KSAU 20161220 - Mönsterås kommun

MÖNSTERÅS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
Sida
2016-12-20
1 (23)
Plats och tid
Kommunhuset den 20 dec 2016 kl. 08.00 – 16.30
Beslutande
Roland Åkesson (C), ordförande
Jens Robertsson (C)
Britt-Marie Domeij (M), ej § 444
Robert Rapakko (S)
Lars Hollner (S)
Övriga närvarande
Thomas Nilsson, teknisk chef, §§434, 450, 451
Henrik Andersson, avdelningschef, §451
Lars Petersson, fastighetsingenjör, §450
Claus Kempe, beredskapssamordnare, §§432, 451
Magnus Jonsson, vd Ålem Energi AB, §433
Håkan Sjöborg, ordf Ålem Energi AB, §433
Christina Samuelsson, socialchef, §451
Magnus Sjöstedt, skolchef, §451
Anneli Nielsen, miljöchef, §451
Kiirsti Lindhagen, MUAB, §451
Victoria Schön Månsson, ekonomichef, §451
Tobias Josefsson, IT, §451
Ingemar Idh, räddningschef, §451
Anders Sporrong, räddningstjänst, §451
Fredrik Johansson, kommunchef
Birgitha Freij, kommunsekreterare
Utses att justera
Britt-Marie Domeij och Lars Hollner
Justering
Onsdagen den 28 dec 2016 kl. 13.00
UnderSkrift
Paragraf
Sekreterare
431 - 452
................................................
Birgitha Freij
Ordförande
.................................................
Roland Åkesson
Justerande
..............................................
.............................................
Britt-Marie Domeij ej §444
Lars Hollner
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens officiella anslagstavla i kommunhuset.
Organ
Sammanträdesdatum
Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-12-20
2016-12-29
Datum för
anslags nedtagande
Kommunkansliet
.......................................................................
Birgitha Freij
2017-01-20
MÖNSTERÅS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 431
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-12-20
2
KS 2016/241
OKNÖ 1:367 - KÖPEKONTRAKT
Handling
Förslag till köpekontrakt mellan säljaren Mönsterås kommun och köparna
Camilla och Samuel Johannesson, Södra Långgatan 23, 392 32 Kalmar,
om köp av fastigheten Oknö 1:367 till ett pris av 296 669 kronor. Villkor
framgår av kontraktet.
Beslut
Köpekontraktet godkännes. Villkor framgår av avtalet.
-----
Justerande sign
Utdragsbestyrkande
MÖNSTERÅS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 432
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-12-20
3
KS 2016/239
SAMVERKANSAVTAL MELLAN MÖNSTERÅS
KOMMUN OCH POLISEN
Handling
Samverkansavtal mellan Mönsterås kommun och Polisen.
Mönsterås kommun och Polismyndigheten, region Syd/lokalpolisområde
Kalmar, är överens om att samverka i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Målet är att gemensamt arbeta för att förebygga
brott och att öka tryggheten för dem som bor, vistas och verkar inom
Mönsterås kommun.
Samverkansavtalet löper under tiden 20 dec 2016 – 20 dec 2018.
Närvarande
Olof Bråve och Alf Jakobsson, polismyndigheten.
Beslut
Samverkansavtalet godkänns, och undertecknas av ordförande Roland
Åkesson.
-----
Justerande sign
Utdragsbestyrkande
MÖNSTERÅS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 433
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-12-20
4
KS 2016/086
SKÄLLERYDS VATTENKRAFTSTATION –
OMBYGGNAD OCH FÖRNYELSE
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade enligt §78/2016 att godkänna Ålem
Energi AB:s planering för ombyggnad och förnyelse av Skälleryds
vattenkraftstation, samt att bevilja Ålem Energi AB koncern låneförpliktelser om ytterligare 15 mnkr.
Aktuellt
Håkan Sjöborg, ordf, och Magnus Jonsson, vd, Ålem Energi AB,
informerar om planeringen för ombyggnaden av vattenkraftsstationen.
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
-----
Justerande sign
Utdragsbestyrkande
MÖNSTERÅS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 434
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-12-20
5
KS 2016/125
TÄNDSTICKAN 8 - MARKFÖRBEREDELSER
Fastigheten Tändstickan 8, Mönsterås hamnområde, ska förberedas inför
nybyggnad av bostadshus. En markundersökning är klar inom kort och
därefter ska marken fyllas upp.
AU 30 aug 2016
Tekniska kontoret fick i uppdrag att upphandla entreprenör för markförberedelserna på Tändstickan 8.
