 2016
Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
(Siffrorna inom parentes anger närvaron på antal styrelsemöten)



















Ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice Ordf. 1
Vice Ordf. 2
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant
Revisorsuppleant
Valberedning
Valberedning
Valberedning
Benny Hellis
Hans Glamsare
Katarina Bäckman
Hans Vestergren
Annica Löfqvist
Linda Lindon
Lotta Björn
Jenny Hägglund
Pia Hörnqvist
Hägga Hägglund
Elin Selin
Britt-Marie Skog
Bengt Syrén
Maria Garpenqvist
Björn Tapper
Sten Garpenqvist
Maria Ljungmark
Marie Linder
Tina Engman
(8)
(9)
(9)
(6)
(8)
(3)
(7)
(9)
(7)
(8)
(0)
(2)
Styrelsen har fokuserat på övergripande beslut och försökt stödja och inspirera kommittéerna att arbeta
självständigt. Styrelsen har genomfört 10 styrelsemöten under året. Styrelsen har också ansvarat för två
samråds- och två medlemsmöten. Styrelsearbetet har genomsyrats av en positiv framsynt stämning som haft
klubbens bästa i åtanke när besluten tagits.
Faktauppgifter:
Klubbens ekonomi är fortsatt stabil som den har varit under många år nu och sparat kapital har inte behövts
utnyttjats trots att vi under året har renoverat klubbstugan enligt fastställd plan och styrelsen hade 2015
årsmötesbeslut på att få utnyttja 50 000kr från sparat kapital. Detta belopp kommer dock att behövas under
innevarande budgetår, om så årsmötet beslutar, då vi är nödsakade att investera i en ny gräsklippare för
driften av anläggningen då den nuvarande blir för kostsam att reparera. För övrigt gör styrelsen sitt yttersta
för att hålla kostnaderna nere på en nivå som är acceptabel med hänsyn till inkommande intäkter.
Botkyrka
Brukshundklubb
(0499)
Totalt
Familjemedlem
Hedersmedlem
klubb
Ordinarie
medlem
Ungdomsmedlem
(SHU)
2015-12-31
371
22
12
296
41
2016-12-31
336
22
12
268
34
Motsvarar 8 225kr i
tapp i medl.inkomst
-35
Kontonummer
Valuta
Kredit
Saldo
Tävl
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
0
0
0
0
2.748,55
36.512,70
832,47
284.928,15
200,00
1438,00
326 659,87
Kontoöversikt
Transaktionskonton
2016-12-31
PLUSGIROKONTO
PLUSGIROKONTO
PLUSGIROKONTO
Huvud
Tjh
SPARKONTO FÖRETAG
1 95 80-0
17 68 72-0
71 17 14-6
410417 10921
KASSA KASSÖR
KASSA KÖK
Summa
tillgångar
bank/kassa
Tävlingskommittén
Kommittén har under 2016 bestått av:
Maria Glamsare
Jane Syrén Jonsson
Hans Glamsare
Jeanette Liljebäck
Anders Zetterberg
Jörgen Nordin
Tina Engman
Lennart Larsson
Monica Kempe
sammankallande, tävlingssekreterare,
domaransvarig
samordnare sekretariat
prisansvarig, markansvarig
Träningsgrupper
Materialansvarig
skotträning
TK har under 2016 genomfört 8 protokollförda möten, 1 DM möte, 1 tävlingsplaneringsmöte samt 1
träningsgruppsmöte.
Skotträning har genomförts på onsdagar 18.30 under vår, sommar och höst.
Tävlingsträningar (6 tillfällen) bruks och lydnad.
Mästerskap 2016:
SM Bruks 26-28 augusti, Borås
Spår: Ann Rosenberg, Borderness Ice, oplac.
SM Lydnad 16-17 juli, Norrtälje
Ann Rosenberg, Borderness Ice, oplacerad
Sandra Bauer, Doubleuse Jade, oplacerad
DM Bruks & lydnad 7-8 maj
Sök: Anders Eriksson, Capandus Eddie Mac Laren, oplacerad
Anna Plensners, Foggens Qaxa, bryter
Spår: Ann Rosenberg, Borderness Ice, 1:a
Linda Lindon, Lindjax Ina, 3:a
Leif Åsberg, Doubleuse Jasper, 4:a
Camilla Schoug, Salta Killens Felix, 6:a
Benny Hellis, Lillvallarens Rulle Rörtång, bryter
Övriga tävlingsresultat samt KM, se bilagan Tävlingsresultat.
Bästa tävlingsklubb i Sörmlandsdistriktet 2015, samt Bästa appellklubb – Yvonne Brink´s vandringspris
2015.
Årets tävlande i siffror:
Antal Botkyrkaekipage som tävlat och erövrat lägst godkänt resultat eller 1a pris under året, som redovisats
till resultatansvarig: 43st varav 21 i lydnad och 22 i bruks.
Antal starter (som skickats in i resultatanmälan):
Gren:
2016
2015
Lydnad
45
67
Bruks
73
70
Appell
6
17
Totalt
124
154
2014
56
57
11
124
2013
68
48
9
125
2012
50
45
5
100
Funktionärsutbildning:
Bruksdomare 2 klass B blev under året Jörgen Nordin, Bengt Syrén och Hans Glamsare. Utbildningen
arrangerades av Sörmlandsdistriktet.
B-Tävlingsledare bruks blev under året Maria Glamsare, Jenny Hägglund och Monica Kempe. Utbildningen
arrangerades av Botkyrka BK i samarbete med Nynäshamn BK.
Kurser/föreläsningar:
Temakvällar i brukslydnad, sök, spår och rapport hölls under vårvintern
Föreläsning inlärningens grunder med Anna Lindelöf.
Helgkurs i lydnad/brukslydnad med Anna Lindelöf.
Clinic fritt följ med Emma Willblad.
Träningsgrupper:
4 sökgrupper, 1 rapportgrupp och 1 pensionärsgrupp är förnärvarande aktiva.
Arbetsgrupp DM 2017:
Arbetsgruppen består av Maria Glamsare, Britt-Marie Skog, Jenny Hägglund, Ia Weilandt och Anders
Zetterström.
Sörmlandsdistriktet:
Tävlingsplaneringsmöte för 2017 på Gnesta Trosa BK, 2 deltagare. 5 personer från klubben deltog på
domarkonferensen i januari. Skyddskonferens i februari, 1 deltagare.
Genomförda officiella prov 2016:
BRUKSPROV
17 april
15 maj
27 september
9 oktober
Sök lkl-elit
Spår elit
Appell sök, spår,
rapport, KM
Spår lkl & hkl
LYDNADSPROV
7 februari
22 maj
14 juni
1,2, elit, Viksbergs
ridhus
1-elit
1-elit
21 augusti
25 september
1-elit
1-elit, KM
RASK, Rally- Agility- Specialsökskommitten
Kommittémedlem: Sanna Brant
Enligt beslut i TK under 2015 skulle rally och agility bilda en egen kommitté i Botkyrka BK (RANK –
Rally, Agility och Nosework- kommittén) för att bättre tillgodose behovet hos de som tränar och tävlar och
förbättra utvecklingen av dessa grenar i klubben. Förslag var att även Nosework skulle ingå som ”ny sport”.
Efter mer information från SBK ändrade vi Nosework till Specialsök, för det är specialsök vi tränar inom
SBK. Nosework tränas av Svenska Noseworklubben. Därefter har kommitténs namn varit RASK.
Uppstartsmöte hölls för alla intresserade. Vi tog fram förslag på aktiviteter, varav de flesta genomförts. Vi
beslutade att våra kommunikationskanaler kommer i första hand vara FB-gruppen, i andra hand klubbens
hemsida. Några möten har kommittén haft under året, men det har varit mer aktivitetsstyrt än månadsmöten.
Under 2016 har följande hänt:
Rallylydnad
Vi har haft öppen träning på måndagar, vilket har varit välbesökt. De flesta tillfällen har Marianne Nilsson
haft ansvar för. Den 21 maj arrangerade vi en officiell tävling. Caroline Svärd och Diana Huuki dömde och
vi hade alla fyra klasser. 70 ekipage kom till start.
Några träningsgrupper har startat under 2016 och en kurs i Nybörjar- fortsättningsrally hölls under våren.
Sanna Brandt var instruktör. Alla som gick den kursen har sedan startat på officiell tävling. 27 november
arrangerade vi en Clinic i rallylydnad med fokus på de nya momenten 2017. Ledare var Sandra Brauer och
Kristin Svee. 10 personer deltog. Eftersom rallyn får nya regler 2017 hölls en kort introduktion om dessa av
Sanna Brandt på medlemsmötet under hösten.
Nosework
En ny instruktör i Specialsök är utbildad under året, Elin Selin, och hon har planerat för kurser i Nosework
under 2017. Nosework, som är en del av Specialsök, kommer bli en officiell tävlingsgren under 2017, där
huvudman för tävlingsgrenen är Svenska Noseworkklubben.
