Inför kontrollbesök Green Key

KontrollbesökGreenKey
Dettadokumentinnehållerinformationinfördetkontrollbesöksomskagenomföraspåeranläggning.
AllaGreenKey-anläggningargenomgårettkontrollbesökisambandmedansökanommiljömärkningen,
efterettårsamtdärefterminstengångvartredjeår.
Närdatumetförrevisionenplanerasärdetviktigtattsäkerställaattberördaparterpådenansökande
anläggningenkannärvaravidrevisionen.Miljöansvarigskanormaltsettalltidnärvaraochdetkanäven
vararelevantattexempelvishotellchefoch/ellerfastighetsansvarigetc.närvarar.
Måletmedkontrollbesöketäratt:
a) GreenKeyfårmöjlighetattseanläggningenpåplats,träffapersonalenochkunnakontrolleraatt
GreenKeyskriterieruppfyllspåanläggningen.
b) InformeraomGreenKey-programmet,dessutveckling,syfteochmål.
c) Vidbehov-gerådochtipsutifrånanläggningenssärskildaförutsättningar.
d) Samlaingodaexempelochfåhöraomanläggningenserfarenheterochsynpunkterfrånarbetet
medGreenKey.Revisorntargärnaemoterasynpunktersåattmärkningenkanfortsätta
utvecklasutifrånerabehov.
Vidbesöketkommerrevisornattbehövasemiljöpärmellermotsvarande,därnihardokumentationsom
berörertGreenKey-arbeteochvisaruppfyllandenavkriterierna.
Dokumentationsomkommerattkontrollerasär:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AnläggningensansökantillGreenKey-genomgångavkriterierna.
Miljöpolicy.
Miljömålmedhandlingsplaner.
Beskrivning/underlagsomvisarhursamverkanmedintressentersker.
Protokollfrånlednings-ochpersonalmötendärmiljöarbetetharbehandlats.
Listaövermedarbetaresomutbildatsimiljö-ochhållbarhetsfrågor.
GästinformationomGreenKey,ertmiljöarbetesamthurgästenkanbidra.
Registreringav:
- Vattenförbrukningmånadsvis
- Energiförbrukningmånadsvis(el,fjärrvärme)
Listaöverrengöringsprodukter,inklusivetvättmedelochtvål/schampo.Dokumentationfrån
leverantörkrävs.
Listaöverekologiska/miljömärkta/rättvisemärktaetc.livsmedelochdrycker.
Dokumentationfrånleverantörövernyköptadiskmaskiner,toaletter,minibarer.
Rutinergällandemiljöarbetetför;energi,vatten,avfall,städ/housekeeping,livsmedel/dryckoch
utomhusmiljö.
àLäsmeromvadmiljömappen/pärmenskainnehållapåwww.greenkey.se/material/miljoparmmapp.
Kontrollpåanläggningen:
Revisornkommerävenbehövaseettantalgästrum,eventuellkonferensdel,kök,personalrum,
städutrymmen,avfallsrumetc.Revisornkommerbl.akontrolleraattvattenflödetihandfatärmax8
lit/minochmax9lit/miniduschar,attkällsorteringenskerpårättsätt,attanläggningenhartillräckligt
mångaekologiska/närproducerade/miljö-ochrättvisemärktalivsmedelochdrycker,m.m.
Sammanfattningochåterkoppling:
Eftergenomgångavdokumentationenimiljöpärm/mappochefterrundvandringenpåanläggningen
sammanfattarrevisornkontrollbesöketmuntligt.Inomtvåveckorefterbesöketfåranläggningenen
kontrollbesöksrapportviamail,däreventuellaavvikelsersamtförbättringsåtgärderfinnslistade.
IrapportenangesävenvilkadatumsomeventuellakompletteringarbehöverskickasintillGreenKey.