AU 25 okt 2016
Arbetsutskottet beslutade att utse PEAB Anläggning AB till entreprenör
för projektet. Totalt kostar projektet 2 300 tkr och kostnaderna fördelas
enligt förslag i skrivelse från tekniska kontoret.
Aktuellt
Henrik Andersson, avdelningschef, informerar om pågående markarbeten.
Arbetet är mer omfattande än markundersökningen visade. Tidsplanen
håller troligen, men kostnaderna ökar.
Beslut
Informationen läggs till handlingarna. Ärendet återrapporteras när arbetena
är slutförda.
-----
Justerande sign
Utdragsbestyrkande
MÖNSTERÅS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 435
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-12-20
6
KS 2016/054
FÖRENINGSBIDRAG 2016
Handlingar
Ansökan om föreningsbidrag från Blomstermåla Bridgeklubb, Tålebo 528,
384 91 Blomstermåla.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att avslå ansökan eftersom den inte stämmer med
kommunstyrelsens regler för föreningsbidrag.
Föreningsbidrag delas huvudsakligen ut till pensionärsföreningar, handikappföreningar, föreningar som driver allmänna samlingslokaler, samt till
byvårds- och samhällsföreningar.
-----
Justerande sign
Utdragsbestyrkande
MÖNSTERÅS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 436
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-12-20
7
KS 2016/231
MÖRTEN 1 – ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG
Handling
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag i enbostadshus, Mörten 1, från Ann
Elofsson, Starrgränd 7, 383 35 Mönsterås.
Utredning 2016-12-02 från handläggare Maria Lindgren. Ansökan avser
borttagning av badkar och iordningsställande av duschplats/installation av
duschkabin. Sökanden har ej lämnat en motivering till sökta åtgärder.
Beslut
Sökanden meddelas att Mönsterås kommun har för avsikt att avslå ansökan i
sin helhet, eftersom åtgärderna inte bedöms nödvändiga med hänsyn till
funktionsnedsättningen.
Innan definitivt beslut fattas har sökanden möjlighet att yttra sig. Eventuellt
yttrande ska vara kommunen tillhanda senast den 11 januari 2017 för att
kunna behandlas vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den
24 januari 2017. Ärendet kan på sökandens begäran behandlas vid senare
tillfälle.
-----
Justerande sign
Utdragsbestyrkande
MÖNSTERÅS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 437
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-12-20
8
KS 2016/242
OKNÖ 1:1, 1:88 – FASTIGHETSREGLERING
Handling
Förslag till överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering mellan
Mönsterås kommun, ägare till Oknö 1:1, och Annethe och Philip Natan, 60
Chetser row, London SW1W 8JP, England, ägare till Oknö 1:88. Villkor
framgår av avtalet.
Beslut
Avtalet godkännes.
-----
Justerande sign
Utdragsbestyrkande
MÖNSTERÅS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 438
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-12-20
9
KS 2016/235
INGEMÅLA 3:14, 4:1 – FASTIGHETSREGLERING
Handling
Förslag till överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering mellan
Mönsterås kommun, ägare till Ingemåla 4:1, och Per-Magnus Svensson,
Markgatan 1, 380 52 Timmernabben, ägare till Ingemåla 3:14. Villkor
framgår av avtalet.
Beslut
Avtalet godkännes.
-----
Justerande sign
Utdragsbestyrkande
MÖNSTERÅS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 439
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-12-20
10
KS 2016/238
MÖNSTERÅS 3:1, BJÖRKNAN 6 OCH 7 – FASTIGHETSREGLERING
Handling
Förslag till överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering mellan
Mönsterås kommun, ägare till Mönsterås 3:1 och Björknan 7, och
Mönsterås Glasmästeri AB, Storgatan 75, 383 37 Mönsterås, ägare till
Björknan 6. Villkor framgår av avtalet.
Beslut
Avtalet godkännes.
-----
Justerande sign
Utdragsbestyrkande
MÖNSTERÅS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 440
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-12-20
11
KS 2016/141
SVAR PÅ MOTION: ETT GRÖNARE CENTRUM
Handling
Motion inlämnad av Ann Petersson (C).
Motionens syfte
Motionären föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett
förslag till förändring av korsningen Storgatan/Häradshövdingegatan (för
närvarande parkeringsplats) i syfte att försköna centrummiljön genom
exempelvis mer växtlighet, annan markbeläggning samt skapandet av en
attraktiv och grön mötesplats där folk vill och kan träffas. Detta kan och
bör ske utan att centrumhandelns behov av parkering påverkas negativt.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen genom att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till
nyttjande av platsen i syfte att försköna centrummiljön i köpingen. Uppdraget stämmer överens med pågående planarbete för köpingen.