Agility
En nybörjarkurs hölls under våren med få deltagare. My Norden höll i kursen. Ingen öppenträning har
bedrivits under året och inga tävlingar har arrangerats. På höstens medlemsmöte togs frågan om Agilityns
framtid upp. Beslut om Agilityns framtid ska upp igen på årsmötet 2017. Detta beslut blir avgörande för hur
agilitydelen av verksamheten inom kommittén bedrivs.
Information och PR
Kommittémedlemmar: Jenny Mellåker och Elin Selin
I sektorn har vi under året skickat ut 3 nyhetsbrev (september, oktober samt april) där vi tagit upp nyheter
och aktuell information till medlemmarna. På Facebook har vi blandat olika information som exempelvis
medlemmars resultat vid tävlingar, reklam för kurser och andra aktiviteter vi haft på klubben samt
information vi fått från Brukshundklubben centralt. I sektorn har vi haft ett flertal onlinemöten där vi
diskuterat strategier och upplägg. Klubbens hemsida har också uppdaterats kontinuerligt.
Kommittén har även skapat en diskussionsgrupp online för att behandla remissförslaget om de nya
lydnadsreglerna. Efter att ha lagt upp ett förslag som godtogs av intresserade medlemmar skickades förslaget
in till Brukshundklubben.
Anläggningskommittén
Kommittémedlemmar: Lars Hägglund, Anders Eriksson och Anders Zetterström.
Efter några år utan fungerande kommitté har det blivit en bättre ordning detta år med Lars Hägglund som ansvarig.
Omfattande reperationer har skett på anläggningen som nu är i ett bättre skick än för ett år sedan. Tre
arbetsdagar har också anordnats, där ett flertal medlemmar deltog med praktiskt arbete. Ett stort tack till
dessa.
Under året har följande arbeten utförts inom anläggningen:
 Klubbstugan har målats.
 Väggpanel och läkt har bytts där det fanns behov.
 Fönster i köket har bytts ut.
 Det har monterats hängrännor.
 Hålet i golvet (köket) har lagats.
 Isolering runt köksfläkt.
 Belysning redskapsbod indraget (ej inkopplat)
 Räcke och stolpar på uteplats bytta.
 Ny Router installerad
 Izettle uppstartat med Surfplatta som varubas.
 Tak till uteplats inköpt (byts till våren).
 Inköp av ny gräsklippare pågår, förväntas vara klart i vår.
Kommittén har även påbörjat lite mindre fix inne i stugan, slussen ska målas och fixas till, matta ska läggas
in i köket där hålet var.
Hundutbildningskommittén, HUK.
Sammansättning: Pia Hörnqvist (sammankallande) Elin Selin och Anna Carlsson
Under verksamhetsåret har klubben haft en valpkurs, två allmänlydnadskurser och två appellkurser, med
inriktning på lydnad. Under året har en allmänlydnadsinstruktör utbildats. Kommittén har haft svårt att få till
fysiska möten men har haft regelbunden kontakt via telefon och mail.
Kommittén riktar ett stort tack till alla instruktörer som har hållit kurs under året. Dessa är; Anders Eriksson,
Anna Carlson, Eva Werther och Åsa Aura samt medhjälparna Pia Hörnkvist
och Petra Åkerblom.
Rasutvecklingskommitteen, RUK
Sammansättning: Lotta Björn (sammankallande) och Katarina Bäckman
Ett genomfört MH är förutsättning för att få tävla i någon av bruksgrenarna. Under året har styrelsen försökt
få igång en fungerande kommitté med sikte på att kunna erbjuda mentaltester av framförallt
klubbmedlemmarnas hundar. Den 7 januari hölls ett första uppstartsmöte för intresserade och den 21
februari hölls en M1:a på klubben med Ingrid Tapper som utbildare. Sex medlemmar från BBK var med på
denna utbildning.
Den 29 maj hölls ytterligare en M1:a med Ingrid Tapper som utbildare. Denna gång ihop med Haninge BK
där utbildningen även hölls. En medlem från BBK deltog i denna utbildning. Den 12-13 november hölls en
M2:a på BBK med Patrik Grönfeldt som utbildare, även denna genomfördes tillsammans med Haninge BK.
Och tre stycken medlemmar från BBK deltog i den utbildningen.
Parallellt med utbildningarna har kommittén arbetat med att skaffa lämplig mark med fungerande stationer
och material med sikte på att kunna anordna ett MH under 2017.
Kökskommittén
Sammansättning: Britt-Marie Skoog (sammankallande)och Gun Olbers
Britt-Mari Skog, B-M, har tillsammans med Gun Olbers under 2016 haft ansvar för att hålla köket öppet och
bemannat under våra tävlingsdagar, samt onsdagskvällar (18-21) i samband med skotträning och
träningstävlingar med start from 1:a april fram till midsommar, stängt under sommaren och öppet igen i
början på augusti, fram till mitten av oktober. Därefter har det varit öppet lite sporadiskt en del onsdagar då
B-M eller någon annan som varit sugen på fika satt på kaffe.
B-M har ansvarat för inköp och bemanning på tävlingsdagar och till hjälp har hon haft ett antal aktiva
medlemmar, ungefär 10 stycken. Det har ändå ibland varit svårt att få folk till vissa tävlingar och andra
arrangemang. Detta beror på att alla de som har hjälpt till är aktiva själva med sina hundar och hjälper då
också till inte bara i köket utan som spårläggare, sökfiguranter, skyttar, skrivare, tävlingsledare mm, några
håller också diverse kurser, men det har alltid ordnat sig till slut. Förutom tävlingar, har köket varit öppet
under några kvällsföreläsningar och medlemsmöten. Målet har varit att ha köket öppet så mycket som
möjligt, dock inte under hundkurser, eftersom inga är intresserade av att fika längre.
Vi har köpt in en ny kaffebryggare eftersom en av de stora gick sönder. B-M försöker hålla nere kostnaderna
för köket, genom att handla in varor när det är billigt, framförallt kaffe och läsk. Köket lagar all mat till
funktionärer under tävlingar och vi bakar det mesta som vi säljer till fikat.
Tjänstehundskommittén
Sammansättning: Leif Karlsson (sammankallande) Bianca Jansson och Björn Tapper
Kommittén har haft följande verksamhet under året:















Tjänstehundskommitten representerades på SBK.s Centrala Tjänstehundskonferens av Leif Karlsson.
Hundförare från BBK har genomfört tvåveckorskurs GU-F, Grundläggande militärutbildning.
Patrullhundskurs i internatform, 3 x 1 vecka har genomförts vid Hemvärnets Stridsskola.
Under hösten har ett ekipage ur BBKs patrullhundskurs genomför certifikatprov med godkänt
resultat med placering Livgardet.
Ur pågående kurs startad 2016 kommer 7 kvarvarande ekipage att delta på certprov våren 2017.
Informationsmöte om Försvarsmaktshundar har hållits vid 2 tillfällen under året.
Fortlöpande utbildning/träning med redan certade ekipage har genomförts med inriktning på
förbandsuppgifter.
Under året har vid övningar/träningar upprätthållits färdigheter i Skogs/Skärgårdspatrullering,
Bevakning i urban miljö. Övningar/Utbildning i Båtsök/vind mot öar.
Vid DM Försvarsmaktshund Sörmland vann Jörgen Nordin/Indra och representerade BKK på SM
Försvarsmaktshund där ekipaget placerade sig på 3:e plats.V
Vid KFÖ-Krigsförbandsövning inom Södertörnsgruppen har BBK ekipage deltagit.
Hundekipage har deltagit i KFÖ i Roslagsbataljonen.
Ekipage placerade i Insatskompanier har deltagit på förbands SÖF.
Ekipage i Bevaknings och Insats har deltagit i kompaniövningar.
Under året har kvälls/helgs övningar/träningar för kommande/färdiga ekipage skett vid flera flera
tillfällen.
Hundförare har deltagit i vidareutbildning på Hundtjänstskolan.
Slutord
Botkyrka brukshundsklubb summerar ett år som återspeglar de problem som SBK har som helhet.
Nyrekrekryteringen sviktar och det blir allt svårare att hitta funktionärer till klubbens olika arrangemang.
Klubben möter ökad konkurrens genom att privata aktörer erbjuder tjänster som vi tidigare var ensamma
om. Ibland till lägre pris och allt oftare inomhus under den kalla årstiden. Klubbens geografiska läge innebär
också att vi konkurrerar med två hundklubbar (Apollogruppen och Norsborg) utanför SBK som erbjuder
liknande tjänster. Den tid då tävlingsekipage måste tillhöra en SBK-klubb är också förbi, vilket försvårar
nyrekryteringen, eftersom hundägare som tävlar i Drag, Agility eller Nosework kan göra detta utan att
tillhöra en SBK-klubb.
