E-tjänstens förstasida

E-tjänstens förstasida
Allmänna anvisningar om hur e-tjänsten fungerar
På förstasidan ser du ett sammandrag av kommande utbetalningar och av de senaste utbetalningarna
samt de nyaste besluten. På förstasidan kan du också kontrollera om din ansökan har inkommit till
FPA och se i vilket skede av handläggningen din ansökan är, d.v.s. ärendets status.
Om du har sparat en ansökan eller ett meddelande som ett utkast eller om du har blivit ombedd att
lämna in bilagor eller ytterligare uppgifter som hänför sig till tidigare ansökningar eller
meddelanden ser du på förstasidan en påminnelse om saken. På förstasidan kommer det också upp
besked om nya nätmeddelanden.
Datasäkerhet
Då du går in på e-tjänsten etableras en säker förbindelse. Logga alltid ut när du lämnar e-tjänsten för
att säkra att förbindelsen bryts och att uppgifterna inte längre är åtkomliga utan ny identifiering. Om
du är inloggad på flera sidor ska du komma ihåg att avsluta varje session separat.
Om du besöker e-tjänsten från en allmän dator som används av många, töm webbläsarens
cacheminne och stäng webbläsarfönstret då du avslutar programmet.
Besked om inkomna meddelanden
Om du har fått nya meddelanden får du ett besked om detta uppe på sidan. Det försvinner när du har
läst meddelandena.
Påminnelser
Om du har blivit ombedd att lämna in bilagor eller ytterligare uppgifter som hänför sig till tidigare
ansökningar eller meddelanden ser du uppe på förstasidan en påminnelse om saken. Påminnelsen
försvinner när de bilagor och uppgifter som du lämnat in har gåtts igenom, eller senast när du får ett
beslut om din ansökan eller ditt meddelande.
Om du har sparat en ansökan, ett meddelande eller en besvärsskrift som utkast visas under punkten
Påminnelser före vilket datum du måste fortsätta ifyllandet. Du kan fortsätta skriva en ansökan, ett
meddelande eller en besvärsskrift via länken i påminnelsen.
Kommande utbetalningar
Under punkten Kommande utbetalningar ser du alla de kommande utbetalningar som man känner
till och som gäller de förmåner som du har beviljats, med vissa undantag. Förmåner för vilka
utbetalningar inte visas är adoptionsbidrag, rehabilitering, sjukvårdsersättningar, företagshälsovård
för företagare och moderskapsunderstöd. När det gäller de här förmånerna visas i e-tjänsten
uppgifter om utbetalning först efter att förmånen betalats ut. Du ser uppgifterna om utbetalning om
du till vänster på sidan öppnar sidan för önskad förmån, och under förmånen i fråga väljer sidan
Betalningar.
Vänligen notera att från förmånsbeloppet avdras eventuella förskottsinnehållningar och belopp som
ska återkrävas. Dessa avdrag bestäms enligt utbetalningsdag. Ett betalningshinder som börjar gälla
före utbetalningsdagen kan även förhindra en utbetalning i sin helhet. Om det är känt att det finns
hinder som hänför sig till en kommande utbetalning av en beviljad förmån ser du närmare uppgifter
om detta på förmånens egen sida. Vid behov ger FPA:s telefontjänst och serviceställen närmare
information.
Senaste utbetalningar
Under punkten Senaste utbetalningar ser du för alla de förmåner som du beviljats utbetalningarna
enligt den senaste utbetalningsdagen under den pågående eller den föregående månaden, med vissa
undantag. Förmåner för vilka utbetalningar inte visas är adoptionsbidrag, rehabilitering,
sjukvårdsersättningar, företagshälsovård för företagare och moderskapsunderstöd. Du ser alla
utbetalningar förmånsvis under innevarande år och de två senaste åren om du till vänster på sidan
öppnar sidan för önskad förmån, och under förmånen i fråga väljer sidan Betalningar.
Nyaste beslut
Under punkten Nyaste beslut ser du de beslut för vilka besvärstiden inte ännu har gått ut, med
undantag av beslut som gäller vuxenutbildningsstödets lånegaranti som inte visas i e-tjänsten. Du
ser alla andra beslut förmånsvis under innevarande år och de två senaste åren om du till vänster på
sidan öppnar sidan för önskad förmån, och under förmånen i fråga väljer sidan Beslut.
Barnbidrag
Om du har ansökt om barnbidrag innan barnet föddes och din ansökan redan har behandlats får du
beslutet efter att barnet har fötts. Se närmare information till vänster på sidan under punkten
Barnbidrag.
Rätt till social trygghet i Finland
Det kan hända att du i stället för ett beslut får ett brev då du till FPA lämnat in en ansökan om att
omfattas av den sociala tryggheten vid flyttning till eller från Finland, eller då du lämnat ett
meddelande om flyttning utomlands. Brevet ser du i e-tjänsten om du till vänster på sidan öppnar
sidan Rätt till social trygghet i Finland och där väljer sidan Brev.
Inkomna ansökningar
Under rubriken Inkomna ansökningar visas de ansökningar som inkommit till FPA och för vilka
beslut inte ännu har meddelats.


När det gäller ansökningar om sjukvårdsersättning visas under de inkomna ansökningarna
bara ansökningar om reseersättning som gjorts i e-tjänsten.
Av anmälningarna om arbetslöshetstid visas bara de anmälningar som gjorts i e-tjänsten.
Om du har lämnat in en ansökan via e-tjänsten ser du innehållet i ansökan när du klickar på namnet
på den förmån som din ansökan gällde. Sammandraget av ansökan har sparats som en pdf-fil och
för att läsa det behöver du ett separat program.Till exempel Adobe Reader passar för ändamålet.
Programmet kan laddas ner avgiftsfritt på Adobes webbplats.
Innehållet i ansökningar som gäller dig och som arbetsgivaren lämnat in visas under punkten
Tidigare inlämnade. Om du har lämnat in en ansökan i pappersform till FPA kan du inte se
ansökans innehåll. Vänligen notera, att de handläggningstider som anges i samband med
ansökningarna är uppskattningar som baserar sig på ett medeltal. En del av ansökningarna
handläggs alltid något snabbare än uppskattat och en del långsammare. Läs mer om
handläggningstiderna för olika ansökningar på www.fpa.fi/handlaggningstid.