-----
Justerande sign
Utdragsbestyrkande
MÖNSTERÅS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 441
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-12-20
12
KS 2016/226
MEDBORGARFÖRSLAG: VINDKRAFTSAVTAL
Handling
Medborgarförslag inlämnat av Claes G Kungberg, Svartö 224, 383 91
Mönsterås.
Förslagets syfte
Förslagsställaren vill att i samband med att Mönsterås kommun hanterar
ansökningar om etablering av vindkraftsanläggningar ska avtal träffas med
exploatören om utbetalning till kommunen av en årlig ersättning för
nyttjande av kommunens vindresurser.
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunledningskontoret för yttrande.
-----
Justerande sign
Utdragsbestyrkande
MÖNSTERÅS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 442
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-12-20
13
KS 2016/230
MEDBORGARFÖRSLAG: BELYSNING LÄNGS VÄG
603 HÄGGEMÅLA
Handling
Medborgarförslag inlämnat av Eva-Maria Bellander, Häggemåla 710,
384 93 Ålem.
Förslagets syfte
Förslagsställaren vill att Mönsterås kommun monterar ett lämpligt antal
ljuspunkter längs väg 603, Häggemåla, f.d. Gröndal.
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska kontoret för yttrande.
-----
Justerande sign
Utdragsbestyrkande
MÖNSTERÅS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 443
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-12-20
14
KS 2016/245
INKÖP AV PORTABEL KONSTFRUSEN ISBANA
Handling
Inköp av portabel konstfrusen isbana, från kommunchef Fredrik Johansson,
2016-12-15.
Föreningsnämnden föreslår att Mönsterås kommun köper en portabel konstfrusen isbana, för att kunna erbjuda tillgång till skridskoåkning under tiden
dec – mitten av februari varje år.
Investeringskostnaden beräknas till 760 000 kr inklusive förvaringscontainer.
Kostnaden delas mellan kommunstyrelsen och föreningsnämnden i enlighet
med kommunchefens förslag. Den årliga driftkostnaden beräknas till 27 000
kr för el och 12 700 kr för arbete. Föreningsnämnden står för elkostnaden,
och arbetet utförs av befintlig personal på fritidskontoret och tekniska förvaltningen.
Förslag
Jens Robertsson (C) yrkar bifall till förslaget.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att upphandla en portabel konstfrusen isbana till en
kostnad av 760 tkr. Finansiering i enlighet med förslaget. Driftskostnaden
belastar föreningsnämnden och tekniska förvaltningen.
Föreningsnämnden får i uppdrag att årsvis planera placering av isbanan.
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ordna miljön intill isbanan med
bänkar och papperkorg.
-----
Justerande sign
Utdragsbestyrkande
MÖNSTERÅS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 444
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-12-20
15
KS 2016/232
STRANDA HEMBYGDSFÖRENING – ANSÖKAN OM
KOMMUNALT STÖD TILL INSTALLATION AV
HISS I HEMBYGSGÅRDEN
Handlingar
Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler, från Stranda
Hembygdsförening, Box 148, 383 23 Mönsterås.
Stranda Hembygdsförening ansöker hos Boverket om investeringsbidrag för
installation av hiss (tillgänglighetsåtgärd), samt ansöker samtidigt om att
kommunen bidrar med 30 procent. Enligt Stranda Hembygdsförenings
kalkyl innebär det kommunala bidraget 73 tkr inkl. moms.
Beslut
Mönsterås kommun beslutar att medfinansiera installation av hiss i hembygdsgården med maximalt 30 procent av den av Boverket godkända totalsumman.
-----
Jäv
Britt-Marie Domeij (M) anmäler jäv och deltar ej i handläggning av eller
beslut i ärendet.
-----
Justerande sign
Utdragsbestyrkande
MÖNSTERÅS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 445
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-12-20
16
KS 2016/233
MÖNSTERÅS SEGELKLUBB – ANSÖKAN OM
KOMMUNALT STÖD TILL NYBYGGNAD AV
KLUBBHUS
Handlingar
Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler, från
Mönsterås Segelklubb, Nynäsvägen 46, 383 92 Mönsterås.
Mönsterås Segelklubb ansöker hos Boverket om investeringsbidrag för
nybyggnad av samlingslokal. Det statliga bidraget kan utgöra högst 50
procent av den totala kostnaden och förutsätter att kommunen bidrar med 30
procent samt att föreningen själv finansierar resterande 20 procent. Enligt
Mönsterås Segelklubbs kalkyl innebär det kommunala bidraget 1 140 tkr
inkl. moms.
Beslut
Justerande sign
Mönsterås kommun beslutar att medfinansiera nybyggnad av samlingslokal
med maximalt 30 procent av den av Boverket godkända totalsumman.