Trots dessa svårigheter har klubben en haft en hög aktivitetsnivå detta år och är distriktets främsta
tävlingsklubb med representater på SM i bruks, lydnad och rallylydnad. Kursverksamheten har minskat och
kommit ned på en ”normal” nivå efter 2015 års extremt höga nivå. På grund av den minskade
kursverksamheten skapas inget ekonomisk överskott i år, vilket också beror på att omfattande renoveringar
genomförts på anläggningen i år. Men ekonomin är stabil och klubben har drygt 300 000 kronor i kapital vid
årets slut.
Med dessa ord tackar styrelsen för förtroendet och önskar den nya styrelsen lycka till i sitt viktiga arbete.
Sida 1(2)
Botkyrka Brukshundklubb
812800-3897
Räkenskapsår 2016-01-01 2016-12-31
Period 2016-01-01 - 2016-12-31
Resultatrapport
Utskrivet 2017-01-01 16:52
Senaste vernr A 233 B 72 C 8
Ackumulerat Ackumulerat fg år
Årsbudget
RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3024
3027
3028
3029
3510
3790
3791
Köksförsäljning
RUK/MH
TK Tävling
TK Läger
TK Kursavgift föreläsningar
Rally/Agility/Specialsök-Kurser/tävlingar (RasK)
HUK/ Kurser, utbildning
PR/Info-Klubbkläder
Anläggningsintäkter
Bok-hundartiklar
Tjänstehundsintäkter
Medlemsavgifter
Studiefrämjandet
Folkspel BingoLotto
22 463,05
1 200,00
42 435,00
0,00
30 925,00
17 775,00
63 210,00
520,00
27 255,00
765,00
72 824,00
61 140,00
12 300,00
0,00
23 500,06
0,00
53 366,00
13 000,00
9 395,00
8 990,00
165 300,00
2 314,00
31 800,00
5 695,00
1 000,00
70 645,00
7 840,00
481,00
25
4
40
10
9
13
100
2
25
3
9
75
12
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
250,00
Summa nettoomsättning
352 812,05
393 326,06
327 250,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER
352 812,05
393 326,06
327 250,00
-11 165,00
-15 713,47
-349,00
-7 175,00
0,00
-19 527,40
-5 320,00
-3 682,00
-10 070,00
-1 390,00
-6 430,00
-5 940,00
0,00
-68 981,72
0,00
-77 444,00
0,00
-5 460,00
-2 000,00
-9 500,00
0,00
200,00
0,00
-12 095,00
-13 142,00
-60,00
-18 054,00
-4 132,77
-4 020,00
-6 203,00
-52 550,00
-10 081,00
-1 587,00
-13 200,00
-2 475,00
-3 205,00
-40 810,09
-4 489,94
-2 321,50
0,00
-2 965,00
-2 750,00
-8 775,00
0,00
0,00
-3 935,00
-10
-15
-10
-15
-4
-6
-12
-40
-10
-2
-7
-5
-1
-50
-5
-4
-5
-4
-3
-9
-2
-2
-249 947,59
-206 851,30
-224 000,00
102 864,46
186 474,76
103 250,00
-24 888,00
-32 510,20
-963,00
-2 216,00
-6 148,00
0,00
-2 963,75
-8 580,50
-600,00
-25
-18
-1
-1
-8
-26
-25
-2
-2
-9
-1
-3
-5
-1
RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4024
4027
4028
4029
4069
4510
4511
4512
4513
4616
4900
SBK Avgifter/stambokföring
Kök varuinköp
RUK/MH
TK Tävling
TK Läger
TK Kurser, föreläsningar
Rally/Agility/Specialsök- Kurser/tävlingar (RasK)
HUK/ Kurser, utbildning
Tävlingspriser
TK Konferens/utbildning
Internutbildning
Markägarekostnad
PR-Info/Klubbkläder
Anläggningskostnader
Bok-hundartiklar
Tjänstehundskostnader
Övriga Kostnader
Medlemskostnader/Hedersmedl.
SM Ekipage/representation
Distriktsavgift medlem. Ord/Familj/Utland.
Funktionärsfest
Möteskostnader
Lagerförändring
Summa råvaror och förnödenheter
BRUTTOVINST
000,00
000,00
000,00
000,00
500,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
500,00
000,00
000,00
000,00
000,00
500,00
000,00
000,00
500,00
000,00
500,00
500,00
0,00
Övriga externa kostnader
5010
5020
5030
5040
5060
5410
6110
6230
6250
Hyra/Arrende
El
Vattenförbrukning
Radio Tv -avgift
Städning renhållning
Förbruknings inventarier
Kontorsmaterial
Datakostnader
Posten/Porto kostnader
286,00
104,69
389,00
112,00
074,00
0,00
-2 577,00
-4 707,00
-650,00
000,00
000,00
000,00
000,00
500,00
000,00
000,00
000,00
000,00
Sida 2(2)
Botkyrka Brukshundklubb
812800-3897
Räkenskapsår 2016-01-01 2016-12-31
Period 2016-01-01 - 2016-12-31
Utskrivet 2017-01-01 16:52
Senaste vernr A 233 B 72 C 8
Resultatrapport
Ackumulerat Ackumulerat fg år
6270
6310
6570
6590
Medlemsuppvaktning/Utmärkelser
Försäkringar
PG och bankkostnader
Styrelsen
Årsbudget
-4 346,80
-8 245,00
-3 163,40
-760,00
-761,00
-7 239,00
-2 239,50
-503,00
-95 384,65
-72 642,19
-87 250,00
-6 636,35
-6 329,50
-8 000,00
-6 636,35
-6 329,50
-8 000,00
0,00
-8 000,00
-8 000,00
0,00
-8 000,00
-8 000,00
0,00
498,46
0,00
0,00
498,46
0,00
-351 968,59
-293 324,53
-327 250,00
8 9 9 9 Årets resultat
0,00
-100 001,53
0,00
Summa årets resultat
0,00
-100 001,53
0,00
843,46
-0,00
0,00
Summa övriga externa kostnader
-1
-7
-2
-2
000,00
250,00
500,00
000,00
Personalkostnader
7 3 3 1 Milersättning skatterfri
Summa personalkostnader
Avskrivningar
7 8 3 2 Avskrivningar inventarier
Summa avskrivningar
Finansiella poster
8 3 0 0 Ränteintäkter
Summa finansiella poster
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER
Årets resultat
BERÄKNAT RESULTAT
Sida 1(1)
Botkyrka Brukshundklubb
812800-3897
Räkenskapsår 2016-01-01 2016-12-31
Period: 2016-01-01 - 2016-12-31
Utskrivet 2017-01-01 16:49
Senaste vernr A 233 B 72 C 8
Balansrapport ÅRL
Ing balans
Ing saldo
Period
Utg balans
50 000,00
50 000,00
0,00
50 000,00
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
1110
Byggnader
1119
Ack nedskrivn byggnader
-50 000,00
-50 000,00
0,00
-50 000,00
1220
Inventarier
158 798,00
158 798,00
0,00
158 798,00
1229
Ack avskrivn inventarier
-150 846,00
-150 846,00
0,00
-150 846,00
Summa materiella anläggningstillgångar
7 952,00
7 952,00
0,00
7 952,00
Summa anläggningstillgångar
7 952,00
7 952,00
0,00
7 952,00
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
1410
Lager
1 445,00
1 445,00
0,00
1 445,00
1411
Lager kök
1 750,00
1 750,00
0,00
1 750,00
1412
Lager utbildning
2 475,00
2 475,00
0,00
2 475,00
5 670,00
5 670,00
0,00
5 670,00
Summa varulager m.m.
Kassa och bank
1910
Handkassa kassör
400,00
400,00
-200,00
200,00
1911
Kassa Kök
155,00
155,00
1 283,00
1 438,00
1920
Plusgiro 17 68 72-0
28 525,89
28 525,89
8 512,81
37 038,70
1921
Plusgiro Tävling 1 95 80-0
1 180,90
1 180,90
1 567,65
2 748,55
1922
Plusgiro TJH 71 17 14-6
1951
Nordea Sparkonto företag
7 852,47
7 852,47
-7 020,00
832,47
284 928,15
284 928,15
0,00
284 928,15
Summa kassa och bank
323 042,41
323 042,41
4 143,46
327 185,87
Summa omsättningstillgångar
328 712,41
328 712,41
4 143,46
332 855,87
SUMMA TILLGÅNGAR
336 664,41
336 664,41
4 143,46
340 807,87
-223 737,16
-223 737,16
0,00
-223 737,16
-11 425,72
-11 425,72
0,00
-11 425,72
-100 001,53
-100 001,53
0,00
-100 001,53
-335 164,41
-335 164,41
0,00
-335 164,41
-1 500,00
-1 500,00
-3 300,00
-4 800,00
-1 500,00
-1 500,00
-3 300,00
-4 800,00
-336 664,41
-336 664,41
-3 300,00
-339 964,41
0,00
0,00
843,46
843,46
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2060
Eget kapital
2067
Balanserat resultat
2099
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
2990
Interimsskulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
BERÄKNAT RESULTAT
Verksamhetsplan & Budget 2017
Målet är att utveckla såväl bredd som topp under året.
