Anmälan 13§ HsL

LUNDO KOMMUN/ MILJÖHÄLSOVÅRD
ANMÄLAN ENLIGT 13 § I HÄLSOSKYDDSLAGEN
Beskrivning av
verksamheten
Bastuutrymme
Motionssal
Gym
Hotell och annan inkvarteringslokal
Klubblokal
Annan (ibruktagande av en sådan annan lokal eller inrättning, eller inledande av sådan
verksamhet som, med beaktande av besökarantalet eller verksamhetsens karaktär, kan orsaka
sanitär olägenhet) vad:
Grundande / ibruktagande av ny lokal
Väsentlig förändring i verksamheten/lokalen
Verksamhetsidkarens namn (enligt handelsregistret)
Anmälningspliktig
verksamhetsidkare
Telefon
Fax
Adress
E-post
FO-nummer
Kontaktperson
Verksamhetens
namn och plats
Verksamhetens namn
Telefon
Fax
Adress
E-post
Disponentens namn och telefon
Faktureringsadress
Verksamheten
Lokalens användningsändamål
Datum för ibruktagande av lokalen /inledning av verksamheten
Öppettid
Användningsändamål
Personantal
Lokalen inspekterad och godkänd av byggnadstillsynsmyndigheten
Största tillåtna antal personer/besökare
Normala antalet besökare
Lokalen
Lokalens totala, yta
Utrymmen för besökare, yta
st.
st.
m
2
m
2
Lokalen befinner sig i
egen fastighet
affärsfastighet
bostadsfastighet
industrifastighet
1
Ventilationen i lokalen
Naturlig
Maskinell frånluft
Maskinell tilluft och frånluft
Verksamhetstid: fullt effekt, kl.
halvt effekt, kl.
avstängd, kl.
Användaren har möjlighet att reglera
Vindfång eller liknande
Servering av
livsmedel
Restaurang
Cafeteria
Annan serveringsplats
Kök
Gällande lokalerna ska ytterligare en skild blankett, ”Anmälan om Livsmedelslokaler”, fyllas i.
Toaletter
(toalettstolar +
urinrännor)
Kundtoaletter
Damer
st.
Herrar
st. varav urinrännor
Invalidtoaletter
st. urinrännor
cm
st.
Handtvättställ
st.
Golvbrunnar
Omklädningsrum
Tvätt- och
bastu-utrymmen
gemensamt
Duschar
Bastur
Personalens
socialutrymmen
och andra
utrymmen
skilt för damer och herrar
st
klädskåp
st
ytmaterial:
st
ytmateria: l
Omklädningsrum
Damer
m
Klädskåp
2
Herrar
st.
m
Handtvättställ
2
Gemensamma
st.
Duschar
m
2
st.
Omklädningsrum utanför lokalen
Andra utrymmen
Matsal
m
2
Tvättstuga
Toalettutrymmen
Damer
Städutrymmen
st.
Förråd för städredskap
Städvask
Värmetorkning (slinga)
Herrar
st.
Städskåp
Golvbrunn
st.
st.
Frånluftsventilation
Hållare för städredskap med skaft
2
Rökning
Rökning förbjuden i hela lokalen
Rökning tillåten i skilda rökrutor
Rökning tillåten i en del av lokalen
Redogörelse om hindrande av spridning av tobaksrök som skild bilaga
Avfall
Ansluten till ordnad avfallshantering
Sortering och utnyttjande av avfall:
Anskaffning av vatten
och avlopp
bioavfall
papp
Ansluten till allmän vattenledning
Annan, vad:
Ansluten till allmänt avloppsnät
Annan, vad:
papper
glas
Olägenheter som
användningen av
lokalen orsakar
användaren och
miljön
Redogörelse om de risker som användaren är utsatt för och hur dessa undanröjs (bilaga)
Ritningar
Bottenplanritning
Redogörelse om musikbuller eller annat buller som verksamheten orsakar (bilaga)
Redogörelse om andra faktorer som påverkar miljön (bilaga)
Ventilationsplan
Inredningsritning
Byggnadstekniska användningsändamålet har kontrollerats hos byggnadsövervakningen
Andra bilagor, vad
Tilläggsuppgifter
Underskrift
Datum
Ansökan ska
lämnas in under
adressen:
Underskrift och namnförtydligande
Lundo kommun/Miljöhälsovård
PL 24, 21421 Lundo
Besök adress: Karjatie 3, 21420 Lundo
Pargas: Strandvägen 30, 21600 Pargas, Tel: 044 358 5998 / 050 406 2132
Kimitoön: Brusabyvägen 2, 25700 Kimito, Tel: 050 598 0578
E-post: ymparistoterveydenhuolto(a)lieto.fi
eller fornamn.efternamn(a)lieto.fi
För behandlingen av ansökan uppbärs en avgift enligt Lundo kommunfullmäktiges beslut.
Anmälän med bilagorna ska skickas i två exemplar till hälsoskyddsmyndigheterna, senast 30 dagar innan
verksamheten inleds.
3