-----
Utdragsbestyrkande
MÖNSTERÅS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 446
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-12-20
17
KS 2016/234
REMISS: ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING
MED DRÖNARE, GRIMMDRONE AB
Handling
Remisshandlingar, från Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala.
Dnr. 7471-2016.
Företaget GrimmDrone AB, Österbybruk, ansöker om tillstånd till kameraövervakning med drönare.
Beslut
Justerande sign
Mönsterås kommun utgår från att länsstyrelsens bedömning av om intresset
att övervaka väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad
är riktig. Kommunen avstår från att lämna utförligt yttrande.
-----
Utdragsbestyrkande
MÖNSTERÅS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 447
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-12-20
18
KS 2016/236
REMISS: ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING
MED DRÖNARE, RIKSBYGGEN EK. FÖRENING
Handling
Remisshandlingar, från Länsstyrelsen i Stockholms län, Enheten för
tillstånd, Box 22067 Stockholm. Dnr. 2112-10919-2016.
Riksbyggen Ek Förening, Stockholm, ansöker om tillstånd till kameraövervakning med drönare.
Beslut
Justerande sign
Mönsterås kommun utgår från att länsstyrelsens bedömning av om intresset
att övervaka väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad
är riktig. Kommunen avstår från att lämna utförligt yttrande.
-----
Utdragsbestyrkande
MÖNSTERÅS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 448
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-12-20
19
KS 2016/237
REMISS: ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING
MED DRÖNARE, NORSECRAFT GEO SUVEY AB
Handling
Remisshandlingar, från Länsstyrelsen i Stockholms län, Enheten för
tillstånd, Box 22067 Stockholm. Dnr. 2112-44232-2016.
Företaget Norsecraft Geo Suvey AB, Sollentuna, ansöker om tillstånd till
kameraövervakning med drönare.
Beslut
Justerande sign
Mönsterås kommun utgår från att länsstyrelsens bedömning av om intresset
att övervaka väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad
är riktig. Kommunen avstår från att lämna utförligt yttrande.
-----
Utdragsbestyrkande
MÖNSTERÅS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 449
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-12-20
20
KS 2016/243
REMISS: ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING
MED DRÖNARE, POSITIONSBOLAGET AB
Handling
Remisshandlingar, från Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö.
Dnr. 211-6331-2016.
Företaget Positionsbolaget AB, Åseda, ansöker om tillstånd till kameraövervakning med drönare.
Beslut
Justerande sign
Mönsterås kommun utgår från att länsstyrelsens bedömning av om intresset
att övervaka väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad
är riktig. Kommunen avstår från att lämna utförligt yttrande.
-----
Utdragsbestyrkande
MÖNSTERÅS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 450
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-12-20
21
KS 2016/247
KRUNGÅRDSSKOLAN – INKÖP AV PAVILJONG
Tekniska kontoret föreslår att Krungårdsskolan i Blomstermåla byggs till
med en modulbyggd paviljong som innehåller två klassrum, två grupprum,
personalrum, samt toaletter och entré, sammanlagt cirka 248 kvm.
Paviljongen ansluts till Krungårdsskolan med en nybyggd passage.
Beslut
Justerande sign
Tekniska kontoret får i uppdrag att upphandla en paviljong till Krungårdsskolan, grundläggning samt nybyggnad av passage, m.m. till en sammanlagd kostnad av cirka 5 mnkr. Medel för paviljongen anvisas i investeringsbudgeten (konto skolfastigheter) som revideras under våren 2017.
-----
Utdragsbestyrkande
MÖNSTERÅS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 451
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-12-20
22
KS 2016/240
ÖVNING: IT-INCIDENTER OCH KRISHANTERING
Arbetsutskottet har beslutat att genomföra en övning i hur en incident i ITsystemen hanteras av kommunens förvaltningar och bolag. Övningen leds
av Martin Bernhardtz, Thomas Widén och Sofie Åberg, PWC. Stephen
Dorch från Regionförbundet i Kalmar län är observatör.
Händelsen (avgrävd fiberledning) övas i stegen Bedömning –
Eskalering/Inkallning – Start – Krisarbete/Hantering – Uthållighet –
Dokumentation/Avveckling.
Handling
Övningsledarna kommer att presentera en utvärdering av dagen i februari
2017.
Beslut
Övningen läggs till handlingarna.
-----
Justerande sign
Utdragsbestyrkande
MÖNSTERÅS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-12-20
23
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 452
MEDDELANDEN
Handlingar
Inkomna meddelanden delges arbetsutskottet.
Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
-----
Justerande sign
Utdragsbestyrkande