Utbildning
HUK kommer under året bedriva kurser utifrån önskemål samt tillgång av instruktörer.
Under vårterminen är följande inplanerat: En allmänlydnadskurs med Åsa Aura som instruktör, 6 x 1,5
timma. Via vår avtalsinstruktör Jenny Mellåker kommer vi att kunna erbjuda en valpkurs, en tävlingslydnad
startklass och en tävlingslydnad Klass 1, 2, 3. Ambition är också att försöka anordna en apellydnadskurs
med spår som målinriktning.
Vi hoppas på att 2017 kommer bli ett bra år gällande kursverksamheten i samarbete med alla våra duktiga
instruktörer. Har du ambitionen att hålla kurs! så hör av dig. HUK är öppna för alla förslag.
Anläggning
Under våren planeras en fixarhelg och under hösten en fixardag. En ny gräsklippare ska inköpas
liksom ny matta och dammsugare till träningslokalen. Den gamla gräsklipparen säljs till högsta pris.
Under året ska nytt tak på verandan läggas. I övrigt utför kommittén löpande reperationsarbete på
anläggningen.
Köket
Britt-Marie Skoog fortsätter och har huvudansvaret minst ett år till och Gun Olbers kommer att hjälpa till
med ansvaret för köksverksamheten under 2017. Eftersom de tränar tillsammans så har detta samarbete
fungerat bra och det är tryggt att de delar på ansvaret.
Hundutveckling
Att i första skedet få tillgång till marken i Vinterskogen som är ett naturreservat. Detta måste ansökas hos
kommunen. Får vi tillgång till marken är planen att åtminstone få till ett MH under 2017. Det kan eventuellt
behövas köpas en ny harbana om den vi har inte går att laga. Lite mindre inköp kommer också att behövas
göra så vi tror på en summa mellan 5 till10 000 kronor. Dessa pengar kommer bara att behövas om vi
faktiskt anordnar ett MH år 2017.
Lyckas vi inte få tillgång till egen mark är planen att samverka med någon annan brukshundklubb som har
en färdig MH-bana.
Rask
Ambitionen är att utveckla rallylydnaden genom arrangemang av kurser och öppen träning. Tävling planeras
också att genomföras. Eftersom klubben nu har en certifierad instruktör i specialsök kommer kurser i detta
att arrangeras under året. Agilityns verksamhet avgörs helt av vilket beslut årsmötet beslutar.
PR & info
Att uppdatera hemsidan och Facebook. Vi ska försöka föra fram våra kurser och aktiviteter ännu mer för att
öka intresset för BBK. Under året är vårt mål att skicka ut 4 nyhetsbrev i samband med följande datum: 4
mars (efter årsmötet), 4 juni, 4 september och 4 december. Innehållet i nyhetsbreven står respektive sektor
för.
Tävlingsverksamheten
Under 2017 lägger kommittén ned stort engagemang på klubbens arrangemang av årets DM i bruks. Utöver
detta är våra verksamhetsmål:
 planera och genomföra officiella prov i bruks och lydnad, se bilaga
 arrangera distriktsmästerskap i bruks och lydnad
 planera och genomföra KM i lydnad och appell på officiella prov enl. statuter
 planera och genomföra tävlingsträningar i lydnad/brukslydnad vid ett flertal tillfällen
 arrangera skotträning på onsdagar 18.30
 ansvara för Träningsgrupperna
 genomföra kurser/föreläsningar för tävlingsekipage i bruks/lydnad under året
 svara för utbildning av funktionärer i bruks och lydnad vid behov
Tjänstehund
Följande verksamheter ska genomföras under året:








Bedriva kompetenshöjande utbildning av klubbens patrullhundar.
Genomföra Certprov för pågående Patrullhundskurs.
Delta i förbandens övningar.
Inspirera klubbens patrullhundförare till vidareutbildning inom bevakning.
Informera om kursverksamheten inom Tjänstehundsverksamheten.
Informera klubbens medlemmar om Tjänstehundsverksamheten.
Arrangera Försvarsmaktsupplysning.
Arrangera studiebesök
BBK Budgetförslag 2017-2018
Intäkter
Köksförsäljning
Budget 2016
Utfall 2016
Budget 2017
Prel. 2018
25 000
22 463,05
25 000
4 000
1 200,00
4000
4000
TK tävling /bruks-Lydnad
40 000
42 435,00
45 000
50000
TK läger
10 000
0,00
0
10000
9 000
30 925,00
25 000
25000
13 000
17 775,00
25 000
25000
100 000
63 210,00
90 000
75000
2 000
520,00
1 000
0
25 000
27 255,00
25 000
25000
RUK/MH
TK kurser/föreläsning
Rally,Agility, Nosework / Kurser, Tävling (RanK)
HUK kurser, utbildning
Pr/Info- klubbkläder
Anläggningintäkter-trän.lokal
30000
Bok-hundartiklar
3 000
765,00
3 000
1000
Tjänstehundsintäkter
9 000
72 824,00
10 000
10000
Medlemsavgifter
75 000
61 140,00
75 000
70000
Studiefrämjandet/Övriga intäkter
12 000
12 300,00
10 000
5000
250
0,00
0
0
327 250
352 812,05
338 000
330000
SBK Avgifter/Stamboksföring
-10 000
11165,00
-15 000
-15 000
Kök varuinköp
-15 000
15713,47
-20 000
-20 000
RUK MH
-10 000
349,00
-2 000
-2 000
TK tävling /bruks-Lydnad
-15 000
7175,00
-15 000
-15 000
Folkspel Bingo Lotto
Summa
Kostnader
TK läger
-4 500
0,00
0
-4 000
TK kurser/föreläsning
-6 000
19527,40
-10 000
-10 000
Rally,Agility, Nosework / Kurser, Tävling (RanK)
-12 000
5320,00
-6 000
-6 000
HUK kurser, utbildning
-40 000
3682,00
-20 000
-20 000
TK tävlingspriser
-10 000
10070,00
-10 000
-10 000
TK konferens/utbildning
-2 000
1390,00
-1 500
-1 500
Internutb.
-7 500
6430,00
-3 000
-3 000
Markägare / Jaktlag
-5 000
5940,00
-6 000
-6 000
Pr/Info/Klubbkläder
-1 000
0,00
0
0
-50 000
68981,72
-100 000
-50 000
Anläggningskostnader
Bok-hundartiklar
-5 000
0,00
-2 500
-2 500
Tjänstehundskostnader
-4 500
77044,00
-2 000
-4 000
Övriga kostnader
-5 000
0,00
-1 000
-1 000
Medlems-Hedersmedl. kostnader
-4 000
5460,00
-5 000
-6 000
SM Ekipage representation
-3 500
2000,00
-2 500
-2 500
Distriktsavg. Ordinarie / Familj / Utland.medl.
-9 000
9500,00
-9 500
-10 000
Funktionärsfest
-2 500
0,00
-3 000
-5 000
Möteskostnader
-2 500
200,00
-500
-500
Hyra /Arrende
-26 000
24888,00
-25 000
-27 000
El
-25 000
32510,20
-30 000
-30 000
Vattenförbrukning
-2 000
963,00
-1 000
-1 000
Radio Tv-avgift
-2 000
2216,00
-2 200
-2 500
Städning/renhållning
-9 500
6148,00
-6 500
-6 500
Förbrukningsinvetarier
-1 000
0,00
-500
-500
Kontorsmaterial
-3 000
2963,75
-3 000
-3 000
Datakostnader
-5 000
8580,50
-5 000
-5 000
Posten/ Porto kostnader
-1 000
600,00
-750
-750
Medl.uppvakt/Utmärkelser.
