STORA ENSO OYJ:S ÅRSSTÄMMA Torsdagen den 27 april 2017 kl

1 (1)
C
STORA ENSO OYJ:S ÅRSSTÄMMA
Torsdagen den 27 april 2017 kl. 16 (finsk tid) på Marina Congress Center,
Skatuddskajen 6, Helsingfors
*
*
Mötet hålls på finska
Simultantolkning till engelska, svenska och finska
FÖREDRAGNING
1.
Öppnande av stämman
2.
Konstituering av stämman
3.
Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
4.
Konstaterande av stämmans laglighet
5.
Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
6.
Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2016
* Verkställande direktörens översikt
7.
Fastställande av bokslutet
8.
Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och utbetalning av utdelning
9.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
10.
Beslut om styrelseledamöternas arvoden
11.
Beslut om antalet styrelseledamöter
12.
Val av styrelseledamöter
13.
Beslut om revisorns arvode
14.
Val av revisor
15.
Ändring av bolagsordningen
16.
Ändring av arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd
17.
Beslutsordning
18.
Avslutande av stämman
Stora Enso
Kanalkajen 1
Box 309
FI-00101 Helsingfors, Finland
Tel: + 358 20 46 131
www.storaenso.com
Business ID 1039050-8
VAT No FI 10390508