Nybyggnadskarta - Kungsbacka kommun

Nybyggnadskarta
Inom detaljplanelagt område
Alltid nybyggnadskarta inom
detaljplanelagt område
När du ansöker om bygglov ska bygglovsansökan bland
annat innehålla en situationsplan.
Om du ska bygga nytt inom detaljplanelagtområde ska en
nybyggnadskarta upprättas. Det gäller för såväl bostadshus
som verksamheter och i hela kommunen. Nybyggnadskarta krävs även vid vissa tillbyggnader för industri.
Vid nybyggnation utom detaljplanelagt område och vid
tillbyggnader ska situationsplanen istället vara ritad på
kommunens kartunderlag för situationsplan.
2) Via en blankett som finns på www.kungsbacka.se
under Självbetjäning och blanketter
/Bygga, bo och miljö/Bygglov.
3) Genom att ringa till Kungsbacka direkt och beställa
blankett. Telefonnummer 0300-83 40 00.
Kostnad
Nybyggnadskarta för en normal villatomt kostar 6 720
kronor vid 2017-års taxa och faktureras separat vid
leverans.
Oftast i skala 1:400
Olika sätt att beställa
Det finns flera sätt att beställa nybyggnadskartan.
1) Via kommunens e-tjänst på www.kungsbacka.se.
Nybyggnadskarta
Plan & Bygg
Kungsbacka kommun • 434 81 Kungsbacka • 0300-83 40 00
[email protected] • www.kungsbacka.se
Februari 2017
Nybyggnadskarta upprättas vanligtvis i skala 1:400.
På kartan finns information om vilken detaljplan som
används vid nybyggnationen. Den innehåller också till
exempel fastighetsdata och avvägda markhöjder.