-1 000
4346,80
-1 500
-1 500
Försäkringar
-7 250
8245,00
-8 500
-9 000
Pg/Bankkostnader
-2 500
3163,40
-3 500
-3 500
Styrelsen
-2 000
760,00
-1 000
-1 000
Milersättning skattefri
-8 000
6636,35
-7 000
-7 000
Lagerförändring
-8 000
0,00
0
0
-327 250
351968,59
-329 950
-292 250
0
0,00
Summa
Ränta (+ intäkter)
Budgeterat resultat
Årets resultat 2016
0:-
0
0
8 050,00
37750,00
843,46
2017-01-14
Botkyrka BK
Valberedningens förslag till styrelse 2017
Marie Linder och Maria Ljungmark
Ordförande på årsmötet
Ingrid Tapper
Ordförande : Benny Hellis (omval 1 år)
Vice ordförande: Annika Löfqvist ( nyval 2 år)
Kassör: Emmelie Tilly (fyllnadsval 1 år)
Sekreterare: Katarina Bäckman (1 år kvar)
Ledamot:
Lotta Björn (1 år kvar)
Jenny Hägglund (omval 2 år)
Marina Bilic (nyval 2 år)
Jens Olsson (nyval 2 år)
Anna Carlson (fyllnadsval 1 år)
Suppleanter:
Lars Hägglund (1 år kvar)
Ingrid Tapper (nyval 2 år)
Annika Boussard (nyval 2 år)
Revisorer:
Bengt Syren (omval 1 år)
Maria Garpenqvist (omval 1 år)
Revisorsuppleanter:
Sten Garpenqvist (omval 1 år)
Eva-Lena Nilsson (nyval 1 år)
Valberedningen:
Maria Ljungmark, sammankallande (1 år kvar)
Marie Linder (omval 1 år)
Susanne Kristmansson (nyval 1 år)
TÄVLINGSRESULTAT
av tävlingsekipagen på Botkyrka BK
2016
Samanställt av resultatansvarig HG. BBK-Tävlingskommittén 2016
BBKs HEDERSPRISER-2016
Till bästa ekipage i
SPÅR: Ann Rosenberg & Borderness Ice
Ekl
619,50 p
(9,53)
SÖK: Anders Eriksson & Capandus Eddie Mac Laren
Ekl
526,75 p
(8,10)
RAPPORT: Hans Vestergren & Tonedo´s My Frend Abbot
Hkl
556,25 p
(9,27)
SKYDD: Jenny Hägglund & Enduros Error
Hkl
491,50 p
(8,19)
299,0 p
(9,83)
RALLYLYDNAD: Sandra Bauer & Doubleuse Jade
Mästarklass
4x100 p
(106,0)
APPELLKLASS: Jens Olsson & Enduros Harley Charlie
Sph-gr
281,50 p
uppfl.
LYDNAD: Ann Rosenberg & Borderness Ice
Klass Elit
Ekipage som uppnått högsta poäng, inom gruppen, under året erhåller priset. Kvotning avgör segraren inom gruppens klasser. Enl:
uppnådd poäng, dividerat med klassens koefficient. I Rallylydnaden multipliceras poängen med klassens koefficient enl nedan.
Gäller ej Akl, där räknas bara högsta uppnådda poäng under året
Lkl – koeff 60 skh-gr koeff 60
Hkl – koeff 60 skh-gr koeff 70
Ekl – koeff 65 skh-gr koeff 80
Lyd I-II
koeff 20
Lyd III-Elit koeff 32
RL/N=1,0 RL/F=1,02 RL/A=1,04 RL/M=1,06
Championat tallrikar: 2016
Bruks:
Nr:65- inget ekipage i år
Lydnad: SELCH
Nr.48- Jaana Turunen / Eau De Luxx Exxtra Of Everyting
Nr.49- Helene Pettersson / Pilens Varg
BBKs VANDRINGSPRISER-2016
(pokalens nr)+ följepris
Till bästa ekipage i
(2) Spår: Ann Rosenberg & Borderness Ice, SELCH Ekl
(619,50) (618,50) (596,00)
(9,41)
(4) Sök: Inget ekipage uppfyllde statuterna i år.
(11) Rapport: Hans Vestergren & Tonedo´s My Frend Abbot
(hkl 556,25) (ekl 583,75) (ekl 573,25)
(9,13)
(10) Skydd: Inget ekipage uppfyllde statuterna i år.
(6) Lydnad: Ann Rosenberg & Borderness Ice, Elit klass SELCH
(288,0) (299,0) (279,5)
(12) Rally:Sandra Bauer & Doubleus Jade, Mästarklass SELCH-RLD N,F,A,M
(100) (100) (100) x4
(9,02)
(106,00)
De tre bästa resultaten räknas. Endast lägst godkända resultat / 1:a pris, får räknas.
Ekipage som uppnått högsta poäng, inom gruppen, under året erhåller priset. Kvotning avgör segraren inom grupperna. Summan av 3 (tre),
ej färre, genomförda tävlingar. Enl: uppnådd poäng, dividerat med klassens koefficient, dividerat med 3. I rallylydnaden multipliceras
poängen med klassens koefficient enl nedan.
Lkl – koeff 60 skh-gr koeff 60
Hkl – koeff 60 skh-gr koeff 70
Ekl – koeff 65 skh-gr koeff 80
Lyd I-II koeff 20
Lyd III-Elit koeff 32
RL/N=1,0 * uppnådd poäng. RL/F=1,02 * up. RL/A=1,04* up. RL/M=1,06 – up.
(1) Mesta & Bästa tävlingsekipage: Ann Rosenberg / Borderness Ice
(258)
Samtliga tävlingar under året minst godk. eller 1:pris Appell: endast uppfl räknas
Ann Rosenberg, Borderness Ice
258
7+7+10+7+10+4+10+10B+1B+7+10+7+10+10+7+20B+DM3+7+7+7+10+7+7+30B+7+10+7+SM5+7+7+7
Benny Hellis, Rulle Rörtång
83
7+4+10+4+7+4+4+7+4+4+4++4+4+4+4+4
Hans Vestergren, Tonedo´s My Friend Abbot
70
4+4+5+5+1B+7+10+10+7+10B+7
Marie Linder, KhemosabiMJ Keep the Faith
48
7+7+7+7+7+7+6KM
Kristin Svee, Agildes More Action Less Sweets
39
2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+5SM+2+2+2+2+2
Sandra Bauer, Doubleuse Jade
36
7+7+2+2+1B+2+2+2+2+2+7
Kristin Svee, Agildes M&M Taste Like Geisha
34
1+1+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2
Inger Waak, Entrés Omla
33
10+7+1B+7+4+4
Leif Åsberg, Doubleuse Jasper
29
7+4+7+DM1B+10
Helene Pettersson, Pilens Varg
21
7+7+7
Monica Kempe, Lizzroys Avicii
21
4+5+1B+5+5
Mikaela Boström, Chefkas Jive Talkin
21
1+3+2+2+4+1B+2+2+4
Camilla Schoug, Salta Killens Felix
18
7+4+7
Linda Lindon, Linddjax Ina
16
4+7+DM1B+4
Ewa Rasmusson, Snårtäppans Asta
15
5+5+5
Maria Ljungmark, Ekhöjdens Ö-man
15
4+4+1B+5+1B
Jaana Turunen, Eau De Luxx Extra of Everything
12
4+7+1B
Stina Petersson, Moonzand Sunflower
12
1+1+2+2+2+3+1B
Jens Olsson / Enduros Harley Charlie
11
3+2+2+2+1B+4KM
Erika Nilsson, Annual´s Twilight Time
9
5+1+1+1+1B
Gunnar Andersson, Wijmas Dolly parton
9
3+6KM
Anders Eriksson E, Capandus Eddie Mac Laren
8
4+4
Karin Ernstedt, Asteroidregn
7
7
Anders Eriksson Q, Andros Qbik
7
4+3
Britt-Mari Skog, Äventyrs Moki
2+3+2
Katrine Tell / Atilas Clea
3+4KM
Jenny Hägglund, VH Enduros Error
3+3
Åsa Hemberg, Lundens Bellagotto Shining Red Sun
1+1+1+1+1+1
Jeanette Liljebäck, Dakaru´s Acke
5
Jenny Mellåker, Chandis Zebastian
1+2+2
Sandra Green, Keengreens Tee
5
Sten Garpenquist, Hyzz Olympuz Prizma
5
Anna Mattsson, Conover´s Solo on the Top
3+1+1B
Lennart Larsson, Trends Hjalle
3+2
Annika Ytterdahl, Tullarbackens Klara Croft
4
Ditte Lind, Coolacox lovely X-mas
1+1+1
Gun Olbers Andersson, Stenbury Black Chara
3
Jenny Byh, Wingpennans Dynamit Harry
2
Marie Ohlsson, Dåmigs Idealiska Cilla
3
Pernilla Rask, Simba
1+1+1
Pernilla Rask, Vassruggens Bjarka Bokruna
3
Eva-Lena Nilsson, Carlshill´s Fixa
1+2KM
Britt-Marie Englund, Ricco
Emelie Bengtsson, Lord Nelsons Adeline
1
Anna Carlson, Bidde
1
7
7
6
6
5
5
5
5
5
5
4
3
3
3
3
3
3
3
2
1
1
Copyright © 1969 - 2016 Botkyrka Brukshundklubb | Gjord av MW&V | och Fotograf ES
Klubbmästerskap 2016
(9) KM – Bruks
Plac
Förare
Hund
Klass
Poäng/kvotning
1
Ann Rosenberg
Borderness Ice
Ekl/sph 9,41
2
Hans Vestergren
Tonedo´s My Friend Abbot
Ekl/rph
3
Leif Åsberg
Doubleuse Jasper
Ekl/sph 8,51
Klass Poäng/kvotning
8,87
(3) KM- Lydnad 25/09
Plac
Förare
Hund
1
Marie Linder
Khemosabi Mj´s Keep the Faith
2
Jens Olsson
Enduros Harley Charley
1
171/0,85
3
Maria Ljungmark
Ekhöjdens Ö-man
3
215/0,71
4
Ann Rosenberg
Borderness Ice
elit
191/0,65
5
Åsa Ljungberg
Krokasmedens Maya Piraya
elit
188,5/0,65
6
Lionel Carlberg
Jossi
1
82,5/0,41
elit
262.5/0,89
(5) KM- Appell 25/09
Plac Förare
Hund
Gren Poäng
1
Gunnar Andersson
Wijmas Dolly Parton
rph
256,75 uppfl
2
Katrin Tell
Atilas Clea
sph
256,00 uppfl
3
Eva-Lena Nilsson
Carlshill´s Fixa
sök
178,00 gk
Uppnådda tävlingsresultat för BBK ekipage under 2016
Bästa Distriktsklubb Appellklass. Yvonne Brinks Vandringspris 2016
Endast godkända eller uppflyttade ekipage redovisas 6 st
Hund
Trends Hjalle
Atilas Tea
Wijmas Dolly Parton
Enduros Harley Charlie
Carlshill´s Fixa
Bertil
Förare
Lennart Larsson
Katrine Tell
Gunnar Andersson
Jens Olsson
Eva-Lena Nilsson
Anna Carlson
Datum
160904
160925
160925
160806
160925
161022
Plats
Södertälje BK
Poäng
255,75 p
256,00 p
256,75 p
281,50 p
178,00 p
281,00 p
Botkyrka BK
Botkyrka BK
Filipstad BK
Botkyrka BK
Eskilstuna BK
Merit
uppfl
uppfl
uppfl
uppfl
godk
uppfl
Bästa Tävlingsklubb i Sörmland Distrikt Botkyrka BK 2016
Ann Rosenberg
Borderness Ice
Elit
Elit
II
I
III
Elit
Marie Linder
Vassruggens Bjarka Bokruna
Pernilla Rask
Britt-Mari Skog Äventyrs Moki
Sten Garpenquist Hyzz Olympuz prizma
Ann Rosenberg Borderness Ice
Hans Vestergren Tonedo´s My friend Abbot
Benny Hellis
Lillvallarens Rulle Rörtång
160207
160320
Bor-Håbo BK
Botkyrka BK
Botkyrka BK
Botkyrka BK
Eskilstuna BK
Nynäshamn BK
Tierp BK
Saxnäs BK
Hans Vestergren Tonedo´s My friend Abbot
Ann Rosenberg Borderness Ice
160328
Solna-Sundbyberg BK
160402
Sandra Bauer
160402
Götene BK
Söderköping BK
Götene BK
Norrköping BK
Mariestad BHK
Roslagen BK
Sölvesborg BK
Haninge BK
Haninge BK
Mälarö BK
Skövde BK
Hammarö BK
Hammarö BK
Hanninge BK
Enköping BK
Haninge BK
Södertälje BK
Heby BK
Sökh Lkl
Sökh Lkl
160424
Danderyd-Täby BK
Sph Ekl
160430
Flen BK
S-tälje BK
Skultuna BK
Roslagen BK
Haninge BK
Hölö-Mörkö BK
Sph Ekl
Sph Hkl
Sph Lkl
Sph Ekl
Khemosabi MJ keep the faith
Doubleuse Jade
160202
160207
160207
160214
160305
160319
Ann Rosenberg Borderness Ice
Mikaela Boström Chekas Jive Talkin
Ann Rosenberg Borderness Ice
160403
Sandra Bauer Doubleuse Jade
Benny Hellis
Lillvallarens Rulle Rörtång
Janna Turunen Eau de luxx exxtra Of everything
Sandra Green Keengreens Tee
Janna Turunen Eau de luxx exxtra Of everything
Ann Rosenberg Borderness Ice
Ann Rosenberg Borderness Ice
Lillvallarens Rulle Rörtång
Benny Hellis
Inger Waak
Entre´s Omla
Hans Vestergren Tonedo´s My friend Abbot
Camilla Schoug Salta Killens Felix
Maria Ljungmark Ekhöldens Ö-man
Anders Eriksson Andros Qbik
Leif Åsberg
Doubleuse Jade
Ann Rosenberg Borderness Ice
160409
Hans Vestergren Tonedo´s My friend Abbot
Annika Ytterdahl Tullarbackens Klara Croft
Ann Rosenberg Borderness Ice
Helene Pettersson Pilens Varg
Pilens Varg
Helene
160501
160408
160409
160409
160416
160416
160417
160417
160423
160423
160424
160424
160424
160424
160424
160501
160505
160505
160508
Rph Lkl
Sph Ekl
Sph Lkl
Sph Ekl
4
7
4
10
Sph Ekl
7
Sph Ekl
10
Sph Ekl
10
Sph Lkl
Sph Ekl
Sph Ekl
Sph Ekl
Sph Ekl
Rph Hkl
Sph Ekl
6
6
3
2
4
6
10
10
10
10
10
10
10
Elit
6
10
I
2
10
Elit
6
Elit
III
6
4
4
10
7
7
10
5
10
4
4
7
10
5
4
7
10
10
10
10
10
10
10
10
Elit
Elit
6
6
10
Pettersson
Linda Lindon
Ann Rosenberg
Camilla Schoug
Leif Åsberg
Ann Rosenberg
Inger Waak
Lindjax Ina
160507
Borderness Ice
Salta Killens Felix
Doubleuse Jade
Borderness Ice
160507
160507
160507
160508
Entre´s Omla
Camilla Schoug Salta Killens Felix
Mikaela Boström Chekas Jive Talkin
Monica Kempe Lizzroys Aviccii
160508
Marie Linder
Jens Olsson
Khemosabi MJ keep the faith
160522
Enduros Harley Charlie
160522
Annica Löfqvist
Duskos Belle of The Ball
160522
Jeanette Liljebäck
Leif Åsberg
Inger Waak
Marie Ohlson
Jennie Byh
Dakaru´s Acke
Doubleuse Jade
Entre´s Omla
Dåmigs Idealska Cilla
160522
Wingpennans Dynamit-Harry
160512
160514
160516
160521
160522
160529
160514
Mikaela Boström Chekas Jive Talkin
Ann Rosenberg Borderness Ice
Gun Olbers Andersson
Stenbury Black Chara
160604
Marie Linder
Ann Rosenberg
Khemosabi MJ keep the faith
160614
Borderness Ice
Chekas Jive Talkin
Borderness Ice
160614
Borderness Ice
160619
Pilens Varg
160628
Mikaela Boström
Ann Rosenberg
Ann Rosenberg
Helene Pettersson
160606
160614
160617
160618
Strängnäs BK
Strängnäs BK
Strängnäs BK
Strängnäs BK
Surahammar BK
Gävle BK
Skutskär BK
Surahammar BK
Köping BK
Botkyrka BK
Botkyrka BK
Botkyrka BK
Nyköping BK
Södertälje BK
Hudiksvall BK
Valbo BK
Lidingö BK
Norsborg Lkk
Södertälje BK
Botkyrka BK
Botkyrka BK
Botkyrka BK
Hofors BK
Nynäshamn BK
Nynäshamn BK
Söderköping BK
Botkyrka BK 201606-30
Förare
Sph Ekl
Sph Ekl
Sph Ekl
Sph ekl
Sph Ekl
Rph Ekl
Sph Ekl
Sph Lkl
Sph Lkl
Sph Hkl
Sph Ekl
Rph Ekl
Summa
Datum
Plats
Bruks
Hund
Maria Ljungmark Ekhöjdens Ö-Man
160514
Enduros Harley Charlie
160522
Enduros Harley Charlie
160611
Ann Rosenberg
Ann Rosenberg
Borderness Ice
Borderness Ice
160703
Västerås BK
Botkyrka BK
Haninge BK
S Kelpiklubben
Flen BK
Sundsvall BK
Norrköping BK
Norrköping BK
Filipstad BK
Tranås BK
Linköping BK
Linköping BK
Flens BK
Gnesta Trosa BK
Botkyrka BK
Botkyrka BK
Västra distr. SM
Botkyrka BK
Sph Lkl
Jens Olsson
Jens Olsson
160710
Monica Kempe Lizzroys Aviccii
Ann Rosenberg Borderness Ice
Ann Rosenberg Borderness Ice
Enduros Harley Charlie
Jens Olsson
Ann Rosenberg Borderness Ice
Ann Rosenberg Borderness Ice
160727
Hans
160814
Vestergren
Tonedo´s My Friend Abbot
160730
160731
160806
160806
160814
Monica Kempe Lizzroys Aviccii
Erika Nilsson
Annual´s Twiligt Time
Anna Mattsson Conover´s Solo OnTthe Top
Britt-Mari Skog Äventyrs Moki
160802
Ann Rosenberg
Borderness Ice
160827
Marie Linder
Khemosabi Mj´s Keep The Faith
160821
Marie Linder
Khemosabi Mj´s Keep The Faith
160903
Örebro hundsällskap
Ann Rosenberg
Borderness Ice
160904
Hans Vestergren
Tonedo´s My Friend Abbot
160911
Skultuna BK
Katrineholms BK
160817
160821
160821
Sph Ekl
Sph Ekl
Sph Akl
Sph Ekl
Sph Ekl
Sph Ekl
Sph Ekl
Sph Ekl
Rph Ekl
10
7
10
7
7
10
7
10
4
4
10
Elit
I
II
6
2
3
II
II
I
Elit
II
Elit
Elit
I
Elit
Elit
Elit
3
3
2
6
3
6
6
2
6
6
6
10
10
123
260
Bonus
5
10
7
234
Tot
617
Poän
g
Lydn
ad
Poä
ng
4
I
I
Elit
Elit
III
2
2
6
6
4
III
III
II
I
4
4
3
2
Elit
Elit
6
6
10
10
10
10
10
10
7
3
7
10
7
9
7
10
10
10
Ewa Rasmussen Snårtäppans Asta
Ewa Rasmussen Snårtäppans Asta
Ewa Rasmussen Snårtäppans Asta
160602
Hans Vestergren
Tonedo´s My Friend Abbot
160918
Lennart Larsson
Trends Hjalle
160904
Hans Vestergren
Tonedo´s My Friend Abbot
160924
Enduros Harley Charlie
Gunnar Andersson Wijmas Dolly Parton
Khemosabi Mj´s Keep The Faith
Marie Linder
Katrin Tell
Atilas Clea
Ann Rosenberg Borderness Ice
Monica Kempe Lizzroys Aviccii
Lillvallarens Rulle Rörtång
Benny Hellis
160925
160701
160809
Jens Olsson
160925
160925
160925
161002
161009
160514
Stina Petersson
Moonzand Sunflower
161017
Anna Carlson
Hans Vestergren
Mikaela Boström
Karin Ernstedt
Sandra Bauer
Bertil
161022
Tonedo´s My Friend Abbot
161023
Chefkas Jive Talkin
Astroidregn
Doubleuse Jade
Maria Ljungmark Ekhöjdens Ö-Man
160917
161116
161113
161226
Hedemora BK
Lindesberg BK
Ludvika BK
Nyköping BK
Södertälje Bk
Nynäshamn BK
Botkyrka BK
Botkyrka BK
Botkyrka BK
Botkyrka BK
Södertälje BK
Botkyrka BK
Skutskär BK
Väsby BK
Eskilstuna BK
Jönköping BK
Falu BK
Knivsta BK
Uppsala BK
Östhammar BK
Botkyrka BK 2016 - 31/12
Bruks
III
III
III
Sph Ekl
Akl Sph
Sph Ekl
10
3
7
Rph Akl
3
Sph Akl
Sph Ekl
Sph Hkl
Sph Ekl
3
7
5
7
Akl Sökh
3
7
4
Lydnad
uppfl till Lkl
Lyd I
3p
uppfl till Hkl
Lyd II
4p
uppfl till Ekl
Lyd III
5p
Certp
Lyd Elit
7p
Cert
10p
DM Bruks/Lyd 1:a
SM & NM Bruks/Lyd 1:a
4p
15p
DM Bruks/Lyd 2:a
SM & NM Bruks/Lyd 2:a
3p
12p
DM Bruks/Lyd 3:a
SM & NM Bruks/Lyd 3:a
2p
10p
SM Ekipage Bruks/Lyd oavsett plac (ej,1,2,3,)
2p
NM Ekipage Bruks/Lyd oavsett plac (ej,1,2,3,)
5p
2p
Första halvåret 1/1 - 30/6
3p
redovisat den 2016-06-30
4p
6p
I
2
Elit
6
10
10
133
Tot
TOTALT
6
6
4
10
84
90
123
260
207
350
307
234
617
367
Hela året 2016
3
10
Elit
Elit
III
Summa
10
10
II
Rph Ekl
Sph Lkl
4
4
4
924
Starter under
Statistik
Drag se statuter.
antal tävlanden/starter BBK Ekipage
Disciplinbonu
s
Lyd.ekipage 21
Anders Eriksson
Anders Eriksson
Ann Rosenberg
(8)
Anna Carlson
Anna Mattsson
(1)
Annika
Ytterdahl
Benny Hellis
Britt- Mari Skog
(3)
Britt-Marie
Englund
Camilla Schoug
Ditte Lind
Emelie
Bengtsson
Erika Nilsson
(1)
Ewa
Rasmussen
(3)
Eva-Lena
Nilsion
Bruksekipage 22
Borderness Ice
(16)
Bertil
(1)
Conover´s Solo
OnTthe Top
Tullarbackens Klara
Croft
(1)
Lillvallarens Rulle
Rörtång (17)
1B (Lydn+Rally)
Äventyrs Moki
Ekeröds Ricco
1
Salta Killens Felix
(3)
Lufsen
3
Lord Nelson Adeline
1
Annual´s Twiligt
Time
3
hela
året
Sph Lkl
6+1
kl I
6+4
10
Sph Hkl
2+1
kl II
3+2
5
Sph Ekl
27+21
kl III
2+6
8
Sökh Lkl
2+0
elit
15+7
22
Sökh Hkl
0+1
Starter
26+19
45
1+10
11
8+0
8
10+3
13
4+32
36
23+45
68
49+64
113
Sökh Ekl
1+1
Rph Lkl
1+0
Rph Hkl
1+0
Rph Ekl
2+4
Rally
N.
Rally
F.
Rally
A.
Rally
M.
Skh Lkl
0+1
Starter
R
Skh Hkl
Tot.
0+1 L+R
Skh Ekl
0+0
Start.bruks
42+31
Sökh Akl
0+2
Rph Akl
0+1
Sph Akl
0+3
Star.app
ell
0+6
1B (Lydn+Rally)
73
Snårtäppans Asta
Carlshill´s Fixa
(1)
Stenbury Black Chara
Gunnar
Andersson
Hans
Vestergren
Wijmas Dolly Parton
(1)
Tonedo´s My friend
Abbot (8)
(3)
1B (Lydn+Sph)
1
lägst godkänd/
1:a pris
1.a + 2:a
halvåret
Andros Qbik
(2)
Capanus Eddie Mac
Laren (2)
Gun Olbers
Andersson (1)
Helene Pettersson
Rally
12
året
Tot.Bru
ks
Totalt
Bruks /
Pilens Varg
Inger Waak
Entre´s Omla
(5)
1B (Sph+Rph)
Janna Turunen
(1)
Eau de luxx exxtra Of
everything (1)
1B (Lydn+Sph)
Dakaru´s Acke
Jeanette Liljebäck
(1)
Jennie Byh
Wingpennans
Dynamit-Harry
(1)
Enduros Error
Jenny Hägglund
(2)
Jenny Mellåker Zebastian
Jens Olsson
Enduros Harley
(3)
Charlie
(1)
3
1B (Lydn+Sph)
6
79
Lydnad/Rally
192
Karin Ernstedt
(1)
Katrin Tell
Kristin Svee
Kristin Svee
Leif Åsberg
Lennart
Larsson
Linda Lindon
Maria
Ljungmark
(1)
Marie Linder
(5)
Marie Ohlson
(1)
Mikaela
Boström
(3)
Monica Kempe
(2)
Pernilla Rask
Pernilla Rask
(1)
Sandra Bauer
(3)
Sandra Green
(1)
Sten Garpenquist
Astroidregn
Atilas Clea
(1)
Agildes M& M Taste
Like Geisha
Agildes More Action
Less Sweets
Doubleuse Jade
(4)
Trends Hjalle
(2)
Lindjax Ina
(3)
Ekipage
17
Ekhöjdens Ö-man
(2)
3B(LydSphSökh
)
Khemosabi´s MJ Keep
the Faith
Dåmigs Idealska Cilla
Chefkas Jive Talkin
(2)
Lizzroys Avicii
(2)
Simba
1B (Lydn+Sph)
1B (Lydn+Sph)
3
Vassruggens Bjarka
Bokruna
Doubleuse Jade
7
1B (Lydn+Rally)
5
1B (Lydn+Rally)
Keengreens Tee
Hyzz Olymuz Prizma
(1)
Stina Petersson Moonzand
(1)
Sunflower
Åsa Hemberg
18
LundensBellagotta
Shining RedSun
6
55
Uppnådda tävlingsresultat för BBK ekipage under 2016 t.o.m. 31 december
Lydnadsklass 1. 200/160
Britt-Mari Skog / Äventyrs Moki
Bästa resultat i Klassen
Datum
1apris
Antal
160207
162,0
1
160614
160821
171,5
181,0
2
3
160408
185,0
1
160604
160617
167,5
167,0
2
3
160522
160611
175,5
171,0
1
2
160925
171,0
3
160614
165,5
1
Datum
1apris
Antal
160207
180,5
1
160512
175,0
1
160821
171,5
3
161017
172,5
1
Datum
1apris
Antal
160214
260,5
1
160416
283,0
1
160727
160802
290,0
271,0
1
2
160817
281,5
1
160602
160701
280,0
281,5
1
2
160809
297,0
3
161226
272,0
1
Datum
1apris
Antal
Marie Linder / Khemosabi Mj´s keep The Fahite-SELCH
160207
160522
160614
160821
160903
160925
267,5
290,5
288,5
293,0
291,5
262,5
12
13
14
15
16
17
Ann Rosenberg / Borderness Ice-SELCH
160202
288,0
64
160305
299,0
65
160606
268,0
66
160614
279,0
67
160618
160619
279,0
275,5
68
69
160703
279,5
70
LP I
Mikaela Boström / Chefkas Jive Talkin
LP I
Jens Olsson / Enduros Harley Charlie
LP I
Gun Olbers Andersson / Stenbury Black Chara
Lydnadsklass 2. 200/160
Pernilla Rask / Vassruggens Bjarka Bokruna
Jennie Byh / Wingpennans Dynamit-Harry
Anna Mattsson / Conover´s Solo On The Top
LP II
Stina Petersson / Moonzand Sunflower
Lydnadsklass 3. 320/256
Sten Garpenquist / Hyzz Olympuz Prizma
Sandra Geen / Keengreens Tee
Monica Kempe / Lizzroy´s Avicii
Erika Nilsson / Annual´s Twiligt Time
Ewa Rasmussen / Snårtäppans Asta
LP I II III
Maria Ljungmark / Ekhöjdens Ö-Man
Lydnadsklass Elit. 320/256
160710
265,0
71
160402
271,5
5
161113
277,0
6
160416
282,0
SELCH
161116
282,0
1
160505
260,0
1
160508
160628
258,5
271,0
2
SELCH
Datum
Poäng
Antal
160903
79
1
160910
83
2
RLD N
Emilie Bengtsson / Lord Nelsons Adeline
Anna Mattsson / Conover´s Solo On The Top
160917
98
3
160522
76
1
160924
83
1
Åsa Hemberg / Lundens Bellagotto Shining Red Sun
160521
87
1
160606
88
2
160611
93
3
Datum
Poäng
Antal
160106
97
3
160206
72
1
160410 fm
160410 em
85
90
2
3
160206
85
2
160410
100
3
160606 fm
99
3
160606 em
100
4
160621
99
1
160703
96
2
160910
87
3
Datum
Poäng
Antal
160124
71
1
160403 fm
160403 em
80
79
2
3
160206
78
1
160501
160501
97
73
1
2
160730
160730
160901
95
85
88
1
2
3
160618 fm
100
1
160618 em
89
2
Sandra Bauer / Doubleuse Jade- SELCH
Jaana Turunen / Eau de Luxx Exxtra of Everything
LP II III
Karin Ernstedt / Astroidregn
Helene Pettersson / Pilens Varg
Rally Nybörjarklass
(alla klasser minst 70 poäng)
Erika Nilsson / Annual´s Twiligt Time
RLD N
Rally Forsättningsklass
Jenny Mellåker / Chandis Zebastian
Pernilla Rask / Simba
RLD-N+F.
Stina Petersson / Moonzand Sunflower
Kristin Svee / Agildes M&M Taste Like Geisha
Åsa Hemberg / Lundens Bellagotto Shining Red Sun
RLD N+F.
Rally Avanceradklass
Ditte Lind / Coolacox Lovely X-mas
RLD A.
Britt-Marie Englund 7 Ekeröds Ricco
Jenny Mellåker / Chandis Zebastian
Stina Petersson / Moonzand Sunflower
RLD N+F+A.
Kristin Svee / Agildes M&M Taste Like Geisha
Rally Mästarklass
Kristin Svee / Agildes More Action Less Sweets
Sandra Bauer / Doubleuse Jade- SELCH-15
RLD N+F+A+M.
Kristin Svee / Agildes M&M Taste Like Geisha
RLD N+F+A+M.
160702 fm
82
3
160702 em
90
4
Datum
Poäng
Antal
160619 fm
95
26
160619 em
89
27
160703 fm
100
28
160703 em
160715 SM
80
84,3
29
30
160813
94
31
160821 fm
160821 em
95
97
32
33
160828 fm
95
34
160828 em
100
35
160904 fm
98
36
160904 em
160924 A
75
87
37
38
160924 B
91
39
161008 A
90
40
161008 B
100
41
160807 fm
100
36
160807 em
99
37
160813
100
38
160814 fm
98
39
160814 em
100
40
160821 fm
98
41
160821 em
100
42
160813
96
1
160821 fm
95
2
160821 em
191008 B
89
79
82
99
99
91
97
91
99
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Datum
Poäng
Merit
160904
255,75
uppf
160806
281,50
uppf
160828 fm
160828 em
190904 fm
190904 em
190924 A
190924 B
191008 A
APPELLKLASS
Spårhundar
Lennart Larsson / Trends Hjalle
Jens Olsson / Enduros Harley Charlie
Katrine Tell / Atilas Tea
Sökhundar
Anna Carlson / Bertil
Rapporthundar
Gunnar Andersson / Wijmans Dolly Parton
BRUKS
160925
256,00
uppf
Datum
Poäng
Merit
161022
281,00
uppf
Datum
Poäng
Merit
1609025
256,75
uppf
Datum
Poäng
Merit
Hans Vestergren / Tonedo´s My Fiend Abbot
160328
569,00
uppf
Janna Turunen / Eau de luxx exxtra Of everything
160417
537,50
uppf
Annika Ytterdahl / Tullarbackens Klara Croft
Mikaela Boström / Chefkas Jive Talkin
Patrull/spår Lkl
Monica Kempe / Lizzroys Avicii
Maria Ljungmark / Ekhöjdens Ö-Man
Lennart Larsson / Trends Hjalle
Spår-högreklass
Hans Vestergren / Tonedo´s My Fiend Abbot
Jeanette Liljebäck / Dakaru´s Acke
Jenny Hägglund / Enduros Error
Monica Kempe / Lizzroys Avicii
Spår-elitklass
Benny Hellis / Rulle Rörtång
160501
494,75
uppf
160516
460,00
uppf
160917
512,25
uppf
160521
476,75
uppf
160514
507,50
uppf
161009
449,25
godk
Datum
Poäng
Merit
160501
538,50
uppf
160522
492,25
uppf
160918
427,25
godk
161009
509,50
uppf
Datum
Poäng
Merit
160320
540,25
Certp
160403
503,50
Godk
160409
160416
536,00
482,25
CERT
godk
160423
538,50
Certp
160424
160508
523,50
442,25
godk
godk
160514
533,75
Certp
160604
160613
160619
473,75
472,00
454,75
godk
godk
godk
160731
160807
514,75
527,00
godk
godk
160814
512,00
godk
160903
491,25
godk
160910
160924
445,75
459,50
godk
godk
160402
160403
593,50
579,50
CERT
Certp
160409
568,75
CERT
Spår-lägreklass (alla bruksklasser minst godkänd)
Ann Rosenberg / Borderness Ice SSpCh-14
160416
532,00
godk
160417
618,50
CERT
160423
160430
554,75
590,50
Certp
CERT
160505
570,00
Certp
160507
576,00
CERT
160508
619,50
CERT
160730
160731
596,00
571,00
CERT
Certp
160827
545,00
Certp
160904
564,25
Certp
161002
564,00
Certp
160424
160501
531,00
473,75
Certp
godk
160507
160522
525,00
604,50
Certp
CERT
160424
160507
507,00
550,75
godk
Certp
160604
516,75
godk
Inger Waak / Entrés Omla
160424
160730
586,00
517,00
CERT
godk
Camilla Schoug / Salta Killens Felix
160424
160507
536,00
463,25
Certp
godk
160514
160918
160924
571,00
572,50
567,00
Certp
CERT
Certp
Datum
Poäng
Merit
160424
483,50
uppf
160424
468,50
uppf
Datum
Poäng
Merit
160910
414,75
godk
Datum
Poäng
Merit
160505
471,00
godk
160917
526,75
godk
Datum
Poäng
Merit
160319
526.75
uppf
Datum
Poäng
Merit
16024
556,25
uppf
Datum
Poäng
Merit
160508
160529
550,50
555,00
Certp
Certp
Leif Åsberg / Doubleuse Jasper
Linda lindon / Lindjax Ina
Hans Vestergren / Tonedo´s My Fiend Abbot
Sök-lägreklass
Maria Ljungmark / Ekhöjdens Ö-man
Anders Eriksson / Andros Qbik
Sök-högreklass
Anders Eriksson / Andros Qbik
Sök-elitklass
Anders Eriksson / Capandus Eddie Mac Laren
Rapport-lägreklass
Hans Vestergren / Tonedo´s My Fiend Abbot
Rapport-högreklass
Hans Vestergren / Tonedo´s My Fiend Abbot
Rapport-elitklass
Inger Waak / Entrés Omla
Hans Vestergren / Tonedo´s My Fiend Abbot
Skydd-högreklass
Jenny Hägglund / Enduros Error
Uppdaterad den 161227
160806
160911
523,50
583,75
godk
CERT
161023
573,25
Certp
Datum
Poäng
Merit
160925
491,50
godk